PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM str. 6

Komentarze

Transkrypt

PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM str. 6
PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
str. 6
nr15
reklama
(35)
Piątek 15 IV 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
reklama
reklama
reklama
reklama
2
reklama
Ważne telefony
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura Rejonowa
84 677 12 56
Książnica Zamojska
84 638 58 72
Szpital Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda Miejska
Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie ciepłownicze
993
Pogotowie gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
reklama
3
AKTUALNOŚCI
ZAKOTWICZYLI W ZAMOŚCIU
W dniach 11-15 kwietnia 2016 roku gościli
w Zamościu przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie: Józef Gawłowicz – Kapitan
Żeglugi Wielkiej. Marszałek Senatu Obywateli
Szczecina, wykładowca Akademii Morskiej
w Szczecinie, Wojciech Czyżewski - Prezes
Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie oraz dwoje studentów tejże uczelni. Zostali przyjęci przez zaprzyjaźnioną z Akademią Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu.
Celem wizyty jest zaprezentowanie Akademii
Morskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Szczególną postacią
zaangażowaną w popularyzowanie tematyki
morskiej w naszym regionie jest pani Janina
Gąsiorowska – matka chrzestna ms Ziemia
Zamojska, która zgodnie z tradycją towarzyszy gościom ze Szczecina w spotkaniach
z młodzieżą. Program przewiduje spotkania
z uczniami Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, uczniami I,
II i III Liceum Ogólnokształcącego i uczniami
Liceum Plastycznego. Szczególne spotkanie
zaplanowano w Bursie Międzyszkolnej Nr 2,
gdzie od wielu lat działa Koło Morskie i prowadzona jest działalność edukacyjna propagująca tematykę morską wśród młodych
ludzi. Za swoje działania w tym zakresie Bur-
NOWA SCENA NA RYNKU
Miasto kupiło nową scenę plenerową z zadaszeniem. Jej montaż odbył się na Rynku Wielkim
w czwartek, 14 kwietnia.
Scena została zakupiona w trybie przetargu nieograniczonego od firmy ALSPAW z Ostrowa
Wielkopolskiego. Łączny koszt to 245 016,00 zł brutto. Nowa scena ma wymiary 12x12 m i posiada podłogę antypoślizgową. Do sceny prowadzą dwa
boczne wejścia o wymiarach 4x4m.
WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
sa została wyróżniona i uhonorowana przez
PŻM w Szczecinie darem Kotwicy, która ustawiona została przed budynkiem Bursy, jako
symbol wieloletniej współpracy i więzi Zamościa ze Szczecinem. Dyrektor, Pan Waldemar
Leszczyński zorganizował w Bursie spotkanie
delegacji ze Szczecina z władzami miasta.
REMONT KRASNOBRODZKIEJ
Aktualnie realizowana jest umowa na przebudowę ulicy Krasnobrodzkiej w Zamościu.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. W tym roku zrealizowano: rozbiórkę części nawierzchni bitumicznej,
zjazdów indywidualnych z kostki,
nawierzchni betonowej, wykonanie podbudowy, wbudowanie
części krawężników oraz wycinkę
drzew i krzewów. We wtorek 3 maja o godz. 12.00 w sali Consulatus zamojskiego
Ratusza odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 225. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas sesji referat okolicznościowy pt. „Konstytucja 3 Maja 1791 r. - Dokument Polskiego Oświecenia” wygłosi dr Bogdan Szyszka. W programie również koncert
muzyczny w wykonaniu Trio Beethovenowskiego.
Uroczyste obchody rozpoczną się Mszą Świętą w Intencji Ojczyzny w Katedrze Zamojskiej o godz. 10.00. Na godz. 11.00 przewidziano Manifestację Patriotyczną na Rynku Wielkim.
PORZĄDKI PEŁNĄ PARĄ
Już wkrótce, 30 kwietnia
Park Miejski w Zamościu ze
wszystkimi swoimi atrakcjami będzie przygotowany do rozpoczynającego
się sezonu turystycznego.
Od początku kwietnia
trwa napełnianie stawu
parkowego. Po 18 kwietnia służby ichtiologiczne
Okręgu PZW w Zamościu
rozpoczną działania zmierzające do zarybienia stawu. W ostatnim tygodniu
kwietnia zostaną zamontowane fontanny, których
uroczystą inaugurację obserwowaliśmy latem minionego roku.
Wydział Gospodarki Komunalnej zatrudnił dwie
osoby do końca roku
w ramach prac interwencyjnych. Do obowiązków
tych pracowników należy
sprzątanie i koszenie trawy na terenach stanowiących własność Miasta, ale
nie objętych kompleksową umową z wykonawcą
świadczącym usługi utrzymania terenów zieleni
miejskiej.
Istotne jest, że to mieszkańcy mogą zgłaszać do
Wydziału
Gospodarki
Komunalnej miejsca do
uporządkowania.
Tylko
w ciągu kilku dni, od 4 do
8 kwietnia zebrano z różnych okolic miasta 40 worków śmieci, a od 15 marca
- 170 worków.
Do 30 czerwca będą trwały prace na jednej z wewnętrznych ulic Osiedla Zamoyskiego. Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy wewnętrznej o długości 161 metrów, od myjni samoobsługowej wzdłuż ogrodzenia szkoły ZSP 3.
Na prace złożą się: budowa drogi i chodnika, kanalizacja deszczowa,
odtworzenie fragmentu ogrodzenia szkoły, usunięcie drzew i krzewów z karczowaniem pni. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Koszt prac to 144 145,11 zł brutto.
reklama
NA ZAMOYSKIEGO REMONT
4
‘ENGLISH SCRABBLE’
Finałowy etap VII edycji międzyszkolnego turnieju językowego ‘English Scrabble’
odbył się 6 kwietnia 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Konkurs adresowany do uczniów chętnie poszerzających swoją
wiedzę i zdolności językowe oraz lubiących rywalizację sportową. Scrabble to
najpopularniejsza gra słowna na świecie. W wersji anglojęzycznej gwarantuje
zabawę połączoną z doskonałą rozrywką intelektualną, poszerzającą słownictwo
i zakres wiedzy uczniów.
Uczestnicy finału ‘English Scrabble’ wyłonieni zostali we wstępnych eliminacjach,
które odbyły się 9 marca i polegały na wypełnieniu arkusza leksykalnego. Szesnastu uczniów z najlepszymi wynikami rozegrało dwie partie gry scrabble w zespołach wyłonionych w drodze losowania.
Po pierwszej turze do ścisłego finału przeszło czworo najlepszych graczy. Ostatecznie tytuł laureata otrzymali:
Michał Skop ( I SLO ) – I miejsce
Katarzyna Tymura ( I LO ) – II miejsce
Michał Lipski ( ZSP Nr 3 ) – III miejsce
Igor Gospodaryk ( III LO ) – IV miejsce
Poziom rozgrywek był bardzo wysoki. Oprócz zdrowej rywalizacji turniej okazał
się być świetnym sposobem na kreatywną naukę języka angielskiego. Walka na
słowa nabrała tu zupełnie nowego znaczenia. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników turnieju był mini koncert zespołu muzyki celtyckiej SAUIN w którego skład
wchodzi uczeń II LO, Wiktor Strzałkowski.
Turniej ‘English Scrabble’ objęty został patronatem ogólnopolskiego programu
„Scrabble w szkole”. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani imiennymi dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami sponsorowanymi przez: firmę Mattel Poland,
wydawnictwa językowe: Oxford University Press, Macmillan i Pearson Longman.
KONKURS PLASTYCZNY - ROZSTRZYGNIĘTY
WIELKI BRAT PATRZY
Operatorzy monitoringu straży miejskiej ujawnili
w marcu 278 zdarzeń. Najwięcej, 67 przypadków
dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Kolejne
50 przypadków dotyczyło zanieczyszczeń przez
psy i 38 przypadków spuszczania ich ze smyczy. Problem niewłaściwego zachowania się właścicieli psów jest wiodący w ostatnim czasie. Niemal
każdego dnia stosowane są konsekwencje w postaci mandatów karnych. Straż stosuje także pouczenia i apele o sprzątanie po pupilach. Odnotowano także 47 przypadków spożywania alkoholu
w miejscu publicznym oraz 23 przypadki żebrania. Urząd Miasta przekonuje, że monitoring pełni
istotną rolę w procesie oddziaływań profilaktycznych i utrwalania właściwego poziomu porządku
publicznego. Od kwietnia rozszerzono czas pracy
operatorów monitoringu miejskiego, co z pewnością pozwoli ten proces wzmocnić. NAGRODZENI
W dniach 1-3 kwietnia 2016 r. reprezentacja Zespołu Pieśni
i Tańca „Zamojszczyzna” wzięła udział w XVI Mistrzostwach
Polski w Tańcach Polskich i XVI Ogólnopolskim Konkursie
Tańców Polskich MAZUR w Wieliszewie. Tancerze rywalizowali z reprezentantami 30 ośrodków tanecznych w Polsce.
Wszyscy spisali się świetnie, a najwyższe noty osiągnęli: Maciej Duda i Weronika Pelc (kat. III) - VI miejsce, Rafał Hildebrand i Zuzanna Droździel (kat. I D) - IV miejsce oraz Andrzej
Sowiński i Oliwia Witkowska (kat. III) - miejsce X.
08 kwietnia 2016 w Krasnobrodzkim Domu Kultury
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Organizatorem konkursu jest Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy
z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Organizatorami na
szczeblu powiatowym są: Krasnobrodzki Dom Kultury, Starostwo Powiatowe w Zamościu przy współudziale Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu. W dniu 22 marca jury dokonało oceny 191 prac plastycznych zgłoszonych z terenu powiatu
zamojskiego.
I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
miejsce – Karol Litwin – SP w Grabowcu,
miejsce – Aleksandra Biela – SP w Zielonem,
miejsce – Karolina Szczytowska - SP w Kaczórkach.
Wyróżnienie:
Martyna Budzyńska - SP w Zielonem,
Sebastian Teterycz - SP w Kaczórkach,
Paulina Pyś – SP w Łabuniach – Filia w Ruszowie,
Wiktoria Szymańska - SP w Kaczórkach,
Filip Oleszek – SP w Zwierzyńcu.
II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
miejsce – Roksana Adamczuk – ZS w Grabowcu,
miejsce – Kamila Powroźnik – ZSP w Krasnobrodzie,
miejsce – Arkadiusz Choma – ZS w Zwierzyńcu,
Wyróżnienie:
Aleksandra Bełz – ZSP w Krasnobrodzie,
Karolina Lalik - ZSP w Krasnobrodzie.
III grupa - uczniowie gimnazjów
miejsce – Justyna Kościuk – Gimnazjum w Miączynie,
miejsce – Maciej Górnik – ZSO w Krasnobrodzie,
miejsce – Karolina Tytuła - ZSO w Krasnobrodzie.
Nagrody dla laureatów i wyróżnionych ufundowało
Starostwo Powiatowe w Zamościu, które wręczał Jerzy
Zawadzki Sekretarz Powiatu wraz z bryg. Jackiem Sobczyńskim - Komendantem Miejskim PSP oraz Mariolą
Czapla - Dyrektorem Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Szczególne podziękowania kierujemy do Krasnobrodzkiego Domu Kultury za włączenie się do działań
profilaktycznych, że poprzez sztukę można kształtować
świadomość młodych osób oraz właściwe postawy
w przypadku wystąpienia zagrożenia. (Foto Krasnobrodzki Dom Kultury)
Oficer PrasowyKomendy Miejskiej PSP w Zamościu
mł. bryg. mgr inż. Andrzej Szozda
fot. Andrzej Szumowski
reklama
STYPENDIA DLA WYCHOWANKÓW MDK ZAMOŚĆ
W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku w sali widowiskowej Teatru im.
Janusza Osterwy w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Stypendia wręczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Pan Krzysztof Grabczuk. Wśród 139 nagrodzonych osób znaleźli się
także wychowankowie MDK Zamość: Iga Dobrowolska, lat 13; Dorota
Mądroń, lat 14; Amanda Mojżesz, lat 14; Marlena Mojżesz, lat 15; Karol
Niemczycki, lat 13; Justyna Rzemieniuk, lat 14; Wiktoria Szala, lat 14;
Jakub Szumowski, lat 13; Joanna Jagoda Szwaczkiewicz, lat 17 wychowankowie Pani Małgorzaty Magryty i Bartosz Stadnik, lat 12 podopieczny Pani Magdaleny Cieplechowicz-Buczak.
Młodzi artyści wielokrotnie reprezentowali nasze miasto na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych, zdobywając
liczne nagrody i wyróżnienia.
Należy podkreślić, że pozyskiwanie stypendiów artystycznych dla naszych wychowanków jest zaplanowaną realizacją zadań placówki oraz
efektem wieloletniej sumiennej pracy nauczycieli, pracowników oraz
kierownictwa MDK Zamość.
WIOSENNY KONCERT CHARYTATYWNY
Podczas WIOSENNEGO KONCERTU CHARYTATYWNEGO
zorganizowanego przez Zamojski Dom Kultury i Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca
„Zamojszczyzna” przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na
rehabilitację Krystiana Małysza i Wiktorii Hantz. Zebrano
2150 zł.
W koncercie udział wzięli: Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Akademia Rozwoju Talentu „Wiolinki”
i uczniowie z Zamojskiego Towarzystwa Muzycznego.
Do akcji, oferując swoje usługi w holu ZDK, przyłączyło się również Medyczne Studium Zawodowe Wydział
Usług Kosmetycznych z Zamościa i EDKK „Avon”.
5
HISTORIE Z PASJĄ
CZŁOWIEK RENESANSU W BAROKOWYM
ZAMOŚCIU – BAZYLI RUDOMICZ CZ. 2
Akademia Zamojska
Praktyka
lekarska Kolejną sferą zainteresowań Rudomicza była medycyna. Prowadził
on dość szeroką praktykę lekarską, szczególnie
w latach 1656-1660, czyli do czasu zanim nie zaczął obejmować ważnych stanowisk w magistracie i Trybunale Zamojskim. Pacjentami Rudomicza byli przede wszystkim członkowie rodziny,
bogaci mieszczanie, duchowni, oraz okoliczna
szlachta. Zdarzało się, że przyjmował chorych
na dłuższą kurację do swojej kamienicy. W 1659
roku od prowincjała franciszkanów otrzymał
przywilej darowizny folwarku i apteki, za wieloletnią opiekę medyczną nad ich klasztorem.
Obliczono na podstawie notatek z diariusza,
że Rudomicz znał około 60 jednostek chorobowych. Jak zauważyła Maria Bogucka: Medycyna
[w XVI-XVII wieku] nie wyzwoliła się jeszcze ze
związków z magią, przed którą chylili głowy
nawet wykształceni ludzie owych czasów. Stan
medycyny i nauk przyrodniczych w XVII wieku
był dość niski, nie powinny więc dziwić pewne
niejasne poglądy Rudomicza odnośnie przyczyn
chorób. Uważał on na przykład, że przyczyną
wrzodów jest materia wrzodowa rozproszona w organizmie, podobnie uważał w kwestii
reumatyzmu, przyczyną tej choroby miała być
substancja chorobotwórcza. W 1666 roku, gdy
małżonka Rudomicza Krystyna, zasłabła w kościele franciszkanów, zastanawiał się Bazyli, czy
przyczyną tego nie były czary. W praktyce lekarskiej stosował też między innymi różne mieszanki ziołowe i upuszczanie krwi. Dość często stosował też lewatywę.
