GS_maj_2015_na strone

Transkrypt

GS_maj_2015_na strone
Aktualności 3
XVII Małopolskie Dni Dziedzictwa
Kulturowego. Był sobie czas
Małopolski Instytut Kultury, Samorząd
Województwa Małopolskiego, Gospodarze obiektów zapraszają na XVII edycję
Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (www.dnidziedzictwa.pl), w ramach
których co roku, podczas dwóch majowych
weekendów, można nieodpłatnie zwiedzać
kilkanaście wybranych obiektów.
Tematem tegorocznej edycji wydarzenia
będzie czas – jedna z uniwersalnych kategorii miary otaczającego nas świata. Czas
jest doświadczeniem powszechnym, łączy się z pojmowaniem świata przez daną
epokę, świadomością ludzi, rytmem życia,
obrzędami, a także architekturą. Podczas
Dni Dziedzictwa będzie nas również interesował, jak zawsze, czas historyczny
zatrzymany w pokazywanych przez nas
zabytkach. Zastanowimy się nad czasem:
słonecznym, astronomicznym, kalendarzowym, mierzonymi za pomocą gnomonów,
zegarów, kalendarzy. Przyjrzymy się także
rytmom przyrody, ludowemu kalendarzowi
obrzędowemu.
W 2015 roku w ramach Małopolskich Dni
Dziedzictwa Kulturowego podczas dwóch
weekendów (16–17 maja, 23–24 maja)
zaprezentujemy 10 zabytków, zlokalizowanych na 4 trasach zwiedzania: dwóch
krakowskich (obydwa weekendy), zachodniej (16–17 maja) i północnej (23–24 maja).
23–24 maja 2015 (trasa północna)
Na trasie północnej zostanie m.in. zaprezentowana kaplica pw. Nawiedzenia
i Zwiastowania NMP w Dalewicach (Dalewice, powiat proszowicki), która od początku swego istnienia należała do parafii
w Niegardowie, pełniąc rolę kościoła filialnego. Pierwsza budowla została zniszczona,
prawdopodobnie przez kalwinów, w latach
sześćdziesiątych XVI wieku. Obecna świątynia pochodzi z połowy XVII wieku i, co
ciekawe, do naszych czasów przetrwała bez
zasadniczych zmian architektonicznych.
To, co jednak najpiękniejsze i najcenniejsze, kryje się w jej wnętrzu. Sufit i ściany
pokrywa polichromia pochodząca z drugiej
połowy XVII wieku. Na szczególną uwagę
zasługują wielkoformatowe przedstawienia
postaci świętych.
Podczas weekendu 23–24 maja chętni
będą mogli zwiedzić na co dzień niedostępną kaplicę w towarzystwie przewodnika, historyka sztuki bądź konserwatora
malowideł ściennych. 23 maja odbędzie
się w Dalewicach uroczyste wręczenie Nagrody Województwa Małopolskiego im.
M. Korneckiego za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć koncert
Bogumiły Gizbert-Studnickiej i Pauliny
Tkaczyk.
Już po raz czwarty wydarzeniu towarzyszyć będzie bezpłatna publikacja autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, dziennikarki
i reportażystki. Książkę będzie można
otrzymać wraz z pamiątkową pieczątką
w punktach informacyjnych przy wszystkich obiektach tegorocznych Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego.
Szczegółowe informacje o wszystkich
obiektach na stronie internetowej:
www.dnidziedzictwa.pl
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Małopolski Instytut Kultury
Tu znajdziesz
Głos Słomnik:
Słomniki:
• Spaar, Rynek
• sklep spożywczy, ul. Proszowska
• sklep Talencik, ul. Wolności
• Lewiatan, ul. Poniatowskiego
• Miejsko–Gminne Centrum Kultury,
ul. Wolności
• sklep Talencik 2,
os. Świerczewskiego
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Mieczysław Koenig
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Zenona Puta
• kiosk na Rynku,
właściciel: Tadeusz Skrzydlewski
• Delikatesy Centrum, ul. Kościuszki
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Kościuszki
• Delikatesy Euro, ul. Kościuszki
• Urząd Miejski w Słomnikach,
ul. Kościuszki
• Hala Sportowa, ul. Świerczewskiego
Prandocin:
• firma Koen, Prandocin 53
Polanowice:
• sklep spożywczo–przemysłowy,
Polanowice 26
Niedźwiedź:
• sklep GS
Waganowice:
• sklep spożywczy, Waganowice 21
Wężerów:
• sklep w remizie OSP
Głos Słomnik
informuje:
• Materiały do druku należy
nadsyłać do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego wydanie
• Materiały nadesłane w ostatniej
chwili mogą się nie zmieścić
w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały
zgodne z linią pisma
samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do
skrótów w nadesłanych materiałach
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku
Redakcja: Joanna Antosz J.A.– red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Zuzanna Michalska Z.M., Wojciech Janczarski W.J., Adrian Sadowski A.S.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e–mail: [email protected]
Druk: Imagine Designe Group, Kraków
Zdjęcie na okładce: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Numer zamknięty 27 kwietnia 2015 r.
Głos Słomnik maj 2015
• Reklamy przyjmujemy tylko jako
gotowe projekty
• Treść ogłoszeń formułuje
ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.mgckslomniki.pl lub
pod nr. telefonu: 12 388 11 49
4
Aktualności
5. sesja Rady Miejskiej w Słomnikach
26 marca odbyła się 5. zwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Słomnikach. W pierwszym punkcie rozpoczętych przez przewodniczącego Grzegorza Płażka obrad
Burmistrz Gminy Paweł Knafel przedstawił
informację z działalności pomiędzy sesjami.
Poinformował zebranych o swoim udziale
w uroczystym uruchomieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014–2020 oraz spotkaniu ze Starostą Krakowskim w sprawie przygotowania projektów drogowych do tego programu. Z relacji
burmistrza wynika, że w ramach MRPO
przewidziano ograniczoną ilość środków
pieniężnych na drogi utrzymywane przez
powiat krakowski. Na 6 gmin rozdysponowana zostanie kwota około 10 milionów
złotych. Z tego powodu burmistrz Knafel
zadecydował o ubieganie się o środki na
przebudowę drogi wiodącej w kierunku
Kocmyrzowa.
Burmistrz zrelacjonował również przebieg
spotkania z Wojewodą Małopolskim w Tarnowie w sprawie nowego systemu ewidencji
ludności oraz zarządzania cmentarzami wojennymi. Poinformował zebranych o zmianie
na stanowisku Sekretarza Gminy – aktualnie
funkcję tę sprawować będzie Tomasz Ciałowicz, dotychczasowy kierownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Społecznych.
Istotną wiadomością zawartą w sprawozdaniu burmistrza Knafla był komunikat
o wydaniu pozytywnej opinii oraz rozpoczęciu procesu komunalizacji działek,
które przeznaczone zostaną pod budowę
parkingów samochodowych przy przystankach PKP. Parkingi te mają ułatwić komunikację osobom, które chciałby skorzystać
z linii szybkiej kolei aglomeracyjnej, która
przebiegać będzie przez naszą gminę. Skomunalizowane zostaną następujące działki:
Stacja PKP Niedźwiedź – działka 315/2
o pow. 0,5695 ha, Stacja PKP Słomniki Miasto – działka 1402/2 o pow. 0,1781 ha, Ratajów Górny – działka przy przystanku MPK
1402/3 o pow. 0,1868 ha oraz starodroża
działek w Orłowie: 102/3 o pow. 0,0883ha,
102/4 o pow. 0,0475ha, 103/3 o pow.
0,0399ha, 166/2 o pow. 0,6210ha. Ponadto burmistrz poinformował radnych i gości
sesji o złożonych wnioskach o dofinansowanie do programu Małopolskie Remizy
2015 (remont posadzek, wymiana drzwi
w budynku OSP Muniakowice), do programu Bezpieczny Strażak 2015 (zakup
odzieży ochronnej dla Ochotniczych Straży
Pożarnych z Muniakowic, Słomnik i Wężerowa) oraz o uczestnictwie gminy Słomniki
w konkursie Podwórko Nivea. Wielu zebranych zdziwiła natomiast informacja dotycząca rezultatów przeprowadzonych ankiet
w sprawie montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – do Urzędu
Miejskiego do 26 marca wpłynęło zaledwie
około 100 ankiet.
