konferencja naukowa - Uniwersytet Warszawski

Transkrypt

konferencja naukowa - Uniwersytet Warszawski
k o n f e r e n c j a n a u k o wa
Świadomość i edukacja ekonomiczna
-znaczenie i pomiar
9 grudnia 2016r.
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
komitet naukowy
komitet organizacyjny
Przewodniczący:
prof. dr hab. Krzysztof Opolski
dr Jarosław Górski
dr Agata Kocia
dr Tomasz Potocki
Organizator:
Partner organizacyjny:
15 lat
KNSGUW
www.wne.uw.edu.pl/swiadomosc
Tematyka konferencji
Problematyka świadomości i edukacji ekonomicznej stała się w
ostatnich latach tematem ożywionej debaty naukowej w ekonomii
na świecie i w Polsce. Wyniki badań prowadzonych przez różne
ośrodki naukowe pokazują, że wysoki poziom świadomości
ekonomicznej może stanowić kluczową determinantę skutecznych
decyzji ekonomicznych, a poprzez to odgrywać rolę ‘bufora’
stabilności finansowej gospodarstw domowych (zarówno na
poziomie mikro jak i makro). Szczególnie, zmniejszając poziom
nierównowagi finansowej budżetów domowych, zmniejszając
nadmierną ekspozycję na zadłużenie się, zwiększając poziom
akumulowanych oszczędności czy przyczyniając się do niższej
podatności gospodarstw domowych na ubóstwo.
Jedną z najpopularniejszych form interwencji, których celem jest
podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej są projekty
edukacji ekonomicznej. Niestety wiele badań poddaje w wątpliwość
skuteczność programów edukacji finansowej, wskazując na
konieczność szukania bardziej systemowego i holistycznego
podejścia do budowania świadomości ekonomicznej. Ponadto,
obserwowany jest niedostatek opracowań metodycznych, które
zdefiniowałyby
koncepcję
świadomości
ekonomicznej,
umiejscowiły ją w nurcie i dyscyplinach nauk ekonomicznych,
ustrukturyzowały jej komponenty, a tym samym pozwoliły na wypracowanie skutecznych metod, technik i narzędzi jej pomiaru.
Oprócz waloru teoretycznego, opracowania metodyczne dotyczące
badań z zakresu świadomości ekonomicznej, w obliczu niskiej
skuteczności programów edukacji ekonomicznej, mogłyby mieć
także walor aplikacyjny, skutkując lepiej dopasowanymi do potrzeb
odbiorcy programami edukacyjnymi.
Problem badawczy
Obszar badawczy, zagadnienia badawcze oraz metody i techniki
badania świadomości ekonomicznej, wyniki badań empirycznych
poświęconych skuteczności projektów edukacji ekonomicznej.
Cel naukowy
Wypracowanie założeń programu badawczego z zakresu świadomości
ekonomicznej wraz ze sformułowaniem głównych kierunków oraz
metod badawczych, jak również wytycznych dla skutecznych projektów edukacji ekonomicznej.
Formuła konferencji
Językami konferencji są j. polski oraz j. angielski. Podczas wydarzenia
planowane są cztery sesje (dwie metodologiczne i dwie empiryczne),
w tym dwie sesje plenarne oraz dwie równoległe. W pierwszej sesji
plenarnej prezentowane będą 3-4 referaty na temat roli, znaczenia oraz
potrzeb i kierunków badań dot. świadomości i edukacji ekonomicznej.
W kolejnych dwóch sesjach równoległych prezentowane będą referaty
poświęcone obszarom i metodykom badań dot. świadomości
i edukacji ekonomicznej (po 5-7 referatów w sesji). Wnioski z tych sesji
zostaną zaprezentowane i poddane pod dyskusję podczas czwartej
sesji (plenarnej), której celem będzie wypracowanie postulatów dot.
stworzenia programu badawczego w zakresie świadomości ekonomicznej i założeń dla skutecznych programów edukacji ekonomicznej.
Każdy autor będzie zobowiązany do przesłania pełnego tekstu referatu
do organizatorów na miesiąc przed konferencją, celem zapoznania się
z nim przez uczestników wydarzenia (teksty będą umieszczone jako
Working Papers WNE UW - Conference Proceedings na stronie internetowej www.wne.uw.edu.pl).
Publikacje konferencyjne
Organizatorzy konferencji zapewniają uczestnikom dwie możliwości
publikacyjne.
