Regulamin - Unikatowy Absolwent = Możliwości

Transkrypt

Regulamin - Unikatowy Absolwent = Możliwości
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 335/2011/2012
Rektora UAM z dnia 05.03.2012
Regulamin
organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych
w ramach projektu pt.: „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału
dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie
w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”.
POKL.04.01.01-00-019/10
Postanowienia ogólne
1. Staże zagraniczne, wizyty studyjne oraz staże dla młodych doktorów adresowane są do
pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Celem wyjazdu jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych
do prowadzenia dalszej pracy naukowo-dydaktycznej na UAM oraz wymiana doświadczeń
zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia.
2. Staże oraz wizyty, o których mowa w ust. 1 przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego uczelni).
3. Realizacja staży oraz wizyt odbywa się zgodnie z zasadami równości szans, poprzez
zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat programu, jednakowe kryteria oceny oraz
zarezerwowanie jednego miejsca w każdej kategorii ww. form wsparcia dla kobiet ze stopniem
doktora powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka/dzieci w ciągu 5 lat od
urodzenia dziecka/dzieci.
Definicje pojęć
1. Projekt - oznacza projekt: „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału
dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku
angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”, który realizowany jest na
podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01-00-019/10-00. Projekt jest
realizowany w okresie od 01.07.2010 r. do 31.12.2015 r.
2. Beneficjent/Uczelnia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Beneficjent Ostateczny (BO) – pracownik dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny UAM,
z którym została podpisana Umowa o staż zagraniczny, wizytę studyjną albo staż dla młodych
doktorów, zatrudniony w UAM na podstawie umowy o pracę albo aktu mianowania.
4. Biuro Projektu – adres: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań, Collegium Minus, pok. 306, email: [email protected]
5. Obsługa administracyjna – osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację zadania Projektu
(e-mail: [email protected]).
1
6. Kierownik projektu – osoba zarządzająca Projektem.
7. Aplikacja – zestaw dokumentów wraz z załącznikami wymagany od kandydatów ubiegających się
o wyjazd zagraniczny, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
8. Uczelnia Przyjmująca – zagraniczne ośrodki akademickie lub zagraniczne ośrodki naukowobadawcze przyjmujące BO.
9. Staż zagraniczny (SZ) – forma pobytu realizowanego zgodnie z planem wyjazdu, trwającego
1 miesiąc w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich lub naukowo-badawczych dla kadry
dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej ze stopniem dr hab. lub tytułem profesora, przydatnego do
prowadzenia pracy dydaktycznej.
10. Wizyta studyjna (WS) - forma pobytu realizowanego zgodnie z planem wyjazdu, trwającego
5 dni roboczych w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich lub naukowo-badawczych dla
kadry dydaktycznej w celu poznania nowoczesnych metod kształcenia, poszerzenia wiedzy
teoretycznej
i praktycznej o najnowsze osiągnięcia z danej dziedziny.
11. Staż dla młodych doktorów (Postdoc) – forma pobytu realizowanego zgodnie z planem
wyjazdu, trwającego 2 miesiące w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich lub naukowobadawczych dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej ze stopniem doktora, przydatnego do
prowadzenia pracy dydaktycznej.
12. Umowa o wyjazd zagraniczny na SZ/ Postdoc/ WS – umowa zawarta pomiędzy UAM a BO
określająca prawa i obowiązki stron umowy w związku z organizacją wyjazdu zagranicznego.
13. Plan stażu/wyjazdu – działania z zakresu dydaktyki (w przypadku SZ/WS) oraz z zakresu badań
naukowych (w przypadku Postdoc), które BO zamierza podjąć podczas realizacji wyjazdu.
14. Komisja Kwalifikacyjna – komisja powołana w celu wyłonienia i zatwierdzenia BO na SZ/
Postdoc/ WS.
15. Młody doktor – osoba posiadająca stopień doktora nie dłużej niż 5 lat i która nie ukończyła 35
roku życia.
16. Strona Projektu – strona internetowa projektu www.unikat.amu.edu.pl
Zasady organizacji SZ/ Postdoc/ WS
1. Zadanie dotyczące organizacji staży w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowobadawczych realizowane jest w okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2015 roku z zastrzeżeniem,
że niniejszy regulamin dotyczy roku kalendarzowego 2012.
2. Wyjazdy zagraniczne SZ/ Postdoc/ WS adresowane są do BO, zainteresowanych możliwością
wymiany doświadczeń na Uczelni Przyjmującej.
3. Bieżącą koordynacją nad właściwą organizacją SZ/ Postdoc/ WS zajmuje się Obsługa
administracyjna.
