zaproszenie do pobrania

Transkrypt

zaproszenie do pobrania
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół i przedszkoli, doradców
metodycznych, studentów oraz wszystkie zainteresowane osoby na
OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
EDUKACJA - AKTYWNOŚĆ - ROZWÓJ
Niezwykła edukacja dla każdego dziecka
KOSZALIN 28-29 KWIETNIA 2016r.
Celem konferencji jest przybliżenie problemów związanych ze wspomaganiem
rozwoju oraz edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Pragniemy aby nasze spotkanie było debatą o jakości kształcenia w zakresie
teoretycznym i praktycznym. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na
poszukiwanie nowatorskich rozwiązań nauczania - uczenia się małych dzieci
w praktyce pedagogicznej, ponieważ zdobyte w tym okresie rozwojowym
kompetencje stanowią fundament dalszego postępu zarówno indywidualnego,
jak i społecznego.
Komitet organizacyjny konferencji
KOMUNIKAT 1
Program konferencji przewiduje w części teoretycznej dyskusję oraz refleksję poświęconą
aktywnym metodom kształcenia i ich miejscu w praktyce pedagogicznej. Podczas sesji
plenarnej poruszone zostaną kwestie uwarunkowań niezbędnych do budowania aktywności
edukacyjnej dziecka w warunkach instytucjonalnych. W sekcjach problemowych
przewidziane są warsztaty z zakresu praktycznego zastosowania wybranych aktywizujących
metod i technik pracy z dzieckiem. Organizatorzy przewidują m.in. warsztaty muzycznoteatralne, metodyczne, diagnozy i terapii, zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania
najnowszych technologii w nauczaniu dziecka oraz wizytę studyjną w wybranych placówkach
wychowania przedszkolnego w Koszalinie.
Wykłady i warsztaty prowadzić będą specjaliści z zakresu neurodydaktyki, psychologii
i dydaktyki wywodzący się ze środowisk naukowych, jak i praktycy (doradcy metodyczni,
nauczyciele, terapeuci).
Szczegółowy program konferencji przesłany będzie w Komunikacie 2.
Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja on-line poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie WWW.EAR.TU.KOSZALIN.PL
Termin zgłaszania udziału w konferencji upływa dnia 10.04.2016r.
Liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenie zostanie potwierdzone po dokonaniu wpłaty opłaty
konferencyjnej w wysokości 150 PLN na rachunek bankowy Organizatora:
Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
71 1030 1263 0000 0000 8949 9003
Bank Handlowy w Warszawie (Citibank Handlowy)
z adnotacją 2489380042P/16 oraz imię i nazwisko uczestnika
Koszt udziału w konferencji obejmuje udział w części plenarnej i warsztatowej oraz catering.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konferencji z powodu zbyt małej ilości
zgłoszonych osób. W takim wypadku Organizator dokona zwrotu kwot wpłaconych przez
uczestników.
Uczestnicy konferencji dokonują opłaty za noclegi we własnym zakresie. Organizator nie
dokonuje rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników konferencji.
W trakcie konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania
przebiegu obrad i warsztatów w formie dokumentacji filmowej w celu wykorzystania
w publikacjach oraz innych serwisach reklamowych Organizatora.

Podobne dokumenty