Prezentacja Michała Piekarskiego - Grafik

Transkrypt

Prezentacja Michała Piekarskiego - Grafik
Freelancer
grafik pracujĄcy
na zlecenie
MICHAŁ PIEKARSKI
19 maja 2011
2
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
TopGear, Wydawnictwo Burda Communications od 2008
PIEKARSKI DESIGN
3
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
A9/@0G39E/2=@C75/:Ì>/5=A
A9/@0G
39E/2=@C
BVS8SeSZa]T3QcOR]`bVS5OZt^OU]a7aZO\Ra
BSa]`]aRS3QcOR]`g5OZt^OU]a
5/
:/>/
5=A
75/:Ì>/5=A
BVS8SeSZa]T3QcOR]`bVS
5OZt^OU]a7aZO\Ra
BSa]`]aRS3QcOR]`
g5OZt^OU]a
#'
#(
2ñC<
5:/
!
Opracowanie całości albumu Skarby Ekwadoru i Galapagos, 2011
"
PIEKARSKI DESIGN
4
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
5OZt^OU]a
Wyspy Galápagos zostały oficjalnie
odkryte 10 marca 1535 roku przez biskupa
Tomasa de Berlangę, który odbywał
podróż misyjną z Panamy do Peru. Były
to czasy wielkich odkryć geograficznych,
a kilka lat wcześniej wyprawa Magellana
jako pierwsza opłynęła dookoła
ziemię. Jednak biskup Berlanga nie był
odkrywcą. Płynął właśnie do podbitego
przez F. Pizarrę Peru, gdy brak wiatru
zatrzymał jego statek i zniósł prądami
na zachód. Odkrycie, którego dokonał
było całkowicie przypadkowe, a sam
Berlanga nie widział wielkiej wartości w
odnalezionych wyspach. Opisał je jako
ląd zasiedlony jedynie przez ptaki, foki
i gady, jako ziemię, na której nie może
wyrosnąć choćby źdźbło trawy, bo całą
pokrywa oset. Biskup Berlanga próbując
zdobyć wodę pitną dla swojej załogi
początkowo dotarł do pierwszej wyspy,
a następnie do kolejnej, której zarys
wskazywał, że znajdują się na niej wysokie
szczyty (prawdopodobnie była to Santa
Cruz). Poszukiwania trwały kilka dni i
ostatecznie zakończyły się sukcesem. Wodę
odnaleziono w wąwozie między skałami.
Niestety zapłatą za poszukiwania była
śmierć dwóch ludzi i dziesięciu koni, gdyż
do czasu odnalezienia wody, przetrwanie
mogło zapewnić jedynie wyciskanie jej z
kolczastych kaktusów. W trakcie dalszej
eksploracji archipelagu biskup odkrył
jeszcze dwie wyspy (prawdopodobnie były
to Santiago oraz Isabela), ale w raporcie
do Króla Hiszpanii nie nazywał ich w
żaden konkretny sposób. Nazwy zostały
nadane dopiero przy publikacji mapy
świata Oreliusa z 1570 roku. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że wyspy zostały
odkryte nawet 60 lat wcześniej przez króla
Inków – Tupaca Yupanqui i wspomina
o tym przekazywana z pokolenie na
pokolenie inkaska legenda. Nie istnieją
jednak żadne mocne dowody na to, że tak
się naprawdę stało.
Położenie wysp Galápagos na trasie
pomiędzy podbitym imperium inkaskim
w Andach oraz Panamą i Meksykiem
spowodowało, że pod koniec XVI wieku
stały się one celem brytyjskich piratów,
którzy przybijali do nich po zapasy
żywności, czyli łatwe w utrzymaniu żywe
żółwie olbrzymie potrafiące wytrzymać
na statkach wiele tygodni bez jedzenia.
Pod koniec XVIII wieku piratów zastąpili
wielorybnicy. Niestety te wydarzenia
spowodowały znaczący spadek populacji
lokalnej fauny, w tym głównie żółwi
olbrzymich.
Do roku 1832 wyspy oficjalnie należały do
Hiszpanii, która jednak nie wykazywała
nimi zbytniego zainteresowania. Od
1832 roku zostały przejęte przez
Ekwador i nazwane „Archipelagiem
Ekwadorskim”, by w 1892 roku zmienić
nazwę na „Archipelag Colona” na cześć
400-setnej rocznicy odkrycia Ameryki
przez Krzysztofa Kolumba. Do dziś jest
to nazwa oficjalna, choć potocznie wyspy
dalej nazywa się Galápagos. Największą
sławę archipelag zawdzięcza przede
wszystkim badaniom Karola Darwina.
Od tamtej pory niezwykły świat przyrody
zafascynował zarówno naukowców, jak
i turystów. W 1934 roku powołano do
życia Park Narodowy Galápagos, a w
1959 roku objął on swoją powierzchnią aż
97,5% archipelagu. W 1978 roku został
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, by w 1998 roku wejść w
skład Rezerwatu Morskiego Galápagos
chroniącego również otaczające je wody.
Archipelag tworzy 19 wysp pochodzenia
wulkanicznego, 107 wysepek i dużych
odsłoniętych skał. Zaledwie 13 z 19 wysp
ma powierzchnię większą, niż 10 km2, a
największe z nich to Isabela, Santa Cruz,
Fernandina, San Salvador i San Cristobal.
Pozostałe to skrawki lądu poniżej 1km2.
Ludzie mieszkają na 5 wyspach, a ich
populacja nie przekracza 19 tysięcy. Mała
liczba ludności na wyspach wynika przede
wszystkim z faktu, że są one zbudowane z
bazaltu, część wulkanów jest ciągle czynna,
a dostęp do wody bardzo ograniczony.
Galápagos – największy klejnot wśród
ekwadorskich skarbów prezentujemy na
kolejnych zdjęciach...
5OZt^OU]a7aZO\Ra
5OZt^OU]a
The ut Islands were officially discovered
on 10 March 1535 by Tomás de Berlanga,
who had been sailing on a missionary
journey from Panama to Peru. These were
times of great geographical discoveries,
including Magellan’s expedition around
the globe just a few years earlier. However
Bishop Berlanga was not an explorer.
He had been on his way to Peru, newly
conquered by F. Pizarro, when his vessel
drifted westward off course due to
diminished winds and strong currents. The
discovery he made was purely accidental,
and Berlanga himself was not aware of the
discovered islands’ great value. He simply
described it a land inhabited solely by
birds, seals and reptiles; a land on which
not even a blade of grass can grow, because
in its entirety it is covered with thistle.
In an attempt to get drinking water for
his crew, Bishop Berlanga went from one
island to the next until he came across
one whose outline indicated that there
are high peaks (most likely it was Santa
Cruz). The search went on for a couple
of days and finally ended with success.
Water was discovered in a gully between
rocks. Unfortunately, the search had been
costly, two men died along with ten horses
because up until its discovery, survival had
depended on squeezing drinking water
from thorny cactuses. During further
exploration of the archipelago, the Bishop
discovered two more islands (presumably
they were Santiago and Isabela), but in
his report to the King of Spain he did
not name them specifically. They were
not named until Ortelius published his
world map in 1570. There also exists
a big probability that the islands had
been discovered 60 years earlier by the
King of the Incas – Tupac Yupanqui – as
mentioned by an Inca legend told from
one generation to the next. However,
no hard evidence exists proving that this
actually happened.
Las Islas Galápagos fueron descubiertas
oficialmente el 10 de marzo 1535 por el
obispo Tomás de Berlanga, que realizó
a un viaje misionero de Panamá al
Perú. Aquellos eran tiempos de grandes
descubrimientos geográficos. Unos años
antes, la expedición de Magallanes habia
circunnavegado el mundo por primera
vez. Pero el obispo Berlanga no era un
descubridor. En un viaje hacia el ya
conquistado Perú por Pizarro, la falta
de viento detuvo su barco y dirigió las
corrientes hacia el oeste. El descubrimiento
que realizó, fue totalmente casual, y
Berlanga no advirtió el gran valor de las
islas descubiertas. Las describió como
unas tierras habitadas por aves, lobos
marinos y reptiles, y como una tierra en
la que no podia crecer ni siquiera una
brizna de hierba, ya que el cardo lo cubria
todo. El obispo Berlanga tratando de
obtener agua potable para su tripulacion
inicialmente llegó a una primera isla, y
luego a otra, en la que se dibujaban altos
picos (probablemente se trataba de Santa
Cruz). Aquella búsqueda duró varios días y
finalmente terminó exitosamente. El agua
se encontró en un barranco entre las rocas.
Por desgracia, aquella busqueda se cobró
la vida de dos hombres y diez caballos,
porque durante el tiempo necesario
para encontrar agua, la supervivencia
la podian proporcionar unicamente los
cactus espinosos, que eran apretados en
busqueda del liquido elemento. Durante
la exploración del archipiélago obispo
descubrió dos islas mas (es de suponer
que fueron Santiago e Isabela), pero en
un informe al Rey de España no les dio
ningun nombre. Los nombres no fueron
dados sino hasta la publicación del mapa
del mundo de Orelius en 1570. Aun
asi, es muy probable que las islas fueran
descubiertas, incluso 60 años antes por
el rey de los incas - Tupac Yupanqui. De
esto habla una leyenda Inca trasmitida de
generacion a generacion. Sin embargo, no
hay pruebas sólidas de que esto realmente
haya sucedido.
The position of the Galápagos Islands
on the route between the defeated Inca
Empire in the Andes and Panama and
Mexico, meant that by the end of the
sixteenth century they became a goal of
British pirates, who raided them in order
to stock up on food, especially turtles
which can be easily kept alive on board
and are capable of withstanding weeks
$
Opracowanie całości albumu Skarby Ekwadoru i Galapagos, 2011
without food. By the end of the eighteenth
century whalers replaced the pirates.
Unfortunately, these events resulted in a
significant decrease in the population of
the local fauna, including mainly giant
tortoises.
Up until 1832 the islands officially
belonged to Spain, which showed little
interest in them. In 1832 they were
taken over by Ecuador and named the
“Ecuadorian archipelago”, but in 1892
they were renamed “Archipelago Colona”
in order to commemorate the 400th
anniversary of Columbus’ discovery of the
New World. To this day it’s the official
name, although the islands are commonly
referred to as the Galápagos Islands.
The archipelago is best known thanks to
Charles Darwin and his research. Since
then, this extraordinary natural world has
fascinated scientists as well as tourists. In
1934 the Galápagos National Park was
established, and in 1959 it encompassed
97.5% of the surface of the archipelago.
In 1978 it was designated as a UNESCO
World Heritage Site and in 1998 it
become part of the Galápagos Marine
Reserve to protect the surrounding waters.
19 volcanic islands make up the
archipelago, along with 107 rocks and
islets. Merely 13 out of 19 islands are
bigger that 10 km2: Isabel, Santa Cruz,
Fernandina, San Salvador and San
Cristobal are among them. The rest are
scraps of land roughly 1km2. People
inhabit 5 of the islands, with a total
population not exceeding 19 thousand.
The small population of the islands is
primarily due to the fact that they are
made of basalt, some of the volcanoes
are still active, and access to water is very
limited.
In the following pictures we present the
Galápagos Islands – the greatest jewel
among the treasures of Ecuador...
La ubicación de las Islas Galápagos, en
la ruta entre el conquistado imperio
incaico en los Andes y entre Panamá y
México dieron lugar que a finales del
siglo XVI, fueran un lugar importante
para los piratas ingleses, que llegaban para
completar los suministros de alimentos,
en este caso, las enormes tortugas que eran
fáciles de mantener vivas y eran capaces
de soportar a bordo durante semanas sin
alimentos. A fines del siglo XVIII, los
piratas son sustituidos por balleneros.
Lamentablemente, estos acontecimientos
dieron lugar a una disminución
significativa de la población de la fauna
local, incluyendo a las tortugas gigantes.
Hasta 1832, las islas oficialmente
pertenecían a España, que, sin embargo,
no habia mostrado demasiado interes en
ellas. En 1832, fueron recibidas por el
Ecuador y denominadas “Archipiélago
del Ecuador”, y en 1892 se les cambió
de nombre por el de “Archipiélago de
Colón”, en honor del 400 aniversario
del descubrimiento de América por
Cristóbal Colón. Hasta la fecha, aunque
este su nombre oficial, es comúnmente
conocida como Islas Galápagos. La fama
del archipiélago se debe sobre todo a la
investigación de Charles Darwin. Desde
entonces, este extraño mundo natural
ha fascinado a científicos y turistas. En
1934 se estableció el Parque Nacional
Galápagos, y en 1959 éste se hizo cargo
de una superficie que comprende el
97,5% del archipiélago. En 1978, el
archipiélago fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y en 1998
pasó a formar parte de la Reserva Marina
de Galápagos para asimismo proteger el
agua circundante.
El archipiélago esta formado por 19 islas
de origen volcánico, 107 islotes y grandes
rocas expuestas. Sólo 13 de las 19 islas
tienen una superficie de más de 10 km2,
y las mas grandes de ellas son Isabela,
Santa Cruz, Fernandina, San Salvador y
San Cristóbal. El resto es tierra de menos
de 1 km2. La gente vive en cinco islas y
su población no excede de 19.000. La
pequeña población de las islas se debe
principalmente al hecho de que están
hechas de basalto, algunos de los volcanes
siguen activos y el acceso al agua es muy
limitado.
Las Galápagos, entre sus tesoros, la mayor
joya de Ecuador. Las presentamos en las
siguientes fotos ...
$
PIEKARSKI DESIGN
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
E SAVAN
TH
E SAVAN
TH
I am I &
You are You
What happened
to Elephant
H A N I MA
TH
E SAVA
NA
LS
N
who wanted to be late for
the poetry contest
TH
EATRE
t
LI
GA BOOK
Seria książeczek dla dzieci, Wydawnictwo LigaBooks, 2011
Written by Ewa Bukowska
Pictures by Gabriel Lisowski
ANIMA
AH
L
N
HEATRE
ST
HEATRE
ST
Kotsker Rebbe Presents:
Kotsker Rebbe Presents:
Written by Ewa Bukowska
Pictures by Gabriel Lisowski
HEATRE
ST
ANIMA
AH
L
N
ANIMA
AH
L
N
E SAVAN
TH
5
Kotsker Rebbe Presents:
What happened
to Crane
who wanted to become
the King of Animals
Written by Ewa Bukowska
Pictures by Gabriel Lisowski
t
PIEKARSKI DESIGN
6
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
T
he road home from school
leads through a forest. Until
recently it seemed to me the
most beautiful road in the
world. But I’m beginning to find it boring.
I know every yard, every step. I know every
stone, every leaf. I know which trees give
shade, and which give fruit.
This morning I said to my Mom:
“I am a big elephant, and since I am a big
elephant, I can choose my own road.”
“Darling,” my Mom said, “you are not big
enough to search for your own road.
The old road is very good. It’s the quickest
and safest way home.
Stick to it, otherwise you might get lost.”
There go my friends running down the
road, laughing and cheering, but I am
thoughtful.
I didn’t reply. I am big. I want to discover
my own road home.
Our teacher says that the earth is round,
and that if we take the road away from
school we’ll end up where we started, in
the schoolyard.
Hmmm, something to think about.
14
Seria książeczek dla dzieci, Wydawnictwo LigaBooks, 2011
PIEKARSKI DESIGN
7
B
C
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
/`bgðQW
/`bgðQW
/`bgñQW
;„eWæ
;„eWæ
;„eWç
JAN
BERDYSZAK
Puste jest pełne
EL˚BIETA DZIKOWSKA: Kiedy doszed∏ pan do
przekonania, ˝e pustka jest tak samo wa˝na
jak pe∏nia? Pisa∏ pan: „Pustka to bia∏a kartka
czekajàca na kresk´, to przestrzeƒ czekajàca
EgeWORgh;Wab`hO[W;OZO`abeO
FhfXPShi<XbcaiP\X<P[PabcfP
FhfXPShi<XbcaiP\X<P[PabcfP
3ZòPWSbO2hWY]eaYO
3ZòPWSbO2hWY]eaYO
dowuje si´ sama. W sztuce korzystamy z obu
tych cz´Êci. Pomog∏y mi w uÊwiadomieniu
sobie tego filozofie: Êródziemnomorska, hinduska, chiƒska.
na rzeêb´, cisza czekajàca na dêwi´k…”.
ED: Wyra˝a pan t´ dwoistoÊç w malarstwie, rzeê-
Od wczesnych lat zajmowa∏em si´ wieloma dziedzinami sztuk – malarstwem, rzeêbà, architekturà, poezjà, muzykà,
i dzi´ki temu w∏aÊnie zrozumia∏em, ˝e „zabudowujemy” naszà intencjà tylko cz´Êç Êwiata,
podczas gdy wi´ksza jego cz´Êç, ta pusta, zabu-
bie, obiektach, instalacjach. Tak˝e w ró˝nych mate-
JAN BERDYSZAK:
ria∏ach – drewnie, metalu, szkle, nawet trykocie.
Nie tyle wyra˝am, ile u˝ytkuj´ takie stany pustki, prowokuj´ tak˝e jej uaktywnienie.
Staram si´ sprawiaç, ˝e zaczynamy jà dostrzegaç jako szczególnà wartoÊç.
JB:
Koło podwójne XVII, 1962
16
JÓZEF
CZAPSKI
Wyrazić ból
za ra zem ma la rzy pol skich. Wie si´ spo ro
chodziç, widywaç ludzi, dbaç o sprzedawanie
obrazów. Zupe∏nie mi to niepotrzebne. Nie
utrzymuj´ zresztà stosunków z Francuzami.
o pana wielkim dziele, lecz trudno zobaczyç
ED: Ale na wystawach wyst´puje pan jako
EL˚BIETA DZIKOWSKA: Paradoksalnie, jest
pan jednym z najbardziej znanych i nieznanych
Opracowanie całości serii książek Artyści mówią, Wydawnictwo RosikonPress, 2011
(we wspólpracy z Mateuszem Piekarskim)
pana obrazy. A namalowa∏ pan ich niema∏o.
Francuz?
JÓZEF CZAPSKI: Nigdy nie prowadzi∏em ich
rachunku. Wystawiam regularnie w jednym
tylko mieÊcie, w Chexbres pod Lozannà.
JC: Nigdy w ˝yciu! Jestem Polak i koniec.
Podziwiam Francuzów, ale oni na pewno nie
sà obok mnie. Sà naprzeciwko. Obok mnie sà
Polacy. Od 1924 roku, kiedy przyjecha∏em tu
po raz pierwszy, aby odkrywaç Êwiat, sta∏ si´
on zupe∏nie odmienny. DziÊ nie wiem, kto
Dlaczego w∏aÊnie tam?
JC:Bo
tam mieszka taki wariat, który mnie
zbiera. Zwalnia mnie to z tego, ˝eby gdzieÊ
Na wystawie, 1981
36
PIEKARSKI DESIGN
8
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
Dress code
dla 20-, 30-,
40-, 50-latka
Jak zrobić
dobre
wrażenie
Jak czytać
metki
Savoir
vivre
?daVciV
@lVÑc^Zlh`V
AZ`X_V
hinaj
YaVbŸèXonoc
PIEKARSKI DESIGN
9
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZLECENIE
• Telefon
• Email
PIEKARSKI DESIGN
10
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
PIEKARSKI DESIGN
11
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
1 zakres zlecenia - szczegółowy
•
•
•
•
Co trzeba zaprojektować?
Projekty wstępne, projekt podstawowy
Przygotowanie do druku
Druk
PIEKARSKI DESIGN
12
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
2 dla kogo będzie projekt
• Kto będzie odbiorcą?
• Jaka będzie ilość egzemplarzy,
wydruków?
PIEKARSKI DESIGN
13
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
3 kto ocenia?
• Kontakt ze zleceniodawcą
PIEKARSKI DESIGN
14
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
4 oczekiwania zleceniedawcy
• Jaki cel chcemy osiągnąć?
• Jak wygląda konkurencja?
PIEKARSKI DESIGN
15
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
5 warunki techniczne
•
•
•
•
•
Format
Papier
Druk
Introligatornia
Transport
PIEKARSKI DESIGN
16
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
6 termin
•n
a kiedy od otrzymania wszystkich
materiałów
PIEKARSKI DESIGN
17
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
7 warunki płatności
• Przelew czy do ręki
• Zaliczka - wysokość
• Termin - od przyjęcia projektu - ile dni?
PIEKARSKI DESIGN
18
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
ZaŁOŻENIA zlecenia
8 umowa
• wszysko co ważne - pisemnie, mailowo
PIEKARSKI DESIGN
19
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
poprzednia wersja
PIEKARSKI DESIGN
20
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
Nowa wersja
PIEKARSKI DESIGN
21
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
PIEKARSKI DESIGN
22
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
>=:A9/ >=:A9/
</E3393<2
</
E3393<2
AH:/97;7/AB/;CH3/9=ï17=G@3AB/C@/183/B@/91832:/2H73172://9BGE<G16
# b`Oag #
sponsor
B@/AG
>=:A9/
</E3393<2
# B@/AG
AhZOYW
bc`gabgQh\S
6]bSZS
`SabOc`OQXS
/b`OYQXS
RZORhWSQW
2ZO
OYbge\gQV
PIEKARSKI DESIGN
23
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
Ag[P]ZScògbSe[O^OQV
'$ 5 3 4:
>OaQOZO[O[g[O^YWhY]\Y`Sb\g[W
`OaO[WWhOh\OQh]\g[W[WSXaQO[W
URhWSeO`b]aWìhOb`hg[OèeæQh\WSh
^]RO\WS[QhOacXOYW^]eW\\Wð[gbO[
^ìRhWè2]bSU]a^]`]^`hgROb\gQV
\T]`[OQXWR]bgQhæQgQV\]QZSU„eUOa
`]\][WW]`UO\Wh]eO\gQVW[^`Sh
# B@/AG
È<SeaeSSY¸
'#
$ B@/AG
5 3 4:
4
È5OhSbOEgP]`QhO¸
B]Xcò^`OYbgQh\WSZ]UWabgQh\SU]b]eQS
µ\WSb`hSPOðZìQhSè\OR[O^æW^`hS
e]R\WYO[WòSPghO^ZO\]eOèheWSRhO
\WSE^`hSe]R\WYc¸
>=:A9/
]R\WYYb„`gW\a^W`cXS
U]QhOachOQVìQO
^`]^]\cXSabO`O\\WS
ag\OYOòRgeSSYS\Re`]Yc
>=:A9/
4
AhZOYW
;chSO
bc`gabgQh\S
egabOeg
/b`OYQXS
6]bSZS
2ZO
=PWSYbg
RZORhWSQW
`SabOc`OQXS
OYbge\gQV
!2
Ag[P]ZScògbSebSYðQWS
PIEKARSKI DESIGN
Oznaczenie cen noclegów
¬ do 60 zł za pokój 2-osobowy
24
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
Symbole użyte w mapach
... Najbliższe mojemu sercu miejsce w Bielsku to,
oczywiście, Teatr Polski,
który nota bene w 2010
r. obchodzi 120 rocznicę
powstania. ...
52 T R ASY
52 TRASY
„Newsweek”
POLSKA
POLSKA
552
2 T
R ASY
TRASY
POLSKA
„Pascala mamy mapki z konkretnymi
trasami i zaznaczonymi miejscami,
gdzie warto się zatrzymać, włącznie z
podaniem czasu, jaki powinniśmy tam
spędzić. Do tego sporo przydatnych
informacji dotyczących noclegów, gastronomii, organizowanych imprez.
o biekty
3D
... Najbliższe mojemu sercu miejsce w Bielsku to,
oczywiście, Teatr Polski,
który nota bene w 2010
r. obchodzi 120 rocznicę
powstania. ...
„Gazeta Wyborcza”
Dla
aktywnych
0koło
4 godzin
ANNA
GUZIK
aktorka i piosenkarka
poleca
„To już praktycznie logistyczne gotowce
– nie trzeba ślęczeć nad mapą i przewodnikami, żeby zaplanować zwiedzanie. W przewodniku”.
Hotele
restauracje
2
DzieŃ
... Najbliższe mojemu sercu miejsce w Bielsku to,
oczywiście, Teatr Polski,
który nota bene w 2010
r. obchodzi 120 rocznicę
powstania. ...
... Najbliższe mojemu sercu miejsce w Bielsku to,
oczywiście, Teatr Polski,
który nota bene w 2010
r. obcnicę powstania. ...
 wycieczki po wielkich miastach,
modnych kurortach, sennych
miasteczkach
i wioskach, miejscach odludnych
i dzikich, położonych z dala od
cywilizacji
 informacje o komunikacji,
noclegach, restauracjach i
rozrywkach
 nowość specjalne propozycje dla
amatorów aktywnego wypoczynku
 nowość wybrane atrakcje dla
rodzin z dziećmi
 nowość dokładne mapy i plany z
zaznaczoną trasą zwiedzania
a trakcje
dla dzieci
GRZEGORZ
TURNAU
poeta i piosenkarz
poleca
ANNA
GUZIK
aktorka i piosenkarka
poleca
POLSKA na weekend to przewodnik, który inspiruje
do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęca
do niebanalnego wypoczynku i proponuje starannie
zaplanowane i urozmaicone trasy na każdy weekend w roku!
Muzea
wystawy
... Najbliższe mojemu sercu miejsce w Bielsku to,
oczywiście, Teatr Polski, r.
obchodzi 120 rocznicę
powstania. ...
... Najbliższe mojemu sercu miejsce w Bielsku to,
oczywiście, Teatr Polski,
który nota bene w 2010
r. obchodzi 120 rocznicę
powstania. ...
s zlaki
turystyczne
GRZEGORZ
TURNAU
poeta i piosenkarz
poleca
ANNA
GUZIK
aktorka i piosenkarka
poleca
POLSKA
GRZEGORZ
TURNAU
poeta i piosenkarz
poleca
s zlaki
Muzea
turystyczne
wystawy
Szlaki
Muzea
turystyczne
wystawy
a trakcje
Dla
o biekty
Hotele
dla dzieci
restauracje
aktywnych
3D
Atrakcje
Hotele
Dla
Obiekty
dla dzieci
restauracje
aktywnych
3D
Symbole użyte w tekście
Oznaczenie cen noclegów
¬ do 60 zł za pokój 2-osobowy
2 60–100 zł za pokój 2-osobowy
3 100–200 zł za pokój 2-osobowy
4 200–400 zł za pokój 2-osobowy
5 od 400 zł za pokój 2-osobowy
PIEKARSKI DESIGN
25
FREELANCER grafik pracujący na zlecenie
dziękuję
PIEKARSKI DESIGN

Podobne dokumenty