Uczestnicy SZ/Postdoc/WS
O organizację SZ/ Postdoc/ WS mogą ubiegać się osoby spełniające następujące kryteria formalne:
1. Są pracownikami naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę lub aktu mianowania na UAM (nieprzebywającymi na urlopie: zdrowotnym,
wychowawczym lub macierzyńskim).
2
2. Złożą aplikację o SZ/ Postdoc/ WS do Rady dej kategorii u w terminie wyznaczonym przez
Komisję Kwalifikacyjną.
3. Posługują się językiem angielskim lub językiem kraju, w którym odbędzie się staż SZ/ Postdoc/
WS w stopniu, co najmniej komunikatywnym.
4. Uprawdopodobnią, że w wyniku realizacji SZ/ Postdoc/ WS podniosą swoje kompetencje oraz
wzrośnie ich doświadczenie zwłaszcza w zakresie metod i technik nauczania.
Zasady aplikowania
1. Osoby ubiegające się o staż lub wizytę studyjną składają do Rady Wydziału aplikację
o SZ/ Postdoc/ WS w terminie wyznaczonym przez Komisję Kwalifikacyjną podając miejsce stażu
wraz z planowanym terminem jego odbycia.
2. Rekrutacja odbywa się przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym. Dokładny termin rekrutacji
podany będzie na stronie projektu.
3. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia Aplikacji do Rady Wydziału w terminach rekrutacji,
która zawiera nw. dokumenty:
1) wniosek o SZ/ Postdoc/ WS (zał. nr 1);
2) życiorys (zał. nr 2);
3) plan stażu/wyjazdu SZ/ Postdoc/ WS (zał. nr 3);
4) opinię przełożonego (Kierownik/Dyrektor/Dziekan) (zał. nr 4);
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (zał. nr 5);
6) oświadczenie o udziale w projektach finansowanych w ramach środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (zał. nr 6).
4. Aplikacja może być wycofana na każdym etapie postępowania konkursowego, na pisemną prośbę
kandydata.
5. Aplikacje niekompletne, niespełniające warunków formalnych konkursu oraz złożone
po wyznaczonym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.
6. Rady Wydziałów przekazują maksymalnie dwie kandydatury z każdego rodzaju wsparcia
do Komisji Kwalifikacyjnej w określonym terminie. Termin o którym mowa podany zostanie na
stronie projektu.
7. Osoba ubiegająca się o staż lub wizytę studyjną w trakcie trwania całego Projektu, tj. w okresie
od 01.07.2011 roku do 31.12.2015 roku może korzystać tylko z jednej formy wsparcia określonej
w niniejszym regulaminie.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w skład, której wchodzi Prorektor
ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni oraz Kierownik
projektu.
2. Procedura konkursowa obejmuje dwa etapy:
1) ocenę złożonych Aplikacji dokonaną przez Radę Wydziału i przekazanie maksymalnie
dwóch kandydatur do każdego rodzaju wsparcia do Komisji Kwalifikacyjnej;
2) wybranie i zatwierdzenie przez Komisję Kwalifikacyjną ostatecznych kandydatów
do każdego rodzaju wsparcia;
3
Oceniane (punktowane) parametry:
a) aktywna działalność organizacyjna na rzecz UAM, (0-10 pkt.),
b) prowadzenie zajęć w języku obcym w okresie ostatnich 3 lat (w zależności od liczby przedmiotów
0-10 pkt.),
c) niekorzystanie dotychczas ze wsparcia w ramach projektów finansowanych ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie działań o tym samym charakterze (10 pkt.);
d) szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze/wdrożeniowe (np. patent, wdrożenie) (w przypadku
Postdoc) (10 pkt. za osiągnięcie),
e) punkty przyznane przez przełożonego (Kierownik/Dyrektor/Dziekan) (0-30 pkt.),
f) zgodnie z polityką równych szans w konkursie pierwszeństwo będą miały kobiety ze stopniem
doktora powracające do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka/dzieci w ciągu 5 lat od
urodzenia dziecka/dzieci.
3) Wszystkie punkty sumuje się, a następnie powstaje lista rankingowa osób
zakwalifikowanych do wyjazdu. Pierwszeństwo mają osoby, które uzyskały największą liczbę
punktów - do wyczerpania limitu miejsc w danym roku. Kandydat, który nie został
zakwalifikowany do wyjazdu w danym roku może ponownie złożyć Aplikację.
3. Komisja Kwalifikacyjna tworzy listę podstawową osób zakwalifikowanych na wyjazd oraz listę
rezerwową. W przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, prawo wyjazdu przysługuje kolejnej
osobie z listy rezerwowej.
4. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. UAM może upowszechniać informacje o rezultatach konkursu za pośrednictwem Internetu
lub innych mediów w celu promocji Projektu.
