Zasady podziału dotacji

Transkrypt

Zasady podziału dotacji
Zasady podziału dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców*
na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku
I. Zasady ogólne
1. Dotacja dzielona jest pomiędzy Instytut Biologii i Instytut Chemii według obowiązujących na
Wydziale Biologiczno-Chemicznym zasad podziału środków na badania statutowe.
2. Wysokość ogólnej kwoty środków na finansowanie badań w drodze konkursu oraz
maksymalnej wartości projektu oraz termin składania projektów jest ogłaszana przez
Dyrektorów Instytutów nie później niż 3 tygodnie po otrzymaniu informacji o przyznanej
dotacji w danym roku.
3. W konkursie mogą brać udział młodzi naukowcy* zatrudnieni na Wydziale BiologicznoChemicznym UwB oraz uczestnicy studiów doktoranckich**. W przypadku otrzymania
dotacji, młody naukowiec lub doktorant kolejny wniosek może złożyć po upływie dwóch lat
pod warunkiem pozytywnej oceny zrealizowanego i finansowanego z dotacji wniosku.
4. Dotacja przydzielana jest przez dyrektorów Instytutów na podstawie wniosków komisji
konkursowych oddzielnie dla obu Instytutów. Trzyosobowym komisjom przewodniczą
dyrektorzy Instytutów, a w ich skład wchodzą powołane przez Dyrektorów osoby posiadające
stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Komisja ogłasza wyniki konkursu nie
później niż po upływie 3 tygodni od zakończenia terminu składania wniosków przez młodych
naukowców do komisji konkursowej. W tym samym składzie komisja ocenia sprawozdania
merytoryczne i finansowe projektu.
5. Wnioski o przyznanie dotacji zawierające kosztorys i uzasadnienie oraz sprawozdania
końcowe składane są na formularzach obowiązujących w Instytutach Biologii i Chemii.
6. Okres finansowania badań z dotacji na zadania służące młodym naukowcom nie może trwać
dłużej niż do ukończenia przez beneficjenta 35 roku życia.
* przez młodego naukowca rozumie się osobę prowadzącą działalność naukową, która nie
ukończyła 35. roku życia.
** po powołaniu studiów doktoranckich na Wydziale
II. Zasady szczegółowe
Zasady obowiązujące w Instytucie Biologii
1. Konkurs obejmuje stypendia dla uczestników studiów doktoranckich oraz dwie kategorie
projektów: doktoranckich (PD) i podoktorskich (PP), przy czym suma przeznaczona na
realizację PD stanowi nie mniej niż 1/2 całej sumy przeznaczonej w danym roku na
konkurs projektów. Projekt zespołowy z udziałem co najmniej jednego doktora jest
traktowany jako projekt PP.
2. Projekty mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy, ale w danym konkursie można
występować tylko raz, indywidualnie lub zbiorowo. Do konkursu nie przystępują
kierownicy projektów (grantów) finansowanych w momencie ogłoszenia konkursu z
funduszy MNiSW oraz kierownicy nierozliczonych, uczelnianych projektów naukowych.
2
3. Autor(rzy) projektu składa(ją) w sekretariacie Instytutu jeden egzemplarz wniosku o
finansowanie projektu według obowiązującego w Instytucie wzoru oraz wersję
elektroniczną projektu na CD.
4. Projekt oceniany jest przez jednego członka powołanej komisji oraz jednego recenzenta ze
składu samodzielnych pracowników Instytutu Biologii UwB, w skali liczb całkowitych od
1 do 5 pkt., w następujących kategoriach: oryginalność projektu, znajomość problematyki,
zakres i harmonogram projektu, kosztorys projektu. W kategorii projektów podoktorskich
oceniany jest dodatkowo dotychczasowy dorobek naukowy autora(ów).
5. Obsługa administracyjna konkursu jest prowadzona przez sekretariat Instytutu Biologii.
Kartę oceny projektu wypełniania dwóch oceniających, po czym ostateczny wynik jest
sumą uzyskanych punktów. W przypadku rozbieżnych ocen komisja może powołać
trzeciego oceniającego i ustalić ostateczną liczbę punktów.
6. Po otrzymaniu wszystkich ocen, komisja ustala ranking projektów w dwóch kategoriach ze
wskazaniem projektów do realizacji w każdej z kategorii. Wyniki konkursu są jawne.
7. Autor(rzy) projektu mają prawo do złożenia odwołania w terminie jednego tygodnia od
dnia ogłoszenia wyników.
8. Projekt badawczy, metodyczny lub aplikacyjny jest wykonywany do końca roku
kalendarzowego, a wykonawca(y) musi przedstawić sprawozdanie merytoryczne i
rozliczenie finansowe do 31 stycznia następnego roku.
9. Ocena realizacji projektu i stypendium jest dokonywana przez członków komisji po
zaakceptowaniu rozliczenia finansowego przez Dział Badań UwB. Kierownik projektu
otrzymuje pisemną informację o rozliczeniu realizowanego projektu.
10. Za nierozliczony projekt uważa się przedsięwzięcie bez istotnych osiągnięć badawczych
lub gdy środki finansowe przeznaczone na jego realizację były wydatkowane niezgodnie z
kosztorysem.