Kolejnym punktem sesji były zapytania
sołtysów i gości oraz interpelacje i zapytania radnych. Radna Bożena Furgalska
zaapelowała o pomalowanie zaniedbanych
przystanków autobusowych znajdujących
się na terenie gminy. W odpowiedzi burmistrz Knafel poprosił o zgłoszenie konkretnych przystanków, które wymagają
remontu – ich odmalowaniem ma się zająć
brygada remontowa Urzędu Miejskiego.
Głos zabrała również radna Ewa Kaszuba,
informując zebranych o przeprowadzonej
akcji Caritas, polegającej na rozdaniu najuboższym w naszej gminie w sumie 20 ton
jabłek. Opowiadając o inicjatywie podziękowała panu Tadeuszowi Kołodziejczykowi z Prandocina Wysiołka za olbrzymią
pomoc przy rozładunku owoców. Radny
Tomasz Toporek dopytywał o planowaną
przebudowę placu przy ulicy 3 maja oraz
potrzebę regulacji brzegów rzeki. Burmistrz Knafel zaznaczył, że prace nad projektem przebudowy placu trwają, jednak
nie dotyczą one regulacji cieku wodnego,
gdyż takie działania leżą w kompetencjach
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Następie głos
zabrał sołtys Szczepanowic Józef Wiklik,
komentując planowany wzrost uposażenia
sołtysów, nad którym kilkanaście minut
później głosować mieli radni. Zaznaczył
z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się
sprawowana przez niego funkcja, opowiadając jednocześnie o ostatnich wydarzeniach w Szczepanowicach. Zaapelował
o większe podniesienie uposażenia – jego
stanowisko poprali również inni sołtysi.
Głos w tej sprawie zabrał burmistrz Knafel i przewodniczący Płażek. W rezultacie
radni jednogłośnie przegłosowali zmianę
uposażenia na 300 złotych miesięcznie, nie
zmieniając na wniosek sołtysów uprzednich ustaleń kwoty. W dalszej części obrad
radni jednogłośnie przyjęli m.in. sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za
rok 2014, program opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, udzielili także dotacji na
utrzymanie gotowości bojowej jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
naszej gminy.
Treść wszystkich uchwał przyjętych
przez Radę Miejską dostępna jest na stronie
BIP Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
J.A.
aktualności 5
Dobra frekwencja i zacięta dyskusja
16 kwietnia w sali widowiskowej Centrum Kultury odbyły się wybory nowej Rady
Osiedla Słomniki oraz konsultacje w sprawie planowanej rewitalizacji rynku w Słomnikach. W porównaniu do lat ubiegłych mieszkańcy Słomnik dopisali – na tegorocznych wyborach zjawiło się ponad 70 osób.
O godzinie 17.30 zebranie otworzył burmistrz Knafel, w pierwszej kolejności
witając zgromadzonych mieszkańców
i przedstawiając plan spotkania. Bardzo cieszy mnie wysoka frekwencja, jednak jest ona
niewystarczająca i wybory do Rady Osiedla muszą odbyć się drugim terminie, czyli
o godzinie 18.00 – zapowiedział burmistrz.
Czas oczekiwania na drugą turę został więc
spożytkowany na przedstawienie przez architektów koncepcji rewitalizacji rynku.
Panowie zaprezentowali wstępną koncepcję
układu komunikacyjnego oraz układu urbanistycznego, czyli planu zagospodarowania
płyty rynku. Ponieważ pomysły architektów
zakładały wiele istotnych z perspektywy
w czasie dyskusji, ale również poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy chętnie
wypowiadali się na temat przedstawionej
koncepcji. Pojawiły się propozycje „wyciągnięcia” komunikacji autobusowej z rynku
i maksymalnego ograniczenia miejsc parkingowych. Z tym pomysłem nie zgodził
się radny Krzysztof Szaleniec oraz Jarosław
Jędrychowski. Panowie argumentowali, że
zdecydowane ograniczenie miejsc parkingowych czy przeniesienie przystanku autobusowego nie tylko negatywnie wpłynęłoby
na działalność sklepów znajdujących się
przy rynku, ale też spotkałoby się ze stanowczym sprzeciwem wielu mieszkańców,
mieszkańców zmian w wyglądzie i funkcjonalności rynku ,nie trzeba było długo
czekać na pytania z sali. Wiele z nich było
jednak zbyt szczegółowych – dotyczyły rodzaju drzew, jakie będą zasadzane w nowym
parku czy rodzaju planowanego oświetlenia.
Odpowiadając na pytania burmistrz Knafel
zaznaczał, że na tym etapie konstruowania projektu w pierwszej kolejności należy
zastanowić się nad układem komunikacyjnym, ilością miejsc parkingowych, potrzebą budowy lokalu gastronomicznego oraz
zrównania powierzchni rynku. Zachęcał
do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
pozostawiających samochody na rynku
w przypadku chociażby niedzielnej mszy.
Jan Beliczyński zapytał z kolei o koszty
planowanej rewitalizacji. Architekci nie zajmowali się kwestią finansów, gdyż na tym
etapie projektowania nie ocenia się jeszcze
Głos Słomnik maj 2015
kosztów realizacji. To tylko koncepcja funkcjonalno – przestrzenna, a nie zamknięty
projekt gotowy do realizacji. Koszty zostaną oszacowane, gdy etap projektowy będzie
zakończony – odpowiedział burmistrz Knafel. W czasie dyskusji pojawiły się również
negatywne i pozytywne komentarze dotyczące przewidywanego ograniczenia ilości
zieleni, schodów, które utrudnić mogą komunikację osobom starszym czy zasadności
budowy obiektu gastronomicznego. Debata
była bardzo interesująca, a pytania i opinie
wynikały z obserwacji naszego środowiska
i potrzeb mieszkańców – były intrygujące
i z pewnością warte rozważenia. Dziwiły
natomiast personalne komentarze, skierowane w stronę burmistrza Knafla i architektów,
które merytorycznie niewiele wnosiły do
dyskusji, a jedynie niepotrzebnie podnosiły
jej temperaturę.
O godzinie 18.00 tymczasowo przerwano rozmowy na temat rynku, aby przeprowadzić wybory Rady Osiedla. Najpierw
sprawozdanie z ostatnich lat działalności
Rady Osiedla przedstawił jej dotychczasowy przewodniczący Dariusz Kwiecień.
Następnie zgromadzeni na sali mieszkańcy
Słomnik zgłosili 27 kandydatur na radnych,
wśród których, w drodze głosowania, wybrano 15 członków rady. Kolejnym etapem
wyborów było głosowanie przeprowadzone
tylko wśród członków nowo wybranej Rady
Osiedla na przewodniczącego tegoż organu.
Nieoczekiwanie wybór ten nastarczył radnym niemałych trudności. Zgłoszono dwie
kandydatury: Artura Dydlińskiego oraz
Jarosława Jędrychowskiego. Niestety dwa
głosowania członków Rady nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – na każdego
6
aktualności
z kandydatów oddano w sumie 7 głosów.
Z powodu nieobecności jednego z członków
rady w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, a nie 15 radnych. W rezultacie wy-
bory Zarządu Rady Osiedla postanowiono
przenieść na 24 kwietnia. Podczas drugiego
spotkania członków Rady wyłoniono przewodniczącego – Artura Dydlińskiego.
Po nieudanym wyborze przewodniczącego
powrócono do dyskusji nad rewitalizacją
rynku. Konsultacje zakończono późnym
wieczorem, po godzinie 21.00.
Skład osobowy Rady Osiedla Słomniki
kadencji 2015 – 2019, wybranej 16 kwietnia:
1. Zofia Białokoz
2. Piotr Ciszewski
3. Ewa Dulewicz
4. Artur Dydliński
5. Jarosław Jędrychowski
6. Beata Konieczna
7. Krzysztof Kucharski-Kozłowski
8. Piotr Kurkiewicz
9. Anna Łój
10. Robert Perek
11. Michał Tochowicz
12. Anna Węgrzynowicz
13. Jan Więcek
14. Danuta Witek
15. Tomasz Zagrodzki
J.A.