6. W przypadku nie wyłonienia odpowiedniej liczby Uczestników stażu lub wizyty studyjnej
określonej w Projekcie lub rezygnacji wyłonionych kandydatów, Komisja Kwalifikacyjna ma prawo
ogłosić dodatkowy termin składania Aplikacji.
Realizacja wyjazdu SZ/ Postdoc/ WS
1. SZ/ Postdoc/ WS można odbywać wyłącznie w czasie trwania roku dydaktycznego w Uczelni
Przyjmującej.
2. Przed podpisaniem Umowy o wyjazd zagraniczny na SZ/ Postdoc/ WS kandydat na BO
zobowiązany jest dostarczyć Obsłudze administracyjnej następujące dokumenty w jednym
egzemplarzu:
1) deklarację udziału w projekcie (zał. nr 7);
2) formularz PEFS (zakres danych o uczestniku projektu) (zał. nr 8);
3) wniosek o wyjazd za granicę (zał. nr 9);
4) potwierdzenie przyjęcia na staż z Uczelni Przyjmującej (zał. nr 10).
3. Przed wyjazdem do Uczelni Przyjmującej Uczestnik składa Obsłudze administracyjnej wniosek
o realizację zagranicznej podróży służbowej nie później niż 10 dni przed wyjazdem (zał. nr 9).
4. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd, otrzymuje stypendium w wysokości określonej
w Zadaniu 8 projektu.
4
Wysokość stypendium dla młodych doktorów (Postdoc) wynosi: 5 000 zł./m-c x 2.
Wysokość stypendium dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej ze stopniem dr hab. lub
tytułem profesora (SZ) wynosi: 8 000 zł./m-c.
Wysokość stypendium dla kadry dydaktycznej na wizytę studyjną (WS) wynosi: 3 270 zł./ 5 dni
roboczych.
Obowiązki Uczestnika SZ/Postdoc/WS
1. Uczestnik SZ/ Postdoc/ WS jest zobowiązany do:
1) przestrzegania warunków Umowy o SZ/ Postdoc/ WS;
2) realizowania zadań zgodnie z Planem stażu/wyjazdu.
2. Uczestnik/BO SZ/Postdoc/WS organizuje wyjazd (zgłoszenie wyjazdu, transport, zakwaterowanie,
kontakt z Uczelnią Przyjmującą) we własnym zakresie pozostając w kontakcie z Obsługą
administracyjną.
Monitoring i sprawozdawczość
Uczestnik/BO stażu lub wizyty studyjnej jest zobowiązany do dostarczenia Obsłudze
administracyjnej, do 14 dni po powrocie z wyjazdu zagranicznego, następujących dokumentów:
1) kopię biletu z zaznaczoną datą wyjazdu i powrotu oraz ceną i/lub oświadczenia o odbyciu
podróży własnym samochodem;
2) dziennika stażu (dotyczy SZ i Postdoc) (zał. nr 12);
3) dokumentu potwierdzającego pobyt w Uczelni Przyjmującej (w terminie zgodnym
z podpisaną Umową o wyjazd zagraniczny), (zał. nr 13);
4) dokumentacja wizyty (dotyczy WS) (zał. nr 14);
5) wypełnionej ankiety ewaluacyjnej (zał. nr 15)
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Zmiana regulaminu nie powoduje zmiany umowy z BO.
4. Uczestnik/BO projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
5. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu:
www.unikat.amu.edu.pl
6. Podział poszczególnych form wsparcia na jednostki organizacyjne określa załącznik nr 16.
7. Integralną częścią Regulaminu są wymienione w Regulaminie załączniki.
5
Załączniki:
1. Wniosek o SZ/ Postdoc/ WS (zał. nr 1);
2. Życiorys (zał. nr 2);
3. Plan stażu/wyjazdu SZ/ Postdoc/WS (zał. nr 3);
4. Opinia przełożonego (Kierownik/Dyrektor/Dziekan) (zał. nr 4);
5. Oświadczenie BO o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych (zał. nr 5);
6. Oświadczenie o udziale w projektach finansowanych w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(zał. nr 6);
7. Deklarację udziału w projekcie (zał. nr 7);
8. Formularz PEFS (zakres danych o uczestniku projektu) (zał. nr 8);
9. Wniosek o wyjazd za granicę (zał. nr 9);
10. Potwierdzenie przyjęcia na staż z Uczelni Przyjmującej (zał. nr 10);
11. Umowa z BO na wyjazd SZ/WS/Postdoc (zał. nr 11);
12. Dziennik stażu (zał. nr 12);
13. Dokument potwierdzający pobyt w Uczelni Przyjmującej (zał. nr 13);
14. Dokumentacja wizyty studyjnej (dotyczy WS) (zał. nr 14).
15. Ankieta ewaluacyjna (zał. nr 15)
16. Podział poszczególnych form wsparcia na jednostki organizacyjne (zał. nr 16).
6