Plan szkolenia dla I roku aplikacji radcowskiej (2017

Transkrypt

Plan szkolenia dla I roku aplikacji radcowskiej (2017
Załącznik do Uchwały Nr 170/X/2016 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
rocznego planu szkolenia oraz listy osób prowadzących zajęcia, dla aplikantów
radcowskich I roku, na rok szkoleniowy 2017
Plan szkolenia dla I roku aplikacji radcowskiej (2017-2019)
na rok szkoleniowy 2017
Podział aplikantów na grupy szkoleniowe:
GRUPA A
(do………. aplikantów)
Aplikanci o nazwiskach rozpoczynających się na literę A do L
GRUPA B
(do …… aplikantów)
Aplikanci o nazwiskach rozpoczynających się na literę M do Ż
Zgodnie z programem I roku aplikacji, od 01.01.2017 r., obowiązuje następujący wymiar godzinowy z poszczególnych przedmiotów:
l.p.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZAJĘĆ APLIKANTA
1.
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze
szczególnym uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z
Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz innych aktów prawnych
Podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania
2.
MINIMALNY WYMIAR ZAJĘĆ
w JEDNOSTKACH GODZ.1
18 godz.
3 godz.
FORMA ZAJĘĆ
6 godz.
Wykład2
6 godz.
6 godz.
Wykład
Ćwiczenia
42 godz.
27 godz.
24 godz.
45 godz. + 18 godz.3 (rezerwa)
15 godz.
12 godz.
12 godz.
6 godz.
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
sądownictwa powszechnego i prokuratury
3.
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce
(innych niż wymienione w pkt 2).
4.
Prawo cywilne.
5.
Postępowanie cywilne.
6.
Prawo pracy.
7.
Prawo ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr 16/X/2016 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 24 października 2016. r.,. w sprawie w sprawie zadysponowania w roku
szkoleniowym 2017 rezerwą godzinową określoną w programie aplikacji dla I, II i III roku aplikacji radcowskiej, przewidziana w programie I roku aplikacji radcowskiej rezerwa
godzinowa w wymiarze 18 jednostek godzinowych w formie ćwiczeń rozdysponowana została, w roku szkoleniowym 2017, w następujący sposób:
1)
ćwiczenia z postępowania cywilnego – 18 jednostek godzinowych.
„Jednostką godzinową zajęć” (w formie wykładów lub ćwiczeń) jest moduł 45-minutowy (§1 ust. 3 pkt 12 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej)
Wykłady w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 32 ust. 3a ustawy o radcach prawnych.
3 Zgodnie z §1 pkt 1 uchwały Nr 16/IX/2016 Prezydium Rady OIRP w Szczecinie z dnia 24 października 2016r., na ćwiczenia z postępowania cywilnego
przewidziano dodatkowych 18 jednostek godzinowych.
1
2
Grupa A
Grupa B
L.p.
Data
godz.
10.45
(1h)
11.45
(3h)
1
05.01.2017
(CZW)
14.15
(3h)
2
przedmiot/wykładowca
Data
godz.
Ilość godzin
wykorzystanych
(w ramach
wymiaru godzin z
programu)
przedmiot/wykładowca
Podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w zakresie przydatnym radcy
prawnemu w sprawach karnych – SSR Dalidowicz Marek
Prawo cywilne – zobowiązania, zasady współżycia społecznego – SSA Buczkowska – Żuk Edyta
Pojęcie zasad współżycia społecznego – art. 5 k.c. Pojęcie zdolności prawnej – art. 8 § 1 k.c. Pojęcie
zdolności do czynności prawnych – art. 11 k.c. Osoby. Czynności prawne. Nieważność czynności prawnej.
Forma czynności prawnych. Wady oświadczenia woli. Umowy. Zawarcie, wykładnia, elementy.
Pełnomocnictwo. Przedawnienie roszczeń.