W poszukiwaniu korzeni…
Przez wiele lat bezskutecznie próbowano odnaleźć najbliższych krewnych porucznika
Stanisława Brykalskiego. Szczęśliwym zrządzeniem losu 8 kwietnia Słomniki odwiedził wyjątkowy gość: Jean – Michel Verges, poszukujący informacji na temat swojej
nieżyjącej od 2009 roku matki Stefanii, która pochodziła ze Słomnik. Jak okazało się
po niedługim „śledztwie”, mama pana Jean – Michela była córką Jana i Marianny
Brykalskich oraz siostrą kapitana Brykalskiego.
Jean – Michel Verges na stałe mieszka w Paryżu, w tym roku po raz pierwszy odwiedził
Polskę. Poszukując w Słomnikach informacji na temat korzeni rodziny trafił przypadkowo do Centrum Kultury. Przywiózł ze
sobą jedynie akt urodzenia matki – Stefanii
Brykalskiej, mając nadzieję, że w naszym
mieście dowie się czegoś więcej na temat
losów jej i dziadków. Z pomocą ruszyli
mu pracownicy MGCK oraz pani Janina
Jędrzejczyk. Głównie dzięki pomocy i staraniom pań Zuzanny Snakowskiej i Janiny
Jędrzejczyk udało się nie tylko zaprowadzić
pana Verges na słomnicki cmentarz, aby
wskazać miejsce pochówku dziadków, ale
również dowiedzieć się, gdzie przed wojną
stał dom państwa Brykalskich.
W ciągu kilkugodzinnej wizyty w Słomnikach Jean – Michel opowiadał o swo-
im ojcu i matce oraz okolicznościach ich
spotkania w Polsce. Kapitan Jean Verges
przyjechał do Katowic około 1946 roku
z rozkazu generała de Gaullea – tam poznał
Stefanię Brykalską i ożenił się. Nowożeńcy
w niedługim czasie wyjechali do Francji.
Jean – Michel wychowywał się więc poza
granicami naszego kraju, często słuchając
wspomnień matki o Polsce, najbliższej rodzinie i bracie – wojskowym. Ciągle jednak pozostają dla niego zagadką powody
wyjazdu państwa Brykalskich i Stefanii ze
Słomnik do Katowic. Nie wie również czy
w naszym mieście lub okolicy nadal mieszkają jego krewni. Z tego powodu zwracamy
się z prośbą do naszych czytelników – jeśli
są Państwo w posiadaniu jakichkolwiek informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu
rodziny Jana i Marianny Brykalskich lub
poznaniu bliżej ich historii prosimy o kontakt telefoniczny: 12 388 11 49 lub mailowy:
[email protected]
J.A.
Fotografie:
własność Jean – Michela Vergesa
aktualności 7
Rewitalizacja Rynku w Słomnikach
Od marca do końca maja trwają konsultacje społeczne w sprawie odnowy słomnickiego Rynku. Mieszkańcy mają realny wpływ na jego zagospodarowanie. Mogą wypełnić
formularz na slomniki.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego.
Wizualizacje należy traktować jako materiał
do dyskusji.
Urząd Miejski w Słomnikach na swojej
stronie internetowej, jak i w gablotach przy
wiatach przystankowych na Rynku udostępnił wizualizację wstępnej koncepcji dotyczącej rewitalizacji centralnej części naszego
miasta. Tak rozpoczęła się dyskusja na temat
kształtu, przeznaczenia i wyglądu Rynku.
Podziel się swoimi pomysłami
16 kwietnia w Centrum Kultury w Słomnikach odbyło się spotkanie z autorami projektu z krakowskiej firmy WSPROJEKT,
którzy odpowiadali na pytania i wątpliwości mieszkańców. Więcej o tym wydarzeniu
przeczytają Państwo w artykule w tym numerze gazety.
Na stronie slomniki.pl dostępne są anonimowe formularze, w których można przed-
Głos Słomnik maj 2015
stawić swoje pomysły, uwagi i propozycje
co do wstępnej koncepcji odnowy Rynku. Są one także wystawione na stolikach
w siedzibie Urzędu Miejskiego na parterze
i I piętrze, można je wypełnić i wrzucić do
specjalnie przygotowanych skrzynek. Termin ich składania – 31 maja 2015 r.
Oto główne propozycje wstępnej koncepcji odnowy Rynku w Słomnikach
• Rynek jako miejsce spotkań mieszkańców. Nowa płyta z kostki granitowej – z pasami zieleni, alejkami, ławkami i fontanną.
• Usunięcie części drzew, aby poszerzyć
płytę Rynku do zagospodarowania.
• Wstępny pomysł pawilonu gastronomicznego z letnimi ogródkami.
• Rynek jako miejsce do organizowania
imprez plenerowych, w projekcie propozycja miniamfiteatru.
• Propozycja, aby liczba miejsc parkingowych wynosiła 116, zostaną one inaczej
rozlokowane i przebudowane. Część będzie
miała ograniczenia czasowe. Miejsca te byłyby także wyłożone kostką granitową.
• Wiata przystankowa zostanie przeniesiona za Pomnik Ofiar Hitleryzmu, gdzie
powstanie ulica z zatoką autobusową i miejscami postojowymi.
• Propozycja, aby drogi dojazdowe przy
Rynku miały powierzchnię asfaltową.
Wszystkie wizualizacje dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
slomniki.pl. Zachęcamy do ich obejrzenia.
Zapraszamy do składania swoich propozycji; każdy merytoryczny pomysł czy
krytyczna uwaga jest z całą powagą analizowana. Już teraz dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do aktywności tych, którzy
jeszcze nie skorzystali z możliwości współtworzenia centralnej części naszego miasta.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
8
aktualności
Gmina Słomniki w programie
„Małopolska w zdrowej atmosferze”
Gmina Słomniki znalazła się w gronie 38 małopolskich gmin, które podpisały porozumienie dotyczące Programu „Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspólnie występując o dofinansowanie w kwocie 70 mln zł.
8 kwietnia 2015 r. w Rabce-Zdroju podpisano porozumienie dotyczące programu LIFE
„Wdrażanie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, 38 małopolskich
gmin, w tym gmina Słomniki, wspólnie wystąpiło o dofinansowanie unijne w wysokości
70 mln zł. Program został opracowany przez
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
i ma być on jednym z instrumentów w walce
o czyste powietrze. Podczas tego wydarzenia gminę Słomniki reprezentował burmistrz
Paweł Knafel. „Małopolska w zdrowej atmosferze” to odpowiedź na potrzeby samorządów lokalnych w celu osiągnięcia realnych
rezultatów w walce o czyste powietrze.
Założenia projektu LIFE:
• stworzenie sieci ekodoradców w 38 gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać
realizację Programu ochrony powietrza,
• wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa
w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
• powstanie Centrum Kompetencji na
poziomie regionalnym obejmującego szkolenia i bazę wiedzy dla samorządów lokalnych,
• kampanie informacyjno-edukacyjne na
poziomie regionalnym i lokalnym,
• narzędzie do wysokorozdzielczego modelowania rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
Wsparcie dla rodzin
W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej (26 marca) radni przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w roku 2013-2014. Dotyczyło ono pracy i działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach, podejmowanych w ramach Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2013-2015.
Jak dowiadujemy się ze sprawozdania, pod nywania ich szans. Wypełniając założenia
opieką GOPS w Słomnikach w 2013 roku Gminnego Programu Wsparcia Rodzin
znajdowało się 426 rodzin, a w 2014 roku GOSP oraz placówki oświatowe, Caritas
419. Z pomocy ośrodka najczęściej korzy- i Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Probstały rodziny z dziećmi do 18 roku życia. lemów Alkoholowych, w ostatnich dwóch
Dominującymi powodami objęcia pomocą latach zapewniły ubogim rodzinom pomoc
wymienionych rodzin było ubóstwo, spowo- materialną i rzeczową w formie zasiłków
dowane wysokim bezrobociem. Jak czyta- celowych, objęły dożywianiem wszystkich
my w sprawozdaniu, tendencja ta utrzymuje tego wymagających – dorosłych i dzieci,
się w naszej gminie od wielu lat. Podobnie oferowały pomoc w zaopatrzeniu dzieci
wysoko jak problem ubóstwa lokuje się i młodzieży w artykuły szkolne i podręczniw statystyce GOPS-u długotrwała i ciężka ki oraz wspierały rodziny w zakresie porad
choroba jednego z członków rodziny czy psychologicznych czy radcy prawnego.
wielodzietność.