Człowiek interesu. Oprócz wyżej wymienionych stanowisk, które przynosiły Rudomiczowi
dochody w postaci pensji lub gratyfikacji było
on również człowiekiem interesu. Na kartach
diariusza znajduje się mnóstwo informacji będących świadectwem prowadzonych przez
Bazylego interesów. Rudomicz wynajmował
pomieszczenia w kamienicy, kupował i odsprzedawał różne towary, zajmował się wyrobem piwa, założył aptekę, jego żona prowadziła sklep korzenny. Za odpowiednią opłatą
można się było stołować w jego kuchni. W 1659
roku Rudomicz zapłacił 2500 złotych czopowego, za drugie półrocze tego roku, wynajmował
bowiem gorzelnię. W październiku 1664 roku
zaczął Rudomicz budować słodownię i winnicę.
Życie osobiste. Rudomicz był czułym ojcem
i wiele energii wkładał w wychowanie pięciorga dzieci (tylko trójka z nich przeżyła do
okresu dorosłości). Był człowiekiem głęboko
wierzącym o wielkiej pobożności, wyrażającej się w najróżniejszych praktykach. Często
przystępował do spowiedzi i komunii świętej,
czytał książki religijne, w pewnym okresie życia
odmawiał brewiarz. Miał zwyczaj notowania
w diariuszu różnych myśli z kazań i lektur. Jedno z ciekawszych, według autorki niniejszego
artykułu, kazań przytoczył w roku 1660, 29
marca: Kazanie w. Ks. Kurowskiego: o wyższości
kobiety świadczy to, że aniołowie objawiając się
ludziom nie odważyli się nigdy przyjąć postaci
niewieściej ze względu na cześć dla niewiast oraz
na pamięć, że kiedyś Chrystus Pan narodził się
z dziewicy itd. Wielokrotnie zamawiał wotywy
z okazji narodzin dziecka czy szczęśliwie doczekanych kolejnych urodzin. Gdy pisał o przystąpieniu do spowiedzi w większości przypadków
używał wyrażenia, po odbyciu zbawiennej spowiedzi, co może świadczyć o poważnym i świadomym podejściu do tego sakramentu.
Czas wolny i rozrywki. Bazyli Rudomicz,
człowiek o niezwykle aktywnym trybie życia,
nie miał zbyt wiele czasu wolnego. Zawsze
jednak znajdował go by uczestniczyć w życiu
towarzyskim miasta. Wśród licznych „zajęć” zaliczanych do tych mniej lub bardziej rozrywkowych, na pierwszy plan, najpewniej z powodu
największej częstotliwości, wybijały się wszelkie poczęstunki, uczty i przyjęcia. Organizowane czy to z okazji uzyskania jakiegoś stanowiska, w związku z uroczystościami rodzinnymi,
takimi jak wesela, chrzty czy pogrzeby, w celu
dobicia targu czyli tzw. litkupu1, czy po prostu
w celach towarzyskich bądź „biznesowych”.
W tym wypadku bardzo trudno wytyczyć granicę pomiędzy pracą a przyjemnością, gdyż
chociażby wspomniany wyżej litkup, zaczynał
się jako dopełnienie czynności prawnych, ale
najczęściej kończył już mniej oficjalnie. Rudomicz oddawał się też twórczości literackiej. Odbywał też wiele podróży, w których najczęściej
łączył interesy z życiem towarzyskim.
Twórczość literacka i inicjatywy kulturalne. Rudomicz pisał na cześć znanych osób
utwory panegiryczne, wiersze etc. Najciekawszym utworem dla autorki niniejszego artykułu, ze względu na kontekst jego powstania, są
Wiersze polskie [Carmina polonica] napisane na
zamówienie Jana „Sobiepana” Zamoyskiego dla
ich recytacji w przerwie wystawionego 12 lutego 1660 roku Cyda Corneille’a. Rudomicz dbał
także o rozwój życia kulturalnego, szczególnie wśród studentów Akademii. W 1661 roku
wydał drukiem napisany przez siebie tekst do
przedstawienia Męki Pańskiej. W latach 16611671 wystawiono w Akademii 9 dramatów
napisanych przez jej profesorów, jako aktorzy
występowali studenci. W listopadzie zaś 1663 roku wysta-
wiono na zamku Zamoyskich bodaj pierwszy
dramat polityczny w literaturze staropolskiej,
zatytułowany Polska napadnięta przez Szwedów. Uczestniczył także, we wspomnianym
wcześniej przedstawieniu Cyda Corneille’a 12
lutego tego samego roku Rudomicz zapisał:
Na zamku w obecności j.ośw. Patronów [Marii
i Jana Zamoyskich] oraz innych osób odbyło się
przedstawienie […] Pokazano w nim dość jasno
zmienność i niezdecydowanie kobiet w miłości.
Była to prapremiera Cyda Corneille’a w tłumaczeniu J.A. Morsztyna. Dwór Jana Sobiepana
Zamoyskiego wyprzedził w ten sposób dwór
królewski, gdzie Cyd został wystawiony dopiero
w 1662. Widać tu duże zaangażowanie Bazylego Rudomicza w życie kulturalne miasta.
Jak już niejednokrotnie wspominałam, Bazyli
Rudomicz to postać nietuzinkowa. Uczestniczył
w wielu inicjatywach, był człowiekiem aktywnym o wszechstronnych zainteresowaniach.
Czytał, tworzył poezje, kompendia wiedzy,
z lubością oddawał się barokowym rozrywkom.
Jednak swoje zamiłowanie do trunków, przypłacił chorobą alkoholową. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Zamościa, a jednocześnie sam dawał asumpt do jego rozwoju. Zmarł
w 1672 roku. W Rynku Wielkim w Zamościu po
dziś dzień, pośród najpiękniejszych kamienic
nazywanych ormiańskimi, stoi żółta kamienica,
nazywana Kamienicą Rudomiczowską, gdyż to
właśnie w niej mieszkał bohater niniejszego
artykułu. Efemeros został przetłumaczony i wydany przez wydawnictwo UMCS, jeżeli lubicie
Państwo historie o życiu codziennym XVII wieku, to jest to lektura, po którą warto sięgnąć.
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją
Litkup – z niem. Leihkauf, Litkouf, stary zwyczaj picia na potwierdzenie „dobitego targu”.
Na znak dokonanego kupna
sprzedawca i nabywca biją z całej siły dłoń o dłoń (stąd wyrażenie „dobić targu”), a następnie
podają sobie ręce i zapijają litkupem. W transakcji uczestniczyli także świadkowie. Wypity
litkup był prawnym dowodem
dokonanego kupna.
1
PYTANIE KONKURSOWE
Co obecnie mieści się w Kamienicy Rudomiczowskiej?
Spośród osób, które prześlą poprawną odpowiedź na adres mailowy: [email protected]
gmail.com wylosujemy jedną nagrodę niespodziankę. Fundatorem nagród w konkursie
jest Zamość – Twierdza Otwarta. Zapraszamy
do zabawy!
Przedstawienie Cyda
BIZNESPLANY
dla firm
dla bezrobotnych
tel. 692 387 988
Salon Fryzjerski
„Strefa Piękna”
Hrubieszowska 34c
tel. 537 289 723
tel.: 790 674 969
reklama
reklama
reklama
Salon Kosmetyczny
Angela
Rynek Solny 1
tel. 84 638 40 67,
509 814 595
reklama
Biuro Podróży
„Traveltime”
Rynek Solny 1
tel. 518 557 116
reklama
reklama
6
OGŁOSZENIA DROBNE
Cyklinowanie bezpyłowe parkiety, panele. Tel. 602 324 113
Sprzedam mieszkanie - parter 31,4 m2, ul.
Orzeszkowej. Tel. 600 332 275
Sprzedam M3 Szczebrzeszyn Os. Klemensów,
parter 53,4 m2. Tel. 883 150 881
Sprzedam - Mercedes S400, srebrny, rok
produkcji 2001. Tel. 602 479 654
Sprzedam nowe formy do produkcji
ogrodzeń betonowych. Tel. 602 479 654
Sprzedam gospodarstwo Budy/Krynice
1,24 ha. Dom, stodoła-drewno, budynek
gospodarczy murowany, las 0,27 ha, teren
uzbrojony. Tel. 791 250 504
Sprzedam fotelik samochodowy, kuchnię
elektryczną, rower. Tel. 799 056 969
Sprzedam trampolinę - szerokość 120 cm,
cena 30 zł. Tel. 512 078 304
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Akordeon Carlo Rossi do kapeli - cena 1200zł,
Mozart do nauki 40B. Tel. 505 987 592
Sprzedam dom wolnostojący. Zamość,
Karolówka Tel. 661 524 232
Sprzedam dom drewniany do rozbiórki.
Tel 782 010 140
Sprzedam drewno opałowe: grab, buk i inne.
Transport. Tel. 798 682 436
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
164 Tel. 84 671 38 49
Meble, antyki do sprzedania. Tel. 782 010 140
Alufelgi 17, 5 x 11 4,3 Kia, Hyundai, Mazda.
Cena 700zł. Tel. 500 449 770
Sprzedam działkę budowlaną: 13 arów lub 26
arów. Zamość - Mokre Tel. 603 962 136
Sprzedam komplet wędkarski, tj: 2 feederki
390 cm, 1 spining 270 cm z kołowrotkami,
z żyłkami i plecionkami. 2 elektroniczne
czujniki brań, podbierak 3 m w pokrowcu
3-komorowym i inny sprzęt wędkarski
w promocyjnej cenie 1000 zł. Tel. 696 108 347
Sprzedam w Zawadzie działki budowlane: 12
arów (45 tys), 10 arów (38 tys) Tel. 508 403 599
Toaletę przenośną ze spłuczką - nową sprzedam. Idealna na działkę oraz dla osoby
chorej, mającej problemy z poruszaniem się
Tel. 608 119 412
Sprzedam dom 84 m2 na działce ok. 11
arów lub zamienię na 2 lub 3 pokoje. Osiedle
Karolówka. Tel. 508 874 307
Sprzedam Skodę Felicia 1,9D, combi - lub
zamienię na mniejszy, tanio. Tel. 513 174 098
Sprzedam wózek inwalidzki. Sprzedam
łóżeczko dziecinne. Tel. 664 454 930
BEZPŁATNE BADANIA USG
Beton - pompa - sprzedaż, roboty ziemne kostka brukowa - piasek. Tel. 603 989 798
Maszyna walizkowa do szycia, typ Łucznik,
używana, stan dobry. Tel. 693 220 230
Sprzedam pralkę z suszarką, mikrofalówkę,
sokowirówkę - używane. Tel. 799 056 969
28 kwietnia rozpocznie się rejestracja na bezpłatne badanie USG
jamy brzusznej. Badania będą się odbywały w dniach 7 i 8 maja w
Hotelu Artis.
Aby skorzystać z możliwości wykonania badania należy zarejestrować się telefonicznie wyznaczonego dnia w godzinach
08.00 - 15.00
•
•
•
84 638 80 90
84 638 80 91
84 638 55 12
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2 z garażem
w bliskiej odległości. Tel. 84 638 47 08
Kupię łąkę w Zamościu, okolice Autonaprawy,
ul. Weteranów lub ul. Nadrzecznej.
Tel. 790 217 963
Sprzedam brusy dębowe 17x17x200 - 4
szt; okna 3-szybowe z demontażu z bloku
z futrynami Tel. 84 530 12 77
Wynajmę dom w Zamościu, cena 500zł/
miesiąc. Tel. 509 440 762
Sprzedam mieszkanie 40 m2 + piwnica.
Działka 0,0204 ha. Tel. 506 405 480
Gorczyca, 52zł/kg, dowóz na miejsce.
Tel. 695 069 461
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, Zamość.
Tel. 517 792 636
Sprzedam działkę Topornica-Kolonia 30 arów.
Tel. 603 962 136
Sprzedam działkę budowlaną 6 arów, Osiedle
Powiatowa. Tel. 517 792 636
Sprzedam działkę - 97 arów w pięknej
miejscowości na Roztoczu lub zamienię na
mieszkanie 2 lub 3 pokoje. Tel. 508 874 307
Kupię łąkę położoną w gminie Sułów lub
Szczebrzeszyn. Tel. 782 188 402
Peugeot 106 1.0 B w bardzo dobrym stanie.
Posiada szyberdach, relingi dachowe, hak,
radio, ocynk. Rok produkcji 1995, przebieg
16 tys. Tel. 84 639 64 46, 505 987 592. Zamość,
cena 3300zł
Akordeon Hohner Verdi III, Soprani - 120
basowe. Cena do uzgodnienia - Zamość. Tel.
505 987 592
Sprzedam działkę - 0,97 ha przy asfalcie,
w pobliżu las, woda, świetlica, 10 km od
Zamościa - lub zamienię na 2-3 pokoje.
Tel. 506 571 438
Sprzedam stół rozkładany nowy i sześć
krzeseł - w atrakcyjnej cenie. Tel 84 530 19 70
(do godz. 8.00 i po południu po 17.00)
Sprzedam młynek do styropianu i pianki
poliuretanowej - 1000zł do negocjacji.
Przekładnię ślimakową - 700zł, siłowniki
hydrauliczne - od 50 do 300zł. Tel. 606 474 039
Wydzierżawię lub sprzedam zakład
cukierniczy w Krasnobrodzie. Tel. 607 394 234
Sprzedam nową encyklopedię medyczną –
23 tomy. Tel. 696 432 650
Sprzedam pokrywa bagażnika Clio 99r,
uzbrojona, Zamość. Tel. 798 690 126
Sprzedam dom w strefie podmiejskiej
Zamościa - pow. 86m2 lub zamienię na
mieszkanie w bloku w niskiej zabudowieparter, pierwsze piętro, słoneczne z balkonem
do 40 m2. W rozliczeniu przyjmę dopłatę.
Tel. 669 622 100
Sprzedam drewno opałowe, różne gatunki.
Transport. Tel. 798 682 436
Sprzedam rowerek 7-12 lat, super stan,
wózek spacerowy. Zamość. Tel. 798 690 126
Garaż do wynajęcia na Os. Zamoyskiego
(Pomarańczowe) Tel. 792 512 363
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
16h. Tel. 84 671 38 49
Obsza. Nowy dom, 100m2 sprzedam. Cena
210 000. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Wynajmę oficynę lub dom w Żdanowie lub
okolicy. Tel. 884 034 335
Sprzedam maszynę do szycia, walizka, nowa.
Tel. 799 056 969
Sprzedam piętrowy wolnostojący dom na
Osiedlu Karolówka, ul Kopernika.
Tel. 881 669 406
Wynajmę - nowy dom. Obsza; 100m2, na
działce 65 arów, cena 500zł.
Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Sprzedam kawalerkę 36m2, wyposażona.
