Graficzny plan obiektu / terenu

Transkrypt

Graficzny plan obiektu / terenu
Graficzny plan obiektu / terenu
Winien zawierać:
1. Oznaczenia:
a) dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej
b) dróg ewakuacyjnych
c) dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
d) punktów pomocy medycznej
e) punktów czerpalnych wody do picia
f) punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych
g) punktów informacyjnych
h) lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, gaśnic
i) zaworów
j) przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej
k) innych elementów mających wpływ na bezpieczeostwo użytkowników obiektu
lub terenu
2. Informacje o rozmieszczeniu:
a) służb porządkowych
b) służb informacyjnych
c) osób uczestniczących w imprezie masowej
sektorów
i ewentualnym rozdzieleniu ich wg
d) punktów gastronomicznych
e) sanitariatów
f) informacja o liczebności służby porządkowej i informacyjnej
Forma:
- format A3 /A4 - możliwie w skali odzwierciedlającej obiekt / teren,
(uwaga: wykonad starannie, czytelnie)
- legenda

Podobne dokumenty