LASERMARK® Mini Laser Cross Level

Transkrypt

LASERMARK® Mini Laser Cross Level
LASERMARK®
Mini Laser Cross Level
58-iLMXL
sk Pôvodný návod na
použitie
hu Eredeti használati
utasítás
ru Оригинальное
руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна
інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална
инструкция
sr Originalno
uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute
χρήσης
za rad
tr Orijinal işletme talimatı
et Algupärane
pl Instrukcja oryginalna
kasutusjuhend
cs Původní návod k
používání
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original
brugsanvisning
sv Bruksanvisning i
original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωττυπο οδηγιών
lv
lt
jp
cn
tw
ko
th
Instrukcijas
oriinālvalodā
Originali instrukcija
オリジナル取扱説明書
正本使用说明书
正本使用說明書
사용 설명서 원본
หนังสือคู่มือการใช้งานฉบั
บต้นแบบ
id Petunjuk-Petunjuk
untuk Penggunaan
Orisinal
vi BΩng hõëng dÿn
nguy›n bΩn
ar ΔϴϠλϷ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕΎϤϴϠόΗ
fa ̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
1
2
3
4
1
2
4|
1 609 929 T56 • 24.2.09
A
3
5
6
B
7
8
9
11
10
12
1 609 929 T56 • 24.2.09
|5
C1
W2
W1
5m
0,3 m
b1
W2
b2
b2
C2
a1
W1
0,3 m
a2
a2
ca. 5 m
4,6 m
0,3 m
1
2,5 m
A
2
2,5 m
6|
1 609 929 T56 • 24.2.09
Wskazówki bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo pracy z urządzeniem pomiarowym
zapewnione może być dopiero po zapoznaniu się ze
wszystkimi instrukcjami. Należy stale kontrolować
czytelność tabliczek ostrzegawczych znajdujących
się na urządzeniu pomiarowym. NALEŻY
STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ.
f Uwaga – użycie innych, niż podane w niniejszej instrukcji,
elementów obsługowych i regulacyjnych, oraz zastosowanie
innych metod postępowania, może prowadzić do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowanie laserowe.
f W zakres dostawy urządzenia pomiarowego wchodzi
tabliczka ostrzegawcza z napisem w języku angielskim (na
schemacie urządzenia znajdującym się na stronie graficznej
oznaczona jest ona numerem 5).
f Zaleca się jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do
eksploatacji zakleić angielski tekst tabliczki wchodzącą w
zakres dostawy etykietą w języku polskim.
Wiązki laserowej nie wolno kierować w stronę
osób i zwierząt, jak również samemu wpatrywać
się w wiązkę. Niniejsze urządzenie pomiarowe
emituje promieniowanie laserowe klasy 2M zgodnie z
IEC 60825-1. Bezpośrednie patrzenie w wiązkę – w
szczególności przez przyrządy optyczne skupiające
promienie świetlne, takie jak na przykład lornetka itp. –
jest potencjalnie niebezpieczne dla oczu.
f Nie należy używać okularów do pracy z laserem jako
okularów ochronnych. Okulary do pracy z laserem służą do
lepszej identyfikacji plamki lub linii lasera, a nie do ochrony przed
promieniowaniem laserowym.
1 609 929 T56 • 24.2.09
Polski | 121
f Nie należy stosować okularów do pracy z laserem jako
okularów słonecznych, ani używać ich w ruchu drogowym.
Okulary do pracy z laserem nie zapewniają całkowitej ochrony
przed promieniowaniem UV i utrudniają rozróżnianie kolorów.
f Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać
jedynie wykwalifikowany personel, przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Tylko w ten sposób można zapewnić
bezpieczną eksploatację przyrządu.
f Nie wolno udostępniać laserowego urządzenia
pomiarowego do użytkowania dzieciom. Mogą one
nieumyślnie oślepić siebie lub inne osoby.
f Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w
otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Baterie lub akumulatory mogą
wytworzyć iskry, które spowodują zapłon pyłów lub oparów.
Nie wolno trzymać ministatywu w pobliżu
rozruszników serca. Magnesy 12 wytwarzają pole,
które może zakłócić działanie rozruszników serca.
fMinistatyw należy przechowywać z dala od
magnetycznych nośników danych oraz urządzeń
wrażliwych magnetycznie. Pod wpływem działania
magnesów 12 może dojść do nieodwracalnej utraty
danych.
Opis funkcjonowania
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy przyrząd pomiarowy przeznaczony jest do wyznaczania i
kontrolowania poziomów i pionów.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu
urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.
1
2
3
4
5
6
Wskaźnik LED dla warunków roboczych
Przycisk serwisowy
Gumowe zabezpieczenie
Otwór wyjściowy wiązki laserowej
Tabliczka ostrzegawcza lasera
Wnęka na baterie
122 | Polski
1 609 929 T56 • 24.2.09
Ministatyw laserowy*
7 Gwint 1/4" x 20,
pasujący również do gwintu 5/8" x 11
8 Płyta montażowa przesuwny
9 Śruby regulacyjne
10 Składane nóżki statywu
11 Gwint 5/8" x 11
12 Magnes mocujący
*Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania nie
wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment
osprzętu można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.
Dane techniczne
Laser krzyżowy
Maks. zasięg
Kąt rozwarcia
Dokładność niwelacji
Zakres samoniwelacji typowy
Czas niwelacji typowy
Klasa lasera
Typ lasera
Przyłącze statywu
Baterie
Czas pracy ok.
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure
01/2003
1 609 929 T56 • 24.2.09
58-iLMXL
30 m
120°
± 0,4 mm/m
± 4°
≤3 s
2M
635 nm, <1 mW
1/4" x 20
3 x 1,5 V LR6 (AA)
20 h
0,9 kg
Polski | 123
Montaż
Wkładanie/wymiana baterii (zob. rys. A)
Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii
alkaliczno-manganowych.
– Zdjąć gumowe zabezpieczenie 3.
– Otworzyć wnękę na baterie 6.
– Wymieniając baterię należy zwrócić uwagę na zachowanie
prawidłowej biegunowości zgodnie ze schematem
umieszczonym wewnątrz wnęki.
– Należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie. Stosować
tylko baterie, pochodzące od tego samego producenta i o
jednakowej pojemności.
– Zamknąć wnękę na baterię i nasunąć gumowe zabezpieczenie na
urządzenie pomiarowe.
f Jeżeli urządzenie jest przez dłuższy czas nieużywane, należy
wyjąć z niego baterie. Mogą one przy dłuższym nieużywaniu
ulec korozji i się rozładować.
Ustawienie urządzenia pomiarowego
– Ustawić urządzenie pomiarowe na stole stabilnym podłożu.
lub
– Zamontować urządzenie pomiarowe na ministatywie. Statyw
można nachylić w dwóch kierunkach – dzięki temu można
ustawić dowolny kąt. (zob. rys. B)
lub
– Zamocowań urządzenie pomiarowe na metalowych elementach,
używając do tego celu magnesy mocujące 12. (zob. rys. B)
Ze względu swoją na swoją wysoką precyzję niwelowania,
urządzenie pomiarowe jest bardzo wrażliwe na wstrząsy i zmiany
pozycji. Dlatego, by uniknąć przerw w eksploatacji, spowodowanych koniecznością powtórnego niwelowania, należy ustawiać je w
stabilnej pozycji.
124 | Polski
1 609 929 T56 • 24.2.09
Praca urządzenia
Włączenie
f Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.
f Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub
niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury.
Nie należy go na przykład pozostawiać na dłuższy okres czasu w
samochodzie W przypadku, gdy urządzenie pomiarowe poddane
było większym wahaniom temperatury, należy przed użyciem
odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury.
Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania
temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
f Należy unikać silnych uderzeń i nie dopuszczać do upadku
urządzenia pomiarowego. W przypadku silnego oddziaływania
zewnętrznego na urządzenie pomiarowe, należy przed
kontynuacją pracy przeprowadzić kontrolę dokładności (zob.
„Kontrola dokładności pomiaru urządzenia“, str. 127).
Włączanie/wyłączanie oraz zmiana trybu pracy
f Nie wolno kierować wiązki laserowej w stronę osób i
zwierząt, jak również spoglądać w wiązkę (nawet przy
zachowaniu większej odległości).
f Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia pomiarowego
bez nadzoru, a po zakończeniu użytkowania należy je
wyłączać. Wiązka lasera może spowodować oślepienie osób
postronnych.
– Aby włączyć urządzenie pomiarowe, należy nacisnąć przycisk
serwisowy 2.
LED 1
Warunki robocze
pali się zielonym
światłem
Urządzenie pomiarowe jest włączone i
znajduje się w zakresie samoniwelacji.
pali się czerwonym Urządzenie pomiarowe znajduje się w
światłem
trybie pracy ręcznej
pali się czerwonym Urządzenie pomiarowe znajduje się poza
światłem, a wiązka zakresem samopoziomowania.
lasera miga
miga
1 609 929 T56 • 24.2.09
Słabe baterie;
Urządzenie pomiarowe jeszcze
funkcjonuje, ale promienie lasera są coraz
słabsze
Polski | 125
– Wciskać przycisk serwisowy 2 tyle razy, ile to jest potrzebne do
ustawienia wybranego trybu pracy .
Tryb pracy
Przykład zastosowania
Pozioma wiązka
laserowa
Pionowa wiązka
laserowa
Krzyż (siatka)
Pochylony krzyż
(tryb pracy ręcznej)
– Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, należy naciskać przycisk
serwisowy 2 tak często, aż urządzenie się wyłączy.
126 | Polski
1 609 929 T56 • 24.2.09
Kontrola dokładności pomiaru urządzenia
Oprócz czynników zewnętrznych także i czynniki specyficzne dla
danego urządzenia (np. upadki lub silne uderzenia) mogą być
przyczyną zakłóceń w pomiarach. Dlatego za każdym razem przed
przystąpieniem do pracy należy skontrolować dokładność
urządzenia pomiarowego.
Sprawdzanie poziomej linii od przodu do tyłu (zob. rys. C1)
– Znaleźć dwie ściany, oddalone od siebie o ok. 5 metrów.
– Urządzenie pomiarowe ustawić w odległości ok. 30 cm od ściany
(W1) i skierować krzyż lasera na ścianę (W1), a następnie
zaznaczyć miejsce projekcji na ścianie jako punkt „a1“.
– Urządzenie pomiarowe obrócić o 180° i skierować krzyż lasera
na przeciwległą ścianę (W2), a następnie zaznaczyć miejsce
projekcji krzyża na ścianie jako punkt „b1“.
– Urządzenie pomiarowe ustawić na nowo, tak, aby znajdowało się
ono w odległości ok. 30 cm od ściany (W2) i skierować krzyż
lasera na ścianę (W2), a następnie zaznaczyć miejsce projekcji na
ścianie jako punkt „b2“.
– Urządzenie pomiarowe obrócić o 180° i skierować krzyż lasera
na przeciwległą ścianę (W1), a następnie zaznaczyć miejsce
projekcji krzyża na ścianie jako punkt „a2“.
– Zmierzyć odległość pomiędzy punktami „a1“ i „a2“ a także
pomiędzy „b1“ i „b2“.
Jeżeli odstęp jest równy, urządzenie pomiarowe jest skalibrowane.
Jeżeli różnica pomiędzy oboma punktami większa jest niż połowa
podanej dokładności pomiarowej, urządzenie pomiarowe należy
skalibrować.
1 609 929 T56 • 24.2.09
Polski | 127
Sprawdzanie poziomej linii z jednej strony do drugiej
(zob. rys. C2)
– Urządzenie pomiarowe ustawić w odległości ok. 2,5 m od ściany,
której długość wynosi min. 5 m.
– Emitować laser 30 cm od rogu. Zaznaczyć punkt (A) wzdłuż
poziomej linii lasera 2,5 m od punktu przecięcia linii w krzyżu.
– Obrócić urządzenie pomiarowe tak, aby krzyż lasera emitowany
był w odległości 4,6 m od pierwszego miejsca projekcji krzyża.
Odchylenie poziomej linii lasera od uprzednio zaznaczonego punktu
(A) nie powinno wynosić więcej niż połowa podanej dokładności
pomiarowej.
Wskazówka: Urządzenie pomiarowe justowane jest przez
producenta i nie potrzebuje dodatkowej kalibracji. Jeżeli mimo to
konieczne okazałoby się wyjustowanie urządzenia pomiarowego,
należy zwrócić się do punktu zakupu urządzenia lub do
autoryzowanego punktu serwisowego elektronarzędzi firmy Bosch.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Narzędzie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.
Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych
cieczach.
Zanieczyszczenia należy wycierać suchą, miękką ściereczką. Nie
należy używać żadnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.
W szczególności należy regularnie czyścić płaszczyzny przy otworze
wylotowym wiązki laserowej, starannie usuwając kłaczki kurzu.
Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli
produkcyjnej, ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien
przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch.
128 | Polski
1 609 929 T56 • 24.2.09
Obługa klienta oraz doradztwo techniczne
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: [email protected]
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: [email protected]
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Urządzenia pomiarowe, osprzęt i opakowanie powinny zostać
dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Tylko dla państw należących do UE:
Nie należy wyrzucać urządzeń pomiarowych do
odpadów domowych!
Zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/WE
dotyczącą zużytego sprzętu elektrotechnicznego
i elektronicznego i jej stosowania w prawie krajowym,
wyeliminowane niezdatne do użycia urządzenia
pomiarowe należy zbierać osobno i poddać wtórnej
przeróbce zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Akumulatory/Baterie:
Akumulatorów/baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych,
nie wolno ich wrzucać do ognia lub do wody. Akumulatory/baterie
należy zbierać, oddać do ponownej przeróbki lub usunąć w sposób
zgodny z zasadami ochrony środowiska.
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 91/157/EWG uszkodzone lub zużyte
akumulatory/baterie muszą zostać poddane utylizacji.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
1 609 929 T56 • 24.2.09
Polski | 129
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 T56 (2009.02) PS / 320 XXX

Podobne dokumenty

GMS 120 Professional

GMS 120 Professional el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης tr Orijinal işletme talimat pl Instrukcja oryginalna

Bardziej szczegółowo