Modlitwa skruchy (cz. 1)

Transkrypt

Modlitwa skruchy (cz. 1)
18 stycznia 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 113
Modlitwa skruchy (cz. 1)
Jacek F.
Upominam was, bra- SŁOWO SKRUCHA NACHAM JEST W BIBLII POJĘCIEM BARDZO WAŻNYM. MA ONO DWA ZNACZENIA :
cia, w imię naszego PIERWSZE TO BOLED NAD SOBĄ, DRUGIE ZNACZENIE TO POCIESZYD KOGOŚ . WIDOCZNA TU SPRZECZNOŚD
Pana Jezusa Chrystu- MÓWI NAM , ŻE POCIESZENIE JEST JEDYNIE WTEDY PRAWDZIWE, GDY JEST EFEKTEM GŁĘBOKIEGO ZAsa, abyście byli zgodni SMUCENIA NAD SOBĄ . ŻADNA RADOŚD NIE JEST TAK AUTENTYCZNA JAK WTEDY , GDY JEST PRZEZWYCIĘi by nie było wśród ŻENIEM SMUTKU . IM GŁĘBIEJ CZŁOWIEK WCHODZI W SWOJE WNĘTRZE, ABY PROSID BOGA O WYBACZEwas rozłamów; byście NIE TYM GŁĘBIEJ DOZNAJE POCIESZENIA .
byli jednego ducha i
Czwarty rozdział Księgi Estery opowiada o królowej, która miała wszystko: koronę,
jednej myśli.
pałac, wspaniałe szaty, drogie kosmetyki, które są obrazem naszych zalet duchowych.
1 Kor 1, 10 Możemy mied wiele darów, dużo się modlid, i mied za sobą liczne rekolekcje. Są to duchowe kosmetyki, które przydają piękna duszy, ale nie zmieniają naszego położenia.
Wszystkie bogactwa Estery nie mogły zmienid widma zagłady wiszącej nad jej narodem,
ponieważ jej mąż król Aswerus wydał dekret eksterminacji Żydów za namową jego wpływowego sługi Hamana Agagity. Czy nie zauważamy tutaj podobieostwa do naszej sytuacji, kiedy modlimy się, jesteśmy członkami grupy modlitewnej czy nawet posługujemy
charyzmatami, ale jednocześnie doświadczamy w naszej rodzinie czy wspólnocie cienia
śmierci, nieszczęśd lub lęku?
Następnie jak mówi Biblia Estera zdjęła swe okazałe szaty, czyli nie chciała pokazad
się przed Bogiem, jako ktoś okazały. Pozbyła się swojej fałszywej tożsamości i stanęła
przed Bogiem taka, jaką była naprawdę. Przywdziała suknię smutku i żałoby, czyli uzewnętrzniła swoje uczucia. Dalej Pismo Święte mówi, że Estera w miejsce wonnego pachnidła pokryła głowę swoją popiołem i śmieciami i ciało swoje poniżyła bardzo, a radosne
ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi włosami. Następnie zaczęła się modlid: „Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny…”. W jej modlitwie to Bóg jest na pierwszym miejscu. Nawet jej
problem, jej cierpienie nie dla niej bogiem. Następnie prosi Pana: „… wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeostwo jest
niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że
Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich
przodków na wieczystą posiadłośd i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. A
teraz zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim”. Estera czuje się odpowiedzialna za zaistniałą
sytuację. Sięga do przeszłości. Pomimo, że Biblia nigdzie nie podaje, że zrobiła coś złego,
że czciła jakieś bóstwa, to jednak mówi:
My wszyscy zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim za to, że czciliśmy obce bóstwa.
Czuje się winna za grzechy swojego narodu. Skoro cały naród oddalił się od Boga i czcił
jakieś bóstwa to i ona czuje się temu winna. Jej logika jest następująca: Jeśli ja jestem
winna za grzechy innych to, kiedy ja dokonam skruchy, to ta skrucha również spocznie na
innych. Ponieważ utożsamiła się w winie z całym narodem, dlatego Bóg utożsamił jej
skruchę z całym narodem i uratował cały naród. Ta sama zasada jest z Chrystusem. Jeden
Adam zgrzeszył – wszyscy obdarzeni są konsekwencjami grzechu. Drugi Adam przyszedł
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
zbawił – sprawiedliwośd Jego spoczęła na wszystkich, bo wziął grzechy innych na siebie.
W swojej modlitwie Estera wypowiada także następujące słowa: „Nie oddawaj,
Panie, berła Twego tym, którzy nie istnieją…” – czyli demonom. Izraelici zgrzeszyli. W
momencie, kiedy odeszli od Boga i zaczęli służyd bogom obcym w ich życie wkradły się
demony i to dziedzictwo zostawało przekazywane z pokolenia na pokolenie, co doprowadziło w koocu do sytuacji, kiedy cały naród został zagrożony zagładą. Może w naszej
rodzinie również z pokolenia na pokolenie przekazywane są demony? Warto wtedy zadad
sobie pytanie, co doprowadziło do tej sytuacji. Jesteśmy częścią drzewa genealogicznego
naszej rodziny. Na to, kim jesteśmy teraz mają wpływ nasi przodkowie, rodzice, rodzeostwo. Czytając Biblię często natrafiamy na rodowody. Ma to nam uzmysłowid, że każde
istnienie w rodzinie jest ważne. Każdy członek rodziny wnosi coś do dziedzictwa rodu.
Może to byd dobro lub zło. Biblia chce nam powiedzied, że ma ogromne znaczenie czyimi
jesteśmy dziedmi i wnukami oraz jakie dziedzictwo przekażemy naszym dzieciom i wnukom. Widzimy bardzo dokładnie np. w Księgach Królewskich jak grzech Dawida odbił się
na Salomonie, a z kolei jak grzechy Salomona obciążyły jego potomków. Dopiero Mesjasz
odciął swoją rodzinę od chorych korzeni, bo umarł na przeklętym drzewie, oblewając go
Krwią Miłosierdzia.
Na podstawie nauczania o. Augustyna Pelanowskiego OSPPE
III lub IV wtorek miesiąca
Słowo Boże do medytacji
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
II wtorek miesiąca
30
17 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej







śr – Mk 3,1-6 Uzdrowienie w dzieo szabatu
cz – Mk 3,7-12 Podziw tłumów dla Jezusa
pt – Mk 3,13-19 Jezus wybiera dwunastu Apostołów
so – Mk 3,20-21 Rodzina niepokoi się o Jezusa
n – Mt 4,12-23 Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza
pn – Mk 3,22-30 Chrystus przeciw szatanom
wt – Mk 16,15-18 Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
Intencje do modlitwy
 Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O nawrócenie tych wszystkich, którzy grzeszą językiem przeciw członkom Wspólnoty.
 O otwartośd na charyzmaty Ducha Świętego.
 O dobre owoce katechez audiowizualnych.
 O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do
posługi dla osób w niej posługujących. O mądry wybór lidera dla tej diakonii.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. Jutro (19 stycznia) w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie około 19.00
odbędzie się spotkanie z Leszkiem Dokowiczem współautorem filmu o syndromie poaborcyjnym. Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu!
2. Kolejna katecheza audiowizualna odbędzie się 25 stycznia o g. 19.10. Temat: „Wmanipulowani w media”. Gośd: Tomasz P. Terlikowski. Obecnośd
wszystkich członków Wspólnoty – obowiązkowa!
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280