Bohaterów Monte Cassino. Tel. 502 689 212
Przyjmę ziemię i gruz. Teren Zamościa.
Tel. 790 217 963
Sprzedam budynek wielofunkcyjny, ul.
Lubelska 70A Zamość. Idealna lokalizacja na
przychodnię, przedszkole, siłownię, kwatery,
itp. Tel. 691 727 601
Sprzedam akumulator Centra 72Ah, cena
60zł. Tel. 798 68 24 36
Sprzedam piec CO-CW Defro Optima Plus 15
KW, zakres mocy 6-19 KW - ze sterownikiem
i wentylatorem, rok prod. 2011, cena do
uzgodnienia. Tel. 84 638 67 53
Sprzedam fotelik samochodowy, stan dobry,
cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam tapczan młodzieżowy 90cm x
210cm, cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 70m2
z wyposażeniem, w centrum Zamościa Tel.
603 962 136.
Sprzedam ponton 2-osobowy oraz duży
namiot rumuński. Tel. 600 686 563
Sprzedam działkę rekreacyjną w Zwierzyńcu
w pobliżu rzeki Wieprz. Tel. 733 852 208 (po 18)
Stancja dla pracujących w Zamościu. Tel. 733
852 208 (po 18)
Stancja - do wynajęcia M3 - 53 m3
z balkonem, I piętro, umeblowane. Uczniom,
studentom, pracującym. Cena 350 zł lub
sprzedam - tanio. Tel. 513 174 098
Sprzedam: Wózek inwalidzki ręczny.
Koncentrator tlenu. Chodzik inwalidzki.
Tel. 732 588 389
Sprzedam dom i działkę w centrum
Zamościa. Tel. 607 325 190
Sprzedam zabytkowy kredens pokojowy,
meble kalwaryjskie. Tel. 600 686 563
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Opis stanowiska:
•
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
•
Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem.
•
Utrzymywanie relacji z klientem.
Wymagania:
•
Dobra organizacja pracy.
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Oferujemy:
Miejsce na Twoją
reklamę
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy również osoby już pracujące.
Kontakt:
[email protected]
tel: 730 210 777
PRZYJMIEMY NA STAŻ
reklama
Sprzedam M-4 - 55,34 m2 na
ul. Polnej 23/30, w bloku po
kapitalnym remoncie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 108 347
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
DTP: Hollyvinsky Misha
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy
sobie prawo do publikowania danych
osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
Druk: ZPR Media SA,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
SKRYPTORIUM ZAMOJSKIE
Tradycje
piśmiennicze miasta
Zamościa to niesamowicie ciekawy,
aczkolwiek wciąż jeszcze nieodkryty
temat. Ilu z nas, spacerując malowniczymi uliczkami zamojskiej „Starówki”, zdaje sobie sprawę, że funkcjonowały tutaj ormiańskie skryptoria,
a więc miejsca, w których wykonywano i kopiowano księgi. Skryptoria
zaczęły powstawać wraz z przyjeżdżającymi do miasta Ormianami,
dla których przywilej pozwalający
na osiedlanie się wydał 30 kwietnia
1585 roku Jan Zamoyski. Do najbardziej znanych zamojskich kopistów
należeli wówczas Akop z Tochatu
i Symeon Lehaci, który w literaturze
historycznej nazywany jest ormiańskim Marco Polo.
Już niebawem, w nawiązaniu do
tamtych tradycji, powstanie w Zamościu pierwsze w Polsce miejskie
skryptorium. Jak będzie wyglądało
i funkcjonowało? O tym nieco niżej.
Pergaminnik, skryba, iluminator
i introligator - m. in. te osoby pracowały nad powstaniem księgi zanim
jeszcze wynaleziono druk. Pergaminnicy, jak sama nazwa wskazuje,
zajmowali się tworzeniem pergaminu, który najczęściej wyrabiano ze
skór baranich, kozich lub cielęcych.
Cenniejsze rękopisy wykonywano
ze skór jagniąt nieurodzonych (łac.
velin, charta virginea). Następnie
gotowy materiał pisarski trafiał do
rąk skryby, a więc mnicha, który zajmował się pisaniem tekstu. Używał
do tego celu specjalnie zaciętego
pióra, zwłaszcza gęsiego lub cenniejszego łabędziego oraz atramentów różnych kolorów, które przygotowywano według specjalnych
receptur. Chociaż materiał pisarski,
jakim był pergamin, umożliwiał poprawianie błędów, to jednak skryba
musiał odznaczać się odpowied-
nimi umiejętnościami kaligraficznymi, których nabywał pod okiem
swojego mistrza, który wprowadzał
go w tajniki pięknego pisania. Po
naniesieniu tekstu karty trafiały do
rąk iluminatora, który zajmował
się ich zdobieniem, jak na przykład
tworzeniem inicjałów i bordiur (wypełnianie marginesów). Iluminacje
powstawały przy użyciu naturalnych
pigmentów, które, podobnie jak
atramenty, przygotowywano według specjalnych receptur. Cenniejsze rękopisy ozdabiano inicjałami
pokrytymi złotem, a na pergaminie
barwionym purpurą pisano również
złotem. Zapisane i ozdobione karty
trafiały do rąk introligatora, który
zszywał je i tworzył dla nich odpowiednią oprawę. Zazwyczaj była ona
wykonana z desek obciągniętych
skórą. Niektóre, bardziej wystawne
manuskrypty, posiadały metalową,
specjalnie wygrawerowaną oprawę,
często również zdobną w szlachetne kamienie lub nawet posiadającą
miejsce na relikwie.
O tym jak cenna była praca wymienionych wyżej osób niech świadczy fakt, że za niektóre tworzone
wówczas rękopisy można było kupić
kilka wsi. Początkowo powstawały
one w klasztornych skryptoriach,
gdzie ich wykonaniem zajmowali się
mnisi, i były przeznaczone do celów
liturgicznych, jak na przykład psałterze. Miały zatem charakter sakralny.
Dopiero w XII wieku, kiedy nastąpiło
upowszechnienie się oświaty i rozwój kultury umysłowej zaczął nabierać coraz większego rozmachu, tworzenie ksiąg przestało być domeną
mnichów i zaczęło pojawiać się coraz więcej zawodowych pisarzy.
Czy nie byłoby ciekawie usiąść za
prawdziwym średniowiecznym pulpitem, wziąć do ręki prawdziwe gęsie pióro, namoczyć je w naturalnie
wykonanym atramencie i poczuć się
jak prawdziwy skryba? Skryptorium
Zamojskie da każdemu taką możliwość. Nieoceniony będzie również
jego aspekt edukacyjny, który bez
wątpienia będzie stanowił bardzo
ciekawą, tematyczną opozycję
w stosunku do powszechnie znanej
Drukarni Akademii Zamojskiej. Jak
wspomniałem wyżej Skryptorium
będzie nawiązywało do tych ormiańskich, które niegdyś funkcjonowały
w naszym mieście. Zatem będzie
można tutaj spotkać się z ormiańską
kulturą, której wspaniałym przykładem są piękne ormiańskie manuskrypty, np. Ewangeliarz Lwowski
oraz poznać historię rękopiśmiennictwa ormiańskiego. A jest o czym
opowiadać, bo stosunek Ormian do
manuskryptów wręcz szokuje. Dość
powiedzieć, że w średniowieczu,
kiedy Armenia musiała mierzyć się
z Persami czy Turkami, ludzie często z narażeniem własnego życia
potrafili ratować rękopisy, niejednokrotnie zostawiając przez to swoich
najbliższych. Biblioteki i skryp- toria
ormiańskie, które wówczas p o wstawały, często tworzono w grotach, które znajdowały się w przepaścistych wąwozach, a wszystko
po to, żeby uchronić księgi przed
naukowców uznawany za pierwszy na świecie,
gdzie Herodicus miał uczyć Hipokratesa tajników medycyny. W mieście Kos znajduje się
także główny port wyspy, przy wejściu zlokalizowana jest XIV- wieczna twierdza wzniesiona
w 1315 r. przez joannitów - katolicki zakon rycerski. Miejscem, które musimy zobaczyć jest
Marmari to typowo turystyczna miejscowość
położona na zachodnim wybrzeżu wyspy Kos.
Doskonałe miejsce dla osób pragnących odpocząć od codziennego pośpiechu i gwaru.
Dzięki pięknym piaszczystym plażom jest to
idealne miejsce na długie, romantyczne spacery w ostatnich promieniach zachodzącego
słońca. Wyśmienite jedzenie, lazurowe morze
i piękne plaże stwarzają niezwykle przyjemną
wakacyjną atmosferę. Dla szukających roz-
KOS – 292KM² RAJU :)
Wyspa Kos, niegdyś wybierana bardzo
często przez Polaków na wakacje, najmniejsza
i najbardziej urokliwa, oferowała bardzo dużo
atrakcji swoim turystom. Rok temu straciła
bardzo dużo ze względu na sytuację panującą
na świecie i napływających tam imigrantów,
skutecznie odsuwała od siebie ludzi. Opinie
i zdania klientów były podzielone, jednym
przeszkadzali innym nie. Na dzień dzisiejszy
sytuacja uspokoiła się na tyle, że mogę polecać to miejsce z czystym sumieniem. To
wyjątkowe miejsce niespotykanych krajobrazów, gdzie drzewa i krzewy zdają się kwitnąć
nieustannie. Białe, długie skąpane w słońcu
plaże, krystalicznie czysta, lazurowa woda oraz
klimat najłagodniejszy w całym basenie Morza
Śródziemnego czynią z tej wyspy miejsce nie
mające sobie równych w całej Grecji. To istny
raj dla osób, które ponad wszystko cenią sobie
ciszę i spokój. Jednak amatorzy aktywnego
wypoczynku też się nie zawiodą. Głównym
źródłem dochodu mieszkańców wyspy jest
turystyka. Ludność wyspy zajmuje się również
uprawą winorośli, migdałów, fig, oliwek, warzyw takich jak pomidory i sałata oraz pszenicy
i kukurydzy. Stolica wyspy z piękną promenadą portową otoczoną palmami, tradycyjnymi
tawernami, uliczkami i kawiarenkami stanowi główne miejsce spotkań urlopowiczów
i mieszkańców. Przyjmuje się, że na wyspie
urodził się patron lekarzy - Hipokrates. W mieście znajduje się również muzeum dedykowane temu starożytnemu lekarzowi. Nieopodal
możemy podziwiać obiekt muzealny Asklepiejon - początkowo miejsce wypoczynku i rekonwalescencji, później szpital - przez wielu
7
najeźdźcami, którzy często je niszczyli. Przykładem niech będzie rok
1170, kiedy to Turcy seldżuccy zniszczyli w położonej w Sjuniku twierdzy
Baghaberd 10 000 ormiańskich rękopisów. Dzięki warsztatom kaligraficznym i iluminatorskim, które będą
organizowane przez Skryptorium,
każdy będzie miał możliwość nauczenia się średniowiecznych stylów
pisma, również ormiańskiego oraz
stworzenia prawdziwego inicjału.
Nie lada gratką dla fanów twórczości
Tolkiena będzie również możliwość
nauki pisma elfickiego, czyli Tengwaru Feanora.
“Moja ręka w proch się obróci; to,
co napisałem pozostanie” - taka była
domena ormiańskich skrybów. Należał do nich wspomniany wyżej Szymon Lehaci, który urodził się w 1584
roku w Zamościu i tu spędził swoją
młodość. Postać nieco zapomniana,
a przecież niesamowicie ciekawa.
Następny tekst poświęcę właśnie
jemu, jak mówił sam o sobie “pogrążonemu w grzechach, niegodnemu
pisarzowi”.
Daniel Lalik
rywki Kardamena będzie rajem, położona na
południowo – wschodnim wybrzeżu wyspy.
Miejscowość jest przepełniona restauracjami,
barami, klubami i dyskotekami. Natomiast na
miłośników kąpieli słonecznych czekają piękne plaże oraz krystalicznie czysta woda.
Gorąco namawiam i zapraszam do odwiedzenia tej malutkiej i cudownej wyspy, ceny
są przystępne, pogoda piękna, sama wyspa
niesamowita, gwarantuję udane wakacje :)
Perspektywa spędzenia tygodnia już za 1100
zł wydaje się kuszącą propozycją.
Zapraszam po ofertę!
Makuch Magdalena
8
40 LAT „ZLECIAŁO”
Aeroklub Ziemi Zamojskiej ma już 40 lat. Założony
1 stycznia 1976 roku, jako
czterdziesty w Polsce, swój
jubileusz obchodzić będzie
w sobotę 16 lipca. To będzie
bardzo duże przedsięwzięcie
logistyczne i organizacyjne
mówi Dyrektor AZZ Marek Łasocha. Impreza rozpocznie się
o godzinie 10.00 na lotnisku
MOKRE w Zamościu i trwać
będzie do późnych godzin
popołudniowych.
Głównym akcentem jubileuszu będą pokazy lotnicze.
Tym razem na niebie zobaczymy między innymi: Grupę Akrobatyczną „Żelazny”,
Formację Samolotów AT-3
z samolotem „ISKRA”, Zespół
Akrobatyczny „ORLIKI”, przewidziano przelot wojskowego
samolotu MIG-29.
Akrobacje
zaprezentuje
Artur Kielak na samolocie
„EXTRA – 300”. Nad zamojskim lotniskiem pojawią się
balony na ogrzane powietrze, zabytkowe samoloty,
piloci zaprezentują akrobacje
samolotowe, skoki spadochronowe i loty na motoparalotniach. Bardzo ciekawie
zapowiada się prezentacja
nowoczesnych śmigłowców
wojskowych i śmigłowców
ultralekkich.
Aktualnie AZZ oferuje szkolenia lotnicze samolotowe do
uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego,
zawodowego, licencji pilota
szybowcowego czy uzyskania świadectwa kwalifikacji
skoczka spadochronowego.
Wychowankowie AZZ w Zamościu pracują w lotnictwie
komunikacyjnym, sanitarnym
i w agrolotnictwie.
Lotniczy jubileusz 40-lecia
istnienia AZZ będzie połączony z koncertami zespołów
artystycznych i z tradycyjnym
plenerowym spotkaniem na
„zielonym lotnisku”.
Tekst i foto:
Marian Zacharczuk
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ W GMINIE ŁABUNIE
Garść historii
5 marca 1940 r. na najwyższym szczeblu
sowieckich władz partyjnych i państwowych
podjęto uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich
obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP. W wyniku
tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli
polskich.
Decyzja zapadła. Jej podstawą było ściśle
tajne pismo, które w marcu 1940 r. skierował
do Stalina Ławrientij Beria. Szef NKWD pisał
w nim m.in.:
kowników i podpułkowników, 2080 majorów
i kapitanów, 6049 poruczników, podporuczników i chorążych, 1030 oficerów i podoficerów
policji, straży granicznej i żandarmerii, 5138
szeregowców policji, żandarmerii, służby więziennej i agentów wywiadu oraz 144 urzędników, obszarników, księży i osadników. Notatka informowała również, że: „W więzieniach
zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi
przetrzymywanych jest ogółem 18 632 aresztowanych (wśród nich 10 685 Polaków)”. W tej
liczbie: „1207 byłych oficerów, 5141 byłych
policjantów, agentów wywiadu i żandarmerii, 347 szpiegów i dywersantów, 465 byłych
obszarników, fabrykantów i urzędników, 5345
członków różnorakich kontrrewolucyjnych
Mikojana - wiceprzew. Rady Komisarzy Ludowych i komisarza handlu zagranicznego, a także ręczna notatka: „Kalinin - za, Kaganowicz –
za”. (Michaił Kalinin - przew. Prezydium Rady
Najwyższej ZSRS - teoretycznie głowa państwa sowieckiego; Łazar Kaganowicz - wiceprzew. Rady Komisarzy Ludowych i komisarz
transportu i przemysłu naftowego).
3 kwietnia 1940 r. NKWD rozpoczęło likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później
obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Z Kozielska 4404 jeńców przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy.
3896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich
ciała pogrzebano na przedmieściach miasta
w Piatichatkach. 6287 jeńców z Ostaszkowa
„Będący jeńcami wojennymi, oficerowie
i policjanci, przebywający w obozach, usiłują
kontynuować działalność kontrrewolucyjną,
prowadzą agitację antysowiecką. Wszyscy
czekają tylko na wyjście na wolność, aby
móc aktywnie włączyć się do walki przeciw
władzy sowieckiej. Organy NKWD w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi wykryły
szereg kontrrewolucyjnych organizacji powstańczych. We wszystkich tych kontrrewolucyjnych organizacjach przywódczą rolę
odgrywali byli oficerowie armii polskiej, byli
policjanci i żandarmi”.
Według danych zawartych w piśmie Berii
do Stalina, w obozach dla jeńców wojennych
przetrzymywano (nie licząc szeregowców i kadry podoficerskiej): „14 736 byłych oficerów,
urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu - według narodowości: ponad
97 proc. Polaków”. Szef NKWD podawał, że
wśród nich znajduje się: 295 generałów, puł-
i powstańczych organizacji i różnych kontrrewolucyjnych elementów, 6127 uciekinierów”.
Oceniając, że wszyscy polscy jeńcy wojenni
przetrzymywani w obozach oraz Polacy znajdujący się w więzieniach „są zatwardziałymi,
nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej”, Beria wnioskował o rozpatrzenie
ich spraw w trybie specjalnym, „z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary
– rozstrzelanie”. Dodawał, że sprawy należy
rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez
przedstawiania zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia. Formalnie
wyroki miały być wydawane przez Kolegium
Specjalne NKWD, w składzie: Iwan Basztakow,
Bogdan Kobułow i Wsiewołod Mierkułow.
Na piśmie Berii znalazły się aprobujące podpisy Stalina - sekretarza generalnego WKP(b),
Klimenta Woroszyłowa - marszałka Związku
Sowieckiego i komisarza obrony, Wiaczesława
Mołotowa - przew. Rady Komisarzy Ludowych
i komisarza spraw zagranicznych i Anastasa
rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie,
obecnie Twer, a pochowano w miejscowości
Miednoje. Łącznie zamordowano 14 587 osób.
Na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. NKWD wymordowało także około 7300 Polaków przebywających w różnych więzieniach na terenach włączonych do Związku Sowieckiego.
Na Ukrainie rozstrzelano 3435 osób (ich groby
prawdopodobnie znajdują się w Bykowni pod
Kijowem), a na Białorusi około 3,8 tys. (pochowanych prawdopodobnie w Kuropatach pod
Mińskiem).
Spośród jeńców z Kozielska, Starobielska
i Ostaszkowa ocalała grupa 448 osób (według innych źródeł 395). Byli to ci, których
przewieziono do utworzonego przez NKWD
obozu przejściowego w Pawliszczew Borze,
9
a następnie przetransportowano do Griazowca. W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., w czasie kiedy NKWD mordowało polskich jeńców
i więźniów, ich rodziny stały się ofiarami masowej deportacji w głąb ZSRS przeprowadzonej
przez władze sowieckie. Decyzję o jej zorganizowaniu Rada Komisarzy Ludowych podjęła 2
marca 1940 r. Według danych NKWD w czasie
dokonanej wówczas wywózki zesłano łącznie
około 61 tys. osób, głównie do Kazachstanu.
(źródło PAP i materiały internetowe).
Obowiązuje nas pamięć
W ramach projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia” objętego Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy posadziliśmy 13 kwietnia Dęby Pamięci
Wincentemu Rozkresowi ur. w 1898 r. w Wólce
Łabuńskiej, zamordowanemu w 1940 r. w Twerze, Tadeuszowi Curyłło ur. w 1914 r. pracownikowi Urzędu Gminnego w Łabuniach (w latach
30. XX wieku), straconemu w 1940 r. na Koziej
Górze pod Smoleńskiem i Włodzimierzowi
Łuniowi urodzonemu w 1908 r. w Łabuniach,
straconemu w 1940 r. w Kuropatach. Dębem
Pamięci uczczono także Antoniego Turczyna ur.
w 1899 r. w Wierzbiu, zamordowanego przez
NKWD w 1945 roku w Riazaniu. Swoją obecno-
TYLKO
ścią na uroczystościach zaszczycili naszą lokalną społeczność – Pani Alicja Miller, córka posterunkowego Włodzimierza Łunia, Pani Anna
Komorowska-Galperyn z mężem Pawłem, Pan
Tadeusz Bobiński i Pani Monika Wójcik, rodzina porucznika Tadeusza Curyłło, Pan Wincenty
Rozkres z wnuczką Patrycją Burdzy, rodzina
Wincentego Rozkresa oraz Pan Remigiusz Mazur-Hanaj z portalu muzykaroztocza.pl, dzięki
któremu uzupełniliśmy informacje o Antonim
Turczynie, badaczu Folkloru Roztocza. Ponadto
w uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, Pani Katarzyna Biszkont z biura poselskiego Posła Jarosława
Sachajko, poczty sztandarowe Gminy Łabunie,
Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, szkół z terenu Gminy Łabunie, OSP
Wólka Łabuńska i Łabunie, Komendy Miejskiej
Policji w Zamościu oraz organizatorzy i mieszkańcy gminy. Część artystyczną przygotowała
młodzież z Gimnazjum w Łabuniach pod kierunkiem Pani Doroty Sołoduchy, o plastyczną
oprawę zadbała Pani Barbara Banaszkiewicz.
Po Mszy w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej głos
zabrał prezes Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska Pan Marek Splewiński, głos zabrali
również Pan Tadeusz Bobiński, siostrzeniec po-
rucznika Tadeusza Curyłły i Pani Alicja Miller,
córka posterunkowego Włodzimierza Łunia.
Przejmujące wystąpienia członków rodzin nie
pozostawiły nikogo obojętnym. Następnie odsłoniliśmy pamiątkowe tablice i posadziliśmy
dęby, minutą ciszy i Hymnem Narodowym oddaliśmy hołd poległym. Poświęcenia dokonał
ks. Piotr Rawlik i ks. prof. Czesław Galek. Gminny
Koordynator Projektu Agnieszka Piela przekazała na ręce lokalnych społeczności certyfikaty.
Uroczystości zakończył pokaz multimedialny
w Izbie Muzealnej w Barchaczowie.
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii
i dokumentów przygotowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łabunie. Specjalnie na tę
okoliczność wydana została okolicznościowa
ręcznie numerowana (36 sztuk) karta pocztowa
ze znaczkiem (75 rocznica Zbrodni Katyńskiej)
i stemplem dziennym z datą 13 kwietnia 2016 r.
(pomysłu i projektu piszącego te słowa).
„Nie ma tyle ziemi, by pamięć pogrzebać!”
Powinniśmy domagać się Prawdy i żyć
w Prawdzie. W archiwach w Rosji, Anglii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i naszych kra-
TYLKO
10 zł* 10 zł*
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
jowych jeszcze nie raz, nie dwa odkryjemy zaskakujące fakty, wypełnimy białe karty historii.
Niech historia będzie nam nauczycielką. Miejmy oczy i uszy szeroko otwarte.
Niech powstałe Pomniki będą dla
społeczności Gminy Łabunie wezwaniem do
zachowania Pamięci o Haniebnej Zbrodni
i Męczeńskiej Śmierci oraz zobowiązaniem
do należnego upamiętnionym na nich bohaterom szacunku. Bo jeśli zapomnimy o tym,
co się stało, kamienie wołać będą. A „jeśli ja
zapomnę o nich, ty Boże na niebie zapomnij
o mnie”.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Piotr Piela
Honorowy Patronat nad gminnymi uroczystościami sprawowali: Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP oraz Antoni Wojciech Turczyn
Wójt Gminy Łabunie i Piotr Rawlik Proboszcz
Parafii Łabunie Patronat medialny nad wydarzeniem objęli Nowy Kurier Zamojski i IGŁA.
Informator Gminy Łabunie.
OBUWIE I ODZIEŻ SPORTOWA
ZNANYCH MAREK
Galeria Revia Park
Lubelska 40, Zamość
tel. kom. 501-860-932, 792-860-932
* cena netto tylko przy
zamówieniu na 10 tygodni
reklama
reklama
10
OPOWIEŚCI ŻYDOWSKIE Z ZAMOJSZCZYZNY(III)
„Kabaliści” to trzecia z kolei opowieść
żydowska Icchoka Lejbusza Pereca związana z Zamojszczyzną udostępniana
czytelnikom „Nowego Kuriera Zamojskiego”.
Bibliografie przekładów twórczości
I. L. Pereca na język polski notują cztery tłumaczenia tej opowieści: Henryka
Lichtenbauma („Izraelita”, Nr 40, Warszawa 1904, s. 466-468.), Saula Wagmana
(„Nasz Przegląd”, Nr 116 (381), Warsza-
wa, 27 kwietnia 1924, s. 3. oraz, w nieco
zmienionej wersji, w antologii „Płomienie i zgliszcza. Księga zbiorowa”, Warszawa: Nakładem Wydawnictwa „Safrus”,
1925, s. 141-149.), Romana Brandstaettera (tylko fragment) pt. „Opowieści
kabalistów” („Opinia”, R. III, Nr 17 (115),
Warszawa, 5 maja 1935, s. 12-13.) oraz
Michała Friedmana („Literatura na Świecie”, Nr 12 (161), Warszawa 1984, s. 153161. i w wydaniu zbiorowym: Icchok
Lejbusz Perec: Opowiadania chasydzkie
i ludowe, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997, s. 49-56.).
Wszystkie tłumaczenia znacząco różnią się między sobą, w tym najbardziej
pod względem nazwy miasteczka. W
tłumaczeniu Henryka Lichtenbauma,
dokonanym jeszcze za życia, i zapewne za wiedzą Pereca, opowieść dotyczy
kabalistów z jeszybotu (wyższej żydowskiej uczelni religijnej) w Łaszczowie.
Saul Wagman w pierwszej wersji tłumaczy, że opowieść dzieje się „w Łaszczach”
– w drugiej, że „w Łuszczach”. Z kolei
Michał Friedman tłumaczy, że opowieść
dzieje się „w Łoszczycach”. Do przedruku wybrano, pomimo zniekształconej
nazwy miasteczka (Łuszczów), pierwszą
redakcję tłumaczenia Saula Wagmana.
Warszawa, 10 kwietnia 2016
z przyśpiewkiem. Mnie zaś (dodał ze smutkiem)
Opatrzność raczyła użyczyć krztynę melodii,
ot... tycio.
– W jaki sposób? – reb Jekiel zapytał wpół zaspany.
Wskazał na koniuszek chudego palca i ciągnął
dalej.
Reb Jekiel zerwał się z ławki.
– Śpiewało we mnie!
– W jakiż sposób? W jakiż sposób?
– Jest ci melodia, która się nijak nie może obejść
bez słów... To śpiew najniższego szczebla... Jest
ci znów wyższy śpiew – co śpiewa sam przez
się, bez słów – czysty śpiew!.. Aliści śpiew ten
potrzebuje jednak głosu i warg, za pomocą których wydostaje się.
Wargi zaś – pojmujesz przecież – to cielesność,
co do głosu, wprawdzie delikatna to cielesność,
ale zawżdy cielesność. Nawet dajmy na to, iż
głos jest ci na pograniczu pomiędzy duchowością a cielesnością.
Icchok Lejbusz Perec
KABALIŚCI
W złych czasach nawet Tora nie jest w cenie.
Z całego jeszybotu w Łaszczach pozostał,
oprócz „głowy”, reb Jekla – jeden jedyny jeszybotnik.
„Głowa jeszybotu” – chuderlawy, mizerny staruszek o długiej, rozwichrzonej brodzie, o starych
wygasłych oczach.
Ostatni uczeń, Lemech, jego beniaminek też
chuderlawy, wysoki, blady, o czarnych kędzierzawych pejsach, o pałających czarnych, podbitych oczach, o spalonych wargach, o drgającym, szpiczastym gardziołku.
Obaj bez koszuli, obaj w łachmanach – z otwartymi „na ścieżaj” piersiami. Reb Jekel ledwo
wlecze za sobą swoje chłopskie buty, Lemech
za nim bez skarpetek w spadających z nóg trzewikach.
Ot, co pozostało po tym znakomitym jeszybocie.
Zubożałe miasteczko przysyłało coraz mniej
wiktu, przeznaczało dla jeszybotników coraz
mniej „dni”. Więc rozpierzchli się biedni chłopi
po świecie. Reb Jekel nie uszedł, bo chce tu
umrzeć a uczeń jego też tu pozostał, aby na
zmarłych oczach swego nauczyciela złożyć –
wedle rytuału – gliniane skorupki.
Obaj teraz cierpią głód. Gdy się mało je, to i śpi
się niewiele. A gdy nie jada się po całych dniach,
nie sypia się też po całych nocach – więc ogarnia człeka chęć do kabały.
I po prawdzie mówiąc: nie jesz, nie śpisz, więc
miej-że z tego jakąś korzyść, niechże te posty
zespolą cię z zaświatem. Niechże za to otworzą się przed tobą wszystkie bramy niebieskie,
niech się przed tobą odsłonią wszystkie tajemnice – duchy – aniołowie.
Już kęs czasu jak dociekają kabały.
Siedzą teraz obydwaj przy długim stole. Wszyscy w miasteczku już dawno spożyli obiad, oni
jeszcze nie śniadali. To dla nich nie nowina.
Reb Jekiel zadziera oczy do góry i szepcze...
Uczeń z głową wspartą na rękach pilnie słucha.
– Owóż jest wieloraki śpiew. Jednemu dano poznać całą melodię, drugiemu połowę melodii,
trzeciemu zaś tylko krztynę. Rebe – świeć Boże
nad jego pamięcią – znał całą melodię, nawet
Kazimierz J. Latuch
Wszelka melodia, którą słyszy się za pomocą
głosu, melodia zależna od warg, jeszcze nie jest
czysta, nie jest nieskalana. To jeszcze nie prawdziwa duchowość.
Prawdziwy natomiast śpiew wydobywa się bez
głosu... Śpiew wewnątrz, w sercu, w trzewiach.
Oto tajemnica słów Dawidowych: „Całe moje
jestestwo śpiewa!”. W szpiku kości winien się
rozgrywać śpiew, tam siedlisko śpiewu, najwyższej chwały dla Stwórcy, błogosławione bądź
imię jego! To nie śpiew zwykłego śmiertelnika,
to nie wymyślona melodia, to cząstka owej melodii, za pomocą której Pan Bóg stworzył świat,
to cząstka owej duszy, którą Wiekuisty wetknął
w świat.
Uczeń przez cały czas nie spuszczał zeń oka.
A gdy dygocące usta reb Jekla zetknęły się
z pierwszą łyżką zupy, chwyciło go coś za serce.
Zasłonił twarz obiema rękoma i cały się skurczył.
Po kilku chwilach wszedł do beth-hamidraszu
drugi dryblas, również z miską zupy gryczanej
i z chlebem
– Reb Josef przysyła uczniowi śniadanie.
Lecz uczeń nie oderwał rąk od twarzy.
Reb Jekiel odłożył swą łyżkę i podszedł do
ucznia. Patrzył na niego przez chwilę z dumą
i miłością po czym zawinął rękę w połę kapotę
i dotknął się jego ramienia.
– Potem było mi tak radośnie, łagodnie, wesoło. Tak się coś we mnie radowało i śmiało. Twarz
ani mi drgnęła, wargi też nie, a jednak śmiałem
się... I tak wesoło, serdecznie, uciesznie!
– No, no, cóż dalej?
– Potem usłyszałem, jak coś we mnie zaczęło
śpiewać.
– A cóżeś wtedy czuł! Cóż? Cóż? Mów!
– Czułem, że wszystkie moje zmysły są ściśnięte, że moje ciało zdrętwiałe, zgrabiałe, wewnątrz coś śpiewa... A śpiewa właśnie tak, jak
potrza – bez słów, ot tak... ze siebie...
Odwrócił się i, wychodząc, dodał:
– Później wrócę po miskę.
Wytrącony grubym głosem tragarza z boskiej
harmonii reb Jekiel z trudem powstał, i ciągnąc
ciężkie buty, zbliżył się do umywani bożniczej.
– Jak? Jak?
– Nie, nie mogę... Pierwej widziałem... Potem
śpiew zmienił się... śpiew zmienił się w...
Wlokąc nogę za nogą, mówił dalej, ale z mniejszym zapałem. Uczeń zerwał się ze swego miejsca i, dopędzając go, nastawiał ucha i wytrzeszczał płonące, rozmarzone oczy.
Gdy już rozgrzał twarz i ręce, zmarszczył brwi,
ściągnął sinoniebieskie wargi i, wydymając
usta, zaczął dmuchać.
– Oto to, właśnie!
Reb Jekiel nagle zeskoczył z ławki i jednym susem znalazł się przy swym uczniu.
– Reb Tewel przysyła „głowie jeszybotu” jedzenie.
Jego dygocące, wychudzone ręce podniosły
miskę. Buchająca para przysłoniła jego kościstą twarz ciepłym tchnieniem. Odstawił miskę,
wziął łyżkę do prawej ręki, a lewą ogrzewał
na skraju miski, przy czym rozdrabiał kawałek
chleba, który miał w ustach, przyciskając go
i miażdżąc językiem.
– Potem jasność ta spłynęła we mnie falą takiej
dobrotliwości... takiej lekkości... Zdawało mi się,
że nic nie ważę, że ciało moje straciło na wadze,
że potrafię unosić się, fruwać...
– Potem zaczęło coś we mnie nucić, jakby to
początek jakiejś melodii.
Nagle wszedł do beth-hamidraszu rozczochrany tragarz ze sznurem owiniętym dokoła bioder. Nauka została przerwana. Tragarz postawił
na stole obok reb Jekla misę z zupą gryczaną
i kawał chleba i mruknął grubym głosem:
Lemech zaczął łypać oczyma, rozdziawiał usta,
aby łowić każde słówko. Lecz reb Jekiel nagle
urwał, obmył ręce, wytarł je, zmawiając modlitwę „Wznieście ręce”, po czym wrócił do stołu
i drążącymi wargami zaczął szeptać błogosławieństwo nad chlebem „Hamojce”.
– I co dalej? – przysunął się doń reb Jekiel.
– Otóż to! Przez radość i wesele!
Tako śpiewa Majestat niebieski, takoż śpiewał
cadyk „Id”, pokój jego duszy.
– Aliści – reb Jekiel ciągnął smutnym głosem
– nie dano mi nawet dociec, na którym szczeblu rozlega się ów śpiew, w jakiej sferze niebieskiej unosi się owa melodia. Jednakże – dodał
z uśmiechem – co się tyczy owej magicznej
łączni i mistycznej spójni, dzięki której będziesz
mógł zespolić się z owym śpiewem, to możliwe, że dziś jeszcze cię wtajemniczę jak to osiągnąć... Pokażę ci wszystkie znaki...
– Sam nie wiem, rebe, odparł uczeń jeszcze
słabszym głosem. Nie mogłem oka zmrużyć.
Rozmyślałem nad waszymi słowami, rebe...
Chciałem znać tę melodię... Z wielkiej żałości, że
nie znam tej melodii, zacząłem płakać... Wszystko we mnie łkało... Całe moje jestestwo płakało przed Stwórcą świata. Przy czym czyniłem
wszystkie znaki, jakeście mi pokazali, aby osiągnąć spójnię z owym śpiewem, aby uzyskać
łącznię z ową melodią. I oto stał się cud! Nie za
pomocą ust, lecz z wewnątrz... Samo przez się!
Zamknąłem oczy, a przede mną stawało się jasno, promiennie, świetliście...
– W co? W co się zmienił?
– Przyniesiono ci śniadanie, budził go głosem
przyjaznym. Powoli, ze smutkiem uczeń zdjął
ręce z twarzy, która jeszcze bardziej zbladła
i jednocześnie pokazała parę dzikich, podkrążonych oczu.
– Wiem, rebe, lecz nie będę dziś jadł!
– Czwarty dzień postu? – reb Jekiel zapytał zdumiony – I beze mnie – dodał z urazą.
– To inny post – odpowiedział uczeń – to post
pokuty.
– Jak to? Ty i post pokuty... Za jakież to grzechy?
– Tak rebe, post pokuty... Przed chwilą, gdy rebe
zaczął jeść, miałem pokusę przeciwko przykazaniu „Nie pożądaj”.
* * *
Tej samej nocy, już o późnej porze uczeń budził
reb Jekla. Spali zazwyczaj – jeden naprzeciw
drugiego na ławkach beth-hamidraszu.
– Rebe, rebe – wołał słabiutkim głosem.
– Co? – Co się stało? – reb Jekiel obudził się
przestraszony.
– Byłem teraz w wyższej sferze, na wysokim
szczeblu...
– W jakieś granie... Jak gdybym, nie przymierzając, miał w sobie skrzypce, albo jak gdyby
siedział we mnie Jojne-muzykant i grał swoje
melodie, jak u stołu rabina!
– Szczęsny twój los! Szczęsny twój żywot! Jaki
ty szczęśliwy!
– Teraz wszystko pierzchło – szepnął uczeń
ze smutkiem – zmysły moje uwolniły się,
odemknęły się z powrotem. A jam taki zmęczony... strudzony... Że mi się...
– Rebe – nagle krzyknął i schwycił się za serce
– Rebe zmówcie za mnie „Spowiedź” – już przybyli po mnie!... Tam, w sferze niebieskiej zabrakło śpiewaka! Oto anioł z białymi skrzydłami!...
Rebe, Rebe! „Szma Isroel!”. Sz-sz-ma Is...
* * *
Wszyscy Żydzi w miasteczku jak jeden mąż, życzyli sobie umrzeć taką lekką śmiercią. Reb Jekiel jednakże nie był całkiem kontent:
– Jeszcze z kilka posiłków – westchnął – a byłby umarł od „pocałunku Bożego” jak ongiś
Mojżesz.
Źródło: I.L. Perec: Kabaliści. Przeł. z żyd. Saul
Wagman // „Nasz Przegląd. Nr 116(381). Warszawa, 27 kwietnia 1924, s. 3.
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
„LEOPOLD SKULSKI – FARMACEUTA I MĄŻ STANU”
WYSTAWA W SENACIE RP
Karczewski – Marszałek Senatu RP,
Waldemar Kraska – Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, dr n.
przyr. Wojciech Giermaziak – Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz
Marzena Skulska Lundgren z rodziną
– wnuczka brata Leopolda Skulskiego. W uroczystości wzięli także udział
senatorowie i zaproszeni goście.
6 kwietnia 2016 r. w Senacie RP odbył się wernisaż wystawy „Leopold
Skulski – farmaceuta i mąż stanu” –
wystawy przygotowanej i opracowanej w Głównej Bibliotece Lekarskiej.
Wystawę zaprezentowali: Stanisław
Leopold Skulski (1877-1940) –
inżynier chemik, farmaceuta i polityk; nadburmistrz Łodzi (19171919), Prezes Rady Ministrów
(1919-1920); Prezes Klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego
w Sejmie Ustawodawczym (19191922). Urodził się 15 listopada
1877 r. w Zamościu w rodzinie Adolfa Piotra, urzędnika magistrackiego i Bronisławy z Kiewliczów herbu
Leliwa. W 1891 rozpoczął edukację
w gimnazjum w Zamościu; uczęszczając do V klasy rozpoczął pracę
w jednej z zamojskich aptek. Po
zdaniu egzaminu otrzymał tytuł
ucznia aptekarskiego w 1894 r.; od-
bywał praktyki w aptekach Lublina
i Krasnegostawu (1894-1897). Po
ukończeniu kursu aptekarskiego na
Oddziale Farmaceutycznym Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1898 r. został pomocnikiem
farmacji i w latach od 1899 do 1901
pracował w aptece braci Kłossowskich w Zamościu.
Wystawę przygotowała Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie.
Wydawca „Nowego Kuriera Zamojskiego” składa podziękowanie pani
Milenie Kombor z Biura Komunikacji
Społecznej Senatu za umożliwienie
korespondentowi w Warszawie indywidualnego zwiedzenia wystawy,
udostępnienie zdjęć i katalogu wystawy.
Wystawa powinna być zaprezentowana mieszkańcom Zamościa
i turystom odwiedzającym Padwę
Północy.
Warszawa, 10 kwietnia 2016
Kazimierz J. Latuch
101. ROCZNICA ŚMIERCI ICCHOKA LEJBUSZA PERECA.
UROCZYSTOŚCI NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W WARSZAWIE
3 kwietnia 2016 r. Żydowski Instytut Historyczny im.
Emanuela Ringelbluma uczcił 101. rocznicę śmierci
jednego z najwybitniejszych twórców literackiego
języka i literatury jidysz – pochodzącego z Zamościa
Icchoka Lejbusza Pereca.
Główne uroczystości rocznicowe odbyły się przed
Mauzoleum Trzech Pisarzy na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej – Icchoka Lejbusza Pereca,
Szymona An-skiego i Jakuba Dinezona. Uroczystości,
nawiązują do przedwojennej – kiedy żyła w Polsce
jeszcze garstka aktorów i pisarzy żydowskich, tradycji
odwiedzania grobu pisarza w rocznicę jego śmierci.
W uroczystości uczestniczyli głównie pracownicy
ŻIH, Muzeum POLIN, Zarządu Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Warszawie, Centrum Kultury Jidysz,
fundacji i organizacji żydowskich.
Po złożeniu hołdu przed Mauzoleum Trzech Pisarzy, uczestnicy spotkania wysłuchali opowieści dr
Agnieszki Żółkiewskiej o życiu i twórczości I. L. Pereca (ur. 20 maja 1851 r. w Zamościu, zm. 3 kwietnia
1915 r. w Warszawie) i Jakuba Dinezona (ur. 1856 r.
w Nowych Zagorach koło Kowna, zm. 29 sierpnia
1919 w Warszawie, pisarza żydowskiego tworzącego
w języku jidysz) oraz dr Mirosławy Bułat o Szymonie
An-skim (ur. 27 października 1863 r. w Czaśnikach,
zm. 8 listopada 1920 r. w Otwocku, żydowskim pisarzu, publicyście i badaczu folkloru piszącym w języku
rosyjskim i jidysz).
Po uroczystości przy grobie I. L. Pereca uczestnicy
spotkania odwiedzili, odnalezione niedawno, groby
jego syna Lucjana (ur. w Zamościu, zm. 12 marca
1918 r. w wieku 46 lat) oraz żony Heleny z d. Ringelheim (ur. w 1858 r., zm. w 1937 r.), pochowanej tuż
za Mauzoleum Trzech Pisarzy. Groby syna Lucjana
oraz żony Heleny zidentyfikowała Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Polsce w ramach
tworzonej bazy danych nagrobków cmentarzy żydowskich.
Następnie uczestnicy, pod opieką prof. Jana Jagielskiego jako przewodnika, udali się na groby ludzi
pióra, teatru i sztuki – bliskich niegdyś Perecowi.
W uroczystości poświęconej 101. rocznicy śmierci Icchoka Lejbusza Pereca uczestniczył także korespondent warszawski „Nowego Kuriera Zamojskiego”.
Warszawa, 10 kwietnia 2016
Kazimierz J. Latuch
Płyty inskrypcyjne Mau zoleum Trzech Pisarze. Fot. Wikipedia
Sobota, 9 kwietnia
Piątek
Shrek II
TVN 20:00
Shrek i jego żona, księżniczka Fiona z królestwa
Zasiedmiogórogrodu, otrzymują zaproszenie
od rodziców panny młodej. Teściowie pragną poznać męża i wybawiciela córki, nie wiedzą jednak,
że jest nim ogr. Shrek ma wątpliwości, czy ich widok ucieszy teściów, ale ulega prośbom Fiony i we
troje – razem z osłem – wyruszają w podróż.
Po przybyciu na miejsce spełniają się najgorsze
obawy Shreka.
Program 8.04-14.04.2016
Piątek, 8 kwietnia
TVP 1
TVP 2
05:30 Klan (2921)
05:50 Telezakupy
06:30 Bliskie spotkania z
hipopotamem
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Jak to działa?
09:00 Ojciec Mateusz (66)
09:55 Tysiąc i jedna noc (150)
10:55 Wspaniałe stulecie (309)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Szepty w błękicie
14:00 Tysiąc i jedna noc (151)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (310)
16:40 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2922) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Zagadka hotelu Grand (2) –
serial obyczajowy
21:25 Doktor Żywago (2) – dramat
USA/W. Bryt./ Włochy 1965
Reż. David Lean (90 min)
22:55 Zemsta (4) – serial obyczajowy
USA 2012
23:50 Żywe trupy (13) – serial grozy
USA 2013
00:40 Chicago Fire (16) – serial
obyczajowy USA 2013
01:35 Biała wizytówka (2) – serial
historyczny
02:40 Notacje – serial dok.
02:55 Pociąg Warszawa – Rzym – film
dok. Polska 2005
03:55 Świat się kręci
TV4
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (599) – serial
fabularno-dokumentalny
08:50 Malanowski i Partnerzy (466,
467)
09:50 Mój przepis na…
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(107)
10:55 Dlaczego ja? (154)
11:55 Pielęgniarki (229) – serial
fabularno-dokumentalny
12:55 Trudne sprawy (600)
13:55 Dwoje we troje (8)
14:00 Pierwsza miłość (2273)
14:45 Dlaczego ja? (666)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (796) –
serial fabularno- dokumentalny
16:55 Małolaty (29) – serial
fabularno-dokumentalny
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2274) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (304) –
serial komediowy
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
22:05 Saga „Zmierzch – Księżyc w
nowiu (The Twilight Saga: New
Moon) – melodramat USA
2009 Reż. Chris Weitz, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Taylor Lautner ( 175
min)
01:00 Must be the music – tylko
muzyka
03:00 Tajemnice losu
TVN7
06:00 Nie igraj z aniołem (29)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Nieśmiertelny (7)
10:00 Moja nadzieja (32)
11:00 Włoska narzeczona (120)
11:55 Mój przepis na...
12:00 Galileo (542)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (33)
17:00 Włoska narzeczona (121)
18:00 Mistrz kuchni: Juniorzy
18:35 Niesamowite rekordy
19:55 Wysmakowani
20:05 Podróż do piekła – horror USA
2014
21:55 Mój przepis na...
22:05 Monstrum – horror USA 2014
23:50 Dziewczyna z dobrego domu –
film erotyczny Francja 2010
TVN
POLSAT
06:05 M jak miłość (1037, 1038) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1430) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (135) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:40 Tylko z tobą (28) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:40 Wciąż idę swoją drogą – film
dokumentalny Polska
14:05 Na sygnale (5)
14:40 Rodzinka.pl (33, 34)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:00 Sonda II – program
popularnonaukowy
17:05 Tylko z tobą (29) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:20 O mnie się nie martw –
wizytówka
19:25 Barwy szczęścia (1430)
20:00 Dzięki Bogu już weekend –
kulisy
20:05 Barwy szczęścia (1431) – serial
obyczajowy
20:40 O mnie się nie martw (44) –
serial komediowy
21:40 Rodzinka.pl (174)
22:20 Dzięki Bogu już weekend
23:30 Komediowa Scena Dwójki
00:30 Krucjata Bourne’a – film
sensacyjny USA/ Niemcy 2004
Reż. Paul Greengrass, wyk.
Matt Damon ( 120 min)
02:30 Zawód szpieg (Spy Game) –
film sensacyjny Niemcy/
USA/Japonia/Francja 2001
Reż. Tony Scott ( 90 min)
04:40 Tropem nieznanego
Polsat Sport News
PULS
05:05 We dwoje
06:35 Męski typ – talk show Polska
07:10 Kryminalni (6)
08:15 Sąd rodzinny (209)
09:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
10:15 Chirurdzy (22)
11:15 Mango – Telezakupy
12:50 Sąd rodzinny (210)
13:50 Szpital (351)
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:50 Kryminalni (7, 8)
18:00 Chirurdzy (23) – serial
obyczajowy USA
19:00 Agentka o stu twarzach (20) –
serial sensacyjny USA
20:00 Gremliny rozrabiają – film sf
USA 1984, reż. Joe Dante,
wyk. Zach Galligan, Phoebe
Cates
22:20 Trzynastka – dramat USA
2003, reż. Catherine
Hardwicke, wyk. Holly Hunter,
Evan Rachel Wood
00:25 Tylko strzelaj – film sensacyjny
USA 2007, reż. Michael Davis,
wyk. Clive Owen
02:30 Klub magii
04:35 Druga strona medalu
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (112) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
10:55 Kuchenne rewolucje
12:00 Szkoła (262) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (499) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (610)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (263) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (611) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (500) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Shrek II – film animowany USA
2004
22:00 Eagle Eye – film sensacyjny
USA/Niemcy 2008 Reż. D. J.
Caruso, wyk. Shia LaBeouf,
Michelle Monaghan, Rosario
Dawson ( 145 min)
00:25 Kuba Wojewódzki – talk show
01:30 Uwaga! – magazyn reporterów
01:45 Klub magii
03:05 Rozmowy w toku
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
06:00 Tajemnice medyczne (28)
07:00 Nash Bridges (55, 56)
09:00 Napisała: morderstwo (2)
10:00 Columbo
12:05 To moje życie! (166)
13:05 Odmienić los (113, 114)
15:00 Oblicza miłości (99, 100)
17:00 Tajemnice medyczne (29)
18:00 Flash (23)
19:00 Serial
20:00 Uciec, ale dokąd? – film
sensacyjny USA 1993
22:00 Wpół do śmierci – film
sensacyjny USA/Niemcy 2002
00:05 Nikt nie przeżył – horror USA
02:00 Zobacz to!
02:30 Dyżur
03:00 JRG w akcji
03:25 Dyżur
03:50 JRG w akcji
04:20 Menu na miarę
04:45 Z archiwum policji
07:00 Magazyn 1. ligi magazyn
piłkarski
08:00 Sport Flash
08:07 Magazyn freestyle magazyn
sportowy
09:00 Sport Flash
09:07 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
siatkówka
11:00 Sport Flash
11:07 Piłka nożna: Puchar Polski
rewanżowy mecz półfinałowy:
Zagłębie Sosnowiec - Lech
Poznań
13:00 Sport Flash
13:07 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga
siatkówka
15:00 Sport Flash
15:07 Magazyn snowboardowy
magazyn sportowy
16:00 Motocyklowe Mistrzostwa
Świata: Grand Prix Ameryk 1.
sesja treningowa w klasie
Moto3
16:55 Motocyklowe Mistrzostwa
Świata: Grand Prix Ameryk 1.
sesja treningowa w klasie
MotoGP
18:00 Tenis: Turniej WTA w
Katowicach 3. mecz
ćwierćfinałowy
20:30 Piłka ręczna mężczyzn: Turniej
kwalifikacyjny do igrzysk
olimpijskich w Rio de Janeiro
mecz: Polska - Macedonia
Polecamy
Piątek
Doktor Żywago
Sobota
TVP1 21:25 Rocky Balboa
Jurij Żywago ma osiem lat, gdy umiera jego
matka. Wychowują go przyjaciele rodziców.
Po latach Jurij bierze ślub z ich córką, Tanią.
Rozpoczyna studia medyczne. Pewnego dnia
poznaje w tramwaju Larę, na którą od razu
zwraca uwagę. Nie mogą być razem, jednak
po latach znów się spotkają. Podczas wojny Żywago pełni obowiązki lekarza w szpitalu, w którym Lara jest pielęgniarką. Oboje są w związkach małżeńskich i mimo płomiennego uczucia
ponownie muszą się rozstać.
TVP1 23:30
Światowej sławy bokser Rocky Balboa skończył
właśnie 50 lat, a na życie zarabia, prowadząc restaurację. Wciąż nie może pogodzić się ze śmiercią ukochanej żony, której grób odwiedza każdego
dnia. Jego relacje z synem od pewnego czasu nie
układają się najlepiej, nad czym bardzo ubolewa.
Dla utrzymania formy Balboa od czasu do czasu
uczestniczy w walkach z młodymi zawodnikami.
Kiedy jednak na pojedynek wyzywa go aktualny
mistrz świata, zwany „The Line”, Rocky postanawia wrócić na ring i udowodnić, że wciąż nie ma
sobie równych.
Niedziela
Świat to za mało
TVP2 20:05
James Bond ma ustalić, kto zabił sir Roberta
Kinga, właściciela szybów naftowych i strategicznych linii przesyłu surowców. Agent 007
musi ochraniać córkę ofiary, Elektrę, spadkobierczynię King Enterprises. Tymczasem
do akcji wkracza terrorysta Renard, który planuje zniszczenie rurociągów oraz przejęcie
bomby neutronowej i ładunku plutonu. Bond
dociera jego tropem do Turcji. Okazuje się, że
Renard ukrył bombę we wnętrzu rurociągu.
James zaczyna się domyślać, kto jest mocodawcą Renarda.
TVP 1
TVP 2
06:10 Słownik [email protected]
06:40 Las story
07:00 Odnawialne źródła energii
07:35 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia. pl
08:55 Poznaj swoją naturę
09:35 Czy Lucyna to dziewczyna? –
komedia Polska 1934
11:05 Sprawa dla reportera
12:15 Cztery kąty, anioł piąty
12:50 Na zdrowie
13:35 Okrasa łamie przepisy
14:10 0Doktor Żywago (2) – dramat
USA/W. Bryt./Włochy 1965
15:45 Downton Abbey (3) – serial
kostiumowy
16:40 Warszawa 1935 Wola – film
dok. Polska 2016
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (192) – serial
kryminalny
18:25 Bodo (5) – serial obycz.
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Strażacy (16) – serial
obyczajowy Polska 2015
21:20 5 dni wojny – dramat wojenny
USA 2011 Reż. Renny Harlin,
wyk. Rupert Friend,
Emmanuelle Chriqui ( 130 min)
23:30 Rocky Balboa – dramat USA
2006 Reż. Sylvester Stallone,
wyk. Sylvester Stallone, Milo
Ventimiglia ( 110 min)
01:20 Chicago Fire (16) – serial
obyczajowy USA 2013
02:10 Handlarz cudów (Miracle Seller)
– dramat Polska/Szwecja
2009 Reż. Jarosław Szoda,
Bolesław Pawica ( 115 min)
04:05 Downton Abbey (3)
a05:20 Arka Davida Attenborough –
film dokumentalny Wielka
Brytania 2012
06:30 M jak miłość (1212) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:35 Program do czytania
10:45 Śniadanie na trawie (6)
11:20 Dzika muzyka (5)
11:55 Sonda II – program
popularnonaukowy Polska
12:25 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
13:00 Przygarnij mnie
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (174)
15:15 Dzięki Bogu już weekend
16:25 O mnie się nie martw (44) –
serial komediowy Polska 2015
17:20 Sonda II – program
popularnonaukowy Polska
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion – teleturniej
20:05 Kocham Cię, Polsko! – quiz
21:50 Film fabularny
23:30 Psychoza (9, 10) – serial grozy
USA 2013
01:15 Śniadanie na trawie – magazyn
kulturalny
01:45 Świat to za mało (The World Is
Not Enough) – film sensacyjny
Wielka Brytania/USA 1999
Reż. Michael Apted, wyk.
Pierce Brosnan, Sophie
Marceau, Robert Carlyle,
Robbie Coltrane ( 130 min)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast
08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata
09:05 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów
09:35 Magazyn Euro 2016
10:05 Ewa gotuje
10:35 Wysmakowani
10:45 Powiedz TAK! (6) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:45 Top chef
13:15 Hell’s Kitchen
– piekielna kuchnia
14:45 Dlaczego ja? (399)
15:45 Trudne sprawy (577) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:45 Pamiętniki z wakacji (54) –
serial fabularno- dokumentalny
Polska 2016
17:45 Chłopaki do wzięcia (57) –
telenowela dokumentalna
18:40 Dwoje we troje (9) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (305) –
serial komediowy Polska 2008
20:00 Kraina lodu – film animowany
USA 2013 Reż. Chris Buck,
Jennifer Lee
22:15 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
00:15 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
02:15 Tajemnice losu – magazyn
Niedziela, 10 kwietnia
TVP 1
TVP 2
05:05 Notacje
05:40 Egzamin z życia (109)
06:30 My, wy, oni
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:35 Jak to działa?
09:05 Ziarno (576)
09:35 Teleranek
10:15 Rozdarte serca (5)
11:10 Do zobaczenia w Krakowie
11:35 Między ziemią a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
13:00 DIES LUCTUS – dni żałoby, dni
smutku
14:05 Rocky Balboa – dramat USA
2006, reż. Sylvester Stallone
16:00 Zagadka hotelu Grand (2) –
serial obyczajowy
17:00 Teleexpress
17:30 Strażacy (16) – serial
obyczajowy Polska 2015
18:30 Obchody 06 rocznicy tragedii
smoleńskiej
19:30 Wiadomości
20:25 Bodo (6) – serial obyczajowy
Polska 2015
21:35 Niosła Go Polska – film
dokumentalny
23:00 Życie za życie. Maksymilian
Kolbe – dramat historyczny
Polska/Niemcy 1991 Reż.
Krzysztof Zanussi, wyk. Edward
Żentara, Christoph Waltz ( 105
min)
00:45 Cynga – dramat Polska 1991
Reż. Leszek Wosiewicz, wyk.
Tomasz Łysiak, Ewa Dałkowska
( 110 min)
02:35 Wakat
03:30 Rysa – dramat Polska 2008
Reż. Michał Rosa, wyk. Jadwiga
Jankowska- Cieślak ( 90 min)
05:05 Newton
05:35 Słowo na niedzielę
05:45 Ostoja
06:20 M jak miłość (1213)
07:15 Barwy szczęścia (1427-1431)
09:55 Muszka, Marylka, Maria –
Wspomnienie o Marii
Kaczyńskiej
10:45 Podróże z historią
11:20 Makłowicz w podróży
11:55 Strzelby dla San Sebastian –
western Włochy/Meksyk/
Francja 1968, reż. Henri
Verneuil, wyk. Anthony Quinn
14:00 Familiada
14:35 Kocham Cię, Polsko! (6)
16:15 Na dobre i na złe (632) – serial
obyczajowy
17:10 Polska dusza – film
dokumentalny Polska 2016
18:00 Panorama
18:55 Przygarnij mnie
20:05 Świat to za mało (The World Is
Not Enough) – film sensacyjny
Wielka Brytania/USA 1999
Reż. Michael Apted, wyk.
Pierce Brosnan, Sophie
Marceau ( 140 min)
22:25 Sztuczki – komediodramat
Polska 2007 Reż. Andrzej
Jakimowski, wyk. Damian Ul (
105 min)
00:10 Onirica – film obyczajowy
Polska 2013 Reż. Lech
Majewski, wyk. Michał Tatarek,
Elżbieta Okupska ( 105 min)
01:55 Afonia i pszczoły – film
obyczajowy Polska 2009 Reż.
Jan Jakub Kolski, wyk. Grażyna
Błęcka-Kolska ( 120 min)
03:55 Psychoza (9, 10) – serial grozy
USA 2013
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Jeźdźcy smoków
08:25 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata – serial animowany USA
2016
08:55 Auta – film animowany USA
2006
11:35 Fantastyczna czwórka:
Narodziny Srebrnego Surfera –
film sf USA/ Niemcy/Wielka
Brytania 2007, reż. Tim Story,
wyk. Ioan Gruffudd, Jessica
Alba, Chris Evans
13:25 Kraina lodu – film animowany
USA 2013
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show
18:40 Dwoje we troje (10) – serial
komediowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny
20:05 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy
22:05 Legenda Herkulesa (The Legend
of Hercules) ? film fantasy USA
2014 Reż. Renny Harlin, wyk.
Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott
Adkins ( 140 min) Grecja,
1200 r. p.n.e. Nieświadomy
swego pochodzenia Herkules
zakochuje się w obiecanej
bratu księżniczce Krety.
Wysłany do tłumienia
powstania, ponosi porażkę.
