Badania eksperymentalne i kliniczne w świetle aktualnych

Transkrypt

Badania eksperymentalne i kliniczne w świetle aktualnych
Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów
WNIOSEK
z dnia 7. 05. 2012 roku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie nauki medyczne w dyscyplinie medycyna
1. Imię i Nazwisko: Beata Kręcisz
2. Stopień doktora nauk medycznych został mi nadany uchwałą Rady Naukowej Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. dra. med. Jerzego Nofera w Łodzi z dnia 12. 06. 2000 r.
Tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
u pracowników służby zdrowia narażonych na aldehydy”
3. Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego
Badania eksperymentalne i kliniczne w świetle aktualnych problemów alergii
na metale
4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:
Instytut Medycyny Pracy im. prof.dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, ul. Św. Teresy 8,
91-348 Łódź
5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym1).
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
1 ) jeżeli niepotrzebne - skreślić
podpis Wnioskodawcy
Załączniki:
1. Kopia poświadczonego przez jednostkę organizacyjną dyplomu doktorskiego.
2. Autoreferat (w języku polskim).
3. Autoreferat (w języku angielskim).
4. Oświadczenia współautorów o indywidualnym wkładzie w publikacje wskazane jako
osiągnięcie naukowe
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim).
6. Wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku angielskim).
7. Analiza bibliometryczna.
8. Informacje dotyczące osiągnięć dydaktycznych, współpracy z instytucjami,
organizacjami i towarzystwami naukowymi albo działającymi w zakresie sztuki w
kraju i za granicą, działalności popularyzującej naukę.
9. Dane teleadresowe.
10. 2 płyty CD zawierające w/w załączniki

Podobne dokumenty