formularz i karta info - Rynek energii elektrycznej

Transkrypt

formularz i karta info - Rynek energii elektrycznej
Prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na nr faxu:
/0-22/ 830 00 90 lub na adres:
OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI SIA
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
www.ocesia.edu.pl, e-mail: [email protected]
KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w szkoleniu pt.:
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI
– PRAKTYCZNA INTERPRETACJA NAJNOWSZYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH
TERMIN:
30 – 31 sierpnia 2007 r.
MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Parkowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Belwederska 46/50, Warszawa
NAZWISKO, IMIĘ UCZESTNIKA (ÓW)
1.……………………………….
2.……………………………….
3.……………………………….
4.……………………………….
STANOWISKO
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
e-mail
……………………….....………
………………………….....……
……………………….....………
……………………….....………
OSOBA DO DALSZYCH KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko:…………………..........................…..…..…………………………...………………….....…..…….
stanowisko: ……………………...........................…………………………...………………………….....……..….
tel.: ..……..…..…............……… tel. kom. ........................................................ fax.: ..….....…………..……..…
e-mail: …........….....……………………..…………………………………………...……………………….…….…
PEŁNA NAZWA I ADRES INSTYTUCJI:
………………………………………………………………………………………….......……….
……………………………………………………………… NIP:…………………………….........
Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1260 PLN i obejmuje: min. 16 godzin zajęć dydaktycznych, komplet
materiałów szkoleniowych i pomocniczych, obiady oraz przerwy kawowe podczas szkolenia, zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia, konsultacje poszkoleniowe.
5 % rabat przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2007 r.
5 % rabat przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób
Niniejszym upowaŜniamy Ogólnopolskie Centrum Edukacji SiA Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez
podpisu
odbiorcy
i
zobowiązujemy
się
do
uregulowania
naleŜności
w
wysokości
........................................ zł. (słownie: ……………………….…………………………………………..…………… zł) przelewem w
ciągu
7
dni
od
daty
otrzymania
potwierdzenia
zgłoszenia
na
konto:
Bank BPH 82 1060 0076 0000 3200 0089 1047
………………..…, dnia…………..
………………………………………….
(pieczątka, podpis)
REZERWACJA HOTELU - dla uczestników szkolenia proponujemy nocleg w Hotelu Parkowa KPRM (adres j.w.):
216 zł – pokój 1-osobowy (ze śniadaniem)/doba w dniach od ________ do ________
270 zł – pokój 2-osobowy (ze śniadaniem)/doba w dniach od ________ do ________
Płatność za nocleg naleŜy uregulować w hotelu, gotówką lub kartą płatniczą. Ilość miejsc noclegowych ograniczona.
W przypadku dodatkowych pytań odnośnie rezerwacji proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 22 83 00 439
*)usługa zwolniona z podatku VAT
**)koszt szkolenia nie uwzględnia noclegu **)koszt szkolenia nie uwzględnia noclegu
Ogólnopolskie Centrum Edukacji S iA Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel.: +48 22 83 00 439, fax: +48 22 83 00 090
KARTA INFORMACYJNA
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem bieŜących
i
seminariach
organizowanych
przez
Ogólnopolskie
Centrum
o odesłanie karty informacyjnej na nr fax +48 (022) 830 00 90.
informacji
Edukacji
o szkoleniach
SiA,
prosimy
SEMINARIA I SZKOLENIA
SIERPIEŃ
ZARZĄDZANIE BIUREM - SKUTECZNA ORGANIZACJA I OBIEG
DOKUMENTÓW
23 – 24 SIERPIEŃ 2007 R.
ZASADY I STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
27 – 28 SIERPIEŃ 2007 R.
LEAN MANUFACTURING - NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
30 – 31 SIERPIEŃ 2007 R.
WRZESIEŃ
JAK BYĆ SKUTECZNYM LIDEREM?
03 - 04 WRZESIEŃ 2007 R.
OCENA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
06 - 07 WRZESIEŃ 2007 R
PRAWO PRACY
10 - 11 WRZESIEŃ 2007 R
LEAN MANUFACTURING
17 - 18 WRZESIEŃ 2007 R
NOWE FUNDUSZE 2007-2013 - INFRASTRUKTURA DROGOWA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
24 - 25 WRZESIEŃ 2007 R
SKUTECZNE FUNKCJONOWANIE SYSTEMU NADZORU
27 - 28 WRZESIEŃ 2007 R
PAŹDZIERNIK
FUNDUSZE UE - EDUKACJA I OCHRONA ZDROWIA
PAŹDZIERNIK 2007 R.
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
PAŹDZIERNIK 2007 R
SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
PAŹDZIERNIK 2007 R
FINANSE PUBLICZNE/DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH
PAŹDZIERNIK 2007 R
ZARZĄDZANIE BIUREM
PAŹDZIERNIK 2007 R
SZKOLENIA WEWNĘTRZNE
(jakie?)..............................................................................................................................
PROJEKTY DORADCZE
(zakres).............................................................................................................................
Instytucja:
.............................................................................................................................................
Imię i nazwisko:
.............................................................................................................................................
Tel./fax:
.............................................................................................................................................
Adres e-mail:
.............................................................................................................................................
Wypełnienie niniejszej karty informacyjnej nie pociąga za sobą Ŝadnych konsekwencji prawnych i finansowych
Ogólnopolskie Centrum Edukacji S iA Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel.: +48 22 83 00 439, fax: +48 22 83 00 090