REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO KASZEBSCZI EKO

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO KASZEBSCZI EKO
REGULAMIN
KONKURSU RECYTATORSKIEGO KASZEBSCZI EKO-ART I EKO-ART 2016
Konkurs Recytatorski EKO – ART skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych na
terenie powiatu chojnickiego.
Jego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i rolę środowiska naturalnego
w życiu człowieka, na konieczność ochrony przyrody oraz pomoc w rozwoju zdolności
artystycznych wykonawców w dziedzinie sztuki recytacji – sztuki „żywego słowa”.
ZASADY ORGANIZACYJNE I REGULAMINOWE
Każdy uczestnik Konkursu zgłasza 1 utwór – wiersz lub prozę.
Utwory powinny być tematycznie związane ze środowiskiem naturalnym człowieka –
pięknem przyrody i jej ochroną.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch turach :
1) kaszubska w dniu 18.10.2016
2) polska w dniach:
a/ szkoły podstawowe w dniu 19.10.2016
b/ gimnazja w dniu 20.10.2016
c/ szkoły ponadgimnazjalne w dniu 20.10.2016
Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii wiekowych wymienionych
w pkt. 2 w zależności od ilości uczestników.
Organizator dokona podziału w zależności na kategorie wiekowe :
- szkoły podstawowe kl. I-III
- szkoły podstawowe kl. IV – VI
- szkoły gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne.
Jury powołane przez organizatorów poszczególnych Turniejów oceniać będzie dobór
repertuaru do wieku uczestnika i tematyki konkursu, interpretację utworów, dykcję i emisję
głosu oraz ogólny wyraz artystyczny.
W każdej turze kaszubskiej lub polskiej instytucja kierująca może dokonać zgłoszenia
maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej.
Eliminacji wstępnych dokonuje szkoła lub placówka kierująca we własnym zakresie.
Chojnickie Centrum Kultury przeprowadza eliminacje powiatowe.
Zgłoszenia można:
-przesłać pocztą na adres:
Chojnickie Centrum Kultury
ul. Młodzieżowa 44
89-600 Chojnice
-przesłać faxem 52 397 22 15
-wysłać mailem na adres [email protected]
-dostarczyć osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. dz. U. nr 133 poz.
833 z póz.zm./.
Organizatorzy :
- Chojnickie Centrum Kultury
- Urząd Miejski w Chojnicach
- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Chojnice

Podobne dokumenty