Niebawem odkrywa prawdę o
sobie.
00:25 Magazyn sportowy
02:25 Tajemnice losu
Poniedziałek, 11 kwietnia
TVP 1
05:30 Klan (2922)
05:50 Telezakupy
06:25 DIES LUCTUS – dni żałoby, dni
smutku
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:30 Rok w ogrodzie
09:00 Ojciec Mateusz (67)
09:55 Tysiąc i jedna noc (151)
10:55 Wspaniałe stulecie (310)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Najdziksze wyspy świata:
Japonia – kraina kontrastów
14:00 Tysiąc i jedna noc (152)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (311) –
telenowela Turcja 2014
16:45 Jaka to melodia? – extra
16:48 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2923) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Wielki test z historii: Chrzest
Polski
22:05 Pogarda – film dokumentalny
Polska 2011
23:10 5 dni wojny (5 Days of War) –
dramat wojenny USA 2011 Reż.
Renny Harlin, wyk. Rupert
Friend, Emmanuelle Chriqui (
130 min)
01:20 Nie ma lekko (Life Happens) –
komedia USA/Kanada 2011
Reż. Kat Coiro ( 100 min)
03:00 Notacje – serial dok.
03:20 Świat się kręci
04:05 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
05:40 M jak miłość (1038) – serial
obyczajowy Polska 2013
06:35 Polska 1050 (4) – film
dokumentalny Polska 2016
07:05 M jak miłość (1039) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1431) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Postaw na milion
12:35 Tylko z tobą (29)
13:35 Śniadanie na trawie (6)
14:10 Na sygnale (6)
14:35 Rodzinka.pl (35, 36)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 Hity kabaretu (2)
17:05 Tylko z tobą (30) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1431, 1432)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:45 M jak miłość (1214) – serial
obyczajowy
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość
21:50 Sonda II (7) – program
popularnonaukowy
22:55 Uwiedzione przez dżihad – film
dokumentalny Wielka Brytania
2015
00:00 Grimm (30) – serial
fantastyczny USA 2012
00:55 Aida (11) – serial komediowy
Polska 2011
01:50 Zabić na końcu – film
sensacyjny Polska 1990 Reż.
Wojciech Wójcik, wyk.
Wojciech Malajkat, Piotr
Siwkiewicz ( 105 min)
03:35 Uwiedzione przez dżihad – film
dokumentalny
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (600)
08:55 Malanowski i Partnerzy
09:55 Mój przepis na...
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
11:00 Dlaczego ja? (155) – serial
fabularno-dokumentalny
12:00 Pielęgniarki (230) – serial
fabularno-dokumentalny
13:00 Trudne sprawy (601)
14:00 Pierwsza miłość (2274)
14:45 Dlaczego ja? (667)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (797) –
serial fabularno- dokumentalny
16:55 Małolaty (30) – serial
fabularno-dokumentalny
17:55 Mój przepis na...
18:00 Pierwsza miłość (2275) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (175) –
serial komediowy
20:00 Wysmakowani
20:10 Pojutrze (The Day After
Tomorrow) – film katastroficzny
USA 2004 Reż. Roland
Emmerich, wyk. Dennis Quaid,
Jake Gyllenhaal ( 165 min)
22:55 Snajper III – film sensacyjny
USA 2004 Reż. P.J. Pesce, wyk.
Tom Berenger ( 120 min)
00:55 Zagniewani młodociani (High
School High) – komedia USA
1996 Reż. Hart Bochner ( 115
min)
02:50 Tajemnice losu
Wtorek, 12 kwietnia
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
poświęcony rozrywce, kulturze,
sportowi i podróżom.
11:00 Na Wspólnej (22492252) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:45 Singielka (109-112) –
telenowela Polska 2016
14:30 You can dance – Po prostu
tańcz! – program rozrywkowy
16:25 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje – reality
show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Mali giganci – program
rozrywkowy
21:55 Sherlock Holmes – film
kryminalny USA/Niemcy 2009
Reż. Guy Ritchie, wyk. Robert
Downey jr, Jude Law, Rachel
McAdams, Mark Strong ( 155
min)
00:30 Poranek kojota – komedia
Polska 2001 Reż. Olaf
Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr,
Karolina Rosińska, Michał
Milowicz, Magdalena Kumorek
( 125 min)
02:35 Uwaga! – magazyn reporterów
02:50 Klub magii – program
rozrywkowy
TV 4
06:00 Strażnik Teksasu (111)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Wysmakowani
09:25 Pies- wampir – film przygodowy
Kanada 2012
11:10 Policjantki i policjanci
13:10 Wielka historia
13:40 STOP Drogówka
14:40 Bezsenność w Seattle – komedia
romantyczna USA 1993
16:50 Wszystko się wali – komedia
USA 2003
19:00 Galileo (544)
20:00 Policjantki i policjanci
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23:00 Monstrum – horror USA 2014
00:40 Zabójstwa w świecie mody –
serial dokumentalny USA 2013
TVP 1
05:30 Klan (2923)
05:50 Telezakupy
06:25 Dzikie wyspy: Japonia – kraina
kontrastów
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:30 Historia dla ciebie – pamięć.pl
09:00 Ojciec Mateusz (68)
09:55 Tysiąc i jedna noc (152)
10:55 Wspaniałe stulecie (311)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Najdziksze wyspy świata
14:00 Tysiąc i jedna noc (153)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (312)
16:45 Jaka to melodia? – extra
16:48 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2924) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Rozdarte serca (6) – serial
obyczajowy
21:25 Warto rozmawiać
22:30 Nie ma lekko (Life Happens) –
komedia USA/Kanada 2011
Reż. Kat Coiro, wyk. Krysten
Ritter, Kate Bosworth ( 110
min)
00:20 Agent pod przykryciem (6) –
serial kryminalny
01:30 Zauroczenie (The Crush) –
thriller USA 2013 Reż. Malik
Bader, wyk. Caitriona Balfe (
100 min)
03:10 Notacje – serial dok.
03:20 Świat się kręci
04:10 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
TVN
POLSAT
05:40 M jak miłość (1039)
06:35 Prorokować będą – film
dokumentalny Polska 2016
07:05 M jak miłość (1040) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1432) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:30 Na dobre i na złe (136) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (30)
13:35 Dzika muzyka (5)
14:10 Na sygnale (7)
14:40 Rodzinka.pl (37, 38)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1214) – serial
obyczajowy
17:05 Tylko z tobą (31) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu – teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1432, 1433)
– serial obyczajowy
20:45 M jak miłość (1215) – serial
obyczajowy
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 596 dni – film dokumentalny
Polska 2008
23:35 Otwarte serce – film
dokumentalny Francja 2013
00:40 Komediowa Scena Dwójki
01:35 Prokurator (2) – serial
kryminalny Polska 2015
02:35 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:40 596 dni – film dokumentalny
Polska 2008
04:15 Ekstradycja (10) – serial
sensacyjny Polska 1998
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (601)
08:55 Malanowski i Partnerzy (472,
475)
09:55 Mój przepis na...
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(109)
11:00 Dlaczego ja? (156) – serial
fabularno-dokumentalny
12:00 Pielęgniarki (231) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (602)
14:00 Pierwsza miłość (2275)
14:45 Dlaczego ja? (668)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (798) –
serial fabularno- dokumentalny
16:55 Małolaty (31) – serial
fabularno-dokumentalny
17:55 Mój przepis na...
18:00 Pierwsza miłość (2276) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (306) –
serial komediowy
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
21:35 Powiedz TAK! (7) – serial
obyczajowy
22:45 Dorwać gringo (Get the Gringo)
– dramat USA 2012 Reż.
Adrian Grunberg, wyk. Mel
Gibson, Kevin Hernandez ( 125
min)
00:50 Anioł zemsty (The Fourth Angel)
– thriller W. Bryt./Kanada
2001 Reż. John Irvin, wyk.
Jeremy Irons ( 125 min)
02:55 Tajemnice losu
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:20 Singielka (113) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje
– reality show
12:00 Szkoła (264) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (501) – serial
fabularno-dokumentalny14.00
Ukryta prawda (612)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (265) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (613) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (502) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2254) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (114) – telenowela
Polska 2016
21:30 Agent – gwiazdy – reality show
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer – magazyn
reporterów
00:05 Na językach
01:05 Gra pozorów (5) – serial
sensacyjny USA 2010
02:00 Uwaga!
02:25 Klub magii
03:45 Rozmowy w toku
TV 4
07:35 13 demonów Scooby-Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 13 demonów Scooby-Doo
09:00 Nieśmiertelny (9)
10:00 Moja nadzieja (34)
11:00 Włoska narzeczona (122)
11:55 Mój przepis na...
12:00 Detektywi w akcji (65)
13:00 Policjantki i policjanci (154)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (35)
17:00 Włoska narzeczona (123)
18:00 Detektywi w akcji (66)
19:00 Policjantki i policjanci (155)
20:00 09 miesiąc (6)
21:00 STOP Drogówka
22:00 Mój przepis na...
22:05 Tajni agenci – film sensacyjny
Francja/Włochy/ Hiszpania
00:20 Spadkobiercy
01:25 Interwencja
02:05 Graffiti
Środa, 13 kwietnia
TVN
05:25 Uwaga! – magazyn reporterów
05:45 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:55 Maja w ogrodzie – magazyn
poradnikowy
08:25 Akademia ogrodnika –
magazyn poradnikowy
08:30 Dzień Dobry TVN – magazyn
11:00 Efekt domina – cykl reportaży
11:35 Co za tydzień – magazyn
12:15 Druga szansa (7) – serial
obyczajowy
13:20 Mali giganci – program
rozrywkowy
15:25 Shrek II – film animowany USA
2004
17:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
21:30 Kilerów 2-óch – komedia
kryminalna Polska 1999 Reż.
Juliusz Machulski, wyk. Cezary
Pazura, Janusz Rewiński, Jan
Englert ( 145 min)
23:55 Eagle Eye – film sensacyjny
USA/Niemcy 2008 Reż. D. J.
Caruso, wyk. Shia LaBeouf,
Michelle Monaghan, Rosario
Dawson ( 150 min)
02:25 Uwaga! – magazyn reporterów
02:40 Klub magii
04:00 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Strażnik Teksasu (112)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 13 demonów Sco- oby-Doo –
serial dla dzieci USA 1985
09:30 Tom i Jerry: Magiczny pierścień
– film animowany USA 2002
10:50 Galileo (543)
12:50 Mulan – film przygodowy
USA/Chiny 2009
15:20 Jadowita cisza
– thriller USA 2009
17:00 09 miesiąc (5, 6)
19:00 Galileo (545)
20:00 Wezwanie – thriller USA 2014
22:25 Ten niezręczny moment
– komedia romantyczna
USA 2014
00:30 Wróć do mnie –
komediodramat USA 2000
02:55 Disco Polo Life
03:55 Top 10 lista przebojów
TVP 1
05:30 Klan (2924)
05:50 Telezakupy
06:25 Dzikie wyspy: Amazonia –
pływające lasy
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
09:00 Ojciec Mateusz (69)
09:55 Tysiąc i jedna noc (153)
10:55 Wspaniałe stulecie (312)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Przepis dnia
12:50 Dzikie wyspy
14:00 Tysiąc i jedna noc (154)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie – tajemniczy
świat
16:45 Jaka to melodia? – extra
16:48 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2925) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:15 Orędzie prymasa Polski
20:25 Houdini – sztuka iluzji (2) – film
biograficzny Kanada/USA
2014 Reż. Uli Edel ( 60 min)
21:25 Pegaz
22:15 Insha Allah. Krew męczenników
– film dok.
00:00 Zauroczenie (The Crush) –
thriller USA 2013 Reż. Malik
Bader ( 105 min)
01:45 Notacje – serial dok.
02:10 Pegaz
02:50 Epitafi a katyńskie
03:00 Houdini – sztuka iluzji (2)
– film biograf. 2014
TVP 2
TVN
POLSAT
06:05 M jak miłość (1040, 1041) –
serial obyczajowy
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1433) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (137) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (31)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl
reportaży14.05 Na sygnale (8)
– serial obyczajowy
14:40 Rodzinka.pl (39, 40) – serial
komediowy
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 M jak miłość (1215)
17:05 Tylko z tobą (32) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1433, 1434)
– serial obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe (633) – serial
obyczajowy
21:50 Na sygnale (92) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:25 Facet (nie)potrzebny od zaraz –
komedia romantyczna Polska
2014 Reż. Weronika Migoń,
wyk. Katarzyna Maciąg, Joanna
Kulig ( 100 min)
00:05 O mnie się nie martw (44) –
serial komediowy
01:05 Dlaczego nie mówisz po
angielsku? – film
dokumentalny W. Bryt. 2013
02:05 Jak Chiny nabrały świat – film
dokumentalny
03:05 Trzeci ofi cer (5) – serial
kryminalny Polska 2008
04:00 Wiadomości z drugiej ręki (23,
24) – serial kom.
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (602)
08:55 Malanowski i Partnerzy
09:55 Mój przepis na...
10:00 Dzień, który zmienił moje życie (
11:00 Dlaczego ja? (157)
12:00 Pielęgniarki (232) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (603)
14:00 Pierwsza miłość (2276)
14:45 Dlaczego ja? (669)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (799) –
serial fabularno- dokumentalny
16:55 Małolaty (32) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
17:55 Mój przepis na...
18:00 Pierwsza miłość (2277) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (105,
487) – serial komediowy
Polska 2002
20:40 Top chef
22:05 Pamiętniki z wakacji (55) –
serial fabularno- dokumentalny
Polska 2016
23:10 Straż sąsiedzka (The Watch) –
komedia USA 2012 Reż. Akiva
Schaffer, wyk. Ben Stiller,
Vince Vaughn, Jonah Hill ( 145
min)
01:35 Tajemnice losu
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (114) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (265) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (502) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (613) – serial
fabularno-dokumentalny
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (266) – serial
fabularno-dokumentalny
17:00 Ukryta prawda (614) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (503) – serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2255) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (115) – telenowela
Polska 2016
21:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
23:15 Dom woskowych ciał (House of
Wax) – horror Australia/USA
2005 Reż. Jaume Collet-Serra,
wyk. Elisha Cuthbert, Chad
Michael Murray, Brian van Holt
( 140 min)
01:35 Efekt domina
02:10 Sablewskiej sposób na...
02:40 Ostry dyżur (18) – serial
obyczajowy USA 2008
03:35 Uwaga!
04:00 Klub magii
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 13 demonów Scooby-Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 13 demonów Scooby-Doo
09:00 Nieśmiertelny (10)
10:00 Moja nadzieja (35)
11:00 Włoska narzeczona (123)
11:55 Mój przepis na...
12:00 Detektywi w akcji (66)
13:00 Policjantki i policjanci (155)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (36)
17:00 Włoska narzeczona (124)
18:00 Detektywi w akcji (67)
19:00 Policjantki i policjanci (156)
20:00 Bez odwrotu – thriller USA
2012
22:00 Mój przepis na...
22:05 El Mariachi – film sensacyjny
USA 1992
23:45 Spadkobiercy
00:50 Śmierć na 1000 sposobów
Czwartek, 14 kwietnia
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Sablewskiej sposób na...
