SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH DO UśYTKU
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej
W RADOMIU
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Przedmiot
Religia
Edukacja
wczesnoszkoln
a
Tytuł programu
Program nauczania dla I etapu
edukacyjnego (klasy
1-3) sześcioletniej szkoły podstawowej
specjalnej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim
Program nauczania edukacji
wczesnoszkolnej dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim na I
etap edukacyjny
Numer i symbol Numer w szkolnym Klasy w których program
programu
zestawie
jest realizowany
nadany przez
programów
MEN lub
nauczania
dyrektora
szkoły
DKW – 4014 –
308/99
Rel/P/1/10
ED/P/2/10
PW 01/10
Klasa I
z up. w st. lekkim
Klasa I
z up. w st. lekkim
Język
angielski
Program nauczania języka angielskiego
na I etapie edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim
Logorytmika
Program nauczania logorytmiki na I
etapie edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim
Religia
W ramionach Ojca: Bóg kocha mnie.
Program nauczania religii na I etap
edukacyjny (kl. I – III) dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym (Kielar A. ,
Tomczak J. )
Kształcenie
zintegrowane
Program nauczania dla I etapu
edukacyjnego (klasy
1-3) sześcioletniej szkoły podstawowej
specjalnej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim
JA/P/3/10
Klasa I
z up. w st. lekkim
PW 16/09
Log/P/4/10
Klasa I
z up. w st. lekkim
AX – 1 i-03/5
Rel/P/5/10
Klasy I
z up. um. w st.
umiarkowanym
DKW – 4014 –
308/99
KS/P/6/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
PW 03/10
Logorytmika
Program nauczania dla I etapu
edukacyjnego (klasy
1-3) sześcioletniej szkoły podstawowej
specjalnej dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim
Log/P/7/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
Rel/P/8/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
JA/P/9/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
DKW – 4014 –
308/99
Religia
Program nauczania religii dla klas I – III
szkoły podstawowej „Jesteśmy dziećmi
BoŜymi” ks. Stanisława Łabendowicza
AZ – 1 – 01/1
Język
angielski
Program nauczania języka angielskiego
na I etapie edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim
Religia
„Wezwani przez Boga” –program dla klas
IV-VI szkoły podstawowej
AZ – 2 – 01/1
Rel/P/10/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Język polski
Program nauczania Szkoły Podstawowej
Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem
w stopniu lekkim
DKW 40-1420/00
JP/P/11/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Historia i
Program nauczania Szkoły Podstawowej
społeczeństwo Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem
w stopniu lekkim
DKW 4014137/00
HiS/P/12/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
PW – 33/08/09
Język
rosyjski
Program nauczania języka rosyjskiego na
II etapie edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim uczących się w szkole specjalnej
PW 19/04/05
JR/P/13/10
KL.VI
Język
angielski
Program z języka angielskiego na II
etapie edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim
PW 12/03/04
JA/P/14/10
KL. IV i VI
Matematyka
Program własny nauczania matematyki
dla klas IV-VI
PW 4/00/01
Mat/P/15/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Przyroda
Program nauczania przyrody w szkole
podstawowej specjalnej dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim
DKW 401454/00
Przy/P/16/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Muzyka
Program nauczania sztuka dla II etapu
edukacyjnego sześcioletniej szkoły
podstawowej specjalnej dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim
DKW 4014138/00
Muz/P/17/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Plastyka
Program nauczania sztuka dla II etapu
edukacyjnego sześcioletniej szkoły
podstawowej specjalnej dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim
DKW 4014138/00
Pla/P/18/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Technika
Program nauczania dla II etapu
edukacyjnego sześcioletniej szkoły
podstawowej specjalnej dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim
DKW 401430/00
Tech/P/19/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Informatyka
Program nauczania dla II etapu
edukacyjnego (kl. 4-6) sześcioletniej
szkoły podstawowej specjalnej dla
uczniów z upośledzeniem w stopniu
lekkim
DKW 401421/00
Inf/P/20/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Wychowanie
fizyczne
Program nauczania dla II etapu
edukacyjnego
(kl.4-6) sześcioletniej szkoły
podstawowej specjalnej dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu lekkim
DKW 4014301/99
WF/P/21/10
Klasy IV – VI
z up. w st. lekkim
Religia
„ W ramionach Ojca” –Bóg prowadzi
mnie Program nauczania religii na II
etap edukacyjny dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym (Kielar A.,
Tomczak J. )
Funkcjonowanie Szkolne Projekty Edukacyjne – program
w środowisku
własny nauczania dla II i III etapu
Plastyka
edukacyjnego dla uczniów
Technika
z upośledzeniem umysłowym w stopniu
Muzyka z
umiarkowanym
rytmiką
Wychowanie
fizyczne
Program wychowania i nauczania dzieci i
młodzieŜy upośledzonej umysłowo w
stopniu umiarkowanym i znacznym
AX-2i-03/5
Rel/P/22/10
Klasy IV – VI
z up. w st. umiarkowanym
PW 3/00/01
SPE/P/23/10
Klasy IV – VI
z up. w st. umiarkowanym
DOW –4014-S2/97
WF/P/24/10
Klasy IV – VI
z up. w st. umiarkowanym
Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2010
Zatwierdzam do uŜytku szkolnego
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH DO UśYTKU
W Publicznym Gimnazjum nr 15 Specjalnym
W RADOMIU
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Język polski
Program nauczania języka
polskiego w klasach
gimnazjum specjalnego
PW 01/09
JP/G/01/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Historia
Program nauczania historii
w gimnazjum dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW 02/09
His/G/02/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Wiedza o
