Generuj PDF

Transkrypt

Generuj PDF
Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim
Źródło:
http://www.pup.powiatlwowecki.pl/lsl/dla-bezrobotnych-i-posz/finansowe-formy-wsparci/jednorazowe-srodki-na-p/823,Jednora
zowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 02:34
Z czego może skorzystać bezrobotny rozpoczynający działalność gospodarczą ?
Starosta może przyznać bezrobotnemu, chcącemu rozpocząć działalność gospodarczą, jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 600% przeciętnego wynagrodzenia.
Jak rozpocząć działalność?
Bezrobotny zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą składa wniosek wraz z załącznikami (biznesplan) do PUP. Osoba
planująca rozpocząć działalność w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może odmówić bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania
zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych i nie otrzymała dotychczas pożyczki
z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej.
Decyzja w sprawie wniosku.
Decyzja w sprawie wniosku następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia go i należy do dyrektora PUP.
Warunki umowy o zorganizowanie formy:
Bezrobotny, który otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązany jest do prowadzenia działalności
gospodarczej, bez przerw i zawieszeń, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
uważa się datę wskazaną w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba, która rozpoczęła działalność ma
obowiązek udokumentowania i rozliczenia w określonym terminie, wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków
otrzymanych od PUP.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2016
r. poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie warunków oraz
trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. z 2009r. Nr 69 poz. 512).
UWAGA!
Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej prosimy składać na nowym druku.
Szczegółowych informacji udziela:
Kamila Knapik
tel. 782 42 24 wew. 259
Dokumenty powiązane z formą aktywizacji:
Załączniki do strony
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 411.83 KB
Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 275.77 KB
Zasady przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych
środków na rok 2016 534.56 KB
Karta oceny merytorycznej 65.3 KB
Karta oceny formalnej 195.33 KB
Metryka strony
Data publikacji 10.05.2013
Data modyfikacji 27.02.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2
Liczba wejść: 10627
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz