program konferencji - Współczesne ruchy społeczne a

Transkrypt

program konferencji - Współczesne ruchy społeczne a
PROGRAM
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE
A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE”
27 MAJA 2014 R.1
Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79, Szczecin.
Sale: nr 110, nr 117 (I piętro).
Rozpoczęcie konferencji: godz. 900, sala nr 117.
Strona internetowa konferencji: http://wrskonferencja.whus.pl/
Strona
internetowa
Zakładu
Myśli
Politycznej
i
Systemów
Partyjnych
IPiE
US:
http://myslpolityczna.whus.pl/
• 900 – 910: otwarcie konferencji naukowej i przywitanie uczestników przez Dziekana Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. prof. US Barbarę Kromolicką (sala nr 117).
• 910 – 920: Dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki prof. dr hab. Janusz Ruszkowski.
• 920 – 930: wprowadzenie i informacje organizacyjne (sala nr 117) – dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak.
PANEL I (sala nr 117)
Moderatorzy panelu: dr hab. Krzysztof Kowalczyk (935 – 1130), dr hab. Łukasz Tomczak (1150 – 1610)
• 935 – 950: dr hab. prof. US Renata Gałaj-Dempniak (Uniwersytet Szczeciński), Крымское
информационное агентство oraz КРЫМinfo wobec wydarzeń na Krymie w pierwszym kwartale 2014 r.
• 950 – 1005: doc. dr Piotr Suchorolski (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”), Wpływ Internetu na
realizację praw politycznych: szanse i zagrożenia.
• 1005 – 1020: mgr Irina Suchorolska (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”), Rozwój
społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, jako cel dyplomacji publicznej Zachodu.
• 1020 – 1035: mgr Andrii Gladii (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Przesłanki ruchów
separatystycznych we wschodnim regionie Ukrainy w marcu-kwietniu 2014 roku: przyczyny oraz przebieg
wydarzeń.
• 1035 – 1050: mgr Olga Lavrinenko (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Ku praktykom demokracji
deliberatywnej: refleksja filozoficzna po Majdanie.
• 1050 – 1105: mgr Jakub Adamski (Uniwersytet Łódzki), Ruchy społeczne a rozwój współczesnej cywilizacji
– przesłanki powstania Global Citizens Movement.
• 1105 – 1130: podsumowanie referatów i dyskusja.
1
Z uwagi na międzynarodowy charakter konferencji kolejność wystąpień może ulec zmianie.
1
• 1130 – 1150: przerwa kawowa.
• 1150 – 1205: dr Liana Hurska-Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński), Euromajdan jako wyznacznik
społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.
• 1205 – 1220: dr Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński), Organizacja „Žene Srebrenice” (Kobiety
Srebrenicy) jako element kształtowania, utrwalania pamięci zbiorowej i rozliczenia zbrodni wojennych we
współczesnej Bośni i Hercegowinie.
• 1220 – 1235: dr Fuad Jomma (Uniwersytet Szczeciński), Fundamentalistyczno-terrorystyczna działalność
organizacji Jabhat al-Nusra w Syrii.
• 1235 – 1250: mgr Jędrzej Fostiak (Uniwersytet Szczeciński), Ruch nacjonalistyczny w Szkocji na przykładzie
Szkockiej Partii Narodowej.
• 1250 – 1305: dr Katarzyna Kamińska-Moczyło (Uniwersytet Gdański), Aktywność społeczna w Estonii i na
Łotwie.
• 1305 – 1320: podsumowanie referatów i dyskusja; pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji.
• 1330 – 1410: przerwa obiadowa.
• 1410 – 1425: mgr Szymon Osowski, Bartosz Wilk (Uniwersytet Szczeciński), Jawność jako wyznacznik
legitymizacji władz publicznych.
• 1425 – 1440: mgr Jerzy Pawlik (Uniwersytet Łódzki), Między retrospektywną utopią a przebudzeniem
religijnym – przykład Tea Party.
• 1440 – 1455: lic. Agnieszka Kajda, Rola i znaczenie nowych ruchów społecznych w procesie komunikowania.
• 1455 – 1510: mgr Katarzyna Łuczak (Uniwersytet Łódzki), Polityczność i apolityczność ruchów miejskich –
aktywiści u władzy?
