„Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie

Transkrypt

„Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie
„Działalność PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze w zakresie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa energetycznego regionu na przykładzie
Kopalń Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno i Lubiatów”
Dorota Mundry
Czym się zajmujemy?
• Wydobywamy ropę naftową i gaz ziemny
» Gaz zaazotowany
• Zagospodarowujemy odkryte złoża,
budujemy nowe kopalnie
• Jesteśmy operatorem podziemnych
magazynów gazu i Odazotowni
2
Produkty handlowe otrzymywane z węglowodorów:
1961
(1)
ropa
naftowa
1971
(2)
ropa
naftowa
gaz
zaazotowany
1999
(4)
2009
(7)
ropa
naftowa
gaz
zaazotowany
2012/13
(8)
ropa
naftowa
gaz
zaazotowany
ropa
naftowa
gaz
zaazotowany
siarka
siarka
LPG
siarka
LPG
(propanbutan)
LPG
LNG
LNG
(skroplony
gaz ziemny)
gaz E
gaz E (wysokometanowy)
Koncentrat
helu
Koncentrat
helu
e. elektryczna
(kogeneracja)
Obszar działania
5 Ośrodków Kopalń
22 kopalnie gazu ziemnego
i ropy naftowej
• 31 Ośrodków Grupowych
• 24 Ośrodki Produkcyjne
2 podziemne magazyny gazu
Daszewo, Bonikowo
2 ekspedyty kolejowe
Odazotownia Grodzisk
Eksploatujemy
• 22 złoża ropne
• 62 złoża gazowe
4
Najważniejsze obiekty
KRNiGZ Dębno
•Wydobycie – ok.1000 t ropy/dobę
KGZ Kościan-Brońsko
•Wydobycie – 3 360 000 m³/dobę
PMG Bonikowo
• Pojemność – 200 mln m³
KRNiGZ Lubiatów
• Wydobycie – ok. 1000 t ropy/dobę
Odazotownia Grodzisk
Produkcja 1,1 mln m3 gazu E/dobę
5
6
Działania podejmowane na rzecz ochrony
środowiska naturalnego
oraz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
i procesów
7
System zarządzania środowiskowego oparty
o normę PN-EN ISO 14001
8
Obszary działań na rzecz ochrony środowiska
Systemy
Zarządzania
Środowiskowego
Nowe technologie,
metody, badania naukowe
EFEKT
ŚRODOWISKOWY
Inicjatywy na rzecz
ochrony środowiska
Rozwiązania ograniczające
negatywne
skutki działalności
9
Likwidacja
negatywnych skutków
przeszłych działań
Aspekty środowiskowe a pracownicy
• Segregacja odpadów
• Okresowe kontrole
• Przeglądy techniczne
• Podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników
10
ZASTOSOWANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZABEZPIECZENIA
W PROCESIE EKSPLOATACJI ROPY NAFTOWEJ I GAZU
ZIEMNEGO NA PRZYKŁADZIE INSTALACJI
KOPALŃ DĘBNO I LUBIATÓW
11
Instalacja odzysku siarki EUROCLAUS®
• Konwersja siarkowodoru ze strumienia
zasiarczonego gazu do siarki w postaci
płynnej o wysokiej czystości 99,9%
• Stopień odzysku ogółu związków siarki dla
wykonanej instalacji wynosi 99,5%
Reaktor: EUROCLAUS® i dwa reaktory CLAUS.
• Technologia jest połączeniem
konwencjonalnego procesu Clausa oraz
procesów EUROCLAUS® i
SUPERCLAUS®
• Długa żywotność złoża katalitycznego (5
lat i wiecej), znaczna redukcja emisji
dwutlenku siarki (do 90%), wysoka
niezawodność procesu
Komory palników liniowych
12
System detekcji wycieku na rurociągach
technologicznych
• System kontroli szczelności
rurociągów kopalnianych –
84 przetworniki ciśnienia
• Akustyczny system detekcji
na rurociągach gazu
handlowego - 11
przetworników akustycznych
• Pozwala zlokalizować
nieszczelność wielkości 5
mm z dokładnością do 30 m
• Wykrycie nieszczelności w
czasie 60 – 90 sek.
13
Pochodnia z zamkniętą komorą spalania
• Flara naziemna
o średnicy 3000 mm
i wysokości 10 m
• Spełnia wymóg osłony
płomienia, wysoka
sprawność procesu
spalania, brak emisji dymu
• Wewnętrzna wykładzina
z włókien ceramicznych
eliminuje promieniowanie
cieplne oraz emisję
hałasu
• Zmniejszenie areału
wymaganego do
wylesienia
14
Systemy detekcji gazów palnych oraz
gazów toksycznych
Wszystkie instalacje technologiczne wyposażone są w detektory gazów:
- toksycznych (siarkowodór)
- palnych (metan, propan)
I próg detekcji (20% DGW oraz 7ppm H2S) powoduje uruchomienie sygnalizacji lokalnej
oraz wygenerowanie alarmów
II próg detekcji (40% DGW oraz 50ppm H2S) powoduje zadziałanie algorytmu ESD
(Emergency Shut Down) – wyłączenie zakładu z ruchu
15
Systemy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
czujki ognia, dymu,
czujniki termiczne pożaru
System automatycznego gaszenia
oparty o mieszaninę gazów obojętnych
Wykrycie pożaru powoduje automatyczne wyłączenie instalacji
16
System monitoringu powietrza
i detekcji H2S (0,1 – 50 ppm)
17
Ograniczenie emisji hałasu - zabudowa
urządzeń technologicznych w kontenerach
18
Badania porostów
Badamy w jaki sposób prowadzona
przez nas eksploatacja ropy naftowej
i gazu ziemnego wpływa na
środowisko naturalne
Prowadzimy badania porostów, które
najlepiej pokazują w jakim stanie jest
powietrze atmosferyczne
Fragmenty runa porostowego charakterystycznego dla
zbiorowiska cladonio-pinetum w Puszczy Noteckiej
19
73 stanowiska porostów dla
potrzeb badań biocenotycznopopulacyjnych
20
Podsumowanie
• Zasilamy gazem ziemnym z lokalnych złóż obiekty
energetyczne w głównych miastach regionu
• Dokonaliśmy rozbudowy systemu gazociągów
zasilających zapewniając bezpieczeństwo dostaw gazu
• Stosujemy i zamierzamy stosować również na nowych
obiektach najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w
celu zapewnienia bezpieczeństwa dla środowiska
naturalnego, bezpieczeństwa załogi oraz bezpieczeństwa
powszechnego
21
Konkurs „Przedszkolaka rady na odpady”
Maj 2013
22
23
Dziękuję za uwagę
24