Przedsiębiorczość w agrobiznesie

Transkrypt

Przedsiębiorczość w agrobiznesie
Przedsiębiorczość w agrobiznesie - S. Makarski
Spis treści
WPROWADZENIE
I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W TEORII I W PRAKTYCE
Człowiek a przedsiębiorczość
Uwarunkowania przedsiębiorczości
Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój przedsiębiorczości na polskiej wsi
II. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W AGROBIZNESIE
Obecna i poŜądana struktura agrobiznesu w Polsce
Rynkowe determinanty przedsiębiorczości w agrobiznesie
Interakcje między przedsiębiorczością a transformacją agrobiznesu
Agroturyzm w agrobiznesie
III. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKAMI KRAJOWYMI I
UNIJNYMI
Zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej
Fundusze Unii Europejskiej wspierające rozwój przedsiębiorczości
Polityka gospodarcza w rozwój u agrobiznesu
Polityka regionalna w stymulowaniu przedsiębiorczości w agrobiznesie
Kreowanie lokalnej polityki gospodarczej (studium przypadku)
IV. HANDEL ZAGRANICZNY A AKTYWIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W
AGROBIZNESIE
Tendencje w zagranicznym handlu rolnym
Struktura rodzajowa zagranicznego handlu rolnego
Struktura geograficzna zagranicznego handlu rolnego i jego perspektywy na
najbliŜsze lata
V. ZRÓśNICOWANIE WARUNKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W
AGROBIZNESIE
Historyczne, przyrodnicze i rynkowe przesłanki zróŜnicowania regionów
Cechy społeczno-demograficzne ludności wiejskiej w układzie przestrzennym
Zasoby ziemi i charakterystyka gospodarstw rodzinnych
VI. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W STRATEGII ROZWOJU GMINY
Potencjalne szansę rozwoju róŜnych form przedsiębiorczości w gminie
Rola władz i samorządów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości
Planowanie przedsiębiorczości w mikroskali
VII. MARKETING JAKO NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY
Analiza środowiska marketingowego w agrobiznesie
Marketingowe cechy Ŝywności
Rola opakowań w agrobiznesie
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY
Wydawca
Rok wydania
Liczba stron
Wymiary
Okładka
ISBN
Instytut rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
Akademia Rolnicza w Krakowie
2000
290
170x245mm
miękka
83-85369-49-x