Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Modernizacja stacji

Transkrypt

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Modernizacja stacji
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przetarg nr CK/ZN/KRA/1000096600/160
Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże
1 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże
Zamawiający i Pełnomocnictwo
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
EDF Polska SA
00 – 120 Warszawa, ul. Złota 59
Strona internetowa: polska.edf.com
Zamawiający udzielił EDF Polska S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie zwanej dalej ZiL
pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego
niniejszego postępowania oraz do podpisania umowy w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
Nazwa i adres ZIL:
EDF POLSKA S.A.
00-120 Warszawa, ul. Złota 59
Adres do korespondencji:
EDF Polska Spółka Akcyjna Oddział nr 2 CUW w Krakowie
31 – 587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1
Strona internetowa: polska.edf.com
2 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże
Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia
Zawartość dokumentu :
Rozdział I:
Instrukcja dla Oferentów
Rozdział II:
Specyfikacja Techniczna
Rozdział III:
Wzór Umowy
3 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże
Rozdział I
Instrukcja dla Oferentów
4 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Spis treści:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .............................................. 1
1. ZAKRES OFERTY .......................................................................................................... 6
2. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM ........................................................................... 6
3. ZAWARTOŚĆ I POSTAĆ OFERTY................................................................................ 8
4. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY........................................................................ 9
5. KOSZT I WAŻNOŚĆ OFERT ........................................................................................10
6. POPRAWKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ...................................................................10
7. WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA ..........................................................................10
8. WIZJA LOKALNA/ KONFERENCJA PRZEDOFERTOWA ...........................................10
9. SKŁADANIE OFERT .....................................................................................................11
10. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT .......................................................................11
11. OTWARCIE I BADANIE OFERT ...................................................................................11
12. KRYTERIA OCENY OFERT, OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA ..................................12
13. WYJAŚNIANIE I UZUPEŁNIANIE OFERT, POPRAWIANIE BŁĘDÓW ........................12
14. WYBÓR DOSTAWCY I ZAWARCIE UMOWY...............................................................13
15. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU ...................................................................................13
16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM .........................................................................13
17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU ....................................................15
5 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
ZAKRES OFERTY
1.
1. Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego ZiL zaprasza do złożenia oferty na:
Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże
Postępowanie przetargowe będzie
w ZiL Instrukcją Wyboru Dostawców.
prowadzone
zgodnie
z
obowiązującą
Przedmiot zakupu przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych, które
stanowią Rozdział II SIWZ.
2. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zakupu / cały zakres co najmniej
jednej z części przedmiotu zakupu1 zawarty w Załączniku Cenowym – Zakres Prac,
stanowiącym załącznik do Specyfikacji Technicznych / Zakresu Dostaw1 i zostać
wyceniona zgodnie z tym załącznikiem. Nie dopuszcza się/dopuszcza się1 składania
ofert wariantowych.
2.
WARUNKI STAWIANE OFERENTOM
1. O wybór na Dostawcę Umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają łącznie
następujące warunki:
A. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danych prac,
czynności lub dostaw, co udokumentują zgodnie z zapisami SIWZ, w tym:
a. doświadczenie w realizacji, jako wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 3
zadań obejmujących łącznie projekt, montaż, uruchomienie i optymalizację stacji
redukcyjnych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia.
b. dysponowanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.:
i.
wszystkie osoby wykonujące prace muszą posiadać aktualne świadectwo
kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru w zakresie urządzeń i
instalacji Grupy 1 pkt 2, 9, 10 – minimum 2 osoby i Grupy 2 pkt 1,2,3,4 –
minimum 5 osób;
ii.
osoby nadzorujące prace montażu i demontażu armatury muszą posiadać
aktualne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru w zakresie
urządzeń i instalacji Grupy 1 pkt 2, 9, 10 – minimum 2 osoby i Grupy 2 pkt
1,2,3,4 – minimum 2 osoby;
iii.
Wykonawca lub Podwykonawca prac elektrycznych musi dysponować co
najmniej 2 pracownikami przewidzianymi do realizacji, posiadającymi ważne
zaświadczenie kwalifikacyjne przy obsłudze, konserwacji, remontach,
montażu, pracach kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji dla grupy 1 punkty 2, 3 i 10;
iv.
osoba wyznaczona przez Wykonawcę na koordynatora prac w rozumieniu
art. 208 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r winna posiadać
ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, do koordynacji prac
(koordynator będzie wyznaczany gdy w jednym obiekcie energetycznym
jednocześnie pracuje więcej niż jeden zespół pracowników);
1
niepotrzebne usunąć
6 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
c. dysponowanie
przez
Wykonawcę
oprzyrządowaniem, a w szczególności:
i.
I-ZAK-0011-7.5
niezbędną
dokumentacją
oraz
urządzeniami technicznymi wytwórczymi i do zabudowy armatury, instalacji
zasilającej i sterującej armaturą, sterownikiem stacji, do przeprowadzenia remontu
pomieszczenia stacji;
d. posiadanie przez Wykonawcę następujących uprawnień i certyfikatów:
i.
certyfikowanych systemów zarządzania: jakością ISO 9001 lub
równoważnego, BHP ISO 18001 lub równoważnego, środowiskowego
ISO14001 lub równoważnego;
ii.
uprawnień UDT do wykonywania napraw, remontów lub montażu elementów
ciśnieniowych niezbędnych do przeprowadzenia całego zakresu prac;
B. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Umowy,
C. złożą wymaganą, kompletną „Deklarację BHP Oferenta”,
D. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Klauzuli 2.2 Instrukcji
dla Oferentów,
E. posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi Umowy, spełniające
warunki określone w § 8 Wzoru Umowy,
F. udzielą gwarancji na wykonane prace (w zakresie jakości prac i użytych
elementów) na okres 24 miesięcy, zgodnie z § 7 Wzoru Umowy.
Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, jednak Oferent musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz zobowiązanie do brania
udziału w wykonywaniu zamówienia jako podwykonawca.
2. Z postępowania na wybór Dostawcy wyklucza się Oferentów:
a)
którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je
z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do
dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi
odpowiedzialności,
b) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c)
którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e)
osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
f)
którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
7 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
g) którzy nie spełniają warunków określonych w SIWZ, lub w wyznaczonym
terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków
h) którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą2.
3. Z postępowania na wybór Dostawcy ZiL może wykluczyć również Oferentów
wpisanych do Krajowego Rejestru Długów oraz będących w słabej kondycji
finansowej, nie gwarantującej wg ZiL prawidłowego wykonania Umowy.
3.
ZAWARTOŚĆ I POSTAĆ OFERTY
3.1
Czytelna oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie elektronicznej
w portalu zakupowym Pełnomocnika Zamawiającego.
3.2
Oferent, który nie składa oferty, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia
Pełnomocnika Zamawiającego, najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu
składania ofert, o powodach nie złożenia oferty (w formie wiadomości do
Pełnomocnika Zamawiającego za pośrednictwem Portalu Zakupowego). Brak
pisemnej informacji od Oferenta skutkować będzie wykluczeniem go z
przyszłych postępowań przetargowych organizowanych przez Pełnomocnika
Zamawiającego.
3.3
Każdy z dokumentów wchodzących w skład oferty powinien zostać zamieszczony
w portalu zakupowym w formie skanu oryginału opatrzonego datą oraz podpisem
i pieczątką imienną osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań w imieniu
Oferenta, zgodnie z aktem rejestracyjnym.
3.4
Dokumenty składające się na Ofertę:
a)
W ramach tzw. koperty kwalifikacyjnej:
i.
kopia dowodu wpłaty wadium,
ii.
kopie oryginalnych dokumentów określających status prawny, miejsce
zarejestrowania, główną siedzibę oraz dokument stwierdzający reprezentację
Oferenta, np. wyciąg z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Ofert) lub równoważny dokument,
iii.
aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania Ofert) zaświadczenia: z ZUS, że Oferent nie zalega ze składkami
i z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie zalega z podatkami,
iv.
zaświadczenie o nadaniu numeru NIP (VAT-5) lub równoważny dokument, [NIE
DOTYCZY]
v.
Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
przetargowym według wzoru w załączniku nr 2 do Instrukcji dla Oferentów,
vi.
„Deklaracja BHP Oferenta” według wzoru w załączniku nr 8 do Instrukcji dla
Oferentów.
vii.
kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi Umowy lub oświadczenie
Oferenta o zobowiązaniu do zawarcia takiej umowy ubezpieczeniowej (według
wzoru w załączniku nr 3 do Instrukcji dla Oferentów).
b)
W ramach tzw. koperty technicznej:
2
jeśli jest wymagane
8 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
tabela zawierająca wykaz wykonanych prac o których mowa w pkt. 2.1.A ppkt. a.
