UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Gminy Brudzew z dnia 15 grudnia

Transkrypt

UCHWAŁA NR III/13/2006 Rady Gminy Brudzew z dnia 15 grudnia
UCHWAŁA NR III/13/2006
Rady Gminy Brudzew
z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt .8 i art.40 ust .1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz . 1591;Z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Mr 162, poz.1568;
z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128)
art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z
2006 r Nr 121 , poz. 844) art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity
tekst Dz.U .z 2006r. Nr 136 , poz. 969) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku
leśnym ( Dz.U.Nr 200 , poz 1682, Nr 216, poz.1826, z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr
179, poz.1484) - Rada Gminy Brudzew uchwala co następuje :
§ 1
Określa się następujące wzory formularzy podatkowych :
1/ w podatku od nieruchomości:
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały;
b) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały;
c) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane
o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
2/ w podatku rolnym:
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR- 1) stanowiący załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały;
b) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały;
c) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane
o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały
3/ w podatku leśnym :
a) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL –1 ) stanowiący załącznik Nr 7 do
niniejszej uchwały;
b) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL- 1) stanowiących załącznik Nr 8 do niniejszej
uchwały;
c) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny- „Dane
o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew
§3
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/190/05 z 29 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów
formularzy podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 191, poz.5263)
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2007r.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/13/2006
Rady Gminy Brudzew
z dnia 15 grudnia 2006 r.
Znowelizowane ustawy : o podatkach i opłatach lokalnych , o podatku rolnym , o
podatku leśnym nałożyły na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały
wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku
leśnego .
Projekt niniejszej uchwały określa nowe wzory powyższych formularzy, które miałyby
.
zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007r.