Przeniesienie planowanych wydatków budżetu PoT .atu

Transkrypt

Przeniesienie planowanych wydatków budżetu PoT .atu
f
Przeniesienie planowanych wydatków budżetu PoT .atu Górowskiego na 2010 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/10 Zarządu Powiatu w Górze z dnia 30 czerwca 2010 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
700
70005
42~0
Treść
Przed zmianą
75478
367 000,00
10000,00
377 000,00
Gospodarka gruntami j nieruchomościami
367 000,00
10 000,00
377 000.00
75 000,00
10000,00
85 000,00
3 084 328,00
0,00
3 084 328,00
100000,00
0,00
100000,00
0,00
19130,00
19130,00
Zakup usług remontowych
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
95 000.00
-19130,00
75 870,00
Różne rozliczenia
35 790,00
- 12 390,00
23 400,00
Rezerwy ogólne i celowe
35 790.00
- 12 390,00
23 400,00
Rezerwy
35 790.00
- 12390,00
23 400,00
11 098465,00
2 390,00
11 100855,00
-75' B s S O C
0,00
751 995,00
758
75818
4810
Oświata i wychowanie
801
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
60146
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
37 000,00
3 000.00
40 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
34 000,00
4 000,00
38 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
87245,00
-1000000
77 245,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 200,00
1 000,00
3 200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
G 000 00
1 000,00
7 000,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
22 550,00
1 000,00
23 550 OC
Pozostała działalność
93 340,00
2 390,00
95 730,00
0,00
2 390,00
2 390,00
33 127 185,00
0,00
33 127 185,00
80195
4300
Zakup usług pozostałych
Razem :
BeSTia
Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754
Zmiana
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty