„Wrocław – moje miasto w moich oczach”

Transkrypt

„Wrocław – moje miasto w moich oczach”
Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia
udziału w szkolnym konkursie
geograficzno-turystycznym pt.
„Wrocław – moje miasto w moich oczach”
REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań przestrzenią geograficzną i własnym regionem,
- zachęcanie uczniów do poszerzania swoich wiadomości dotyczących zagadnień
geograficznych i turystycznych regionu,
- doskonalenie umiejętności geograficznych, w tym korzystania z różnorodnych źródeł
informacji geograficznej,
Organizator konkursu:
Nauczyciele geografii - Sylwia Nejfert, Agnieszka Michalak-Ochrem, Maria Bosek
Odbiorcy konkursu:
Uczniowie klas I, II i III klas Technikum nr 12 w ZS nr 23 we Wrocławiu
Przebieg konkursu:
Konkurs polega na wyeksponowaniu atrakcyjności turystycznej wybranego miejsca we Wrocławiu ciekawego z punktu widzenia ucznia. Uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie pracę
eksponującą wybrane miejsce we Wrocławiu wraz z ciekawym tytułem i krótkim opisem. Praca
może być folderem turystycznym, ciekawym zdjęciem fotograficznym bądź plakatem. Wybór
formy prezentacji zależy od ucznia. Jeśli uczeń zdecyduję się na formę graficzną w postaci plakatu to wybiera format nie mniejszy niż A3 i wykonuje pracę technikami plastycznymi tj. np.
rysowanie, malowanie, wyklejanie, techniki mieszane itp. Na odwrocie każdej pracy należy
wpisać imię, nazwisko i tytuł pracy.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie pytania na temat konkursu proszę kierować do p. Sylwii Nejfert.
Wykonane prace należy dostarczyć organizatorowi konkursu do 24 lutego 2016 roku.
Prace konkursowe muszą być autorskie i nigdzie wcześniej nie publikowane.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac konkursowych.
Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Zasady oceniania:
Ocena pracy następuje według następujących kategorii:
 zgodność pracy z tematem,
 pomysłowość, technika i jakość wykonania pracy,
 wkład pracy i ogólne wrażenia artystyczne.