Sprawozdanie z prac Burmistrza Szprotawy za okres

Transkrypt

Sprawozdanie z prac Burmistrza Szprotawy za okres
Sprawozdanie
z działalności
międzysesyjnej
Burmistrza Szprotawy
za okres
Od 28 lutego 2012 r.
do 29 marca 2012 r.
Realizacja i przygotowanie
inwestycji i prac
remontowych
Przebudowa ul. Jesionowej w Wiechlicach wraz z
remontem istniejącej infrastruktury technicznej w postaci
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego.
17.02.2012 r.
PODPISANO UMOWĘ
w Gorzowie Wlkp.
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych na lata 2008-2011
26.02.2012 r.
OGŁOSZONO PRZETARG NA
WYKONANIE ZADANIA
16.03.2012 r. WYŁONIONO
WYKONAWCĘ ZADANIA
DOFINANSOWANIE: 1 mln. zł
Spośród 13 ofert najkorzystniejsza pod względem ceny
była oferta: PW „Geobud” Artur Mróz ze Zgorzelca
Cena ofertowa: 2.612.528,19 zł brutto
BUDOWA SKATEPARKU
W OKRESIE WAKACJI PLANOWANE JEST
ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI I ODDANIE JEJ DO
UŻYTKU MŁODYM SKATEROM.
Inwestycja wykonana będzie z betonowej nawierzchni, na której
znajdą się liczne urządzenia: rampy, grindbox, platforma, skocznia.
Lokalizacja: Park
przy ul. 3-go Maja
Wartośd zadania: 130.000 zł
100.000 zł pozyskano od sponsora
PRACE ZWIĄZANE Z
URUCHAMIANIEM ŻŁOBKA
16.03.2012 r.
kontrola Projektu
przez pracowników LUW
z Gorzowa Wlkp.
Obecnie trwają prace organizacyjne,
które zmierzają do przyjęcia dzieci do
placówki w nowym roku szkolnym.
AGLOMERACJA ZIELONOGÓRSKA
stowarzyszenie, które ma zadbad o
zrównoważony rozwój społecznogospodarczy południowej części
województwa.
OFICJALNIE 5 MARCA BR. GMINA SZPROTAWA
PRZYSTĄPIŁA DO AGLOMERACJI, A BURMISTRZ RUBACHA
ZOSTAŁ CZŁONKIEM ZARZĄDU NA LATA 2012-2016.
Zapisy statutu zapewniają o promocji gospodarczej i szukaniu
inwestorów dla regionu, a to kolejna szansa dla oddalonej od
centrum województwa Szprotawy.
W walnym zebraniu Członków w Zielonej Górze uczestniczył również
szprotawski przedsiębiorca Andrzej Hoszman, wyłoniony do Aglomeracji
w porozumieniu z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
REWITALIZACJA TERENÓW BYŁEJ BAZY PORADZIECKIEJ W
SZPROTAWIE (LOTNISKO)
W ramach projektu
TIMBRE,
28.03.2012 r. Konferencja w
Zielonej Górze
współfinansowanego przez
Komisję Europejską,
naukowcy z Instytutu Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych
z Katowic, zajmą się
opracowaniem technologii i
metod regeneracji terenów
powojskowych w różnych
krajach europejskich m.in. w
Wiechlicach.
REWITALIZACJA TERENÓW BYŁEJ BAZY PORADZIECKIEJ W
SZPROTAWIE (LOTNISKO)
29 marca br. w Urzędzie Miejskim w Szprotawie odbyła się
Konferencja połączona z prezentacją i zwiedzaniem terenów
byłej bazy lotniczej wojsk radzieckich przez międzynarodowy
zespół naukowców i regionalnych ekspertów.
Inicjatywa ma na celu wypracowanie rozwiązao dotyczących
zarządzania terenami zdegradowanymi w Polsce.
W okresie sprawozdawczym
Prace remontowo-budowlane:
- uzupełnianie płyt betonowych w ogrodzeniu
między salą gimnastyczną a łaźnią miejską,
- uzupełnianie ogrodzenia siatką na terenie Parku
przy ul. 3-Maja,
- burzenie komina, uzupełnianie ogniomuru cegłą,
układanie papy na dachu oraz malowanie ścian w
świetlicy wiejskiej w Henrykowie.
Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno – ściekowej
dla aglomeracji Szprotawa
2. Dniagospodarki wodno –
„Kompleksowe rozwiązanie
ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”
Zmiana na stanowisku Kierownika JRP
i jednocześnie zastępcy pełnomocnika ds. Realizacji
Projektu.
Z dniem 1 marca 2012 r. funkcję pełni pan
Dariusz Gusta, zatrudniony dotychczas w JRP na
stanowisku specjalisty ds. technicznych.
Zmiana spowodowana jest rozwiązaniem umowy o
pracę z panem Markiem Sroką, na wniosek pracownika.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa”.
Rozpoczęły się prace związane z wydaniem decyzji
lokalizacji celu publicznego.
1) Zlewnia PS 10 - rejon ulic Partyzanckiej, Wolności,
Polnej, Wojska Polskiego, M.C. Skłodowskiej;
2) Zlewnia PS16, PS14, PS24, PS12, PS12A - rejon ulic H.
Sawickiej, Jedności Klasy Robotniczej, Wł. Jagiełły, ul.
Sobieskiego, Asnyka, Kilioskiego, Orzeszkowej, 1 – go
Maja, Podgórnej, Poniatowskiego, Piłsudzkiego,
Żagaoskiej, Czarnieckiego, Gdaoskiej, Lotników.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno –
ściekowej dla aglomeracji Szprotawa”
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WIECHLICACH
Zbrojenie ścian reaktora biologicznego, prace odwodnieniowe przy
budowie osadników wtórnych oraz prace instalacyjne kanalizacji
grawitacyjnej.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa”
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WIECHLICACH
Zakooczono roboty murarskie oraz wykonywanie
konstrukcji stropowych na budynku stacji odbioru ścieków
dowożonych.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa”
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WIECHLICACH
Wykonano ławy fundamentowe stacji odwadniania osadu
oraz rozpoczęto prace murarskie i instalacyjne kanalizacji
podposadzkowej.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa”
STACJA UZDATNIANIA WODY W SZPROTAWIE
Zakooczono prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej
pod filtry. Nadal prowadzone są prace:
- murarskie i instalacyjne budynku hali filtrów,
- odwodnieniowe pod zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej,
- zbrojeniowe odstojnika wód popłuczyn.
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla aglomeracji Szprotawa”
ZMIANA TERMINU ZAKOOCZENIA PRAC
BUDOWLANYCH NA SUW W SZPROTAWIE.
Z uwagi na wstrzymanie robót przez Lubuskiego
Konserwatora Zabytków i roszczenie Wykonawcy
dotyczące przedłużenia prac, Inżynier Kontraktu
zatwierdził wydłużenie terminu o 174 dni
kalendarzowych.
Ostateczny termin zakooczenia prac na SUW w Szprotawie:
07.09.2012 r.
(16.03.2012 r.)
Gospodarowanie majątkiem
gminy i mieniem komunalnym
DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
DLA REALIZACJI 2 PRZEDSIĘWZIĘD:
Budowa sortowni odpadów komunalnych na
terenie SITA Zachód Sp. z o.o. w Kartowicach.
Uruchomienie produkcji opakowao metalowych
przy ul. Sobieskiego w Szprotawie i zmiana
przeznaczenia budynków magazynowych na
produkcyjno-magazynowe.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NIEZABUDOWANYCH
Ogłoszono przetarg na
sprzedaż działek:
Szprotawa, ul. Kraszewskiego
Wiechlice, ul. Jesionowa
Rozstrzygnięcie:
25 kwietnia 2012 r.
GRUPOWY ZAKUP ENERGII
Gmina Szprotawa przystąpiła do przedsięwzięcia
organizowanego przez Burmistrza Bytomia
Odrzaoskiego związanego z grupowym zakupem
energii elektrycznej.
Gmina Bytom Odrzaoski przeprowadzi w imieniu kilkunastu
gmin z regionu woj. Lubuskiego postępowanie przetargowe na
zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i
zasilania obiektów gminnych.
Pomyślne zakooczenie prac umożliwi podpisanie umów już na 2012 r.
Decydując się na grupowy zakup energii elektrycznej
mamy szansę na korzystniejsze warunki zakupu i dostawy
energii, a przez to oszczędności budżetowe.
W okresie sprawozdawczym:
Prace związane z poprawą bezpieczeostwa, eliminacji
zagrożeo i poprawą estetyki:
- ustawianie i przekręcanie znaków drogowych,
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w Lesznie
Górnym i Szprotawie,
- przygotowywanie tarcicy do wykonania ławek, które
zostaną ustawione na terenie miasta,
- prace porządkowe na stadionie miejskim w Szprotawie i
stadionie w Lesznie Górnym,
- nasadzanie bratków w gazonach,
- przesadzanie drzew z gazonów
na tereny parkowe.
Rolnictwo i ochrona środowiska
W I terminie złożono:
175 wniosków.
Do 30.03.2012 r. zostaną wydane wszystkie
decyzje. Łącznie na kwotę 258.167,49
tj.
48,11%
zł
limitu rocznego dla złożonych wniosków.
Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w kwietniu br. z chwilą
otrzymania środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Gorzowie Wlkp.
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE W ROLNICTWIE
20 marca br. Gmina wystąpiła do Wojewody
Lubuskiego o powołanie Komisji gminnej
szacującej szkody w uprawach rolnych.