W roku 2013 GOPS zajął się również
W sprawozdaniu możemy przeczytać kwestią zapobiegania i rozwiązywania syo działaniach ośrodka w zakresie wsparcia tuacji kryzysowych w rodzinach przeżydzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wyrów- wającycch trudności poprzez zapewnienie
Budowa odcinka trasy S7 przebiegającego
przez Gminę Słomniki coraz bliżej
Do Warszawy udała się grupa samorządowców z Małopolski, w tym Burmistrz Gminy
Słomniki Paweł Knafel, którzy wraz z posłem Józefem Lassotą aktywnie włączają się
w działania na rzecz powstania trasy.
Spotkanie odbyło się w siedzibie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trwa
bowiem batalia o rozpoczęcie budowy odcinka S7 od Krakowa (węzeł Igołomska) do
granicy z województwem świętokrzyskim,
biegnącego przez gminę Słomniki. Delegacji z Małopolski udało się uzyskać zapewnienie, że rozpatrywanie przez GDDKiA
skarg mieszkańców Poradowa, dotyczących
zmiany 4-kilometrowego odcinka trasy
w obrębie ich miejscowości, zakończy się
w ciągu najbliższych tygodni. Jest to konieczne do ostatecznego zatwierdzenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
która określa warunki wykorzystania terenu
w trakcie realizacji, eksploatacji i późniejszego użytkowania drogi. Ponadto wkrótce
ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę
• analizę wariantów wdrożenia działań
ograniczających emisję zanieczyszczeń do
powietrza na przykładzie Krakowa i Rabki-Zdroju,
• międzyregionalną bazę źródeł emisji dla
Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.
Zakładane efekty projektu zintegrowanego LIFE:
• przyspieszenie wdrożenia działań określonych w Programie ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego,
• wyposażenie gmin w wiedzę, narzędzia
i wysokiej klasy specjalistów od ochrony
powietrza,
• wzrost świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie potrzeby poprawy jakości powietrza,
• analiza i optymalizacja działań ograniczających emisje z transportu w Krakowie,
• sieć współpracy i wymiany doświadczeń
na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
im opieki tzw. asystenta rodziny. Była ona
możliwa dzięki kwocie 16 100 złotych, pozyskanej przez GOPS w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy socjalni
wystąpili o przydzielenie asystentów w sumie 14 rodzinom – 5 z nich odmówiło, natomiast 9 rodzin zgodziło się na takiego rodzaju
wsparcie. Niestety w roku 2014 zatrudnienie
asystenta nie było już możliwe z powodu braku środków na opłacenie jego pracy.
Wśród działań GOPS-u wymienionych
w sprawozdaniu znalazła się również organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci
z problemami (uczestniczy w nich średnio
25 dzieci), obejmowanie kontraktami socjalnymi rodzin z terenu gminy, poradnictwo
rodzinne czy aktywizacja zawodowa rodzin z problemem bezrobocia (przy udziale
Urzędu Pracy). Więcej o działaniach GOPS
mogą Państwo przeczytać w sprawozdaniu zamieszczonym na stronie BIP Urzędu
Miejskiego w Słomnikach.
J.A.
badań archeologicznych, które mają się rozpocząć za zgodą właścicieli działek.
GDDKiA w Krakowie przystępuje do
opracowania „programu funkcjonalnego”
dla tego odcinka trasy, który będzie stanowił podstawę do ogłoszenia przetargu
w systemie „Projektuj i Buduj”. Program
funkcjonalny zawiera m.in. rozwiązania
komunikacyjne dla przyszłego wykonawcy,
wyłonionego w drodze przetargu.
Przetarg na wykonawstwo tej kluczowej
dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu naszej gminy drogi ma zostać ogłoszony
w 2017 roku.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
czytelnicy piszą 9
Opinia na temat koncepcji zagospodarowania
rynku w Słomnikach
Korzystając z uprzejmości redakcji niniejszego pisma (za co serdecznie z góry dziękuję), jako mieszkaniec Słomnik, pragnę
podzielić się z czytelnikami kilkoma
uwagami na temat zaproponowanej przez
firmę Zoom Projekt z Katowic koncepcji
zagospodarowania rynku w Słomnikach.
Na wstępie należy stwierdzić, iż przedmiotowa koncepcja – zaprezentowana
na spotkaniu architekta z mieszkańcami
Słomnik w dniu 16 kwietnia br. – jest nie
do zaakceptowania. Zawiera ona pomysły
zbyt kosztowne i rewolucyjne. Propozycja
wybudowania w miejscu toalety miejskiej
„bryły” pawilonu handlowego zaburzy perspektywę widokową i wiąże się z ryzykiem
braku chętnych do prowadzenia w tym pawilonie działalności gospodarczej. Wydaje
się, że nie ma też społecznej akceptacji dla
odwrócenia figurki Matki Boskiej w parku miejskim, jak i dla likwidacji połowy
terenu parku dla potrzeb wybudowania
nowej ulicy z przystankiem autobusów
lokalnych i dalekobieżnych, umiejscowionym za Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu
(szkoda zieleni!). Przy takim rozwiązaniu
pojazdy komunikacji pasażerskiej musiałyby okrążać cały rynek. Tym samym
coraz więcej budynków byłaby narażona
na wibracje i wstrząsy. Trudno uznać za
trafiony pomysł wybudowania amfiteatru
czy lodowiska na rynku w Słomnikach.
Mieszkańcy rynku powinni być uwolnieni od hałasu głośnych występów zespołów
muzycznych czy artystycznych. Rynek to
idealne miejsce jedynie na uroczystości
świąt państwowych i religijnych. To także właściwe miejsce odpoczynku, spotkań towarzyskich, np. przy fontannie, czy
w letnich ogródkach kawiarnianych, gdzie
można umówić się na kawę, lody lub ciastka. Wstępna koncepcja nic nie mówi o tym,
czy płyta rynku będzie pokryta stylową
kostką brukową czy asfaltem, a wiadomo,
że asfaltowa płyta wiąże się z częstymi
naprawami po każdym zimowym sezonie.
Proponowane schody w rynku powodują
obniżenie płaszczyzny płyty o około dwa
metry, tworząc nieestetyczne zapadlisko.
Mając na uwadze interes społeczny należy uznać, iż projekt rewitalizacji rynku
powinien być znacznie tańszy i jednocześnie mieć na uwadze utrzymanie tradycji miejsca tj. – jak słusznie zauważył
architekt w badaniach ankietowych – nawierzchni rynku oraz nasadzeń, które już
istnieją. Nowy rynek w Słomnikach powinien w niektórych elementach nawiązywać do wyglądu rynku sprzed II wojny
światowej, jak i też posiadać nowoczesne
elementy. Poniżej w punktach zmieszczono
szczegółowe uwagi co do przyszłego wyglądu rynku w Słomnikach, pod dyskusję
czytelników „Głosu Słomnik”:
Głos Słomnik maj 2015
1. Rynek nie może zamienić się w wielki plac parkingowy. Trudno znaleźć miasto w Polsce, gdzie rynek pełni funkcje
parkingu typu Park&Ride. Rynek ma
być ulubionym miejscem spotkań mieszkańców, spacerów przy fontannie, wśród
zielni, kwietników, drzew egzotycznych
i stylowych lamp ulicznych. Rynek, jak
ktoś słusznie zauważył, do wszystkiego
oznacza, że jest do niczego. Powinien pełnić tylko podstawowe funkcje społeczne.
Należy z umiarem zachować miejsca parkingowe (maksymalnie 90) dla osób przyjeżdżających na niedzielne msze święte do
Kościoła, jak i dla osób mieszkających przy
rynku oraz dokonujących zakupy. Proponuję, aby miejsca parkingowe były zlokalizowane na południowej i wschodniej stronie
płyty rynku.
2. Płyta rynkowa w całości powinna być
wyłożona zabytkową, stylową kostką brukową w celu zachowania odpowiedniego
klimatu tego miejsca.
3. Oświetlenie na rynku powinno być
stylizowane na stare, przedwojenne lampy
uliczne.
4. Należy odtworzyć stary, z lat 70.
XX wieku, układ alejek spacerowych
w parku miejskim. Obszary zielni powinny
być odgrodzone niskim, metalowym, stylowym płotkiem, tak jak na krakowskich
Plantach. Proponuję także odtworzyć podświetlaną fontannę w parku, która tam istniała do końca lat 80. XX wieku.
