Z A W I A D O M I E N I E ZMIANA ADRESU Ja niżej podpisany(a

Transkrypt

Z A W I A D O M I E N I E ZMIANA ADRESU Ja niżej podpisany(a
Gdańsk, dnia ..................................
..........................................................................................
nazwisko i imię emeryta-rencisty*)
Nr PESEL
..........................................................................................
nr emerytury – renty *)
..........................................................................................
numer telefonu
ZAWIADOMIENIE
ZMIANA ADRESU
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że zmieniłem(am):
1. Adres zamieszkania na:
………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………....…………………………
2. Adres do korespondencji na: ………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………........………………………………
3. Urząd Skarbowy …………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…...………………………
adres
.........................................................................................................
czytelny podpis emeryta - rencisty*)
*) niepotrzebne skreślić
Na podstawie okazanego dokumentu**)
seria ....................... nr
.............................. wydanego dnia .................................
przez ..........................................................................................................................
potwierdza się tożsamość wnioskodawcy
** ) wypełnia pracownik biura
19/PER_01(3)

Podobne dokumenty