• 1510 – 1525: mgr Oleg Jamielnicki (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”), Potencjał mobilizacji
społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie: implikacje wydarzeń 2013-2014.
• 1525 – 1540: prof. Jarina Turchin (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”), Euromajdan jako
przykład samoorganizacji społeczeństwa ukraińskiego.
• 1540 – 1555: doc. dr Zariana Kunch (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”), Hasła Euromajdanu
z perspektywy socjolingwistyki.
• 1555 – 1610: podsumowanie referatów i zakończenie konferencji.
PANEL II (sala nr 110)
Moderator panelu: dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak
• 935 – 950: dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak (Uniwersytet Szczeciński), Główne determinanty
powstawania współczesnych ruchów społecznych a idea społeczeństwa obywatelskiego.
• 950 – 1005: dr Sławomira Kamińska-Berezowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Znaczenie emocji w
analizie nowych i starych ruchów społecznych.
• 1005 – 1020: dr Aneta Krzewińska (Uniwersytet Łódzki), Współczesne ruchy społeczne i budżet
partycypacyjny.
2
• 1020 – 1035: dr Beata Słobodzian (Uniwersytet Gdański), Aktywizowanie społeczności lokalnych w procesie
budowy instytucji demokracji lokalnej.
• 1035 – 1050: mgr Monika Krzeszewska (Uniwersytet Szczeciński), Obywatel konsument jako nowa
kategoria uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.
• 1050 – 1105: dr Piotr Goniszewski (Uniwersytet Szczeciński), Teologia wyzwolenia – pomiędzy rewolucją a
ortodoksją.
• 1105 – 1130: podsumowanie referatów i dyskusja.
• 1130 – 1150: przerwa kawowa.
• 1150 – 1205: dr Piotr Pawliszak (Uniwersytet Gdański), Ruchy społeczne w procesach zmiany porządku
instytucjonalnego w społeczeństwie ryzyka. Model neo-durkheimowski.
• 1205 – 1220: mgr Marcin Pliszczyński (Uniwersytet Szczeciński), Rola ruchu ekologicznego w tworzeniu
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przykład Partii Zielonych.
• 1220 – 1235: mgr Piotr Chrzanowski (Uniwersytet Szczeciński), Działalność ruchu proeuropejskiego w
kształtowaniu przemian społeczno-politycznych w Polsce.
• 1235 – 1250: dr Kalina Kukiełko-Rogozińska (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie),
Zwierzęta na murach Szczecina.
• 1250 – 1305: mgr Rafał Szymanowski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Ruch Occupy wobec
globalnego kryzysu ekonomicznego. Wymiary krytyki i strategie zmiany.
• 1305 – 1320: podsumowanie referatów i dyskusja; pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji.
• 1330 – 1410: przerwa obiadowa.
• 1410 – 1425: dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński), Rozwój ruchu LGTB w Polsce.
• 1425 – 1440: mgr Piotr Słomski (Uniwersytet Szczeciński), Idee ruchu pro life a współczesne wyzwania
społeczne.
• 1440 – 1455: mgr Mateusz Zieliński (Uniwersytet Wrocławski), Poza dychotomię techniczne – społeczne.
Cyfrowe przeobrażenia współczesnych ruchów społecznych.
• 1455 – 1510: dr Przemysław Benken (IPN Szczecin), Rola tajnych współpracowników aparatu
bezpieczeństwa państwa w kontrolowaniu i dezintegracji tworzących się opozycyjnych ruchów społecznych
na przykładzie wykorzystania Franciszka Skierczyńskiego - członka Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"
Pomorze Zachodnie.
• 1510 – 1525: mgr Mariusz Miszkiel (Uniwersytet w Białymstoku), Ekonomia Społeczna jako odpowiedź na
główne problemy społeczeństwa. Remedium uniwersalne czy kolejny niewypał.
• 1525 – 1540: mgr Piotr Prokop (Uniwersytet Szczeciński), Analiza komparatystyczna młodzieżówek partii
politycznych w Polsce na wybranych przykładach.
• 1540 – 1555: mgr Arkadiusz Krawcewicz (Uniwersytet Szczeciński), Wizja społeczeństwa według
ortodoksyjno-prawowiernego ruchu religijnego na przykładzie Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.
• 1555 – 1610: podsumowanie referatów i zakończenie konferencji.
3