5. Przystanek PKS, MPK222, BUS powinien być przeniesiony na zachodnią stronę rynku w miejsce, gdzie był on do końca
lat 80. XX w. tj. naprzeciw budynków nr
24 i 26. Autobusy i busy wykonywałyby wtedy pętlę na północnej części płyty
rynkowej wokół np. ziemnego zegara słonecznego otoczonego kwietnikami. Przy
takim rozwiązaniu autobusy dalekobieżne,
jak i lokalne busy nie musiałyby okrążać
całego rynku. Obok wiat przystankowych
proponuję umieścić stojący, stylowy zegar
tarczowy.
6. Celowe wydaje się nawiązanie do
przedwojennego wyglądu rynku poprzez
odtworzenie dwóch studni korbowych, jedna na środku rynku, druga – zlokalizowana
obok Pomnika Ofiar Hitleryzmu. Można też
odtworzyć słup z dzwonem, który stał do
II wojny światowej, kilka metrów na zachód
od ogrodzenia figurki Matki Boskiej.
7. W południowej części płyty rynkowej, naprzeciw kościoła, proponuję wybudowanie drugiej podświetlanej fontanny,
a wokół niej umieszczenie stylowych ławek
oraz posadzenie kilka małych egzotycznych drzewek.
8. Naprzeciw kościoła, obok budki
„Tanie dania” i rudery podpartej stemplami, proponuję odtworzenie (wyburzonej
w 1899 r.) drewnianej dzwonnicy o wysokości maksymalnie na 2 piętra. Nowa,
murowana dzwonnica miałaby ściany stylizowane na drewno. Na pewno nadałaby ona
rynkowi niezwykłego uroku i tym samym
przesłoniłaby szpetną ruderę o niewyjaśnionym statusie własności.
9. Proponuję zlikwidowanie kopca
ziemnego zakrywającego miejską toaletę w parku. Toaleta miejska powinna być
pozostawiona w tym samym miejscu jako
podziemna zabudowa, natomiast na płycie
(dachu) toalety powinny być postawione
kwietniki.
10. Na tzw. rogatkach płyty rynkowej
tj. przy ul. Słowackiego, Okrzei, Grunwaldzkiej oraz obok Pomnika Ofiar Hitleryzmu
proponuje się umieścić stojące, stylowe hydranty p.poż.
11. Miejsce wzdłuż obecnie istniejącego
przystanku PKS i BUS proponuję przeznaczyć na kawiarniane stoliki ogrodowe,
czynne w okresie letnim. Składane parasole powinny stanowić dopełnienie do krzeseł i stolików. Ciekawym rozwiązaniem
przedłużającym żywotność ogródka jest
wykorzystanie parasoli grzewczych, które dostarczają ciepło w chłodne dni. Rząd
takich stolików kawiarnianych daję ładną
perspektywę widokową na południowo-zachodnią część rynku.
12. Istniejące w rynku budki czy punkty
sprzedaży należy wyremontować lub wybudować jako nowe budki handlowe o estetycznym, zestandaryzowanym wyglądzie
(lody, ciastka, napoje, prasa); można też
postawić nową budkę handlową przy skrzyżowaniu Rynku z ul. Grunwaldzką i drugą
– obok obecnego postoju TAXI.
13. Proponuję zachować obecne pochylenie płaszczyzny płyty rynku w Słomnikach
z kierunku północnego na południowy.
Owo pochylenie nawiązuje do tradycji agory ateńskiej, placu o lekkim nachyleniu, co
ułatwia naturalny odpływ wody deszczowej
do miejskiej kanalizacji.
14. Wokół fontanny naprzeciw kościoła
lub w innych miejscach proponuję umieścić
stojące postery z historycznymi zdjęciami
Słomnik, a obok ziemnego zegara słonecznego tabliczkę z informacją o długości
i szerokości geograficznej miejsca na płycie
rynkowej w Słomnikach.
Należy wyrazić nadzieję, że w/w propozycje dotyczące wyglądu rynku w Słomnikach spotkają się z żywym zainteresowaniem
i będą przedmiotem dyskusji wśród mieszkańców Słomnik, jak i przedstawicieli
władz miasta. Na pewno, pod względem
nakładów finansowych, niniejsza propozycja wydaje się być bardziej atrakcyjna.
Imię i nazwisko autora do wiadomości
Redakcji
10
wydarzenia
Kopciuszek, czyli olśnienie!
Uczucia olśnienia doznaje w baśni o Kopciuszku Książę na widok uroczej dziewczyny.
W spektaklu wyreżyserowanym przez Joannę Antosz, którego premiera odbyła się
12 kwietnia w Centrum Kultury olśnień było co niemiara!
Lśniła główna bohaterka grana przez Elżbietę Stronę – urodą, ujmującym wdziękiem,
piękną suknią wyszywaną kryształkami.
Blask bił od Księcia – Adama Łojewskiego, który nadał swojej roli dystyngowanego
uroku. Olśniewająco rewelacyjna, pełna scenicznej werwy była Macocha – Stanisława
Brykalska okazała się urodzoną aktorką.
Nie ustępowały jej córki: Janina Jędrychowska i Zdzisława Nowak, które wspaniale
odegrały role dziewcząt przytłumionych
temperamentem matki, marzących o lepszym życiu i czekających na odmianę losu.
Sąsiadka – Wróżka w wykonaniu Danuty
Morawiec zachwyciła subtelnym wizerunkiem postaci i potrafiła przykuć uwagę
widzów swoim spokojem, ciepłym głosem
i opanowaniem. Wyśmienicie zagrane zostały postaci dam dworu i mieszczanek
– role trudne, przeważnie bowiem występujące w scenach zbiorowych. Każda jednak
z aktorek nadała swojej postaci wyrazistości, cech bardzo indywidualnych. Lśniły
więc na scenie w pięknych kostiumach: Janina Jędrzejczyk, Ewa Matczyk, Ewa Winczewska, Wanda Mulewicz, Danuta Kulig,
Krystyna Gaździcka, zachwycając gracją,
elegancją, fantastyczną swobodą w inscenizowaniu scen zbiorowych.
Męskie role, odegrane przez aktorki,
były niemałym wyzwaniem. Stanowczy
i władczy Herold – Barbara Warchoł, zdecydowany i stateczny Strażnik – Barbara Zielińska, elegancki i szarmancki Ochmistrz
– Wiesława Mikulska, wreszcie zawsze
panujący nad sytuacją, swobodny w swojej
roli Narrator – Ewa Ślusarska. Męskie role
to także olśniewające aktorskie perełki.
Było to fantastyczne profesjonalnie zagrane przedstawienie: świetna dekoracja,
piękna oprawa muzyczna Wojciecha Janczarskiego, rewelacyjne kostiumy przygotowane w przeważającej mierze przez aktorów,
pomysłowa i żywiołowa reżyseria. Świetnia
robota inspicjenta Adriana Sadowskiego.
Profesjonalnie przygotowany dla widzów
przez Zuzannę Michalską program teatralny. Gorąca, niezwykle życzliwa widownia,
która nagrodziła spektakl owacją na stojąco,
bo efekt był naprawdę olśniewający!
(Alicja Biczysko – prosto z kulis)
wydarzenia 11
Wrzuć grosika na busika – edycja druga
Druga edycja akcji „Wrzuć grosika na busika” to drugi zastrzyk pozytywnych emocji! 19 kwietnia na scenie MGCK z myślą
o ŚDS Świt zagrał zespół Kormorany. Tym
razem wybór repertuarowy członków zespołu padł na znane i lubiane utwory lat 60tych. Mieszkańcy naszej gminy bawili się na
koncercie świetnie, nie zapominając oczywiście jaki przyświecał mu cel – zebranie
pieniędzy na zakup busa dla podopiecznych
Świtu. Dzięki ich ofiarności udało się zebrać
w sumie 1173 złote i 70 groszy.
Przed zebranymi na sali widowiskowej
gośćmi zaprezentowały się Kormorany,
czyli: Monika Jaworska, Kamil Cichy, Dominika Mucha, Marcin Mędrala, Grzegorz
Mędrala, Bartosz Janczarski oraz instruktorzy MGCK w Słomnikach: Wojciech Janczarski i Adrian Sadowski.