Prawo cywilne (zobowiązania ) - SSA Gawinek Małgorzata
Pojęcie zobowiązania. Elementy zobowiązania, treść zobowiązania. Pojęcie świadczenia. Rodzaje
zobowiązań i ich podział. Zasada walutowości. Zasada nominalizmu. Zobowiązania przemienne
(alternatywne). Upoważnienie przemienne (facultas alternativa). Zasada swobody umów, Ograniczenia
swobody umów. Klasyfikacja umów, rodzaje umów. Klauzula rebus sic stantibus. Waloryzacja sądowa.
Wykonanie zobowiązań. Prawo zatrzymania- art. 462 k.c. Solidarność czynna i bierna. Roszczenia
regresowe – art. 376 k.c. Wzorce umów. Postacie wzorców umów, przesłanki związania, klauzule
modyfikacyjnej, klauzule abuzywne. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Zadatek, umowne prawo
odstąpienia, odstępne, kara umowna. Umowa przedwstępna – elementy konieczne, roszczenia
przysługujące z umowy przedwstępnej, skutki niezawarcia umowy przyrzeczonej. Bezpodstawne
wzbogacenie – przesłanki zastosowania, pojęcie wzbogacenia, zubożenia, wyłączenia. Nienależne
świadczenie – art. 410 i 411 k.c.
1/6
3/42
3/42
9.15
(3h)
Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy
prokuratora w zakresie przydatnym radcy prawnemu – prokurator Miłosz Ziółkowski
3/6
11.45
(3h)
Prawo cywilne (zobowiązania ) -SSA Gawinek Małgorzata
Pojęcie zobowiązania. Elementy zobowiązania, treść zobowiązania. Pojęcie świadczenia. Rodzaje
zobowiązań i ich podział. Zasada walutowości. Zasada nominalizmu. Zobowiązania przemienne
(alternatywne). Upoważnienie przemienne (facultas alternativa). Zasada swobody umów, Ograniczenia
swobody umów. Klasyfikacja umów, rodzaje umów. Klauzula rebus sic stantibus. Waloryzacja sądowa.
Wykonanie zobowiązań. Prawo zatrzymania- art. 462 k.c. Solidarność czynna i bierna. Roszczenia
regresowe – art. 376 k.c. Wzorce umów. Postacie wzorców umów, przesłanki związania, klauzule
modyfikacyjnej, klauzule abuzywne. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Zadatek, umowne prawo
3/42
09.01.2017
(PON)
14.15
(3h)
3
16.01.2017
(PON)
11.00
(4h)
14.30
(4h)
4
23.01.2017
(PON)
10.00
(2h)
11.45
(5h)
odstąpienia, odstępne, kara umowna. Umowa przedwstępna – elementy konieczne, roszczenia
przysługujące z umowy przedwstępnej, skutki nie zawarcia umowy przyrzeczonej. Bezpodstawne
wzbogacenie – przesłanki zastosowania, pojęcie wzbogacenia, zubożenia, wyłączenia. Nienależne
świadczenie – art. 410 i 411 k.c.
Prawo Cywilne SSO Tomasz Szaj
Odpowiedzialność odszkodowawcza. Typologia odpowiedzialności odszkodowawczej, przesłanki
powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. Związek
przyczynowy – art. 361 § 1 k.c. Pojęcie szkody, zakres szkody – art. 361 § 2 k.c., art. 444 i 446 k.c.
Przyczynienie – art. 362 k.c. Naprawienie szkody – art. 363 § 1 k.c. Ustalenie wysokości odszkodowania –
art. 363 § 2 k.c. Odpowiedzialność na zasadzie winy – art. 415 k.c. Odpowiedzialność odszkodowawcza
osoby prawnej – art. 416 k.c. Przesłanki odpowiedzialności osoby prawnej. Odpowiedzialność na zasadzie
winy w nadzorze – art. 427, 426 i 428 k.c. Przesłanki odpowiedzialności. Odpowiedzialność na zasadzie
winy w wyborze – art. 429 k.c. Przesłanki odpowiedzialności. Odpowiedzialność na zasadzie winy w
wyborze – art. 430 k.c. Przesłanki odpowiedzialności. Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie,
spadnięcie – art. 433 k.c. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa – art. 435 k.c., 436 k.c. Przesłanki
odpowiedzialności. Pojęcie przedsiębiorstwa. Pojęcie ruchu za pomocą sił przyrody. Wyrządzenie szkody
przez ruch. Przesłanki egzoneracyjne (siła wyższa, wina poszkodowanego, wina osoby trzeciej).