Instrukcji dla Oferentów. Wykaz powinien zawierać: nazwę Zleceniodawcy (Inwestora),
i.
zakres wykonanych prac, wartość wykonanych prac, miejsce wykonanych prac, termin oraz
dane teleadresowe osób nadzorujących / odbierających ww. prace;
Do wykazu prac należy dołączyć listy referencyjne, potwierdzające należyte wykonanie
prac. Podpisany protokół odbioru robót nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania
prac;
ii.
wykaz osób przewidzianych do realizacji Przedmiotu Zamówienia, w pkt. 2.1.A ppkt. b.
Instrukcji dla Oferentów. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko pracownika, rodzaj i
datę ważności posiadanych uprawnień oraz jego doświadczenie zawodowe. Kopie
uprawnień należy przedstawić do wglądu na żądanie Zamawiającego;
iii.
oświadczenie o dysponowaniu: niezbędną dokumentacją oraz oprzyrządowaniem, zgodnie
z pkt. 2.1.A ppkt. c. Instrukcji dla Oferentów. Do oświadczenia należy dołączyć wykaz
urządzeń zgodnie z ppkt. c., którą dysponuje Wykonawca;
iv.
kopie posiadanych uprawnień i certyfikatów zgodnie z pkt. 2.1.A ppkt. d. Instrukcji dla
Oferentów;
lista podwykonawców zgodnie z zakresem prac przewidzianych do zlecenia (z
v.
określonym zakresem
podwykonawcy);
oraz
potwierdzeniem
(deklaracją
współpracy
ze
strony
vi.
oświadczenie Wykonawcy o możliwości wykonania podanego w Specyfikacji
technicznej zakresu prac;
vii.
Oferent określi Zakres Prac, Opis Proponowanego Rozwiązania Technicznego
i Technologię Wykonania Robót, załączy szkice projektu zabudowy proponowanego
rozwiązania, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
viii.
Oferent opisze proponowaną organizację prac, zgodnie wymaganiami Specyfikacji
Technicznej,
ix.
harmonogram ogólny zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do „Instrukcji
dla Oferentów”;
c)
W ramach tzw. koperty handlowej:

Oferta Przetargowa według wzoru w załączniku nr 1 do Instrukcji dla Oferentów,

Załączniki Cenowe: Wynagrodzenie umowne, Harmonogram płatności, Wykaz cen/
stawki i wskaźniki – na formularzach zawartych w Załącznikach nr 5-7 do Instrukcji
dla Oferentów.
3.5
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo).
Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Oferenta. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych
kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
4.
SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
4.1
Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich.
4.2
Wszystkie podatki (wyjątek stanowi podatek VAT), ubezpieczenia i inne opłaty
prawem przewidziane, winny być włączone do cen oraz całkowitej ceny ofertowej
przedłożonej przez Oferenta.
4.3
Cena powinna być wyrażona w cyfrach i słownie.
4.4
Cena podana w ofercie jest cena stałą i będzie obowiązywała przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia tj. do całkowitego zakończenia przedmiotu
9 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
zamówienia, które zostanie udokumentowane protokołem końcowym odbioru
przedmiotu zamówienia.
5.
KOSZT I WAŻNOŚĆ OFERT
5.1.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem
Oferty, a ZiL w żadnym przypadku nie będzie zobowiązany do ich pokrycia lub nie
będzie odpowiedzialny za te koszty, niezależnie od prowadzenia lub wyniku
postępowania przetargowego.
5.2.
Oferty zachowują swoją ważność przez okres 60 dni po terminie składania Ofert
określonym w Klauzuli 9.1.
5.3.
W wyjątkowych okolicznościach, przed upływem pierwotnego okresu ważności
Oferty, ZiL może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie okresu ważności
o ustalony okres dodatkowy. Takie żądanie i odpowiedzi na nie, winny być dokonane
pisemnie. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie okresu
związania ofertą bez utraty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu
związania ofertą musi być połączona z przedłużeniem przez niego okresu ważności
wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5.4.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczyć będzie jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
6.
POPRAWKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
6.1.
W dowolnym czasie przed upływem terminu składania Ofert, ZIL może wprowadzić
zmiany do zapytania ofertowego i załączonych dokumentów, zarówno z własnej
inicjatywy, jak i w odpowiedzi na żądania wyjaśnień przedstawione przez Oferenta.
6.2.
O każdej zmianie wprowadzonej do zapytania ofertowego i/lub załączników Oferenci
będą powiadamiani drogą mailową w formie wiadomości generowanej automatycznie
przez portal zakupowy.
7.
WYJAŚNIENIA DO POSTĘPOWANIA
7.1.
Jeśli Oferent potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień lub ma zapytania/uwagi dotyczące
postępowania i/lub przedmiotu zamówienia, to może on powiadomić o tym ZiL
wyłącznie za pośrednictwem portalu zakupowego (zakładka Wiadomości).
7.2.
Odpowiedzi na zapytania/uwagi skierowane przez Oferentów za pośrednictwem
portalu zakupowego będą kierowane do Oferentów także za pośrednictwem portalu
zakupowego. Po opublikowaniu odpowiedzi przez ZiL, Oferent otrzymuje stosowne
powiadomienie mailowe automatycznie generowane przez portal zakupowy.
8.
WIZJA LOKALNA/ KONFERENCJA PRZEDOFERTOWA
8.1.
Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może odbyć wizję lokalną/
konferencję przedofertową w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego otoczenia oraz
uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą
być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy. Koszty udziału w wizji
lokalnej/konferencji przedofertowej ponosi sam Oferent.
8.2.
Oferent ma możliwość uczestniczenia w wizji lokalnej obiektów będących
przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji, które mogą okazać się
konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. Wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem w wycenie
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania całości prac. Wszelkie dane,
których Zamawiający nie przekazał w Specyfikacji, a zdaniem Oferenta są niezbędne
10 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
dla prawidłowego wykonania zlecenia, Wykonawca uzyska samodzielnie lub
oszacuje na podstawie wiedzy własnej z zachowaniem staranności i w dobrej wierze
dla wywiązania się z podjętego zlecenia.
8.3.
ZiL zapewni przedstawicielom Oferenta wejście na teren, gdzie wykonywany ma być
przedmiot Umowy, z tym, że Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu
do takiej wizyty, w szczególności konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód
majątkowych oraz wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako
następstwo takiej wizji.
8.4.
Wizja lokalna/ konferencja przedofertowa odbędzie się w dniu: *[Do ustalenia, na
życzenie Oferentów.]
Wpisać datę i godzinę
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej jest: […]
8.5.
Osoby biorące udział w wizji lokalnej muszą posiadać odzież ochronną, obuwie
ochronne, kask ochronny, oraz inne zabezpieczenia wymagane na terenie
Zamawiającego.
8.6.
Miejsce konferencji przedofertowej: *[Do ustalenia, na życzenie Oferentów.]
9.
SKŁADANIE OFERT
9.1.
Oferty w formie elektronicznej należy złożyć na portalu zakupowym Zamawiającego
nie później niż do dnia:
13.10.2014 r.
godz. 12.00
9.2.
ZiL, według swojego uznania, na wniosek Oferenta lub dla zapewnienia czasu dla
złożenia Ofert, może przedłużyć termin składania Ofert. O zmianie terminu składania
ofert Oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową w formie alertu generowanego
automatycznie przez portal zakupowy.
9.3.
W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, wszystkie prawa i zobowiązania
ZiL i Oferentów poprzednio odnoszące się do pierwotnego terminu, będą od tego
momentu odnosiły się do terminu przesuniętego.
9.4.
Po upływnie terminu składania ofert, Oferenci nie będą mieli możliwości
zamieszczenia oferty w portalu zakupowym.
10.
MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT
10.1.
Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może dokonać modyfikacji lub
wycofać swoją Ofertę po jej złożeniu w portalu zakupowym.
10.2.
Po terminie składania Ofert, Oferta zamieszczona w portalu zakupowym nie może
być modyfikowana przez Oferenta.
10.3.
Wycofanie przez Oferenta Oferty w okresie pomiędzy terminem składania Ofert
a upływem terminu ważności Oferty, określonym w Klauzuli 5.2. i wymienionym
w Ofercie, powoduje wykluczenie Oferenta z postępowania przetargowego i może
stanowić przeszkodę w stosunkach gospodarczych w przyszłości.
11.
OTWARCIE I BADANIE OFERT
11.1.