Po fali silnych mrozów bez pokrywy śnieżnej, która chroni
rośliny przed wahaniami temperatury i zamarzaniem
korzeni, odnotowano ujemne skutki przezimowania zbóż.
Wpłynęło 41 wniosków rolników o oszacowanie szkód
w uprawach zbóż ozimych i rzepaku.
ZBIÓRKA I WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Akcja przeprowadzona w terminie
od 23.03.2012r do 25.03.2012r
Kontenery na odpady ustawiono:
- Szprotawa, ul. Sądowa (przy garażach),
- Szprotawa, ul. Sobieskiego (przy restauracji BOLKO),
- na terenie wsi Szprotawka (przy nieruchomości nr 16).
Akcja bezpłatna !
EDUKACJA EKOLOGICZNA
„CZTERY PIECZĘCIE PRZYRODY”
Zajęcia terenowe z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1
w Szprotawie przeprowadzone przez pracownika urzędu.
Edukacja, kultura i sport
FINANSOWANIE GMINNEJ OŚWIATY W 2012
R.
15 marca 2012 r. odbyło się spotkanie z organizacjami
związkowymi działającymi w jednostkach oświatowych,
na którym negocjowano wynagrodzenia nauczycieli,
administracji oraz obsługi szkół i przedszkoli.
Ustalenia:
- wyrównanie z dniem 1 września 2012 r. pracownikom
obsługi wynagrodzenia zasadniczego do poziomu
Skutek finansowy
minimalnego.
56.446,36 zł
- zwiększenie progu dodatków funkcyjnych dla
dyrektorów szkół powyżej 16 oddziałów o 100 zł.
Bez skutku finansowego
Sprawy obywatelskie
12 marca 2012 r. rozstrzygnięto konkurs na
realizację zadao w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym:
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych i zagrożonych
problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w
rodzinie.
100.000 zł dla 5 podmiotów
Organizacja letniego wypoczynku.
100.000 zł dla 9 podmiotów
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
180.000 zł dla 10 podmiotów
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH I STOWARZYSZEO ZE SZPROTAWY
Podczas spotkania 26 marca 2012 r. przedstawiciel
Lubuskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Społecznej z Zielonej
Góry przedstawił ofertę skierowaną do organizacji
pozarządowych działających na terenie województwa
lubuskiego, która ma na celu wsparcie organizacji poprzez
darmowe szkolenia oraz doradztwo.
ALARM PRZECIWPOWODZIOWY
W związku z przekroczeniem stanu wód rzeki Bóbr
obowiązywał na terenie Gminy Szprotawy
STAN ALARMU
PRZECIWPOWODZIOWEGO
1-6 marca 2012 r.
Podczas trwania alarmu prowadzono cogodzinny,
całodobowy monitoring poziomu rzeki oraz
postawiono w stan pogotowia służby miejskie
i OSP.
TERENOWE SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
W dniach 27.02-02.03.2012 r. przeprowadzono na
terenie gminy szkolenie pn. :
„PRAKTYCZNE PORADY DLA OSÓB
HANDLUJĄCYCH ALKOHOLEM”.
Sprzedawcom zostały wręczone materiały szkoleniowe aby
mogli na bieżąco uzupełniad swoją wiedzę, wyzbywając się
wątpliwości jak stosowad obecne prawo i rozpoznawad
wiek osób kupujących alkohol.
KAŻDY Z PRZESZKOLONYCH SPRZEDAWCÓW OTRZYMAŁ
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.
PUNKTY KONSULTACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Właśnie ruszyła nowa edycja projektu, w ramach którego
przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząd działalnośd
gospodarczą mogą liczyd na bezpłatną pomoc profesjonalnych
konsultantów. Punkt prowadzony przez OPZL znajduje się w
Nowej Soli, ale jego konsultanci będą mieli dyżury w innych
miejscowościach m.in. w Szprotawie.
Pełny zakres udzielanych informacji
dotyczy dotacji, pożyczek, poręczeo oraz
marketingu, prawa, finansów i podatków.
Najbliższy dyżur konsultanta w Szprotawie odbędzie się
10 kwietnia w Sali Rycerskiej w Urzędzie Miasta przy
ul. Rynek 45. Już dziś można umawiad się na konsultacje
pod nr 68 415 53 61.
SZKOLENIA DLA STRAŻAKÓW OSP
Zgodnie z zaleceniami Komendy Paostwowej
Straży Pożarnej w Żaganiu skierowałem na
szkolenie podstawowe kolejne 13 osób.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
OSP DŁUGIE
2 OSOBY
OSP SIECIEBORZYCE
3 OSOBY
OSP BOROWINA
3 OSOBY
OSP DZIKOWICE
2 OSOBY
OSP WITKÓW
3 OSOBY
W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego oraz
spraw obywatelskich
Sporządzono 22 akty stanu cywilnego: tj.
