neodisher 30 - Dr. Weigert

Transkrypt

neodisher 30 - Dr. Weigert
®
neodisher 30
Niskoalkaliczny proszkowy środek myjący do zmywarek gastronomicznych,
nie zawiera środków powierzchniowo czynnych
Obszary zastosowania:
Zmywarki gastronomiczne w restauracjach, kuchniach szpitalnych, hotelach oraz innych
miejscach zbiorowego żywienia.
Właściwości:
neodisher 30 Jest niskoalkalicznym proszkiem myjącym o skutecznym działaniu czyszczącym.
Usuwa każdego rodzaju resztki żywności, jeśli nie są przypieczone lub zbyt zaschnięte. Może być
stosowany na powierzchnie z aluminium, stopów aluminium i srebra. Zawiera aktywny chlor.
Użycie i dozowanie:
2 – 4 g/l w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia.
Może być stosowany przy każdej twardości wody według tabeli:
Twardość wody
dozowanie w temp. 50 – 60°C
1
0 – 7°d H
1 – 2 g/l
2
7 – 14°d H
2 – 3 g/l
3
14 – 21°d H
3 g/l
4
powyżej 21°d H
3 – 4 g/l lub więcej
W zmywarkach z systemem wymiany wody należy stosować dozownik proszkowy.
W przypadku urządzeń bez systemu wymiany wody dozować ręcznie do ciepłej wody na początku
mycia w ilości 150 g proszku (1 miarka) do 50 l wody, następnie uzupełniać po 75g proszku
(1/2 miarki) po każdych 5 – 10 cyklach.
Roztwory neodisher 30 muszą być całkowicie spłukane (zalecana woda zdemineralizowana).
Jeżeli zmywarka pokryje się nalotami wapiennymi, należy zastosować odkamieniacz neodisher BU
i zwiększyć dozowanie. W przypadku twardości wody powyżej 3°d wskazane jest zmiękczanie
wody, aby uniknąć dodatkowego zużycia proszku.
W przypadku trudno usuwalnych resztek żywności dopuszcza się możliwość użycia silnego środka
czyszczącego neodisher 80 lub neodisher 80 K.
Nie mieszać z innymi produktami.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa:
Wartość pH (w wodzie demi, 20°C):
Współczynnik miareczkowania:
Skład:
Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
<5 % związki wybielające na bazie chloru, >30% fosforany
Magazynowanie:
Rodzaje zagrożeń i zasady
prawidłowego postępowania:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Chronić przed wilgocią i wodą.
1000 – 1050 g/l
2 – 4 g/l: 11,5 – 11,7
0,33
Klasyfikacja i oznakowanie koncentratu według Dyrektywy 1999/45/WE odnoszącej się
do preparatów niebezpiecznych:
Oznaczenie zagrożenia: C – produkt żrący. Zawiera: metakrzemian disodu.
Rodzaje zagroż
zagroż eń :
R 31
R 34
R 52/53
W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy (gaz chlorowy).
Powoduje oparzenia.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Prawidł
Prawid łowe postę
postępowanie z mieszaniną
mieszanin ą niebezpieczną
niebezpieczną :
S 26
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
S 27/28
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne
i okulary lub ochronę twarzy.
S 45
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia
dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.
PL 2.0 / 08.2014
w rozumieniu
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki
dostępnej na stronie www.drweigert.pl
Dr.Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A · 01-531 Warszawa
Tel.: +4822 616 02 23
Faks: +4822 617 81 21
e-mail: [email protected]
Internet: www.drweigert.pl
Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.