ZiL (bez udziału firm) w dniu 13.10.2014 r. dokona otwarcia i oceny Ofert w portalu
zakupowym.
11 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
11.2.
Badanie Ofert będzie poufne, a informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania,
oceny, porównywania Ofert oraz wyboru Dostawcy nie będą podawane do
wiadomości Oferentów ani innych osób nie związanych oficjalnie z tymi działaniami.
Wszelkie usiłowania Oferenta polegające na wywieraniu wpływu na badanie Ofert
przez ZiL, mogą spowodować odrzucenie jego Oferty.
11.3.
ZiL w pierwszej kolejności ustali, czy Oferty zawierają komplet wymaganych
dokumentów, określonych w Klauzuli.3.4 potwierdzających m.in. spełnianie warunków
stawianych Oferentom, czy zostały prawidłowo podpisane i czy odpowiadają
pozostałym wymaganiom.
11.4.
Jeżeli Oferta nie będzie spełniać wymagań określonych w Klauzulach 2.., 3.1., 3.3.,
3.4. i 3.5. Oferent, który ją złożył, zostanie wykluczony z postępowania, a jego Oferta
uznana za odrzuconą.
11.5.
Po wykluczeniu Oferentów i odrzuceniu Ofert niespełniających wymagań, ZiL
przystąpi do oceny ofert.
12.
KRYTERIA OCENY OFERT, OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA
12.1.
Kryterium oceny Ofert: (podać kryteria i ich wagi)
a) cena – znaczenie 90%
12.1. Sposób oceny Ofert:
a)
w kryterium cena wg (np. wzoru):
Pc = [Cmin/Co] x 100 x W%
gdzie:
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Cmin – najniższa szacunkowa cena netto zaoferowana w postepowaniu
Co – szacunkowa cena netto rozpatrywanej oferty
W – waga kryterium
b)
w kryterium gwarancja wg (np. wzoru): [NIE DOTYCZY]
Pg = [Gmax/Go] x 100 x W%
gdzie:
Pg - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium gwarancja
Gmax – najwyższa gwarancja zaoferowana w postepowaniu
Go – gwarancja rozpatrywanej oferty
W – waga kryterium
Łączną liczbę przyznanych punktów stanowi suma punktów ze wszystkich kryteriów.
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów,
będzie Ofertą najkorzystniejszą. [NIE DOTYCZY]
13.
WYJAŚNIANIE I UZUPEŁNIANIE OFERT, POPRAWIANIE
BŁĘDÓW
13.1. Dla ułatwienia badania, oceny i porównania Ofert, ZiL może według swojego uznania
zwrócić się do każdego Oferenta o wyjaśnienie jego Oferty, włącznie z analizą stawek
jednostkowych. Żądanie wyjaśnienia i odpowiedź winno być dokonane elektronicznie
za pośrednictwem portalu zakupowego, przy czym nie będzie się usiłowało,
proponowało lub dopuszczało zmian ceny lub przedmiotu Oferty, z wyjątkiem takich,
jakie są wymagane dla potwierdzenia poprawek błędów arytmetycznych wykrytych
przez ZiL w trakcie sprawdzenia Ofert, zgodnie z Klauzulą 13.2.
12 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
I-ZAK-0011-7.5
13.2. Oferty cenowe będą sprawdzone przez ZiL pod względem arytmetycznym. Jeżeli
Oferta, uznana za Ofertę najkorzystniejszą, będzie w znaczący sposób
niezrównoważona w porównaniu z oszacowanym przez ZiL kosztem przedmiotu
Umowy lub innymi ofertami, to ZiL może zażądać od Oferenta, który ją złożył,
przedstawienia szczegółowej analizy cen dla któregoś lub wszystkich elementów
wycenionego Załącznika Cenowego - Zakresu Prac, celem udowodnienia
wewnętrznej zgodności tych cen z metodami realizacji przedmiotu Umowy
i proponowanym harmonogramem.
13.3. W przypadku, gdy wykluczenie Oferentów lub odrzucenie Ofert powodowałoby
konieczność unieważnienia postępowania, ZiL może zwrócić się do Oferentów
o uzupełnienie brakujących dokumentów za pośrednictwem portalu zakupowego.
