Wyrażenie zgody na udział dziecka w programie "Owoce w szkole"

Transkrypt

Wyrażenie zgody na udział dziecka w programie "Owoce w szkole"
…………………………………………………………….
( nazwisko i imię rodzica/opiekuna)
…………….……………………………………………
(miejscowość, data)
DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział mego dziecka …………………………………………….
(nazwisko i imię dziecka)
ucznia/uczennicy klasy …………………… w programie „Owoce w szkole”
w roku szkolnym 20…………/20………… .
……………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)

Podobne dokumenty