Działania dodatkowe realizowane w ramach oszczędności

Transkrypt

Działania dodatkowe realizowane w ramach oszczędności
Powiat Bieszczadzki- Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
Tytuł projektu:” Modernizacja parku rehabilitacyjno-rekreacyjnego, poprawa
funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz termomodernizacja
budynków nr 1,3,4 i 5 w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.
Celem projektu jest poprawa warunków socjalnobytowych mieszkańców i pracowników Domu
poprzez
modernizację
budynków
mieszkalnych
pracowni
termiczną
DPS,
remont
z
utworzeniem
terapeutycznej,
czterech
pomieszczeń
dodatkowej
przeprowadzenie
remontów w parku rehabilitacyjno-rekreacyjnym
oraz
wprowadzenie
nowoczesnej
formy
rehabilitacji – ogrodoterapii.
Beneficjent w ramach oszczędności poprzetargowych będzie kontynuować realizację działań
inwestycyjnych, stanowiących integralną część projektu technicznego, a mianowicie budowę
czterech wiat rekreacyjnych, jednej altany rekreacyjnej przy boiskach sportowych oraz
pergolę winnicy do ogrodoterapii. Pomimo ujęcia w/w elementów inwestycyjnych w projekcie
technicznym już na etapie składania wniosku o dofinansowanie z uwagi na brak środków
finansowych, nie było możliwości ich zrealizowania. Podpisanie aneksu z Beneficjentem
otworzyło
perspektywę
realizacji
budowy
ważnych
architektonicznie
i funkcjonalnie
elementów ogrodu.
Planowany do realizacji zakres rzeczowy w ramach Komponentu I:
o
Pergole do winogron;
o
Montaż trybun przy boiskach sportowych tj. trzech rzędów siedzisk na około 100
miejsc siedzących;
o
W zakresie ocieplania budynku wymiana rynien i rur spustowych oraz remont
kominów wentylacyjnych i malowania dachów na budynkach objętych inwestycją;
o
Zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania ogrodu oraz zakup grilla.
Beneficjent realizuje działania szkoleniowe z zakresu ogrodoterapii, ściśle powiązane
z częścią inwestycyjną. Mając na uwadze istotę projektu – rozwój ogrodoterapii, w ramach
aneksu do Umowy, Beneficjent zaplanował zakup materiałów warsztatowych: sadzonki,
nasiona, narzędzia i materiały ogrodnicze.

Podobne dokumenty