EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Transkrypt

EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma, Philips Lighting B.V.
Wewnęrzny Nr. Ref.: LV 235-026-010CE
Rok, w którym znak CE został pierwszy raz umieszczony: ‘94
BG LS & E
Mathildelaan 1
5611BD Eindhoven
The Netherlands
Niniejszym oświadcza na swoją odpowiedzialność, że następujące produkty:
Nazwa produktu:
Kod produktu:
TL-D including TL-D Super 80, TL-D HF Super 80, T8 HF VHE, TL-D Reflex,
TL-D 90 De Luxe1, TL-D Food1, TL-D SnowWhite1, TL-D Colored1, TL-D Blacklight Blue1,
TL-D Power Saver Set
Unikalne kod ID produktu lub nazwa (np. EAN lub 12NC) dla produktów rodziny
wymienionych powyżej, znajdują się w załączeniu tej deklaracji.
Określony produkt (y) jest (są) zgodny z zasadniczymi wymaganiami poniższych Dyrektyw Europejskich
i norm zharmonizowanych:
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), 2006/95/EC
Wykaz stosowanych norm:
• EN62471:2008
• EN61195:1999
• EN 60061-1: 1993 + A1: 1995 + A2:1995 + A3: 1995 + A4: 1996 + A5:1996 + A6: 1996 + A7: 1997 + A21: 1998 + A22: 1999 +
A23: 1999 + A24: 2000 + A25: 2001 + A26: 2001 + A27: 2001 + A28: 2002 + A29: 2002 + A30: 2002 + A31: 2003 + A32: 2003 +
A33: 2003 + A34: 2004 + A35: 2005 + A36: 2005 + A37: 2006 + A38:2007 + A39: 2007 + A40: 2008 + A41: 2009 + A42: 2009 +
A43: 2010 + A44: 2010+ A45: 2011+ A46: 2011+ A47: 2011
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), 2004/108/EC
Wykaz stosowanych norm:
• EN 55015:2006+ A1:2007 +A2:2009
• EN61547:2009
Wymogi EcoDesing dla produktów związanych z energią Dyrektywa (ErP), 2009/125/EC oraz stosownymi środkami
wykonawczymi
Lista obowiązujących środków wykonawczych:
• Rozporządzenie Komisji (EC) nr 245/2009, data publikacji 18 marca 2009
• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 347/2010, data publikacji 21 kwietnia 2010
Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),
• EN 50581:2012
i są produkowane zgodnie z systemem jakości, przynajmniej zgodnie z normą ISO 9001 lub CENELEC .
Eindhoven, 18 december 2012
BMS‐PSLI‐QUA‐257‐TP V1.0
Hans Bellemans
Global Quality Manager BG LS&E, Category Professional
EC Declaration of Conformity, EC DoC
EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Dodatek : Specyfikacja produktów
Potwierdzam zgodność tłumaczenia z oryginałem:
Tomasz Marszałek
Product Manager Ligth Sources & Electronics
Poland & Baltics

Podobne dokumenty