Karta Charakterystyki

Transkrypt

Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
Aktualizacja: 2012-11-15
Wersja 01
1.1 Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.
Zidentyfikowane zastosowania:
AISE-P310 - Czyszczenie piekarników/grilli. Proces manualny.
AISE-P311 - Czyszczenie piekarników/grilli. Spryskanie i przetarcie w procesie manualnym.
Zastosowania odradzane:
Diversey Polska Sp. z o.o
Dane kontaktowe
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
tel. 22 328-10-00
fax. 22 328-10-01
[email protected]
1.4 Numer telefonu alarmowego:
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2.2 Elementy oznakowania
XIII.
Strona 1 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
3.2 Mieszaniny
Numer WE
Numer CAS
Numer REACH
Klasyfikacja
1-(2-metoksypropoksy)propan-2
-ol
2-aminoetanol
252-104-2
34590-94-8
01-2119450011-60
-
205-483-3
141-43-5
01-2119486455-28
C; R20/21/22-34-37
wodorotlenek sodu
215-185-5
1310-73-2
01-2119457892-27
C; R35
Klasyfikacja zgodna z Uwagi
(WE) 1272/2008
Skin Corr. 1B (H314)
Acute Tox. 4 (H302)
Acute Tox. 4 (H312)
Acute Tox. 4 (H332)
STOT SE 3 (H335)
Skin Corr. 1A (H314)
Procent
wagowy
3-10
3-10
0.1-1
* Polimer.
Wdychanie
Kontakt z oczami
pierwszej pomocy:
Wdychanie
Kontakt z oczami
substancji, patrz sekcja 11.
alkoholu.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Strona 2 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Podstawowe warunki przechowywania
10.4.
dopuszczalne
dopuszczalne
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
240 mg/m3
(NDSCh)
480 mg/m3
2-aminoetanol
2.5 mg/m3
7.5 mg/m3
wodorotlenek sodu
0.5 mg/m3
1 mg/m3
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
skutki miejscowe
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
danych
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
skutki miejscowe
skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
65
danych
danych
danych
danych
2%
danych
danych
danych
danych
Zalecane procedury monitorowania:
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
skutki
ogólnoustrojowe
1.67
3.75
wodorotlenek sodu
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
wodorotlenek sodu
1
danych
Strona 3 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
danych
danych
danych
danych
2%
danych
danych
danych
danych
danych
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
skutki miejscowe
skutki
ogólnoustrojowe
310
danych
danych
danych
danych
danych
danych
krótkoterminowe skutki miejscowe
krótkoterminowe skutki
ogólnoustrojowe
danych
danych
danych
danych
danych
danych
Wody
powierzchniowe,
(mg / l)
19
0.085
1.9
0.0085
skutki miejscowe
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
skutki
ogólnoustrojowe (mg
/ kg mc)
15
0.24
wodorotlenek sodu
3)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
wodorotlenek sodu
danych
3.3
3.3
1
danych
3)
skutki miejscowe
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
wodorotlenek sodu
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
danych
2
skutki
ogólnoustrojowe
37.2
2
1
danych
Okresowe (mg / l)
Oczyszczalnia
190
4168
100
danych
wodorotlenek sodu
danych
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
(mg / kg)
70.2
0.425
danych
danych
danych
Osady morskie (mg /
kg)
7.02
Gleba (mg / kg)
W powietrzu (mg/m3)
2.74
0.035
190
0.025
danych
danych
danych
wodorotlenek sodu
danych
danych
produktu:
Ochrona oczu / twarzy:
Strona 4 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
Czas przebicia >= 480 min
Czas przebicia >= 30 min
Ochrona dróg oddechowych:
wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Metoda/ uwaga
Barwa Przejrzysty
Zapach Charakterystyczny
Próg zapachu Nie dotyczy.
pH:
Nie dotyczy.
Podtrzymuje palenie: Nie dotyczy.
1.02 g/cm³ (20°C)
9.2. Inne informacje
Korozja metali
(zgodnie z IMDG/ADR):
Strona 5 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
Mieszaniny
Punkt
Gatunek:
Metoda
Czas
ekspozycji
(h)
> 4000
Szczur
Metody nie podano
1515
Szczur
OECD 401 (EU B.1)
1350
Szczur
Metody nie podano
Gatunek:
Metoda
9510
Królik
Metody nie podano
2504
Królik
OECD 402 (EU B.3)
1350
Królik
Metody nie podano
Gatunek:
Metoda
(mg / kg)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
LD
2-aminoetanol
LD
wodorotlenek sodu
LD
50
50
50
Punkt
Czas
ekspozycji
(h)
(mg / kg)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
LD
2-aminoetanol
LD
wodorotlenek sodu
LD
50
50
50
Punkt
(mg / l)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
wodorotlenek sodu
LC
50
LC
3.35
> 1.3
Szczur
Szczur
Non guideline test
Metody nie podano
LC
4800
Mysz
Metody nie podano
50
50
Wynik
Gatunek
Metoda
Metody nie podano
2-aminoetanol
Królik
OECD 404 (EU B.4)
wodorotlenek sodu
Królik
Metody nie podano
Gatunek
Metoda
Metody nie podano
Królik
OECD 405 (EU B.5)
Królik
Metody nie podano
Gatunek
Metoda
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Wynik
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
Czas
ekspozycji
(h)
7
1
Czas ekspozycji
Czas ekspozycji
uszkodzenie.
wodorotlenek sodu
Wynik
Czas ekspozycji
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
danych.
2-aminoetanol
danych.
Strona 6 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
wodorotlenek sodu
danych.
Wynik
Gatunek
Metoda
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Nie uczulajacy.
Metody nie podano
2-aminoetanol
Nie uczulajacy.
wodorotlenek sodu
Nie uczulajacy.
OECD 406 (EU B.6) /
GPMT
Diagnostyczny test
skórny powtarzanego
Wynik
Gatunek
Metoda
Czas ekspozycji
(h)
Czas ekspozycji
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
danych
2-aminoetanol
danych
wodorotlenek sodu
danych
Punkt
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
(mg/kg bw/d)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Brak
2-aminoetanol
danych
Brak
wodorotlenek sodu
danych
Brak
danych
Punkt
(mg/kg bw/d)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Brak
2-aminoetanol
danych
Brak
wodorotlenek sodu
danych
Brak
danych
Punkt
(mg/kg bw/d)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Brak
2-aminoetanol
danych
Brak
wodorotlenek sodu
danych
Brak
danych
Drogi
Punkt
Gatunek
(mg/kg bw/d)
1-(2-metoksypropoksy)
propan-2-ol
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
Komentarze
docelowe
Brak
2-aminoetanol
danych
Brak
wodorotlenek sodu
danych
Brak
danych
Strona 7 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
Dane mieszaniny:
Zmiana
1-(2-metoksypropoksy)
propan-2-ol
2-aminoetanol
wodorotlenek sodu
Wynik (in vitro)
Metoda
(in vitro)
Metody nie
podano
1-(2-metoksypropoksy)
propan-2-ol
2-aminoetanol
wodorotlenek sodu
Wynik (in vivo)
Metoda
(in vivo)
Test naprawy
DNA
hepatocytów
szczura OECD
473
Punkt
Specyficzny efekt
OECD 474 (EU
B.12) OECD
475 (EU B.11)
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(mg / kg mc /
d)
Brak
1-(2-metoksypropoksy)
propan-2-ol
Nie stwierdzono szkodliwego
danych
Brak
2-aminoetanol
inne skutki
Nie wiadomo
danych
teratogennego.
wodorotlenek sodu
Brak
danych
Potencjalne szkodliwe skutki dla zdrowia i objawy
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
Mieszaniny
Brak danych dla mieszaniny.
Punkt
Gatunek
Metoda
Poecilia
reticulata
Cyprinus carpio
Metody nie podano
Czas
ekspozycji
(h)
96
(EC) 440/2008, C.1
Metody nie podano
96
96
Gatunek
Metoda
Daphnia
magna Straus
Daphnia
magna Straus
Ceriodaphnia
sp.
metody nie podano
Czas
ekspozycji
(h)
48
(mg / l)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
wodorotlenek sodu
LC
50
LC
50
LC
50
> 1000
349
35
Punkt
(mg / l)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
EC
1919
2-aminoetanol
EC
65
wodorotlenek sodu
EC
40.4
50
50
50
Punkt
Gatunek
(mg / l)
OECD 202, metoda
statyczna
metody nie podano
48
Metoda badawcza
Czas
ekspozycji
(h)
48
Strona 8 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
EC
> 969
2-aminoetanol
EC
2.5
wodorotlenek sodu
EC
22
50
50
50
Punkt
Pseudokirchner
iella
subcapitata
Pseudokirchner
iella
subcapitata
Photobacteriu
m
phosphoreum
metody nie podano
96
OECD 201
72
metody nie podano
0.25
Gatunek
Metoda
Czas
ekspozycji
(dni)
Czas
ekspozycji
(mg / l)
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Brak
2-aminoetanol
danych
Brak
wodorotlenek sodu
danych
Brak
danych
Punkt
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
EC
(mg / l)
4168
2-aminoetanol
EC
> 1000
10
50
wodorotlenek sodu
Inokulum
Metoda
Pseudomonas
metody nie podano
Osad czynny
DIN EN ISO
8192-OECD
209-88/302/EEC
3 godzin (a)
(y)
Brak
danych
Punkt
Gatunek
Metoda
Oryzias latipes
Metody nie
podano
(mg / l)
Brak
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
2-aminoetanol
NOEC
wodorotlenek sodu
danych
1.2
Czas
ekspozycji
Zaobserwowano efekty
(dni)
Brak
danych
Punkt
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
NOEC
(mg / l)
> 0.5
2-aminoetanol
NOEC
0.85
wodorotlenek sodu
Gatunek
Metoda
Daphnia
magna
Daphnia
magna
Metody nie
podano
OECD 211
Czas
ekspozycji
Zaobserwowane skutki
(dni)
(dni)
Brak
danych
Okres
Metoda badawcza
Ocena
Komentarz
zaniku
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Metody nie podano
Szybko ulega fotodegradacji
Strona 9 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
wodorotlenek sodu
13 sekunda (y)
Metody nie podano
Szybko ulega fotodegradacji
Biodegradacja
Inokulum
Metoda
analityczna
DT50
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Metoda
Ocena
OECD 301F
(dni)
2-aminoetanol
Zanikanie RWO
OECD 301A
(dni)
wodorotlenek sodu
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
Nie dotyczy (substancji
nieorganicznej)
Metoda
Metody nie podano
1.01
Ocena
Komentarz
2-aminoetanol
danych
wodorotlenek sodu
Nie dotyczy, nie ulega bioakumulacji
danych
Gatunek
1-(2-metoksypropoksy)
propan-2-ol
2-aminoetanol
Metoda
Ocena
Komentarz
danych
danych
wodorotlenek sodu
danych
Adsorpcja / desorpcja w glebie lub osadzie
adsorpcji
Log Koc
desorpcji
Log Koc(des)
Metoda
badawcza
Gleba / typ osadu
Ocena
1-(2-metoksypropoksy)propan-2-ol
danych
2-aminoetanol
danych
gleby nie jest przewidywana
wodorotlenek sodu
danych
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Katalog odpadów:
Puste opakowanie
Zalecenie:
Strona 10 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
ADR, RID, ADN, IMO / IMDG, ICAO / IATA
14.1 Numer UN (numer ONZ): 1760
Corrosive liquid, n.o.s. ( ethanolamine , sodium hydroxide )
Klasa: 8
Nalepka (i): 8
14.4 Grupa pakowania: III
Nie.
Nie.
Nieznane.
kontenerach do przewozu luzem.
Inne istotne informacje:
ADR
Kod klasyfikacji C9
E
80
IMO/IMDG
EmS F-A, S-B
< 5%
SEKCJA 16: Inne informacje
Kod karty charakterystyki: MSDS8033
Wersja 01
Aktualizacja: 2012-11-15
chemikaliów (REACH)
R34 - Powoduje oparzenia.
Strona 11 / 12
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Cif(*) Professional Oven & Grill Cleaner
Skróty i akronimy:
Koniec karty charakterystyki
Strona 12 / 12

Podobne dokumenty