jez13 - APL n. piw. -koncepcja

Transkrypt

jez13 - APL n. piw. -koncepcja
Biuro Usług Projektowych "BUDOPROJEKT"
20-002 Lublin, ul. Narutowicza 22/13, tel. 743-72-92
PRZEDMIAR ROBÓT
45110000-1
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBÓT
BRANŻA
:
:
:
:
:
:
Odkopanie ścian, fundamentów i zagruzowanych piwnic
Lublin, ul. Jezuicka 13
Archiwum Państwowe
Lublin, ul. Jezuicka 13
nieznany
budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
inż. Janusz Fronczyk
XII-2006r.
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
XII-2006r.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Odkopanie ścian, fundamentów i zagruzowanych piwnic
Lublin, ul. Jezuicka 13
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Nr
Podst
Opis i wyliczenia
spec.
techn.
Jezuicka 13 - PB wzmocnienia stropów i nowej piwnicy
Plik w formacie ATHENASOFT zamienny do poprzedniego z robotami dodatkowymi
1
Roboty rozbiórkowe i ziemne na parterze i w piwnicy
1 ST 1
KNR-W 4- Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grud.1
01 0346-03 bości 1/2 ceg. - kanału c.o.
3,0*[6,50+5,9+2,5]
2 ST 1
d.1
3 ST 1
d.1
4 ST 1
d.1
5 ST 1
d.1
6 ST 1
d.1
7 ST 1
d.1
j.m.
m2
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
szt.
3
1
szt.
szt.
KNNR 3
0801-03
pom. 1-4
pom. 5
Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
m2
8,51*6,71
68,60
m2
m2
KNNR 3
0403-01
Rozbiórka podłoża betonowego pod posadzką grub. 15 cm
m3
bet.
m3
bet.
KNR 4-01
0212-03
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kanału c.o.
m3
0,15*[0,6+0,9]*2*[6,5+6,6*2+10,14]
m3
KNR 4-04
0301-08
Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grub. ponad 15 cm - przyjęto m3
dalsze 45 cm
0,45*poz.3
m3
minus kanał c.o.
-0,45*0,9*[6,5+6,6*2+10,14-0,9*2]
m3
44,70
RAZEM
44,70
3,00
1,00
RAZEM
4,00
57,10
68,60
RAZEM
125,70
18,86
RAZEM
18,86
13,43
RAZEM
13,43
56,56
-11,36
RAZEM
KNR 4-01
0106-04
ścianki
działowe
posadzki
podłoże
cem.
kanał c.o.
podłoże
gruzobet.
Ręczne usunięcie z parteru budynku gruzu
m3
0,15*poz.1
m3
6,70
poz.3*0,05
poz.4
m3
m3
6,28
18,86
poz.5
poz.6
m3
m3
13,43
45,20
KNR 4-01
0349-01
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej elem. murowane odsłonięte w wykopach
odkopane ściany wewnętrzne
0,5*3,0*6,8
przejście technologiczne - ściana między piwnicami
1,5*1,2*2,4
inne nieprzewidziane
5,0
m3
Ręczne wykopy fundamentowe z załadunkiem urobku przez przenośnik
taśmowy i transportem samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km (kat.gr.IV) ( 2 przenośników podstawowych)
m3
[3,65-0,65]*[8,51*6,71]
minus korytarz w piwn. i ściana
-[1,6+0,51]*6,5*2,6-[1,72*1,2*2,4]
A (suma częściowa)
m3
RAZEM
8 ST 1
d.1
m3
10,20
m3
4,32
m3
5,00
RAZEM
9 ST 1
d.1
KNR 2-01
0304-03
uwaga pod
tablicą
pom. 1-4
pom. 5
szybiki
m3
m3
m3
m3
[4,38+0,4+0,65]*68,60
1,5*1,0*1,5*4
B (suma częściowa)
m3
pomniejszenie o elementy murowe
-poz.8
10 ST 1
d.1
KNR 4-01
0352-03
m3
Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 ceg. na zapra- m2
wie cementowo-wapiennej nad schodami
0,5*[1,63+1,81]*1,15*8,8
m2
-2-
Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 3462 dla Budoprojekt
Razem
m2
KNR 4-01
0354-04
drzwi
okno
0,15*poz.3
Poszcz
45,20
90,47
19,52
171,31
-40,61
-------------130,70
372,50
9,00
-------------381,50
-19,52
RAZEM
17,41
492,68
Odkopanie ścian, fundamentów i zagruzowanych piwnic
Lublin, ul. Jezuicka 13
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Nr
spec.
techn.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
RAZEM
11 ST 1
d.1
12 ST 1
d.1
13 ST 1
d.1
14 ST 1
d.1
15 ST 1
d.1
KNR 4-01
0105-06
Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV
m3
poz.9A
poz.10*0,30
poz.8
m3
m3
m3
KNR 4-01
0105-10
Załadunek na przenośnik taśmowy w poziomie lub 1.5 m w górę w grun- m3
cie kat. IV
poz.11
m3
KNR 4-01
0108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km
poz.10
poz.8
KNR 4-01
0108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - m3
za każdy następny 1 km
Krotność = 3
36,73
m3
KNR 4-01
0108-08
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 3
poz.9
-3-
Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 3462 dla Budoprojekt
Razem
17,41
130,70
5,22
19,52
RAZEM
155,44
155,44
RAZEM
155,44
17,41
19,52
RAZEM
36,93
36,73
RAZEM
36,73
492,68
RAZEM
492,68
m3
m3
m3
m3
m3