Odpowiedzialność za błędy medyczne. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny – art. 4491 k.c.
Prawo Cywilne SSO Tomasz Szaj
Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przez działania organów państwa. Ujęcie
historyczne: Stan prawny do dnia 16 października 1997 roku. Stan prawny od dnia 17 października 1997
roku do dnia 31 sierpnia 2004 roku. Stan prawny po 1 września 2004 roku. 2. Przesłanki odpowiedzialności
odszkodowawczej Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 3. Odpowiedzialność za
szkody wyrządzone orzeczeniem Sądu. 4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez
komorników – art. 769 k.c.5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy
administracji – art. 160 k.p.a. oraz art. 260 ordynacji podatkowej. 6. Odpowiedzialność kontraktowa – art.
471 k.c. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej. Domniemanie winy dłużnika. Roszczenia
przysługujące wierzycielowi:
3/42
4/42
Postępowanie cywilne – SSR Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Prawo Cywilne SSO Tomasz Szaj
Potrącenie. Rodzaje potrącenia – potrącenie umowne i ustawowe. Warunki potrącenia. Sposób
dokonywania potrącenia. Dopuszczalność potrącenia wierzytelności przedawnionych. Wyłączenie
potrącenia. Zarzut potrącenia. Skutki podniesienia zarzutu potrącenia. . Zmiana wierzyciela. Forma
przelewu. Skutki przelewu. Dopuszczalność potrącenia przy przelewie wierzytelności. . Wstąpienie w prawa
zaspokojonego wierzyciela. Przesłanki wstąpienia. Skutki wstąpienia. Wyłączenia. Zmiana dłużnika.
Rodzaje umów prowadzących do zmiany dłużnika. Skuteczność umowy. Forma umowy. Skarga pauliańska.
Przesłanki zastosowania skargi pauliańskiej. Przedmiot skargi pauliańskiej. Domniemania przewidziane
przepisami i ciężar dowodu w tym zakresie.)
Postępowanie cywilne – SSR Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
4/24
2/42
5/24
11.00
(2h)
5
6
7
8
9
30.01.2017
(PON)
06.02.2017
(PON)
13.02.2017
(PON)
20.02.2017
(PON)
27.02.2017
(PON)
12.45
(3h)
15.15
(3h)
10.00
(4h)
13.30
(4h)
10.00
(2h)
11.45
(3h)
14.15
(3h)
10.00
(3h)
12.30
(2h)
14.15
(3h)
10.00
(4h)
13.30
(2h)
15.15
(3h)
10.00
(3h)
10
06.03.2017
(PON)
12.30
(2h)
14.15
(3h)
Podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania sadów powszechnych,
podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w zakresie przydatnym radcy
prawnemu w sprawach cywilnych – SSO Tomasz Szaj
Prawo cywilne Spadki - SSR Jakub Idziorek
przepisy ogólne dziedziczenie ustawowe i testamentowe
Postępowanie cywilne – SSR Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Prawo cywilne – r. pr. dr Daniel Dąbrowski
Umowy przedwstępne, zobowiązujące i rozporządzające. 1. porozumienia przedkontraktowe (umowa o
negocjacje i list intencyjny), 2. umowy przedwstępne, ramowe, normatywne, 3. umowy zobowiązujące istota, konstrukcja, uzależnienie skutku umowy od warunki lub terminu, 4. umowy rozporządzające - istota,
konstrukcja
Prawo cywilne – prawo wekslowe – r. pr. Mariusz Kowalewski
Prawo cywilne – r pr. Izabela Piskor
umowy w procesie inwestycyjnym, komparycja umowy , klauzule umowne.
