Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Motywacja

Transkrypt

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Motywacja
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Motywacja
1. Wprowadzenie: terminologia określająca
9:00- 10.30
pracę i zadania: przymiotniki, wyrażenia
idiomatyczne, przysłowia i powiedzenia.
Przerwa kawowa
2. Pieniężne i poza-pieniężne czynniki
10.45 - 12.15
motywacyjne.
3. Prezentacja czynników motywacyjnych
kandydatom na stanowisko.
Przerwa na poczęstunek
4. Sytuacje i czynniki niemotywujące w pracy.
12.45 - 14.15
5. Udzielanie pozytywnej i negatywnej
informacji zwrotnej.
Przerwa kawowa
14:30 - 16.00
6. Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej.

Podobne dokumenty