2 akty małżeostw, 20 aktów zgonów.
Nadano 16 numerów PESEL nowo
narodzonym dzieciom z terenu naszej gminy.
Realizacja zadań Straży
Miejskiej
W okresie sprawozdawczym strażnicy
 udzielili 85 pouczeo
 wystawili 132 mandaty na łączną kwotę:
19.210 zł
 wzięli udział w 25 interwencjach w miejscach
publicznych.
 pełnili nadzór nad Strefą Płatnego Parkowania, z
czego Gmina uzyskała w marcu br. przychód:
6.388,10 zł
ZADANIA SPECJALNE SM
w okresie sprawozdawczym
Zabezpieczenie miejsca z niewybuchami na
ul. Czarneckiego.
Wzmożony patrol w rejonie parków miejskich z uwagi
na pierwszy dzieo wiosny, podczas którego:
Ujawniono 7 wykroczeo związanych ze spożyciem
alkoholu przez młodzież szkolną, zaśmiecaniem miejsc
publicznych oraz używania słów wulgarnych.
Udzielono
4 pouczeo porządkowych.
Nałożono
8 mandatów karnych na kwotę 550 zł.
Stan zadłużenia Gminy
Szprotawa
Zadłużenie gminy
Lp.
1
Wyszczególnienie
2
Wykonanie
roczne*)
Prognoza
miesięczna
Prognoza roczna
3
31.12.2011
4
29.02.2012
5
31.12.2012
6
Jedn.
86 861 164
87 091 964
I
DOCHODY OGÓŁEM
zł
61 506 825
II
zł
34 326 200 33 826 400 44 673 010,19
III
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM
Wskaźnik w % liczony wg art. 170
ustawy o finansach publicznych z
dnia 30 czerwca 2005 r.
%
55,81%
IV
wyłączenie (dług związany z
realizacją projektu finansowanego ze
środków UE)
zł
7 836 798
V
ZADŁUŻENIE PO WYŁACZENIACH
zł
VI
Wskaźnik w % liczony wg art. 170
ustawy o finansach publicznych z
dnia 30 czerwca 2005 r.
%
38,95 %
51,30%
7 836 798 10 427 430,35
26 489 402 25 989 602 34 245 579,84
43,07%
29,92 %
39,33%
*) Dane mogą ulec nieznacznej zmianie ze względu na trwający jeszcze okres rozliczeniowy i sprawozdawczy za 2011 rok.
Inne zadania
realizowane przez
Burmistrza Szprotawy
2 marzec 2012 r.
Spotkanie z Grażyną Sęp – członkiem Rady Nadzorczej
Nowego Szpitala w Szprotawie, która przedstawiła
problemy, które w ostatnim okresie znacząco przełożyły
się na funkcjonowanie szpitala.
6 marzec 2012 r.
II posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Szprotawie.
Podczas obrad powołano stałe komisje, ustalono ich nazwy, ilośd członków i skład
osobowy.
Młodzieżowi działacze pracowad będą w komisjach: sportu i
turystyki, kultury i rozrywki, ds. wolontariatu i ekologii,
informatyzacji i promocji gminy oraz współpracy z młodzieżą z innych
gmin i miast partnerskich.
20 marzec 2012 r.
Rada Fundacji Wzgórz Dalkowskich oceniła projekty, które wpłynęły w
odpowiedzi na ogłoszony przez Fundacje IV nabór w ramach Leadera z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Pozytywnie zaopiniowany wniosek pn. „Poprawa stanu
technicznego świetlic wiejskich w Bobrowicach, Lesznie
Dolnym i Witkowie” przeszedł do kolejnego etapu oceny.
26 marzec 2012 r.
XXXVII
Konferencja poświęcona
inicjowaniu, wspieraniu i
rozwojowi transgranicznych
partnerstw projektowych.
W międzynarodowym zespole spotkała się
Karina Jarosz – Sekretarz Gminy
Konferencja
Stowarzyszenia Gmin
RP Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr”
zorganizowana w
Żarach.
28-30 marzec 2012 r.
Konwent Wyjazdowy
Prezydentów Burmistrzów i
Wójtów Województwa
Lubuskiego
3 - dniowe spotkanie
poświęcone jest
omówieniu
aktualnych spraw
związanych z
funkcjonowaniem
samorządów i
wypracowaniu
korzyści dla członków
Zrzeszenia.
W spotkaniu uczestniczył wojewoda
Marcin Jabłooski
Dziękuję Paostwu
za uwagę.
BURMISTRZ SZPROTAWY
JÓZEF RUBACHA
SZPROTAWA, DNIA 30 MARCA 2012 r.

Podobne dokumenty