Warszawa, dnia2 października 2014 r. RZĄDOWE CENTRUM

Transkrypt

Warszawa, dnia2 października 2014 r. RZĄDOWE CENTRUM
Warszawa, dnia2 października 2014 r.
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI
BIURO ADMINISTRACYJNE
Wykonawcy biorący udzial
w zapytaniu
Dotyczy:
Zapytania ofertowego na „Sprzedaż oraz dostawę materialów biurowych
na
potrzeby
uczestników
projektu
pn.
„Doskonalenie
technik
legislacyjnych w urzędach obsługujqcych organy władzy publicznej”
W związku z wpłynięciem pytania do treści Zapytania ofertowego, zwanego dalej
„zapytaniem”, Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Zamawiającym”, udziela
wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści zapytania.
Pytanie:
Zwracam się z prośbą o zmianę i dopuszczenie biuwaru (kalendarza planera) w mniejszym
wymiarze. Wymiar, który Państwo wpisaliście w opisie przedmiotu Zamówienia nie jest
robiony standardowo. Tego typu kalendarze wykonują agencje reklamowe pod duże
Zamówienia, a minimalna ilość to 50szt. Standardowe biuwary producenci wykonują w
wymiarze zbliżonym do A2 (41 5x565 mm). Proszę o dopuszczenie tego wymiaru.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania biuwaru (kalendarza plenera)
o wymiarze A2 (420x594 mm +1- 5%).
Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. 4, L.p. 19 załącznika
-
nr 1 do zapytania
—
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez nadanie mu
brzmienia:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ
RCL
„Kalendarz planer na 2015 rok (planszeta lub biuwar). format B2 (690x480 min +1-5%) lub
A2 (420x594 mm +1- 5%) . iapier offset 80g, klejony wzdłuż dłuższego, dolnego lub górnego
boku, kalendarz z planerem tygodniowym, około 52 kartek”.
Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega załącznik lir 2 do zapytania
—
Formularz oferty, stanowiący załącznik do niniej szej modyfikacji.
Wykonawcy w skiadanych ofertach, zobowiązani
są uwzględnić dokonaną przez
Zamawiającego modyfikację.
Ponadto, informujemy że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa: 4 listopada
2014 r. o godziny: 12:00.
Dyrektor
Załącznik:
Zmodyfikowany załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
—
Formularz oferty (5 kart)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty