wybor_wykonawcy zad 5

Transkrypt

wybor_wykonawcy zad 5
Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r.
OGŁOSZENIE
o wyborze wykonawcy
dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności dla
Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania z podziałem na zadania
CPV- 15500000-3, 15300000-1, 15221000-3, 15891900-9, 15100000-9; 15112100-7,
15800000-6, 15810000-9
Nr sprawy ZP-1.2015
dotyczy zadania nr 5
Zamawiający Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ul. Lekcyjna 29, 51-169 Wrocław,
zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
907 ze zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww.
zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:
PHU Blugel Angelika Uchańska
ul. S. Świstackiego 5a,
50-430 Wrocław
- która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę brutto 232.817,00 zł.
Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ, otrzymał w wyniku oceny
najwyższą łączną ilość punktów tj. 291,90 w tym za kryterium „cena” – 261,90 pkt. za kryterium
produkt ekologiczny – 30 pkt.
Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Pzp., że ww. postępowaniu została
złożona oferta firmy Zakład Handlu i Usług Kama Łaszczyn 25a , 63-900 Rawicz, która spełnia
warunki określone w SIWZ, otrzymała łącznie 270 punktów, w tym za kryterium „cena” – 270 pkt.
za kryterium produkt ekologiczny – 0 pkt.

Podobne dokumenty