Planowane wydatki Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej

Transkrypt

Planowane wydatki Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni-Letnisko
Planowane dochody
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
801
80101
0750
0970
Wartość
Oświata i wychowanie
10 430,00
Szkoły podstawowe
10 430,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
6 400,00
4 030,00
Planowane wydatki
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
801
80101
Wartość
Oświata i wychowanie
3 895 587,00
Szkoły podstawowe
3 561 299,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
194 600,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
385 333,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
65 486,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
50 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
50 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
10 000,00
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 100,00
4300
Zakup usług pozostałych
40 000,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
170 000,00
2 283 850,00
120 000,00
2 000,00
4410
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
171 880,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
332 068,00
4370
80103
3 550,00
2 500,00
1 000,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 800,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
38 837,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
6 424,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
21 000,00
225 000,00
200,00
17 807,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2 220,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80146
220,00
1 000,00

Podobne dokumenty