Prawo cywilne Kowalski Bartosz
Ustrój i ukształtowanie ksiąg wieczystych. Hipoteka
Prawo cywilne rzeczowe – SSR Ziemowit Parzychowski
Postępowanie cywilne - Kowalski Bartosz
Księgi wieczyste. Hipoteka. Wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym
Postępowanie cywilne – SSO Dorota Gamrat – Kubeczak
Apelacja i zażalenie – historyczne ujęcie uregulowań
Postępowanie cywilne – SSO Dorota Gamrat – Kubeczak
Nadzwyczajne środki odwoławcze
Postępowanie cywilne – SSO Dorota Gamrat – Kubeczak
Apelacja i zażalenie , skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Prawo cywilne – r. rp. Tomasz Parus
Umowy i ugody ustanawiające zabezpieczenie wierzytelności.
Prawo cywilne rzeczowe - SSR Ziemowit Parzychowski
Postępowanie cywilne – SSR Jakub
Idziorek
spadki dział spadku i zachowek,
Pisanie pism procesowych.
Postępowanie cywilne - SSO
Tomasz Szaj
symulacja rozprawy sądowej
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
postępowanie zabezpieczające.
10.00
(3h)
07.03.2017
(WT)
12.30
(2h)
14.15
(3h)
Postępowanie cywilne – SSR Jakub
Idziorek
spadki dział spadku i zachowek,
Pisanie pism procesowych.
Postępowanie cywilne - SSO
Tomasz Szaj
symulacja rozprawy sądowej
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
postępowanie zabezpieczające.
2/6
3/42
3/24
4/42
4/42
2/42
3/42
3/42
3/24
2/24
3/24
4/24
2/42
3/42
3/45
2/45
3/45
9.00
(4h)
11
13.03.2017
(PON)
12.30
(3h)
15.00
(3h)
10.00
(3h)
12
20.03.2017
(PON)
12.30
(2h)
14.15
(3h)
11.00
(2h)
13
27.03.2017
(PON)
12.45
(3h)
15.15
(3h)
14
03.04.2017
(PON)
11.00
(3h)
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
postępowanie klauzulowe
Prawo cywilne rzeczowe - SSR
Ziemowit Parzychowski
Służebności, rozgraniczenie, zniesienie
współwłasności.
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
postępowanie egzekucyjne
Prawo cywilne – SSR Jakub
Idziorek
Dział spadku i zachowek
Postępowanie cywilne rzeczowe SSR Ziemowit Parzychowski
postępowanie z zakresu prawa
rzeczowego
Postępowanie cywilne – SSO
Dorota Gamrat – Kubeczak
środki odwoławcze. Apelacja i
zażalenie.
Postępowanie cywilne rzeczowe SSR Ziemowit Parzychowski
postępowanie z zakresu prawa
rzeczowego
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne – komornik
Konrad Chęciński
Komornik sądowy – funkcje i zadania.
Wniosek egzekucyjny, postępowanie
zabezpieczające. Postepowanie
egzekucyjne – wszczęcie Wniosek
egzekucyjny. Opłaty. Poszukiwanie
majątku dłużnika Egzekucja z
nieruchomości, z ruchomości, z
wynagrodzenia za pracę, z rachunku
bankowego, świadczeń emerytalnych i
rentowych, udziałów w spółce itd.
Egzekucja obowiązków
9.00
(4h)
17.03.2017
(PT)
12.30
(3h)
15.00
(3h)
10.00
(3h)
22.03.2017
(ŚR)
12.30
(2h)
14.15
(3h)
11.00
(2h)
29.03.2017
(SR)
12.45
(3h)
15.15
(3h)
05.04.2017
(ŚR)
11.00
(3h)
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
postępowanie klauzulowe
Prawo cywilne rzeczowe - SSR
Ziemowit Parzychowski
Służebności, rozgraniczenie, zniesienie
współwłasności.