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (263) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (500) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (611) – serial
fabularno-dokumentalny
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (264) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (612) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (501) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2253) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (113) – telenowela
Polska 2016
21:30 Druga szansa (8) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:30 Na językach
23:30 Agent – gwiazdy – reality show
00:30 Wybrani (4) – serial sensacyjny
USA 2013
01:30 Gra pozorów (4) – serial
sensacyjny USA 2010
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 13 demonów Scooby-Doo
09:00 Nieśmiertelny (8)
10:00 Moja nadzieja (33)
11:00 Włoska narzeczona (121)
11:55 Mój przepis na...
12:00 Detektywi w akcji (64)
13:00 Policjantki i policjanci (153)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (34)
17:00 Włoska narzeczona (122)
18:00 Detektywi w akcji (65)
19:00 Policjantki i policjanci (154)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (2)
21:55 Mój przepis na...
22:00 Galileo (544)
00:00 Spadkobiercy
01:05 STOP Drogówka
TVP 1
06:25 Dzikie wyspy
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Cztery kąty, anioł piąty
09:00 Ojciec Mateusz (70)
09:55 Tysiąc i jedna noc (154)
10:55 Wspaniałe stulecie – tajemniczy
świat
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Smaki polskie – na zielono
12:45 Przepis dnia
12:50 Dzikie wyspy
14:00 Tysiąc i jedna noc (155)
14:50 Jaka to melodia? – extra
15:00 Wiadomości
15:15 Jaka to melodia?
15:45 Wspaniałe stulecie – tajemniczy
świat
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Msza święta
18:45 Jaka to melodia? – teleturniej
muzyczny
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:30 Ojciec Mateusz (193) – serial
kryminalny Polska 2015
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Chodzi o pieniądze – magazyn
ekonomiczny
23:15 Kill Bill II – film sensacyjny USA
2004 Reż. Quentin Tarantino,
wyk. Uma Thurman, Michael
Madsen, Daryl Hannah ( 135
min)
01:30 Naszaarmia.pl
02:00 Sprawa dla reportera
02:55 Chodzi o pieniądze
03:50 Notacje – serial dokumentalny
Polska 2010
04:05 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
06:05 M jak miłość (1041, 1042) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1434) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (138) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (32)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat – cykl reportaży
14:10 Na sygnale (9) – serial
obyczajowy
14:40 Rodzinka.pl (41, 42)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (633)
17:05 Tylko z tobą (33)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1434, 1435)
– serial obyczajowy
20:40 Ultimatum Bourne’a – film
sensacyjny USA 2007 Reż.
Paul Greengrass, wyk. Matt
Damon ( 130 min)
22:50 Sierpień w hrabstwie Osage
(August: Osage County) –
komediodramat USA 2013
Reż. John Wells, wyk. Meryl
Streep ( 130 min)
01:00 Facet (nie)potrzebny od zaraz –
komedia romantyczna Polska
2014 Reż. Weronika Migoń (
95 min)
02:35 Sierpień w hrabstwie Osage –
komediodramat USA 2013
Reż. John Wells ( 130 min)
04:45 Możdżer, Danielsson, Fresco –
„Polska live
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (603)
08:50 Malanowski i Partnerzy
09:50 Mój przepis na...
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
10:55 Dlaczego ja? (158) – serial
fabularno-dokumentalny
11:55 Pielęgniarki (233) – serial
fabularno-dokumentalny
12:55 Trudne sprawy (604)
13:55 Dwoje we troje (9)
14:00 Pierwsza miłość (2277)
14:45 Dlaczego ja? (670)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (800) –
serial fabularno- dokumentalny
16:55 Małolaty (33) – serial
fabularno-dokumentalny
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2278) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (307) –
serial komediowy
20:05 Nasz nowy dom
21:05 Przyjaciółki (81) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:05 Zdrady (82) – serial fabularnodokumentalny Polska 2016
23:05 Dziewiąte wrota (The Ninth
Gate) – thriller Francja/Hiszpania/USA 1999 Reż. Roman
Polański, wyk. Johnny Depp,
Frank Langella, Lena Olin
( 175 min)
02:00 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (115) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje
– reality show
12:00 Szkoła (266) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (503) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (614)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (267) – serial
fabularno-dokumentalny
17:00 Ukryta prawda (615) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (504) – serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2256) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (116) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Gra Endera (Ender’s Game) –
film sf USA 2013 Reż. Gavin
Hood, wyk. Asa Butterfield,
Harrison Ford, Ben Kingsley (
140 min)
00:50 Ugotowani
01:45 Superwizjer
02:15 Uwaga!
02:35 Klub magii
03:50 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 13 demonów Scooby-Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 13 demonów Scooby-Doo
09:00 Nieśmiertelny (11)
10:00 Moja nadzieja (36)
11:00 Włoska narzeczona (124)
11:55 Mój przepis na...
12:00 Detektywi w akcji (67)
13:00 Policjantki i policjanci (156)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (37)
17:00 Włoska narzeczona (125)
18:00 Detektywi w akcji (68)
19:00 Policjantki i policjanci (157)
20:00 Nieustraszony
– film sensacyjny
Chiny/Hongkong/USA 2006
22:10 Mój przepis na...
22:15 Sześć dróg do śmierci
– thriller USA 2015
14
KONKURS dla dzieci!
Dzisiaj zagadka z egazminu pierwszoklasity mieszkającego w Hong Kongu . Rozwiązanie wytnij i wyślij do 22 kwietnia na adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość. Nagrodę będzie można odebrać w Redakcji w ciągu 30 dni
od daty ukazania się rozwiązania.
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #13, nagrodę - film animowany “Dawno
temu w trawie” otrzymuje Ania Lipska. Nagroda została ufundowana przez Księgarnię „Tania Prasa”, mieszczącą się w Zamościu, ul. Gminna 25B. Gratulujemy, nagroda czeka w Redakcji.
Nagrodę w numerze 15 (35),
film animowany na DVD
“TOY STORY”
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
ZAPROSZENIE NA MECZ
Już tylko trzy spotkania pozostały do rozegrania trzecioligowym szczypiornistom MKS Padwa Zamość.
W najbliższą niedzielę, 17 kwietnia zespół trenera Tomasza Czerwonki podejmie na własnym parkiecie
PGE Stal II Mielec. Początek meczu o godz. 12.30 w zamojskiej hali OSiR.
Zawodnicy Padwy jako jedyni w lidze odnieśli dotychczas komplet zwycięstw. Nic więc dziwnego, że to
właśnie oni są faworytem niedzielnej konfrontacji. W razie wygranej Zamościanie będą już bardzo blisko
upragnionego awansu do drugiej ligi.
Zespół z Mielca jest bezpośrednim zapleczem drużyny występującej w PGNiG Superlidze Mężczyzn. Niewykluczone więc, że podobnie jak w przypadku meczu z Czuwajem Przemyśl, Zamościanie będą mieli
do okazję do konfrontacji z „doładowaną” drużyną. W obecnej chwili nie jesteśmy jednak w stanie ocenić
czy rzeczywiście na parkiecie hali OSiR w Zamościu pojawi się kilku szczypiornistów z najwyższej klasy
rozgrywkowej.
Mając w pamięci świetną frekwencję z marcowego spotkania z Bursą Puławy, liczymy, że także i tym razem licznie zgromadzona zamojska publiczność wesprze swoim dopingiem zawodników Padwy.
Wstęp na mecz jest wolny. Serdecznie zapraszamy.
Informacje na temat drużyny można znaleźć na profilu „Padwa Zamość – seniorzy” na portalu społecznościowym Facebook.
P O D R Ó Ż E K S Z TA Ł C Ą .
Od lat tradycją w Publicznym Gimnazjum w Komarowie-Osadzie jest pielgrzymko – wycieczka,
w której uczestniczą uczniowie klas III. Każdego
roku jej program jest bardzo bogaty, a organizatorzy starają się, by dla gimnazjalistów taki wyjazd był jak najbardziej owocny.
Tegoroczny wyjazd miał miejsce w dniach 4 –
6 kwietnia 2016 r. Pierwszy jej etap uwzględniał
Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Ojcowski Park Narodowy. Pobyt w tych miejscach to jeden z elementów realizowanego przez gimnazjalistów od
1 marca 2016 r. programu edukacji ekologicznej
„Ja i ekologia”. Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z Urzędem
Gminy w Komarowie-Osadzie.
W Wieliczce, gimnazjaliści poznawali historię
kopalni oraz różne techniki górnicze. Naukową
wartością okazały się także doskonale zachowane wyrobiska. Na wyjątkowość wielickiej kopalni składa się ponadto naturalne piękno jej
przestronnych komór, często zalanych jeziorami
solankowymi, jak również oryginalny charakter
obiektów sztuki i rzemiosła, wykonanych w soli
przez samych górników dla ozdobienia podziemnych kaplic.
Kolejnym punktem wycieczki był Ojcowski
Park Narodowy, który kryje niezwykłe bogactwo
i mnóstwo atrakcji geologicznych i przyrodniczych oraz zachwyca pięknymi formami skalnymi i jaskiniami. Obejmuje on malowniczą, przepiękną Dolinę Prądnika, w której bardzo licznie
nagromadziły się majestatyczne ostańce skalne
o charakterystycznych kształtach i nazwach, zbudowane z wapieni jurajskich, które w dużej mierze oparły się zjawiskom krasowym. Na obszarze
parku gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć największe na Jurze skupisko jaskiń i grot, które stanowią dogodne siedlisko dla nietoperzy - małych
niesamowitych latających ssaków poruszających
się za pomocą echolokacji. Ponadto Ojcowski
Park Narodowy stanowi siedlisko bardzo ciekawych gatunków flory i fauny. Dla uczniów była
to doskonała forma uzupełnienia wiedzy teoretycznej poprzez obcowanie z pięknem natury
oraz doskonały sposób na uatrakcyjnienie zajęć
edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, w tym
i ekologicznej.
Następnie podążając śladami Jana Pawła II,
komarowscy gimnazjaliści zwiedzali zabytkowy
Kraków, bazylikę i klasztor w Częstochowie, Muzeum - Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła
II w Wadowicach, a ostatniego dnia podziwiali
uroki Zakopanego, m.in. małą i dużą skocznię,
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku oraz Gubałówkę. Dodatkową atrakcją okazał
się przejazd kolejką torową oraz roztaczający się
z niej widok na panoramę Tatr i Zakopanego.
Każde ze zwiedzanych miejsc to skarbnica wiedzy na temat polskiej kultury, architektury i sztuki oraz miejsc kultu, z czym uczniowie w teorii
zetknęli się już m.in. na zajęciach plastyki, zajęć
artystycznych, historii czy języka polskiego. Ten
wspólny klasowy wyjazd dał gimnazjalistom
szansę obcowania z dziełami kultury i sztuki,
a także był doskonałą okazją do podsumowania
trzyletniej nauki w gimnazjum.
Za organizację pielgrzymko - wycieczki odpowiedzialna była wychowawczyni klasy III - Jolanta Skowronek. Opiekę nad uczniami sprawowali
również Anna Maryńczak i Marek Biszczan.
Anna Maryńczak
15
REKLAMA W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM - Z NAMI WARTO!
Jeśli zależy Ci na lokalnych klientach?
Nie chcesz przepłacać za reklamę i docierać
do klientów z odległych miejscowości?
To Nowy Kurier Zamojski jest najlepszym
miejscem na Twoją reklamę!
41,6mm x 40,4 mm
Dlaczego Nowy Kurier Zamojski?
1. Moduł od 10 zł !
2. Cała strona od 650 zł!
3. 10 000 sztuk w każdy piątek!
To największy nakład w Zamościu!
Nie masz czasu?
Przyjedziemy do Ciebie
Podane ceny są cenami netto.
reklama
reklama
HOROSKOP
Horoskop
KRZYŻÓWKA
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Sprawę odzyskania pożyczonych komuś pieniędzy, oddaj do załatwienia fachowcowi.
Działaj spokojnie, bez emocji, a sukces masz zapewniony w każdej dziedzinie.
Byk (20.04-20.05)
Omijaj wszelkie tak zwane okazje, nie kupuj niczego nieprzemyślanego, bo liczyć się
będzie każda złotówka. W niedługim czasie czeka Cię jakaś wielka inwestycja.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Koniecznie skorzystaj z propozycji wyjazdu na szkolenie. Jest to najlepszy moment na
poszerzenie wiedzy, a także zdobycie nowych przyjaciół. Kariera stoi przed Tobą
otworem.
Rak (22.06-22.07)
Nadszedł odpowiedni okres na zmianę pracy. Nie stresuj się. Możesz wybierać. Rozmowy
kwalifikacyjne nie będą sprawiały ći kłopotu. Dobry też okres dla tych, którzy oczekują
na podwyżkę.
Lew (23.07-22.08)
Dobrze się będzie wiodło tym osobom, które prowadzą działalność usługową i pracują
na własny rachunek. Jest szansa na zrealizowanie wszelkich planów.
Panna (23.08-22.09)
Drobny konflikt z szefową nie może być powodem decyzji o odejściu z firmy. Czasem
lepiej pewne sprawy przemilczeć, przeczekać i nie podejmować pochopnych decyzji.
Waga (23.09-22.10)
W sprawach zawodowych bardzo dobra passa. Wszystko czego się dotkniesz, co
zaplanujesz, ma szansę na zrealizowanie. Spodziewaj się sporych zysków.
Skorpion (23.10-21.11)
Przysłowie mówi, że: „wszędzie jest dobrze, gdzie nas niema”, dlatego dobrze przemyśl
decyzję o zmianie pracy. Liczą się nie tylko pieniądze, ale także panująca atmosfera.
Strzelec (22.11-21.12)
Los się uśmiechnie w sprawach finansowych. Możesz odzyskać dawno zaciągnięty dług,
a także znaleźć coś wartościowego. To COŚ noś zawsze ze sobą, a przyniesie Ci
szczęście.
Koziorożec (22.12-19.01)
Sprawa Twojego awansu ma szansę powrócić w przyszłym miesiącu. Do tego czasu nie
szarżuj z wydatkami, a co z tym się wiąże, nie zaciągaj nowych kredytów.
Wodnik (20.01-18.02)
Jeżeli jesteś posiadaczem samochodu, to dobrze zrobisz nie pożyczając go nikomu.
Powinieneś też w tym okresie uważać na klucze, bo gapiostwo może Cię bardzo drogo
kosztować.
Ryby (19.02-20.03)
Masz tendencję do naprawiania świata. Wszystko i wszystkich chcesz widzieć po
swojemu. Dlatego dobrze będzie jeżeli w tym okresie pozwolisz innym myśleć i robić to,
co oni uważają za słuszne i jak oni to widzą. Zaoszczędzi to stresów wszystkim.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała
„Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu.
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #15, prosimy wysłać
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Rozwiązanie krzyżówki #13: „Entuzjazm to delirium rozumu”. Zwycięzcą jest
Pan Józef Rybak z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę można odebrać
w Redakcji - Plac Stefanidesa 6.

Podobne dokumenty