13.4. Przed wyborem Oferty najkorzystniejszej ZiL zastrzega sobie prawo negocjacji
złożonych Ofert oraz wezwania Oferentów do ponownego złożenia Ofert lub
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13.5. ZiL zastrzega sobie prawo negocjacji Oferty z wybranym Wykonawcą, przed
podpisaniem Umowy.
14.
WYBÓR DOSTAWCY I ZAWARCIE UMOWY
14.1. Po dokonaniu przez ZiL wyboru Dostawcy, Oferent, który złożył najkorzystniejszą
ofertę zostanie powiadomiony o przyznaniu mu zamówienia drogą mailową w formie
wiadomości automatycznie generowanej przez portal zakupowy.
14.2. Pozostali Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze ZiL drogą mailową w formie
wiadomości automatycznie generowanej przez portal zakupowy.
14.3. W ciągu 4 dni od otrzymania Umowy Dostawca zobowiązany jest do odesłania do ZiL
podpisanego przez siebie jednego egzemplarza Umowy.
14.4. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy z wybranym Wykonawcą, ZiL
zwróci się o zawarcie Umowy do Oferenta, którego Oferta była najkorzystniejsza z
pozostałych Ofert, chyba, że upłynął termin ważności Ofert określony w Klauzuli 5.2.
15.
UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
15.1.
ZIL zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu:
a) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą ZiL przeznaczył na
finansowanie zamówienia,
b) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub realizacji zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego
nie można było wcześniej przewidzieć,
c) poprzez odrzucenie wszystkich Ofert, w każdym czasie przez zawarciem Umowy,
bez obowiązku informowania Oferentów o podstawach takiego działania.
15.2. Z tytułu unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
przeciwko ZiL.
16.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
16.1.
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
16.2.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi
obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione:
d) w pieniądzu,
e) gwarancjach bankowych,
f) gwarancjach ubezpieczeniowych.
13 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
16.3.
I-ZAK-0011-7.5
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy:
EDF Polska S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie
Nr rachunku 73 1050 0086 1000 0090 3005 4325
SWIFT: INGBPLPW
z zaznaczeniem nazwy postępowania:
„Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu
wadium na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż
pieniężna należy wystawić na Zamawiającego tj. EDF Polska S.A. Oddział nr 2 CUW
w Krakowie.
W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia dowodu wpłaty winna
zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż
pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać dostarczony przed
terminem złożenia oferty do Zamawiającego w kopercie na adres EDF POLSKA
S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie. Centrum Zakupów i Logistyki, 31-587
Kraków, ul. Ciepłownicza 1, (P. Agnieszka Kryńska), z zaznaczeniem nazwy
postępowania: „Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”, a
kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna zostać załączona
na portalu zakupowym eB2B.
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania.
Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po;
a) upływie terminu związania ofertą,
b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia i wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania tej umowy (jeżeli było żądane);
c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.
16.8.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) który został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta została odrzucona.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
16.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
16.9.
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w
ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
14 / 15
Rozdział I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
Temat: ”Modernizacja stacji RS ORS5/6 w EDF Polska O/ Wybrzeże”
17.
I-ZAK-0011-7.5
PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU
Przewiduje się, że wykonanie czynności
z harmonogramem przedstawionym poniżej:
Data
przetargowych
będzie
przebiegało
zgodnie
Czynność
29.09.2014
Publikacja zapytania ofertowego w portalu zakupowym
13.10.2014
Składanie Ofert
13.10.2014
Otwarcie Ofert
23.10.2014
Wybór Oferty do zawarcia Umowy (termin przewidywany)
27.10.2014
Podpisanie Umowy (termin przewidywany)
Załączniki:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- wzór Oferty Przetargowej
- wzór Oświadczenia Oferenta o Spełnianiu Warunków Udziału w Przetargu
- wzór Oświadczenia Oferenta o zobowiązaniu do zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC
- Harmonogram Ramowy – Kamienie Milowe
- Wynagrodzenie Umowne – Kamienie Milowe
- Harmonogram płatności
- Wykaz cen/Stawki i wskaźniki do kalkulacji wynagrodzenia nie objętego zakresem
podstawowym
- Deklaracja BHP
- Lista Podwykonawców
Koniec Instrukcji dla Oferentów
*Uwaga:
Jeżeli w postępowaniu wymagane będzie złożenie wadium lub zabezpieczenia należytego
wykonania umowy należy uzupełnić instrukcję o stosowne zapisy.
15 / 15