zarządzenie nr - Urząd Miasta Racibórz

Transkrypt

zarządzenie nr - Urząd Miasta Racibórz
Załącznik do zarządzenia Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia: 8 maja 2015r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:
Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz.U. Nr 2014 , poz. 518 z późn.zm.)
Prezydent
Miasta
Racibórz
podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Racibórz została
przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
1) numer księgi wieczystej: GL1R/00055813/9
2) nieruchomość zabudowana, którą stanowią działki gruntu nr 480/22 i 481/22 k.m. 2
obręb Płonia .
2. Powierzchnia nieruchomości:
- grunt - 0,1042 ha,
- powierzchnia użytkowa budynku – 407,06 m2.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Raciborzu, poza strefą śródmiejską, w niewielkim
oddaleniu od od centrum miasta. Stanowi działki gruntu opisane numerami jak wyżej, na
których posadowiony jest budynek mieszkalny, oznaczony adresem ul.Szkolna nr 12-12a.
W budynku znajdują się dwa, niewydzielone na odrębną własność lokale mieszkalne
o powierzchni użytkowej 260,51 m2, do których przynależą pomieszczenia (piwnice,
strychy, komórki) o powierzchni 132,47 m; ponadto na działce nr 480/22 znajduje się
budynek gospodarczy o powierzchni 14,08 m2. Obiekt wykonany jest w technologii
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, nieocieplony z licznymi ubytkami tynku; stan
techniczny przeciętny. Stolarka okienna stara, drewniana, częściowo wymieniona na PCV.
Schody drewniane, schody do piwnicy - z cegły. Dach kryty dachówką, więźba dachowa,
rynny - PCV. Budynek mieszkalny jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje
nadziemne oraz poddasze użytkowe, pełniące funkcję strychu.
Instalacje: wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, elektryczna, gazowa,
ogrzewanie etażowe z własnej kotłowni.
Teren przy budynku zagospodarowany jest jako ogródek przydomowy i porośnięty jest
pojedynczymi nasadzeniami. Działka posiada stare ogrodzenie, metalowe na bloczkach
betonowych; dojazd do posesji odbywa się drogą asfaltową.
Aktualnie budynek jest wykwaterowany i nieużytkowany, pozostaje w administracji
Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu, wcześniej pełnił funkcję mieszkaniową .
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, obejmującym obszar w jednostce
strukturalnej Płonia, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z
dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Śl. z 1 sierpnia 2006 r. Nr 89 poz. 2500), przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: J27MN - tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w niewielkim fragmencie - J11KDD - tereny
dróg publicznych klasy dojazdowa. Plan ustala rehabilitację istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, polegającej na jej przekształceniu oraz na zwiększeniu udziału powierzchni zieleni w obrębie poszczególnych nieruchomości.Ponadto teren znajduje się w
strefie ingerencji konserwatorskiej B. Ustalenia ogólne i szczegółowe dla wskazanego terenu zawarte zostały w tekście powołanego planu miejscowego.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości:
1) 3 (trzy) lata na rozpoczęcie i 5 (pięć) lat na zakończenie realizacji prac remontowomodernizacyjnych składnika budowlanego, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży nieruchomości,
2) niedotrzymanie terminów wskazanych w ust. 1 skutkować będzie naliczeniem kar
umownych płatnych na rzecz Gminy Racibórz, za każdy zakończony rok zwłoki, liczony
od daty zawarcia z nabywcą notarialnej umowy sprzedaży w wysokości:
a) 15% ceny sprzedaży nieruchomości za przekroczenie terminu o 1 (jeden) rok,
b) 20% ceny sprzedaży nieruchomości za każdy następny rok przekroczenia terminu;
3) w celu zabezpieczenia zapłaty kar umownych określonych w pkt. 2, nabywca
nieruchomości ustanowi na rzecz Gminy Racibórz na przedmiotowej nieruchomości
hipotekę w wysokości 100 000 zł.
6. Cena nieruchomości:
312 000,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy złotych ), w tym:
- składnik budowlany: 226 400,00 zł,
- grunt: 85 600,00 zł.
Zgodnie z art. 2 pkt 6, art. 29 ust. 5 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054
z późn.zm.), cena nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
- nie dotyczy.
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:
- nie dotyczy.
9. Terminy wnoszenia opłat:
- nie dotyczy.
10. Zasady aktualizacji opłat:
- nie dotyczy.
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego
nieograniczonego.
12. Pierwszeństwo nabycia:
1) przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości
w terminie sześciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 11 maja 2015r. ,
2) w razie uchybienia ww. terminu pierwszeństwo wygasa,
3) osoby, o których mowa w punkcie 1 nabywają nieruchomość na warunkach określonych
w art. 67 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
w Raciborzu, ul. Stefana Batorego 6, II piętro, pok. 217, tel. 32 755 06 70.