Wniosek o zmianę tematu pracy

Transkrypt

Wniosek o zmianę tematu pracy
Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 126/2013
Formularz P.160_F3
…............................................................
imię i nazwisko studenta
…....................................................................
kierunek
…....................................................................
rok studiów
…....................................................................
tryb
…....................................................................
specjalność
…....................................................................
nr albumu
Dziekan
…………………………………………………….
Wniosek o zmianę tematu/promotora* pracy dyplomowej
Zwracam się z prośbą o wyraŜenie zgody na zmianę tematu pracy dyplomowej z:
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………… na temat: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........................
w związku z (wpisać krótkie uzasadnienie)…………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………........................
.............................................................................................................................................................
Zwracam się z prośbą o wyraŜenie zgody na zmianę promotora z
……………………………………….................. na …………………………………………………………
Prośbę swą motywuję faktem, iŜ .........................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................
(podpis studenta)
Opinia obecnego promotora i czytelny podpis
…………………………………………………………………………………………………………………...
...............................................................……………………………………………………………....
Zgoda ewentualnego, przyszłego promotora i czytelny podpis
...............................................................…………………………………………………………….....
Akceptacja dziekana:
TAK
NIE
Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty