Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. 31/2007 informacja

Transkrypt

Warszawa, dnia 15 marca 2007 r. 31/2007 informacja
Warszawa, dnia 15 marca 2007 r.
31/2007 informacja o zbyciu akcji Funduszu
Spółka pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna” z siedzibą w
Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2007 r.
otrzymała od akcjonariusza Skarbu Państwa informację, że w wyniku przeprowadzonych w
okresie od 20 lutego 2007 r. do 6 marca 2007 r. transakcji sprzedaży akcji Funduszu, Skarb
Państwa przestał być właścicielem 307.836 akcji, co stanowi 1,91% kapitału zakładowego
Funduszu.
Obecnie Skarb Państwa posiada 15.681 akcji Funduszu, co stanowi 0,1% kapitału
zakładowego Funduszu oraz daje uprawnienia do takiej samej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Funduszu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. z
dnia 23 września 2005 r.).

Podobne dokumenty