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
postępowanie egzekucyjne
Prawo cywilne – SSR Jakub
Idziorek
Dział spadku i zachowek
Postępowanie cywilne rzeczowe SSR Ziemowit Parzychowski
postępowanie z zakresu prawa
rzeczowego
Postępowanie cywilne – SSO
Dorota Gamrat – Kubeczak
środki odwoławcze. Apelacja i
zażalenie.
Postępowanie cywilne rzeczowe SSR Ziemowit Parzychowski
postępowanie z zakresu prawa
rzeczowego
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne – komornik
Konrad Chęciński
Komornik sądowy – funkcje i zadania.
Wniosek egzekucyjny, postępowanie
zabezpieczające. Postepowanie
egzekucyjne – wszczęcie Wniosek
egzekucyjny. Opłaty. Poszukiwanie
majątku dłużnika Egzekucja z
nieruchomości, z ruchomości, z
wynagrodzenia za pracę, z rachunku
bankowego, świadczeń emerytalnych i
rentowych, udziałów w spółce itd.
Egzekucja obowiązków
4h rezerwa
3/45
3/27
3/45
2/27
3/45
2h rezerwa
3/45
3/45
3/45
niepieniężnych.
13.30
(4h)
11.00
(3h)
15
10.04.2017
(PON)
13.30
(2h)
15.15
(3h)
9.00
(4h)
16
18.04.2017
(WT)
12.30
(3h)
17
24.04.2017
(PON)
11.00
(4h)
14.30
(3h)
18
08.05.2017
(PON)
10.00
(3h)
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
Powództwo przeciwegzekucyjne
Postępowanie cywilne – SSO
Dorota Gamrat – Kubeczak
środki odwoławcze . Formułowanie
zarzutów w apelacji
Prawo cywilne – SSR Jakub
Idziorek
Dział spadku i zachowek .
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne – SSR Jakub
Idziorek
sporządzanie projektów pism
procesowych.
Prawo cywilne – SSR Jakub
Idziorek
Własność lokali – Definicja lokalu.
Ustanowienie odrębnej własności
lokalu. Umowa z przedsiębiorcą.
Ekspektatywa odrębnej własności
lokalu. Pojęcie umowy deweloperskiej
w świetle ustawy o ochronie praw
nabywców lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.
Rozwiązywanie kazusów.
Prawo cywilne – r. rp. Tomasz
Parus
Umowy i ugody ustanawiające
zabezpieczenie wierzytelności
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne – SSO
Dorota Gamrat – Kubeczak
środki odwoławcze . Formułowanie
zarzutów w apelacji
niepieniężnych.
13.30
(4h)
11.00
(3h)
12.04.2017
(ŚR)
13.30
(2h)
15.15
(3h)
9.00
(4h)
19.04.2017
(ŚR)
12.30
(3h)
25.04.2017
(WT)
11.00
(4h)
14.30
(3h)
09.05.2017
(WT)
10.00
(3h)
Postępowanie cywilne - SSO
Katarzyna Longa
Powództwo przeciwegzekucyjne
Postępowanie cywilne – SSO
Dorota Gamrat – Kubeczak
środki odwoławcze . Formułowanie
zarzutów w apelacji
Prawo cywilne – SSR Jakub
Idziorek
Dział spadku i zachowek .
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne – SSR Jakub
Idziorek
sporządzanie projektów pism
procesowych.
Prawo cywilne – SSR Jakub
Idziorek
Własność lokali – Definicja lokalu.
Ustanowienie odrębnej własności
lokalu. Umowa z przedsiębiorcą.
Ekspektatywa odrębnej własności
lokalu. Pojęcie umowy deweloperskiej
w świetle ustawy o ochronie praw
nabywców lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego.
Rozwiązywanie kazusów.
Prawo cywilne – r. rp. Tomasz
Parus
Umowy i ugody ustanawiające
zabezpieczenie wierzytelności
Postępowanie cywilne – SSR
Tomasz Radkiewicz
Postępowanie procesowe
Postępowanie cywilne – SSO
Dorota Gamrat – Kubeczak
środki odwoławcze . Formułowanie
zarzutów w apelacji
4/45
3/45
2/27
3/45
4/45
3/27
4/27
3h rezerwa
3h rezerwa
12.30
(3h)
15.00
(3h)
10.00
(5h)
19
15.05.2017
(PON)
14.15
(3h)
10.00
(4h)
20
22.05.2017
(PON)
13.30
(3h)
10.00
(3h)
21
29.05.2017
(PON)
12.30
(3h)
Prawo cywilne – r pr. Izabela Piskor
Prawo cywilne – r pr. Izabela Piskor
12.30
Przygotowanie projektu umowy o
Przygotowanie projektu umowy o
(3h)
roboty budowalne
roboty budowalne
Prawo cywilne – prawo wekslowe –
Prawo cywilne – prawo wekslowe –
r. pr. Mariusz Kowalewski
r. pr. Mariusz Kowalewski
Praktyczna analiza weksla i
15.00
Praktyczna analiza weksla i
odczytywanie informacji wynikających
(3h)
odczytywanie informacji wynikających
z weksla (rozwiązywanie konkretnych
z weksla (rozwiązywanie konkretnych
problemów prawnych).
problemów prawnych).
Postępowanie cywilne – SSO
Postępowanie cywilne – SSO
Dorota Gamrat – Kubeczak
Dorota Gamrat – Kubeczak
10.00
Formułowanie zarzutów w apelacji,
Formułowanie zarzutów w apelacji,
(5h)
zażaleniu , w skardze kasacyjnej i
zażaleniu , w skardze kasacyjnej i
17.05.2017
skardze o wznowienie postępowania
skardze o wznowienie postępowania
(ŚR)
Postępowanie cywilne – r. pr. Kinga
Postępowanie cywilne – r. pr. Kinga
Przybylska – Charif
14.15
Przybylska – Charif
przygotowanie projektu apelacji ,
(3h)
przygotowanie projektu apelacji ,
zażalenia na podstawie akt sprawy
zażalenia na podstawie akt sprawy
Prawo cywilne – r. pr. dr Daniel
Prawo cywilne – r. pr. dr Daniel
Dąbrowski
Dąbrowski
10.00
Przygotowywanie projektów umów
Przygotowywanie projektów umów
(4h)
przedwstępnych, zobowiązujących i
przedwstępnych, zobowiązujących i
23.05.2017
rozporządzających.
rozporządzających.
(WT)
Postępowanie cywilne – r. pr. Anna
Postępowanie cywilne – r. pr. Anna
Leśnik
13.30
Leśnik
Przygotowanie projektu apelacji ,
(3h)
Przygotowanie projektu apelacji ,
zażalenia na podstawie akt sprawy
zażalenia na podstawie akt sprawy
Prawo cywilne – r pr. Izabela Piskor
Prawo cywilne – r pr. Izabela Piskor
10.00
Przygotowanie projektu umowy o
Przygotowanie projektu umowy o
(3h)
korzystanie z rzeczy
korzystanie z rzeczy
Zasady wykonywania zawodu radcy
Zasady wykonywania zawodu radcy
prawnego, etyka radcy prawnego ze
prawnego, etyka radcy prawnego ze
30.05.2017
szczególnym uwzględnieniem
szczególnym uwzględnieniem
(WT)
obowiązków aplikanta
obowiązków aplikanta
12.30
wynikających z Ustawy, Kodeksu
wynikających z Ustawy, Kodeksu
(3h)
etyki, Regulaminu oraz innych
etyki, Regulaminu oraz innych
aktów prawnych – r.pr. Kinga
aktów prawnych – r.pr. Kinga
Przybylska – Charif
Przybylska – Charif
symulacja występowania przed sądem
symulacja występowania przed sądem
KOLOKWIUM PRAWO CYWILNE
Kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej
3/27
3/27
5/45
3h rezerwa
4/27
3h rezerwa
3/27
3/3
KOLOKWIUM POSTĘPOWANIE CYWILNE
Kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości
PRZERWA WAKACYJNA
od 24 lipca do 30 sierpnia 2017r.