społeczeń
stwie
Program nauczania wiedzy o
społeczeństwie w
gimnazjum specjalnym
PW 03/09
Wos/G/03/10
Klasa I iII
z up. w st. lekkim
Język
angielski
Program nauczania języka
angielskiego na III etapie
edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW 04/09
Ja/G/04/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Matematyka
„Matematyka z
zastosowaniem
informatyki”
Program nauczania na III
etapie edukacyjnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
PW 05/09
Mat/G/05/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Fizyka
„Spotkania z fizyką”
Program nauczania na III
etapie edukacyjnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
PW 06/09
Fiz/G/06/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Chemia
„Spotkania z chemią”
Program nauczania na III
etapie edukacyjnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
PW 07/09
Chem/G/07/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Biologia
Program nauczania biologii
w gimnazjum specjalnym
PW /08/09
Bio/G/08/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Geografia
Program nauczania
geografii w gimnazjum
specjalnym
PW 09/09
Geo/G/09/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Plastyka
„Rozwój przez sztukę”
Program nauczania plastyki
na III etapie edukacyjnym
dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW 10/09
Pla/G/10/10
Klasy I
z up. w st. lekkim
Muzyka
„BliŜej muzyki”
Program nauczania muzyki
na III etapie edukacyjnym
dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW 11/09
Muz/G/11/10
Klasy II
z up. w st. lekkim
Zajęcia
techniczne
„ Fotografia z obróbką
komputerową” Program
nauczania zajęć
technicznych na III etapie
edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW 12/09
ZT/G/12/10
Klasy II
z up. w st. lekkim
Zajęcia
techniczne
„Papieroplastyka”
Program nauczania zajęć
technicznych na III etapie
edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW 12/09
ZT/G/13/10
Klasy I
z up. w st. lekkim
Zajęcia
artystyczne
Zajęcia artystyczne –
plastyka – program
nauczania na III etapie
edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW02/10
ZA/G/14/10
Klasy II
z up. w st. lekkim
Informatyka
Program nauczania
informatyki na III etapie
edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
PW 13/09
Inf/G/15/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Wychowanie
fizyczne
Program wychowania
fizycznego w gimnazjum
specjalnym
PW 14/09
Wf/G/16/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Wychowanie
do Ŝycia w
rodzinie
Program nauczania
wychowania do Ŝycia w
rodzinie w gimnazjum
specjalnym
PW 15/09
WdŜ/G/17/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
Religia
Program nauczania religii w
gimnazjum „ Wierzyć
Jezusowi”
AZ – 3 – 01/1
Rel/G/18/10
Klasy I i II
z up. w st. lekkim
GIMNAZJUM KLASY III
Język polski
Język polski. Program nauczania w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
DKW-4014-18/00
JP/G/19/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
Historia
Matematyka
Informatyka
Biologia
Język
angielski
Wiedza o
społeczeń
stwie
Historia. Program nauczania
w gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
DKW – 4014 – 5/00
Matematyka. Program
nauczania w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
Informatyka. Program
nauczania w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
Biologia. Program nauczania
w gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
Program z języka
angielskiego na III etapie
edukacyjnym dla uczniów z
upośledzeniem w stopniu
lekkim
Program nauczania wiedzy o
społeczeństwie
DKW-4014-304/99
His/G/20/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
Mat/G/21/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
DKW-4014- 307/99
Inf/G/22/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
DKW – 4014 – 55/00
Biol/G/23/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
PW 13/03/04
JA/G/24/10
III
z up. w st. lekkim
DKW – 4014-240/00
WOS/G/25/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
Fizyka i
astronomia
Chemia.
Geografia
Technika
Wychowanie
fizyczne
Fizyka i astronomia.
Program nauczania w
gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
Chemia. Program nauczania
w gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
Geografia. Program
nauczania w gimnazjum
specjalnym dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
Technika -liternictworysunek techniczny dla
uczniów gimnazjum z
upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
Wychowanie fizyczne.
Program nauczania w
gimnazjum specjalnym dla
uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu
lekkim
DKW – 4014-56/00
Fiz/G/26/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
DKW 4014-57/00
Chem/G/27/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
DKW –4014 –305/99
Geo/G/28/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
PW 20/04/05
Tech.G/29/10
Klasy III
z up. w st. lekkim
DKW – 4014 – 175/00
WF/G/30/10
Klasy II i III
z up. w st. lekkim
Religia
Program nauczania religii w
gimnazjum „ Wierzyć
Jezusowi”
AZ – 3 – 01/1
Funkcjonowani
Szkolne Projekty
e w
Edukacyjne – program
środowisku
własny nauczania dla II i
Plastyka
III etapu edukacyjnego dla
Technika
uczniów
Muzyka z
z upośledzeniem umysłowym
rytmiką
w stopniu umiarkowanym
Wychowanie
Program wychowania i
fizyczne
nauczania dzieci i młodzieŜy
upośledzonej umysłowo w
stopniu umiarkowanym
i znacznym
PW 3/00/01
Religia
„ W ramionach Ojca” –
Program nauczania religii
rzymsko-katolickiej
uczniów niepełnosprawnych
umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym
dla gimnazjum
Klasy III
z up. w st. lekkim
SPE/G/32/10
Klasy I, II i III
z up. w st. umiarkowanym
i znacznym
DOW – 4014
–S– 2/97
WF/G/33/10
GN-3i-02/5
Rel/G/34/10
Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2010
Zatwierdzam do uŜytku szkolnego
Rel/G/31/10
Klasy I, II i III
z up. w st. umiarkowanym
i znacznym
Klasy I, II i III
z up. w st. umiarkowanym
i znacznym

Podobne dokumenty