Umowa uczestnictwa w Szkole Przywództwa

Transkrypt

Umowa uczestnictwa w Szkole Przywództwa
UMOWA
Dnia……..............2017 roku zawarto umowę pomiędzy:
Fundacją Instytut Wolności, z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 80 lok. 251, 00-517 Warszawa,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417714 , NIP 7010340617,
REGON 146099436,
zwaną dalej „Organizatorem”,
a
……………………………………………………………………..legitymującym/ą się dowodem osobistym
o numerze…………………………, zamieszkałym/ą w…………………………………………………………………………
zwanym / zwaną dalej „Uczestnikiem”.
§1
[SZKOŁA PRZYWÓDZTWA INSTYTUTU WOLNOŚCI]
Organizator oświadcza, że Uczestnik został zakwalifikowany do udziału w projekcie pn. „Szkoła
Przywództwa Instytutu Wolności”, zwanym dalej „SPIW”.
§2
[ORGANIZATOR]
Organizator zapewnia uczestnikowi możliwość udziału w zajęciach SPIW.
§3
[UCZESTNIK]
1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa w SPIW.
2. Uczestnik SPIW ma obowiązek:
a) dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości i terminie określonym przez Organizatora;
b) informowania Organizatora o planowanych nieobecnościach na poszczególnych sesjach
wykładowych lub warsztatowych;
c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych z poszczególnych sesji wykładowych i warsztatowych.
§4
[SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW]
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma obowiązek uczęszczania na zajęcia w SPIW,
przy czym:
a) w przypadku brak uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć w ramach SPIW bez
uzasadnienia istotnymi powodami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania
umowy (np. choroba, zdarzenie losowe) uczestnik jest zobowiązany do pokrycia
kosztów w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, 00/100) z tytułu
organizacji zajęć;
b) w
przypadku
nieobecności
przekraczających więcej niż
40% zajęć
w ramach SPIW, Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy słuchaczy SPIW.
2. W przypadku skreślenia z listy uczestników SPIW lub rezygnacji z uczestnictwa, opłata
rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
§5
[EGZEMPLARZE]
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po
jednym dla Organizatora oraz Uczestnika.
§6
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego.
_________________
ORGANIZATOR
________________
UCZESTNIK

Podobne dokumenty