Wszystkie zaakceptowane referaty, które uzyskają pozytywną recenzję
w trybie "double blind peer review") przygotowane w języku angielskim
zostaną opublikowane przed konferencją w indeksowanym zbiorze
"Working Papers WNE UW - Conference Proceedings" (por.
h t t p : // w w w . w n e . u w . e d u . p l / i n d e x . p h p / e n / a b o u t us/research/publications/working-papers/).
Najlepsze teksty (wskazane przez komitet naukowy konferencji) po
modyfikacjach (wskazanych w pierwszej recenzji i podczas konferencji) oraz uzyskaniu kolejnej pozytywnej recenzji zostaną następnie
opublikowane w monografii wieloautorskiej „Świadomość i edukacja
ekonomiczna – teoria i praktyka", która ukaże się w 2017 roku.
Ramowy program konferencji
9 grudnia 2016r. | WNE UW
10.00 - 12.00
Plenarna sesja otwierająca
10.00-10.10
Otwarcie konferencji
10.10 - 12.00
Obszar i kierunki badań w zakresie w zakresie świadomości
i edukacji ekonomicznej
3-4 wystąpienia po 15-20 minut oraz 50 min na dyskusję
12.00 - 12.15
Przerwa kawowa
12.15 - 14.15
Zagadnienia i metody prowadzenia badań w zakresie
świadomości i edukacji ekonomicznej - 2 równoległe
sesje
Po 5-7 wystąpień w sesji (10-15 min.) oraz 45 minut na
dyskusję
14.15 - 14.30
Przerwa kawowa
14.30 - 15.50
Program badawczy w zakresie świadomości i edukacji
ekonomicznej
Sesja plenarna podsumowująca ustalenia z sesji
równoległych i wytyczająca główne założenia dot.
programu badawczego w obszarze świadomości i
edukacji ekonomicznej (kierunki, cele, metody, narzędzia)
15.50 - 16.00
Zamknięcie konferencji
ważne terminy
18.09.2016
przesyłanie abstraktów (1000 wyrazów ze spacjami) przez
autorów. Nadrzędne znaczenie dla akceptacji artykułów będzie
miała ich zgodność z tematyką konferencji.
21.09.2016
akceptacja propozycji artykułów przez Organizatorów
20.10.2016
termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
30.10.2016
przesyłanie artykułów (working papers) przez autorów
14.11.2016
przekazanie autorom wyników recenzji artykułów
30.11.2016
ukazanie się specjalnego wydania "Working Papers WNE UW Conference Proceedings" (publikacją objęte będą wyłącznie teksty
w j. angielskim, które uzyskają pozytywną recenzję)
09.12.2016
konferencja
13.12.2016
wskazanie przez komitet naukowy tekstów do publikacji w
monografii
09.01.2017
przesyłanie finalnych wersji wybranych tekstów do publikacji w
monografii
06.02.2017
zakończenie procesu recenzji artykułów
marzec/kwiecień 2017
planowane wydanie monografii konferencyjnej
Koszt uczestnictwa czynnego (tj. z referatem i publikacją w Working Papers
WNE UW): 800 zł (lub 185 euro)
(wybrane najlepsze teksty zostaną dodatkowo opublikowane w monografii wieloautorskiej)
Koszt uczestnictwa czynnego z referatem bez publikacji: 600 zł (lub 140 euro)
Koszt uczestnictwa biernego: 300 zł (lub 70 euro)
W obu przypadkach opłata obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie konferencyjne, 1 egz.
monografii, zawierającej wybrane teksty z konferencji (ukaże się w 2017 r.). Opłata nie obejmuje
zakwaterowania.
Wpłat należy dokonywać w terminie do 20.10.2016r. na konto:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
nr konta: PL31 1160 2202 0000 0000 6084 9413, BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX (Bank Millenium, ul. Stanisława
Żaryna 2a, 02-593 Warszawa)
z tytułem:
"opłata za udział czynny / bierny* w konferencji "ŚWIADOMOŚĆ FINANSOWA": IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA"
* wybrać właściwą opcję
Osoby zainteresowane uzyskaniem faktury proszone są o zgłoszenie tego faktu w formularzu rejestracji
Rejestracja uczestnictwa i kontakt w sprawie konferencji:
Komitet organizacyjny konferencji:
Dr Agata Kocia, dr Jarosław Górski
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 [email protected]
 www.wne.uw.edu.pl/swiadomosc

Podobne dokumenty