ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I

Transkrypt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
Dziennik Ustaw Nr 88
— 7521 —
Poz. 582
582
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 5 maja 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r.
Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1055 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 98,
poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 1999 r. Nr 4,
poz. 31 oraz z 2001 r. Nr 119, poz. 1273) w załączniku
nr 7 „Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających
w portach lotniczych”, w części dotyczącej emblematów, emblemat na czapkę oraz emblemat na rękawy
otrzymują formę graficzną określoną w załączniku do
niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller
Dziennik Ustaw Nr 88
— 7522 —
Poz. 582
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 5 maja 2010 r. (poz. 582)
WZÓR EMBLEMATU NA RĘKAWY DLA SŁUŻB OCHRONY LOTNISKA
Kolor czcionki — dowolny dostosowany do logo;
kryterium — czytelność
Dziennik Ustaw Nr 88
— 7523 —
WZÓR EMBLEMATU NA CZAPKĘ DLA SŁUŻB OCHRONY LOTNISKA
Kolor czcionki — dowolny dostosowany do logo;
kryterium — czytelność
Poz. 582

Podobne dokumenty