Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Transkrypt

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 4
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia
Miejscowość, data
Pieczęć Oferenta
Dotyczy: zapytania ofertowego na Opracowanie Programu rewitalizacji na terenie miasta Brok.
Lp.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie (wykonawca powinien podać informacje,
na podstawie których Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku)
1.
2.
3.
4.
5.
podpis osoby upoważnionej
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie.

Podobne dokumenty