22
23
24
25
01.09.2017
(PT)
04.09.2017
(PON)
11.09.2017
(PON)
18.09.2017
(PON)
10.45
(5h)
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze szczególnym
uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz
innych aktów prawnych – r.pr. Błażej Baumgart
5/18
15.00
(3h)
Prawo pracy – SSA Beata Górska
3/15
11.15
(4h)
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze szczególnym
uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz
innych aktów prawnych – r.pr. Kinga Przybylska – Charif
4/18
14.45
(3h)
Prawo pracy – SSA Beata Górska
3/15
11.00
(2h))
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze szczególnym
uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz
innych aktów prawnych – r.pr. Kinga Przybylska – Charif
2/18
12.45
(3h)
Prawo pracy – SSR Konrad Kujawa
3/15
15.15
(3h)
Prawo ubezpieczeń społecznych – SSA Beata Górska
3/12
12.30
(3h)
Prawo pracy – SSR Konrad Kujawa
3/15
15.00
(3h)
Prawo ubezpieczeń społecznych – SSA Beata Górska
3/12
10.45
(2h)
26
25.09.2017
(PON)
12.30
(3h)
15.00
(3h)
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze szczególnym
uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz
innych aktów prawnych – r.pr. Błażej Baumgart
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze szczególnym
uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz
innych aktów prawnych – r.pr. Kinga Przybylska – Charif
Prawo pracy – SSA Beata Górska
2/18
3/18
3/15
27
28
29
02.10.2017
(PON)
09.10.2017
(PON)
16.10.2017
(PON)
12.30
(3h)
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce – r.pr. Przemysław Mijal
3/6
15.00
(3h)
Prawo ubezpieczeń społecznych – SSA Beata Górska
3/12
10.45
(3h)
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów ochrony prawnej w Polsce – r.pr. dr Przemysław Mijal
3/6
13.15
(2h)
Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego ze szczególnym
uwzględnieniem obowiązków aplikanta wynikających z Ustawy, Kodeksu etyki, Regulaminu oraz
innych aktów prawnych – r.pr. Kinga Przybylska – Charif
2/18
15.00
(3h)
Prawo ubezpieczeń społecznych – SSA Beata Górska
3/12
12.30
(3h)
15.00
(3h)
Prawo pracy – SSR Konrad Kujawa
analiza przepisów z zakresu prawa
pracy
Prawo pracy – SSA Beata Górska
analiza przepisów z zakresu prawa
pracy
18.10.2017
(ŚR)
12.30
(3h)
15.00
(3h)
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów
ochrony prawnej w Polsce – r.pr. dr
Przemysław Mijal
30
23.10.2017
(PON)
12.30
(3h)
15.00
(3h)
sporządzanie skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
oraz skargi konstytucyjnej
Prawo pracy – SSA Beata Górska
sporządzanie pism procesowych w
sprawach pracowniczych
31
12.30
(3h)
sporządzanie skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
oraz skargi konstytucyjnej
3/12
3/12
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów
ochrony prawnej w Polsce – r.pr. dr
Przemysław Mijal
25.10.2017
(ŚR)
12.30
(3h)
15.00
(3h)
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów
ochrony prawnej w Polsce – r.pr. dr
Przemysław Mijal
30.10.2017
(PON)
Prawo pracy – SSR Konrad Kujawa
analiza przepisów z zakresu prawa
pracy
Prawo pracy – SSA Beata Górska
analiza przepisów z zakresu prawa
pracy
sporządzanie skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
oraz skargi konstytucyjnej
Prawo pracy – SSA Beata Górska
sporządzanie pism procesowych w
sprawach pracowniczych
3/6
3/12
Prawo konstytucyjne. Ustrój organów
ochrony prawnej w Polsce – r.pr. dr
Przemysław Mijal
31.10.2017
(WT)
12.30
(3h)
sporządzanie skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
oraz skargi konstytucyjnej
3/6
15.00
(3h)
12.30
(3h)
32
06.11.2017
(PON)
15.00
(3h)
Prawo ubezpieczeń społecznych –
SSA Beata Górska
Sporządzanie umów z zakresu prawa
pracy, oświadczeń o rozwiązaniu
stosunku pracy za wypowiedzeniem i
bez wypowiedzenia, aktów
specyficznych źródeł prawa.
