Piekarnik elektryczny z termo-obiegiem i ro¿nem obrotowym, model

Transkrypt

Piekarnik elektryczny z termo-obiegiem i ro¿nem obrotowym, model
Piekarnik elektryczny z termo-obiegiem
i ro¿nem obrotowym, model NT-182
36 L
Opis piekarnika elektrycznego - model NT-182
Pojemnoœæ netto: 36 litrów (dcm3)
Napiêcie i czêstotliwoœæ pr¹du zasilaj¹cego: AC 230 V / 50 Hz
Moc grza³ki górnej: 650 W
Moc grza³ki dolnej: 650 W
Ca³kowita moc urz¹dzenia: 1300 W
Wy³¹cznik czasowy pracuj¹cy w zakresie do 90 minut
P³ynna regulacja temperatury w zakresie do 250ºC
Prze³¹cznik 5-ciu trybów pracy
Sygnalizacja œwietlna trybu pracy
Funkcja termo-obiegu
Obrotowe ro¿no
Dodatkowe wyposa¿enie: ruszt, brytfanna, taca
Wykoñczenie (wystrój) obudowy urz¹dzenia:
- panel frontowy - Inox,
- pozosta³a czêœæ obudowy - lakierowana w kolorze czarnym
Waga netto: 10.92 kg
Waga brutto: 11.92 kg
Wymiary piekarnika (szerokoœæ x g³êbokoœæ x wysokoœæ): 518 x 400 x 310 mm
Wymiary opakowania (szerokoœæ x g³êbokoœæ x wysokoœæ): 535 x 430 x 340 mm
Kod EAN: 5907718901146