J.A.
Wiosenny Zuchowy Rajd Hufca Podkrakowskiego ZHP
„Idzie zuch, a wicher dmucha i do tyłu
ciągnie zucha, ale zuch się nie przejmuje
tylko dalej maszeruje”. 18 kwietnia, mimo
mało sprzyjającej pogody, dzielne zuchy
wraz z opiekunami wyruszyły na trasę Wiosennego Zuchowego Rajdu Hufca Podkrakowskiego ZHP 2015. Rajd rozpoczął się
z samego rana w Słomnikach, skąd wytyczoną trasą patrole zuchowe pokonywały
kolejne kilometry oraz dobrze się bawiły
i zdobywały znaczki na punktach w drodze
do Waganowic. Dzieci były konstruktorami
budowli, cyrkowcami, malarzami, poszukiwaczami zagadek, znawcami sztuki, uczyły
się węzłów oraz sprawdzały swoją celność
i sprawność strzelając z łuku. Po skończonej trasie na uczestników czekał pyszny
obiad przygotowany i dowieziony przez
dostawców z Restauracji i Pizzerii Palermo
w Słomnikach. Po południu, już w szkole
w Waganowicach, atrakcji też nie brakowało. Wiele frajdy sprawiły: dmuchany zamek
i piłkarzyki. Zabawa trwała aż do wieczor-
Głos Słomnik maj 2015
nego spotkania z artystą, muzykiem panem
Dawidem Pyrdą, który opowiedział nam
o swoim zespole, oceniał piękne wykonania
piosenek patroli oraz pośpiewał z nami i dla
nas. Zuchy skakały i bawiły się wyśmienicie,
a po koncercie pan Dawid rozdał mnóstwo
autografów. Potem wszyscy poszli spać. Zasypianie, po tak długim i atrakcyjnym dniu
trwało bardzo krótko. Na drugi dzień zuchy
od samego rana pląsały i tańczyły, a około
południa, na apelu kończącym Kadra Rajdu jednogłośnie stwierdziła, że wszystkie
zuchy zdobyły sprawność „Artysta”. Po
dwóch dniach zadań, dobrej zabawy zuchy
zmęczone, ale zadowolone i szczęśliwe wróciły do swoich domów. W Rajdzie wzięło
udział 115 osób.
Organizatorzy Rajdu serdecznie dziękują: MGCK w Słomnikach, Kołu Gospodyń Wiejskich z Prandocina Wysiołka,
Restauracji i Pizzerii Palermo w Słomnikach oraz rodzicom Julii Piątek za pomoc
w organizacji punktów i zadań rajdowych.
Osobiście dziękuję wszystkim instruktorom
i zaangażowanym nauczycielom z ZS w Waganowicach, moim bliskim i znajomym za
wsparcie i ogromną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Rajdu.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
druhna Paulina
12
kultura
Już wkrótce II Festiwal Kazimierzowski w Słomnikach
21 czerwca przeniesiemy się w czasy króla
Kazimierza Wielkiego. Jakie czekają nas
atrakcje?
Poznamy życie w średniowiecznym grodzie. W pierwszym obozowisku staną dwa
mniejsze namioty i duży namiot książęcy.
Wewnątrz namiotu książęcego: sala tronowa, średniowieczne meble, ręcznie tkane
kilimy, bogate sprzęty codziennego użytku.
Zobaczyć można będzie przedmioty wykorzystane w filmie Jerzego Hoffmana pt.
„Stara Baśń”, np. tron legendarnego Popiela (Bogdana Stupki), pancerz lamelkowy
Piastuna (Daniela Olbrychskiego), ozdoby
żony Wisza (Anny Dymnej) i filmowego
Smerdy (Macieja Kozłowskiego). Dodatkową atrakcję stanowić pokazy gry na średniowiecznych instrumentach słowiańskich.
Bita będzie moneta z epoki, organizowane
zostaną gry i zabawy dla publiczności oraz
strzelnice (kusza, łuk, oszczepy).
W drugim obozowiska zobaczymy trzy namioty: skóry, kotły,
sprzęty codziennego użytku, uzbrojenie, naczynia, stanowiska
rzemieślników. Na terenie obozu zobaczyć można będzie pokazy inscenizujące średniowieczne życie np. średniowieczną zbrojownię (prezentacja pancerzy z możliwością przymierzania). Na
palenisku na obozie wypiekane będą podpłomyki z miodem. Program działań na terenie osady obejmuje pokazy walk, konkursów
rycerskich, gier i zabaw średniowiecznych (prowadzonych przez
rycerza). Walki wzbogacone zostaną bogatą narracją, a ich fabuła nawiązuje do starodawnych legend, wydarzeń historycznych
z dziejów Polski oraz wydarzeń nawiązujących do historii Polski.
Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Trzeci obóz stanowić będzie osada rzemieślników. Program obejmuje pokazy dawnych rzemiosł średniowiecznych i wymarłych
zawodów. Znajdziemy tutaj: rogownictwo z wyrobami z kości i rogów, bogate stanowisko snycerskie z całą gamą wyrobów z drewna,
warsztat tkania na bardzie oraz stanowisko wiedźmy – znachorki,
wróżbitki wtajemniczającej w arkana średniowiecznej magii.
Na terenie osady średniowieczny mincerz wybije monetę,
skórnik pomoże przymierzyć skórzany pancerz a, rogownik zagra
z Wami w średniowieczne warcaby.
Imprezę ubarwi koncert znanego zespołu odtwarzającego muzykę wieków średnich. Prezentowane utwory to dynamiczne tańce
średniowieczne i nastrojowe ballady. Muzyka średniowiecznych
trubadurów wykonywana będzie na kilkunastu instrumentach.
Wieczorem odbędzie się rekonstrukcja obrzędowości dawnych
Słowian z kapłanem rodem ze „Starej Baśni”, wokół rozpalonego
ogniska.
Festiwal tegoroczny odbywał się będzie pod znakiem Anioła z herbu Słomnik, dlatego też zaprosimy do Anielskiej kuchni
w Karczmie Wesołych Kumoszek z Granowa, na wystawę warsztatów ceramicznych, otwarcie anielskiego panneau.
Atrakcją wieczoru będzie wypalenie dużej plenerowej rzeźby
Anioła w tzw. węgierskim piecu z towarzyszeniem anielskiego śpiewania oraz spektakl plenerowy Krakowskiego Teatru Ulicznego –
„Serce Don Juana w ogniu”. Szczegółowego programu – Co, gdzie,
kiedy – poszukujcie na stronie internetowej www.mgckslomniki.
pl, na naszym Facebooku, na plakatach oraz w następnym wydaniu
„Głosu Słomnik”.
Józef Krzyworzeka
Starosta Krakowski
Paweł Knafel
Burmistrz Gminy Słomniki
wydarzenia 13
Koncert w 10. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II
W krakowskim Sanktuarium św. Jana Pawła II uczczono 10. rocznicę śmierci Papieża Polaka koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Gmina Słomniki partnerowała
temu wydarzeniu.
1 kwietnia 2015 r. w Sanktuarium św.
Jana Pawła II zostało wykonane uroczyste
oratorium papieskie pt. „Wielkość w przemijaniu”. „Bogurodzica””,„Ave Maria”,
„Czarna Madonna” oraz fragmenty mszy
żałobnej Mozarta to jedne z wielu wspaniałych utworów, które zostały zaprezentowane
podczas uroczystości. Nie zabrakło ukochanej papieskiej „Barki”. Nad całością czuwał
dyrygent Mirosław Maciej Badach. Muzyce
towarzyszyła recytacja w wykonaniu Marcina Rogozińskiego, który przedstawił w cie-
K
Patronat Honorowy
Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski
Patronat Honorowy
Pawe³ Knafel - Burmistrz Gminy S³omniki
Patronat Honorowy
Andrzej Szymanek - Starosta Wieruszowski
Patronat Honorowy
Rafa³ Przyby³ - Burmistrz Gminy Wieruszów
kawej interpretacji m.in. fragmenty poezji
Karola Wojtyły. Towarzyszyło temu wielkie
wzruszenie publiczności. Zgromadzeni nagrodzili występy owacją na stojąco. Uznania nie krył również kustosz sanktuarium ks.
prałat Jan Kabziński. Czuliśmy się wszyscy
tak, jakbyśmy sami byli w niebie i śpiewali
Ojcu Świętemu „Hosanna”. Wszyscy oddaliśmy mu hołd, dziękując również za jego
dar, nauczanie i wszystko co nam zostawił
– podkreślał prezes Centrum Jana Pawła II
„Nie lękajcie się!”.