Prawo pracy – SSR Konrad Kujawa
Sporządzanie umów z zakresu prawa
pracy, oświadczeń o rozwiązaniu
stosunku pracy za wypowiedzeniem i
bez wypowiedzenia, aktów
specyficznych źródeł prawa lub pism
procesowych w sprawach
pracowniczych
Prawo ubezpieczeń społecznych –
SSA Beata Górska
Sporządzanie wniosków i pism
procesowych w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych
15.00
(3h)
12.30
(3h)
08.11.2017
(ŚR)
15.00
(3h)
Prawo ubezpieczeń społecznych –
SSA Beata Górska
Sporządzanie umów z zakresu prawa
pracy, oświadczeń o rozwiązaniu
stosunku pracy za wypowiedzeniem i
bez wypowiedzenia, aktów
specyficznych źródeł prawa.
Prawo pracy – SSR Konrad Kujawa
Sporządzanie umów z zakresu prawa
pracy, oświadczeń o rozwiązaniu
stosunku pracy za wypowiedzeniem i
bez wypowiedzenia, aktów
specyficznych źródeł prawa lub pism
procesowych w sprawach
pracowniczych
Prawo ubezpieczeń społecznych –
SSA Beata Górska
Sporządzanie wniosków i pism
procesowych w sprawach z zakresu
ubezpieczeń społecznych
3/6
3/12
3/6
KOLOKWIUM Z PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Kolokwium w formie ustnej (dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych)
PRAKTYKI
Praktyki obejmują 40 jednodniowych zajęć w roku szkoleniowym, z tym że co najmniej 14 zajęć w trakcie I roku aplikacji powinno zostać przeprowadzonych
w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów. Praktyki odbywane być mogą także w biurach prawnych
przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych (pod nadzorem radcy prawnego), w tym w organach administracji publicznej. W ramach praktyk patroni lub
opiekunowie praktyk powinni zapewnić aplikantom udział w co najmniej 3 rozprawach przed uzyskaniem możliwości występowania aplikanta przed sądem,
tj. w ciągu pierwszych 6 miesięcy odbywania aplikacji. W trakcie I roku szkoleniowego praktyki obejmują również zajęcia praktyczne wynikające z porozumienia
zawartego na podstawie art. 32 ust. 3a ustawy o radcach prawnych (20 jednodniowych zajęć).
Lista osób prowadzących zajęcia dla aplikantów radcowskich I roku, w roku szkoleniowym 2017:
1) SSA Beata Górska
2) SSO Dorota Gamrat – Kubeczak
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
SSO Katarzyna Longa
SSO Tomasz Szaj
SSR dr Tomasz Radkiewicz
SSR Ziemowit Parzychowski
SRR Marek Dalidowicz
SSR Konrad Kujawa
SSR Jakub Idziorek
prokurator Jakub Muskała
komornik sądowy Konrad Chęciński
r. pr. Kinga Przybylska-Charif
r. pr. dr Przemysław Mijal
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
r. pr. Błażej Baumgart
r. pr. Tomasz Parus
r. pr. dr Daniel Dąbrowski
r. pr. Mariusz Kowalewski
r pr. Izabela Piskor
. pr. Anna Leśnik
SSABuczkowska – Żuk Edyta
SSAGawinek Małgorzata
mgr Kowalski Bartosz

Podobne dokumenty