procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzetu

Transkrypt

procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzetu
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZETU ELEKTRONICZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 IM. KAROLA MIARKI W RYBNIKU
Podstawa prawna
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35. poz. 221 i 222)
2) Statut Szkoły.
Procedura
1) Telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny (np. walkmany, odtwarzacze MP
i CD, aparaty fotograficzne i inny) w czasie zajęć edukacyjnych muszą być wyciszone
lub wyłączone i schowane w torbie szkolnej.
2) W sytuacji kiedy uczeń mimo zakazu korzysta w czasie zajęć z ww. urządzeń, nauczyciel
nakazuje uczniowi wyłączenie telefonu lub innego sprzętu i położenie go na biurku
nauczyciela lub schowanie do torby szkolnej.
3) Jeżeli upomnienie nie poskutkuje, nauczyciel wpisuje uczniowi uwagę, zgodnie
z obowiązującymi w szkole kryteriami oceny zachowania.
4) W przypadku kilkukrotnego złamania przez ucznia zasad korzystania z telefonu
komórkowego i innego sprzętu elektronicznego, wychowawca wzywa rodziców ucznia
w celu przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej.
5) Poza zajęciami edukacyjnymi ( przerwy, czas przed i po lekcjach) telefony komórkowe
lub inne urządzenia mogą być używane.
6) Jeśli dany sprzęt służy również do odtwarzania i słuchania muzyki, uczeń może to robić
jedynie w przypadku używania słuchawek.
7) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu czy aparatu fotograficznego lub innego
urządzenia elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej
lub fotografowanej, dyrektora szkoły lub nauczyciela.
8) Każdy uczeń wnoszący własny telefon komórkowy lub inny sprzęt elektroniczny na teren
szkoły jest za niego odpowiedzialny.
9) Dyrektor szkoły ani nauczyciele nie odpowiadają za zniszczenie lub zagubienie telefonów
komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły oraz w czasie
wycieczek lub innych zajęć poza terenem szkoły.

Podobne dokumenty