Patronat Medialny:
G³os S³omnik
Gazeta “£¹cznik
Portal www.tugazeta.pl
Radio SUD Kêpno
Głos Słomnik maj 2015
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął m.in. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz oraz Prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski. Gmina Słomniki była jednym
z partnerów koncertu.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
Centrum Kultury w Słomnikach
zaprasza na
W piątek, 22.05
10.00 – Wszystko dla zdrowia
11.00 – Warsztaty rękodzieła artystycznego – malowanie na szkle (obowiązują zapisy,
ilość miejsc ograniczona)
W piątek, 29.05
10.00 – Warsztaty wokalne
11.00 – Warsztaty rękodzieła artystycznego – malowanie na szkle (obowiązują zapisy)
W piątek, 05.06
10.00 – Warsztaty teatralne
11.00 – Warsztaty rękodzieła artystycznego – malowanie na szkle (obowiązują zapisy)
W piątek, 12.06
10.00 – Wykład Ojca Eugeniusza Grzywacza
W piątek, 19.06
10.00 – Grecja – Spotkanie z podróżnikiem
Sebastianem Bielakiem
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
zaprasza na
17.00 – wernisaż
wystawy „na szkle malowane II”
17.30 – występy
uczestników zajęć mgck
V Przegląd
Zespołów Weselnych
nasza szkoła 15
Pasja, która wzruszyła do łez…
Wystawione przez szkołę w Kacicach Misterium Męki Pańskiej przerosło najśmielsze oczekiwania. Doskonali aktorzy, wspaniała scenografia i scenariusz zmuszający
do refleksji zachwyciły publiczność.
Po raz kolejny wspólne wysiłki uczniów, rodziców i nauczycieli zwieńczone
zostały nie lada sukcesem. Zaprezentowana przez kacicką młodzież, niezwykle
wymowna w swym przesłaniu pantomima,
przedstawiająca Pasję Chrystusa, skłoniła
zebranych do zadumy nad duchowym przesłaniem Świąt Wielkanocnych. Scenariusz
przygotowany przez p. Teresę Ordę, wspaniała dekoracja stworzona przez p. Bożenę
Marian oraz stroje uszyte przez rodziców
pozwoliły widzom, choć na chwilę przenieść się do czasów męki i śmierci Chrystusa. Uczniowie zaś, po raz kolejny wykazali
się nie tylko wspaniałymi umiejętnościami
aktorskimi, ale przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem i dojrzałością.
Tuż po misterium odbyła się wystawa
ozdób świątecznych, wykonanych przez
kacickich uczniów. Wśród nich znala-
Dni Języka Angielskiego
W marcu w Zespole Szkół w Niedźwiedziu odbyły się dwa Międzyszkolne Konkursy Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Szóstoklasistów. W obydwu konkursach udział wzięli reprezentanci szkół w Niedźwiedziu, Prandocinie, Słomnikach
i Smrokowie.
Konkurs dla gimnazjalistów odbył się Tu najlepszy okazał się Bartosz Gąsior, re10 marca i składał się z dwóch części: in- prezentant gospodarzy, drugie miejsce zajęła
dywidualnej i drużynowej. W tej pierwszej Dominika Wojtal z Prandocina, trzecie – Juuczestnicy wykazywali się znajomością lia Szlachta ze Słomnik. Potem nastąpiły
kompetencji językowych w zakresie słucha- zmagania drużynowe, w którym uczestnicy
nia, czytania, gramatyki i słownictwa oraz mogli sprawdzić się przy układaniu w cawiedzą na temat krajów anglojęzycznych. łość podzielonych na fragmenty dowcipów,
w kalamburach oraz wykazać się wiedzą na
temat poszczególnych krajów.
Tegorocznym hasłem konkursu było
powiedzenie „Travel broadens the mind” .
Wszyscy gimnazjaliści z gminy Słomniki
mogli wziąć udział w zaplanowaniu i przygotowaniu w formie plakatu bądź folderu
trasy wycieczki po krajach anglojęzycznych, wybierając najciekawsze atrakcje.
Jury w składzie: Justyna Zaranek, Teresa
Czaja, Katarzyna Baron – Lisiakiewicz
oraz organizatorzy: Dorota Kolano i Elżbieta Mistarz za najlepszą pracę uznało
folder autorstwa Izabeli Słoty ze Słomnik.
Wyróżnione zostały także dwie prace grupowe uczniów Prywatnego Gimnazjum
w Smrokowie, które przygotowało wyjątkowo liczne i atrakcyjne projekty.
Drugiego dnia – 11 marca – do zmagań przystąpili szóstoklasiści. Konkurs
Głos Słomnik maj 2015
zły się m.in.: drewniane ikony, obrazy na
szkle i płótnie, pisanki wykonane techniką
decoupage’u oraz inne niezwykle barwne,
zadziwiające pomysłowością i starannym
wykonaniem prace.
Serdecznie dziękujemy zgromadzonym gościom: Zastępcy Burmistrza Gminy Słomniki p. Michałowi Chwastkowi,
radnej Rady Miejskiej w Słomnikach
p. Beacie Żak (okręg Prandocin), sołtysowi Kacic p. Marcie Kaczmarek, siostrze
Alicji ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek
w Miechowie, p. Ewie Wojciechowicz –
wolontariuszce hospicjum w Miechowie,
a także rodzicom, dziadkom, uczniom i absolwentom szkoły w Kacicach za przybycie
i wspólnie spędzony, przedświąteczny czas,
pełen skupienia i refleksji nad sensem ofiary, jaką złożył dla nas Jezus, umierając na
krzyżu.
Anna Węgrzynowicz
rozpoczął się od indywidualnego testu. Ze
względu na bardzo wyrównany poziom konieczne były dogrywki, które pozwoliły na
wyłonienie zwycięzców: I miejsce – Bartłomiej Płowiński ze Słomnik, II miejsce –
Julia Przecherska ze Słomnik, III miejsce
Piotr Wojtal z Prandocina. Dużo emocji
wzbudzała część drużynowa. Matematyka po angielsku, opis pogody, pokaz mody
i opisywanie modelek, odgadywanie nazw
zawodów na podstawie krótkich definicji,
a także kalambury i zabawa w nauczycieli przy poprawianiu uczniowskich błędów
pokazywały znajomość języka angielskiego
poszczególnych grup w różnych kontekstach. Tu najlepsi okazali się reprezentanci
Słomnik, zaraz za nimi z niewielką różnicą
punktów uplasowali się uczniowie z Prandocina i Smrokowa, trzecie miejsce zajęli
gospodarze. Podsumowaniem zmagań była
prezentacja przygotowanych wcześniej
kilkuminutowych scenek. Największe uznanie w tej kategorii zdobyli szóstoklasiści
ze Smrokowa. Konkurs oceniali jurorzy
w składzie: Dorota Kolano, Elżbieta Mistarz, Monika Szczygieł oraz Teresa Suss.
Konkurs dla gimnazjalistów ma charakter cykliczny i odbywa się co roku. Coraz
większe zainteresowanie zdobywa konkurs
dla uczniów szkoły podstawowej i być może
od tego roku wpisze się na stałe w kalendarz
imprez szkolnych w gminie Słomniki.
Elżbieta Mistarz
16
nasza szkoła
Z życia Samorządowego Przedszkola w Słomnikach
W marcu zaprosiliśmy na spotkanie ze strażakami lekarza pediatrę panią dr Monikę
Mrajcę . Celem wizyty było zachęcenie
dzieci do dbania o swoje zdrowe i prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez promowanie zasad spożywania właściwych
pokarmów oraz korzystania z ruchu na
świeżym powietrzu. Pani doktor zwróciła
uwagę dzieci na związek między chorobą
a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw oraz zastrzyków. Dzieci miały
niepowtarzalną okazję do obejrzenia stetoskopu, jak również zapoznania się z podstawowym sprzętem medycznym niezbędnym
do badania laryngologicznego. Spotkanie
upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Mamy
nadzieję, że w przyszłości wizyta dzieci
w gabinecie lekarskim nie będzie budziła
nieprzyjemnych uczuć.
