Exam Practice – poziom rozszerzony

Komentarze

Transkrypt

Exam Practice – poziom rozszerzony
Exam Practice – poziom rozszerzony
Zestaw zadań egzaminacyjnych
Rozumienie ze słuchu – wybór wielokrotny
1
Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie
informacji zawartych w nagraniu w zadaniach
1.1.–1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.
Zakreśl literę A, B albo C. Zadania 1.1.–1.3. odnoszą
się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4–1.6. do
drugiego tekstu.
3.40
Rozumienie ze słuchu – dobieranie
2
Usłyszysz wywiad radiowy.
A. I don’t like staying at home.
B. I play games with my family.
C. I prefer card games to board games.
D. I quickly get bored with football.
E. Playing cards with my friends is OK.
1.1. Professor Cox was first a
A. scientist.
B. musician.
C. TV presenter.
1.2.Professor Cox first became famous when he
A. f ormed the first band.
B. became a scientist.
C. w
as in the second band.
1.3. During the interview, the speakers are mainly
talking about
A. rock music.
B. a BBC programme.
C. the Professor’s career.
Usłyszysz wypowiedź nastolatki.
1.4.Some people don’t like Mark Zuckerberg because
of his
A. talent.
B. role in the film.
C. character.
1.5.What does Brenda like best about Mark
Zuckerberg?
A. H
e has turned his hobby into a career.
B. He has created a multimillion business.
C. He invented Facebook.
1.6. Where can you hear Brenda talking?
A. At the cinema.
B. On the radio.
C. At school.
138
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi
na temat gier i zabaw. Na podstawie informacji
zawartych w nagraniu dopasuj do każdej
wypowiedzi (2.1–2.4.) odpowiadające jej zdanie
(A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo
i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
3.41
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Rozumienie tekstów pisanych – dobieranie
3
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.
Wpisz w luki 3.1.–3.4. litery, którymi oznaczono
brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny
i spójny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo
i nie pasuje do żadnej luki.
In April 1831, a man was walking along the beach
on the Island of Lewis, near the north coast of
Scotland. 3.1. ___ There were four chess sets
in different styles, but only 93 pieces in total,
which means that some pieces were missing.
3.2. ___ The rest are in the National Museum of
Scotland.
Who made them? Who
owned them? Who buried
them and why? 3.3. ___
Historians think that the
pieces are between 800
and 900-years-old, the time when the Vikings
ruled the Scottish islands. This means that the
game of chess probably came to Britain from
Scandinavia. Moreover, the pieces are made of
ivory, which was a very expensive material, so the
sets probably belonged to a rich man. 3.4. ___
However, what really happened, historians can
only guess about.
A.Perhaps he was travelling to Ireland when he
stopped and buried the pieces.
B.He stopped for a moment and found some chess
pieces in a stone box in the sand.
C.They don’t know where exactly the pieces come
from.
D. Today, 83 of them are in the British Museum.
E.Unfortunately, we will never know the answers to
these questions.
Znajomość środków językowych
– parafraza zdań
4 Przeczytaj pary zdań 4.1.–4.5. Uzupełnij każdą lukę,
tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.
W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech
elementów. Wymagana jest pełna poprawność
gramatyczna i ortograficzna wpisywanych
fragmentów zdań.
4.1.Your laptop wasn’t as expensive as mine.
My laptop was ____________________________
yours.
4.2.You mustn’t be late or you won’t go out again.
If ____________________________, you won’t go
out again.
6.3. Tom (bierze udział w) ________________________
_________________________ a poetry competition
tomorrow.
6.4. (Ona wolałaby kupić) ________________________
__________________________ something cheaper.
6.5. (Ile kosztuje) ____________________________ that
T-shirt?
Wypowiedź pisamne – e-mail
6 Napisz wiadomość e-mail do kolegi / koleżanki
z Londynu.
• Poinformuj, że zakończyłeś / zakończyłaś rok
szkolny.
• Opisz wakacje, na które się wybierasz.
• Zapytaj kolegę / koleżankę o jego / jej plany
wakacyjne.
Podpisz się jako XYZ. Postaraj się rozwinąć swoją
wypowiedź w każdym z trzech podpunktów,
pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić
od 50 do 100 słów. Oceniana będzie umiejętność
pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo
językowe oraz poprawność językowa.
4.3.This is my first visit to New York.
I _________________________________ New York
before.
4.4.I plan to be an architect when I grow up.
I’m ____________________________ architect when
I grow up.
4.5.Let’s go there on holiday.
Why ____________________________ there on
holiday?
Znajomość środków językowych
– tłumaczenie fragmentów zdań
5 Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach
fragmenty zdań 6.1.–6.5. W każdym zdaniu brakuje
maksymalnie czterech elementów. Wymagana jest
pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna
wpisywanych fragmentów zdań.
6.1. I (nie mam ochoty) ___________________________
going to a party tonight.
6.2. We (moglibyśmy pójść do) ____________________
_______________________________ an art gallery.
139

Podobne dokumenty