Młodsze przedszkolaki natomiast wybrały się 26 marca na wycieczkę do Anikina
– Krainy Zabaw Dziecięcych w Krakowie.
Dzieci korzystały z takich atrakcji jak:
zjeżdżalnie, podesty, trampolina, basen
z piłkami, rury, tajemne przejścia, domki,
samochodziki i wiele innych atrakcji. Przedszkolaki miło spędziły czas i były bardzo zadowolone z pobytu w Anikinie.
W tradycję naszego przedszkola wpisało się już uroczyste śniadanie wielkanocne,
które przygotowane zostało w obu przedszkolach wspólnie przez dzieci i personel
przedszkola. Przez ostatnie dni dzieci poznawały różne tradycje związane ze świętami
Wielkiej Nocy, wspólnie z nauczycielkami
dekorowały sale, malowały pisanki, siały
owies i rzeżuchę. Wszystkie te wspólnie wytworzone akcenty wielkanocne znalazły się
na stole. Zwieńczeniem licznych opowieści
o zwyczajach wielkanocnych było wspólne
świąteczne śniadanie. Dzieci zaprezentowały poznane piosenki o świętach, a następnie pani dyrektor Małgorzata Wojasińska
złożyła świąteczne życzenia wszystkim
przedszkolakom i pracownikom przedszkola. Dzieci podzieliły się jajkiem w gronie
najbliższych kolegów i złożyły sobie życzenia. Zwieńczeniem spotkania był symboliczny śmigus – dyngus, który sprawił dzieciom
wiele radości.
Agnieszka Kurek
PROJEKT L4 – CHORZY DLA ŚWIATOWYCH DNI
MŁODZIEŻY OFIARUJĄ SWOJĄ MODLITWĘ
„Wasza obecność, cicha, ale bardziej wymowna od wielu słów, wasza modlitwa, codzienne ofiarowanie swych cierpień w jedności z tymi, które Jezus ukrzyżowany poniósł za zbawienie świata, cierpliwa i nawet radosna akceptacja własnej sytuacji są
duchowymi zasobami, bogactwem każdej wspólnoty chrześcijańskiej.
Nie wstydźcie się być cennym skarbem Kościoła!”
Papież Franciszek do chorych, 9 listopada 2013 r.
Nadszedł czas, by się dobrze przygotować na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, których Polska jest organizatorem. Nie podołamy zadaniu jakie przed nami stoi bez wspólnej modlitwy za to dzieło. Zapraszamy Cię do wspólnego projektu o nazwie L4.
W jego ramach, chcemy zjednoczyć Was, chorych i niepełnosprawnych, wokół idei wspólnej troski o dobre przygotowanie i przeżycie Światowych Dni Młodzieży. Zaczynamy od prośby o modlitwę w tej intencji. Jeżeli jesteś osobą doświadczającą cierpienia,
prosimy – ofiaruj je Bogu za przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Tak właśnie czynił ich twórca – św. Jan Paweł II:
ilekroć stawał przed trudnym zadaniem prosił o pomoc właśnie Was, chorych. Kiedy czekała go trudna pielgrzymka, wymagające
zadanie czy po prostu – wielkie dzieło, prosił o modlitwę osoby chore. Przygotowując się do ŚDM pragniemy naśladować naszego
Wielkiego Polaka. Chorzy w każdym wieku otrzymają – z rąk młodzieży zaangażowanej przy parafiach – listy z prośbą o modlitwę
i ofiarę w intencji ŚDM. W listach zawarta jest też modlitwa dla chorych oraz świadectwa osób, które w swoim życiu doświadczyły
cierpienia, lecz nie poddały się zwątpieniu. Być może będziesz mógł być z nami w czasie spotkań z Ojcem Świętym, dla osób
niepełnosprawnych i chorych przygotowany zostanie specjalny sektor, a swoją pomocą będą służyć wolontariusze. Pragniemy się
modlić z Tobą i za Ciebie. Ty też możesz zrobić bardzo wiele. Twoja modlitwa jest potrzebna.
Jeżeli chcesz otrzymywać od nas kolejne listy zgłoś chęć do Parafialnego Komitetu ŚDM, e-mail: [email protected]
lub w kościele w Słomnikach.
Jeżeli wyrazisz zgodę, wypełnisz deklarację (którą Ci dostarczymy po zgłoszeniu) i oddasz ją do nas – Twoje imię i nazwisko znajdą
się także w Księdze Modlitwy. którą wręczymy Ojcu Świętemu podczas Światowych Dni Młodzieży. Jeśli znasz takie osoby, pomóż
nam się z nimi skontaktować. TWOJA MODLITWA SŁYSZANA JEST W NIEBIE ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ!
Komitet Organizacyjny ŚDM w Słomnikach
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 17
Mieszkańcy Słomnik doceniają fakt budowy nowego bloku bo to znaczy, że ich miasto się rozwija. Nie trzeba być
ekonomistą, żeby wiedzieć, że mieszkalnictwo napędza koniunkturę. Gdy przybywa mieszkańców to wzrasta liczba
uczniów w szkole, zwiększa się ilość osób dokonujących
zakupy w sklepach, oraz korzystających z handlu, transportu i usług. Nowi mieszkańcy to nowe pomysły, niekiedy
nowa działalność gospodarcza, to wszystko przekłada się
na rozwój miasta.
Nowy blok wybudowany bardzo starannie z materiałów
doskonałej jakości przez przedsiębiorcę pana Piotra Skulika posiada 36 nowoczesnych mieszkań o wysokim standardzie o jakim marzy nie jedna rodzina. Już w październiku
nowi właściciele mieszkań mogli je zagospodarowywać
wg własnego uznania.
Teren wokół budynku został wyłożony kostką brukową,
a na całej jego długości usytuowane są miejsca postojowe
dla właścicieli mieszkań. W budynku znajdują się również
garaże, a każde z mieszkań ma przydzieloną komórkę lokatorską. Tereny zielone urozmaicone zostały różnorodnymi
krzewami. Wejścia do budynku zabezpieczają wiatrołapy,
które chronią budynek przed stratami ciepła i gdzie rodzice będą mogli bezpiecznie zostawić wózek. Budynek jest
wyposażony w instalację domofonową oraz monitoring,
co uchroni mieszkańców przed osobami niepożądanymi.
Schody na klatkach wyłożone zostały płytkami w kolorze cappuccino, na ścianach pachnie świeżością tapeta
natryskowa w modnym brzoskwiniowym kolorze, poręcze podkreślają nowoczesność klatek schodowych, które
są szerokie, jasne i prowadzą do dobrze zaprojektowanych i praktycznych mieszkań, które od klatek oddzielają
Głos Słomnik maj 2015
klasyczne, eleganckie drzwi, znakomicie korelujące z fakturą i kolorem ścian. Większość znalazła już swoich właścicieli, ale kilka jest nadal do nabycia w bardzo atrakcyjnych
cenach. Mieszkania dwu i trzypokojowe są wyposażone
w piece dwufunkcyjne na gaz ziemny, które zasilają indywidualną instalację centralnego ogrzewania i zapewniają
ciepłą wodę. Każde mieszkanie posiada balkon.
W niedalekim sąsiedztwie znajduje się szkoła, nowe
przedszkole w końcowej fazie budowy, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej i planowana budowa nowego obiektu dla tej placówki, Urząd Gminy, Komisariat
Policji oraz rozbudowane zaplecze usługowo – handlowe. Już dziś można umówić się telefonicznie pod numerem 502 959 032 z panem Piotrem Skulikiem, aby
obejrzeć mieszkanie, podpisać umowę na jego zakup
i poczuć się jak RODZINA NA SWOIM.




projektowanie i konstrukcja odzieży
szycie na miarę
dekoracje ślubne
doradztwo w wyborze tkaniny, fasonu
asortymentu odzieżowego do sylwetki
 poprawki krawieckie, prasowanie
 szycie firan, zasłon, obrusów, serwet
 wkrótce haftowanie
Tel. 504 060 393
[email protected]
www.szyje-noca.blogspot.com
Żerkowice 8, 32-095 Iwanowice
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO