wał przeciwpowodziowy projekt koncepcyjny 1. koncepcja 1. część

Transkrypt

wał przeciwpowodziowy projekt koncepcyjny 1. koncepcja 1. część
30-350 KRAKÓW
ul. Zachodnia 5/41
6
12 267 68 68
12 378 46 23
508 335 223
GG/33/2012
Umowa/ zlecenie nr:
Stadium:
INWESTYCJA
ZAGADNIENIE
Projekt koncepcyjny
Egz. nr:
WE
„KONCEPCJA BUDOWY WAàU
PRZECIWPOWODZIOWEGO NA PRAWYM BRZEGU
RZEKI PRZEMSZY W REJONIE DZIELNICY CHEàM MAàY
W GMINIE CHEàM ĝLĄSKI”
OBIEKT
WAà PRZECIWPOWODZIOWY
ADRES OBIEKTU
Województwo Ğląskie, powiat bieruĔsko-lĊdziĔski,
gmina Cheám ĝląski, miejscowoĞü Cheám Maáy,
OPRACOWANIE
PROJEKT KONCEPCYJNY
CZĉĝû
TOM
1. KONCEPCJA
SKàADNIK
OPRACOWANIA
1. CZĉĝû TECHNICZNA
SPIS ZAWARTOĝCI
Strona 2
NUMERY EWIDENCYJNE
DZIAàEK
Str. 29
SPIS UZGODNIEē,
OPINII, POZWOLEē
imiĊ i nazwisko
PROJEKTANCI
KALKULATOR
SPRAWDZIà
INWESTOR
ZAMAWIAJĄCY
mgr inĪ. Zbigniew JARECKI
podpis
data
18.10.2012 r.
uprawnienia konstrukcyjno-inĪynierskie
budownictwa hydrotechnicznego BPP
301/81
techn. Rafaá STAWIARSKI
18.10.2012 r.
mgr inĪ. Dariusz ADAMEK
18.10.2012 r.
uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczeĔ MOIIB 2/2003
Gmina Cheám ĝląski z siedzibą w Cheámie ĝląskim,
ul. Konarskiego 2, 41-403 Cheám ĝląski
SPIS TREĝCI
·
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
str. 4
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
str. 4
3. MATERIAàY WYJĝCIOWE
str. 4
4. DANE OGÓLNE
str. 5
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
str. 5
6. DANE WYJĝCIOWE DO PROJEKTOWANIA
str. 5
6.1 Hydrologia
str. 5
6.2 Hydraulika doliny i koryta Przemszy
str. 17
6.3 Wpáyw eksploatacji górniczej
str. 20
7. OCENA ZAGROĩENIA POWODZIOWEGO MIEJSCOWOĝCI CHEàM MAàY
str. 21
8. OGÓLNA KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
str. 21
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
9. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU –
·
·
- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
str. 26
9.1. Obwaáowania prawego brzegu Przemszy warianty W-1 i W-2
str. 26
9.2. Odprowadzenie wód z zawala
str. 27
9.3. Obiekty pomocnicze i przygotowanie terenu
str. 27
9.4. Wpáyw obwaáowania na obiekty poza terenem inwestycji
str. 28
9.5. Wpáyw zbiornika ĝwinna PorĊba na rozwiązania projektowe
str. 27
10. ZAJĉTOĝû TERENU POD INWESTYCJĉ
str. 29
11. PODZIAà NA ZADANIA INWESTYCYJNE
str. 47
12. ETAPOWANIE INWESTYCJI
str. 47
13. PODSUMOWANIE, WNIOSKI KOēCOWE
str. 47
·
·
·
·
·
·
·
·
·
2
SPIS RYSUNKÓW
Mapa poglądowa - 1:50 000
- rys. nr 1
Plan sytuacyjno wysokoĞciowy – wariant W-1 – 1: 2000
- rys. nr 2.1
Plan sytuacyjno wysokoĞciowy – wariant W-2 – 1: 2000
- rys. nr 2.2
Profil podáuĪny – wariant W-1 – 1:100/2000
- rys. nr 3.1
Profil podáuĪny – wariant W-2 – 1:100/2000
- rys. nr 3.2
Przekroje poprzeczne – wariant W-1, W-2 - 1:100/500
- rys. nr 4
Przekroje typowe waáu i ubezpieczeĔ – 1:50
- rys. nr 5
Wariant W-1 Mapa ewidencji gruntów, zajĊtoĞü terenu – 1: 2000
-rys. nr 6.1
Wariant W-2 Mapa ewidencji gruntów, zajĊtoĞü terenu – 1: 2000
-rys. nr 6.2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
SPIS RYSUNKÓW w tekĞcie.
·
Mapa zalewu terenu wodą Q1% - 1:10 000
·
3
1.
·
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie wykonane zostaáo na podstawie umowy nr GG/33/2012 z
dn. 20.07.2012 r. zawartej pomiĊdzy Gminą Cheám ĝląski z siedzibą w Cheámie ĝląskim,
ul. Konarskiego 2, 41-403 Cheám ĝląski a Biurem Projektowym „Eko-Hydro” inĪ. Jarecki,
ul. Zachodnia 5/41, 30-350 Kraków.
·
2.
·
PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest: "Koncepcja budowy waáu przeciwpowodziowego na prawym
brzegu rzeki Przemszy w rejonie dzielnicy Cheám Maáy w gminie Cheám ĝląski".
W zakres opracowania wchodzą:
opracowanie danych hydrologicznych rzeki Przemszy dla odcinka objĊtego koncepcją,
obliczenia hydrauliczne koryta i doliny rzeki Przemszy dla czterech etapów osiadaĔ
górniczych terenu:
stan istniejący 2021 r,
etap rok 2020 r,
etap rok 2030 r,
etap docelowy rok 2050 r,
w dwóch wariantach obwaáowaĔ.
koncepcyjne opracowanie rozwiązaĔ technicznych obwaáowaĔ i zagospodarowania
terenu,
opracowanie wartoĞci kosztorysowej inwestycji (WKI).
·
3.
·
·
MATERIAàY WYJĝCIOWE.
Materiaáy wyjĞciowe opracowania stanowią:
3.1.
Materiaáy biura projektów:
3.1.1 Mapa topograficzna w skali 1:50 000 WODGiK Katowice,
3.1.2 Mapa topograficzna w skali 1:10 000 WODGiK Katowice,
3.1.3 Mapa sytuacyjno-wysokoĞciowa w skali 1:2 000 opracowanie KWK Piast
3.1.4 Geodezyjny pomiar przekrojów koryta Przmszy BP Eko-Hydro 2012 r.
3.1.5 Mapy osiadaĔ górniczych dla lat 2010 – 2020, 2021-2030, 2031-2050 - opracowanie
KWK Piast,
3.1.6 "Obliczenie
maksymalnych
przepáywów
rocznych
o
okreĞlonym
prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia w niekontrolowanym przekroju rzeki Przemszy
w Cheámie Maáym" IMiGW O/Kraków 2012 r.
3.2.
Opracowania Ĩródáowe:
3.2.1
„Projekt budowlany – Przemsza waá lewy kompleks 42 km 0+000 – 4+635”
Hydroprojekt Kraków 1999 r,
3.2.2
„Projekt budowlany – Prawy waá przeciwpowodziowy rzeki Przemszy w
km 0+000 do km 0+270 w m. BieruĔ Czarnuchowice gm. BieruĔ,
pow. bieruĔsko-lĊdziĔski, woj. Ğląskie” Cermet-Bud 2009 r.
3.2.3
„Projekt budowlany – Prawy waá przeciwpowodziowy rzeki Przemszy w
km 0+800 do km 1+450 w m. BieruĔ Czarnuchowice gm. BieruĔ,
pow. bieruĔsko-lĊdziĔski, woj. Ğląskie” Cermet-Bud 2009 r.
3.2.4 „Studium ochrony przeciwpowodziowej Gminy Cheámek” Instytut InĪynierii i
Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej 1998 r.
3.2.5 „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisáy” Rada Min. 2011 r.
·
·
4
3.3.
·
Normy, literatura techniczna, rozporządzenia:
3.3.1 Ustawa Prawo Wodne, Dz.U. Nr 115 z 2001 r. z póĨn. zmianami,
3.3.2 Ustawa Prawo Budowlane, Dz.U. Nr 89 z 1994 r. z póĨn. zmianami,
3.3.3 Rozp. Min. OĝZNiL w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü
obiekty hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 86 z 2007 r.
3.3.4 "Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych"
A. Byczkowski 1979 r.
3.3.5 "Hydrauliczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych" Dąbkowski, SkibiĔski,
ĩbikowski 1982 r.
3.3.6 "Melioracje rolne" Cz. Zakaszewski 1961 r.
3.3.7 „Waáy przeciwpowodziowe – wytyczne instruktaĪowe projektowania” – SGGW
Warszawa 1983 r.
·
·
4.
·
DANE OGÓLNE.
Teren objĊty niniejszym projektem koncepcyjnym administracyjnie poáoĪony jest w
województwie Ğląskim, powiat bieruĔsko-lĊdziĔski, gmina Cheám ĝląski. , miejscowoĞü Cheám
Maáy.
Administratorem rzeki Przemszy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.
5.
·
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
Przedmiotowy waá jest projektowany na prawym brzegu rzeki Przemszy w
km
4+752 – 6+652 jej biegu w miejscowoĞci Cheám Maáy.
Rzeka Przemsza jest lewobrzeĪnym dopáywem Górnej Wisáy, powstaje z poáączenia Czarnej i
Biaáej Przemszy. DáugoĞü rzeki od Ĩródeá Czarnej Przemszy, wynosi 88 km, powierzchnia dorzecza
wynosi 2121 km². Charakter cieku – rzeka wyĪynna, koryto w rejonie obwaáowaĔ jest uregulowane,
brzegi ubezpieczone narzutem kamiennym z lokalnymi uszkodzeniami.
Tereny wzdáuĪ biegu Przemszy są zagospodarowane, wystĊpują
liczne obiekty
infrastruktury:
- km 4+887 biegu Przemszy droga wojewódzka DW 780 – ul. Olimpijska wraz z mostem
drogowym, obecnie (2012 r.) w przebudowie,
- km 4+974 istn. napowietrzna linia WN
- km 5+020 istn. napowietrzna linia WN
- km 5+621 istn. káadka dla pieszych w ciągu ul. GórnoĞląskiej,
- km 6+090 istn. obwaáowania cofkowe potoku Imielinka,
- km 6+533 istn. napowietrzna linia WN,
- km 6+544 istn. napowietrzna linia WN,
- km 6+500 brzeg prawyzbiornik wodny Dzieükowice,
oraz zabudowane:
- zabudowa mieszkalna prawego brzegu Przemszy w odlegáoĞci 150 m od koryta, brzegu
lewego w odlegáoĞci 45 m od koryta, typu osiedlowego rozproszonego.
Teren inwestycji usytuowany jest w granicach obszaru górniczego Kopalni WĊgla
Kamiennego Piast w Bieruniu i podlega wpáywom eksploatacji górniczej.
6.
·
DANE WYJĝCIOWE DO PROJEKTOWANIA.
6.1.
Hydrologia.
Dla celów nin. koncepcji przyjĊto dane hydrologiczne wg opracowania IMiGW [3.1.5], dane
te zestawiono poniĪej.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Przepáyw Q2% wg interpolacji wynosi 95,16 m3/s.
16
6.2.
Hydraulika doliny i koryta Przemszy.
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano obliczenia hydrauliczne doliny i koryta przy
zastosowaniu programu komputerowego „Przekrój”, wykonującego obliczenia rzĊdnych zw. wody w
korytach nieregularnych dla ruchu wolnozmiennego w oparciu o przekroje poprzeczne terenu z
uwzglĊdnieniem parametrów hydraulicznych (szorstkoĞci) koryta i terenów przylegáych wg Ven Te
Chow’a dla:
- brzegów zadrzewionych i zakrzaczonych:
n= 0.060
- brzegów trawiastych
n= 0.040
- obszaru koryta gáównego
n= 0.032
Obliczenia przeprowadzono z uwzglĊdnieniem etapów osiadaĔ górniczych dla stanu terenu
istniejącego (2012 r.), etap osiadaĔ 2020 r, etap osiadaĔ 2030 r, etap osiadaĔ 2050 r dla potrzeb
oceny zalewu terenu nie obwaáowanego wodą o prawdopodobieĔstwie wystąpienia p= 1% oraz dla
potrzeb wyznaczenia rzĊdnych korony waáów wodami miarodajną i kontrolna.
Jako początkowe (wyjĞciowe) do obliczeĔ przyjĊto rzĊdne zw. wód okreĞlone w opracowaniu
Studium ochrony przeciwpowodziowej Gminy Cheámek [3.2.4] dla przekroju nr 1 w km 4+764
biegu rz. Przemszy. Ponadto w obliczeniach uwzglĊdniono spiĊtrzenie wód mostem w
ul. Olimpijskiej (dla Q1% DH= 0,013 m) i káadką w ul. GórnoĞląskiej (dla Q1% DH= 0,058 m).
6.2.1. Obliczenie poziomu zwierciadáa wody Q1% dla stanu terenu istniejącego, koryta
nieobwaáowanego w celu okreĞlenia powierzchni zalewu terenu do klasyfikacji obwaáowania.
Obliczenia przeprowadzono wg wyĪej opisanej metodyki, wyniki zestawiono w poniĪszej
tabeli nr 3 oraz przedstawiono graficznie na mapie zalewu. Szczegóáy obliczeĔ w
egzemplarzu archiwalnym biura projektów.
Tabela nr 3
RzĊdne zw. wody dla stanu
istniejącego
terenu
nie
obwaáowanego
Rzeka Przemsza
Proj. waá prawy
Przekrój
nr
km
rzeki
Przekrój
nr
km
waáu
01
02
03
04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4+764
4+823
5+032
5+231
5+435
5+636
5+829
6+028
6+226
6+434
6+622
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0+235
0+417
0+658
0+858
1+047
1+249
1+439
1+642
1+860
2+072
---
17
stan
istniejący
2012
Q1%
m npm
05
232.77
232.77
232.78
232.79
232.79
232.85
232.85
232.86
232.87
232.88
232.89
6.2.2. Obliczenia poziomów zwierciadáa wody miarodajnej i kontrolnej obwaáowania klasy III dla
przypadku terenu nieobwaáowanego i przypadku obwaáowanego dla wszystkich etapów
osiadaĔ górniczych w celu okreĞlenia rzĊdnych korony waáu oraz wpáywu obwaáowania na
dolinĊ Przemszy.
Obliczenia przeprowadzono wg wyĪej opisanej metodyki, wyniki zestawiono w poniĪszych
tabelach nr 4 – 6. Szczegóáy obliczeĔ w egzemplarzu archiwalnym biura projektów.
Tabela nr 4
RzĊdne zw. wody dla stanu osiadaĔ górniczych terenu nie
obwaáowanego
stan istniejący
stan etap 2020 stan etap 2030 stan etap 2050
2012
Rzeka Przemsza
Proj. waá prawy
Przekrój
nr
km
rzeki
Przekrój
nr
km
waáu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4+764
4+823
5+032
5+231
5+435
5+636
5+829
6+028
6+226
6+434
6+622
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0+235
0+417
0+658
0+858
1+047
1+249
1+439
1+642
1+860
2+072
---
232.17
232.17
232.18
232.19
232.19
232.23
232.23
232.24
232.25
232.26
232.28
232.77
232.77
232.78
232.79
232.79
232.85
232.85
232.86
232.87
232.88
232.89
232.17
232.17
232.18
232.18
232.19
232.23
232.24
232.24
232.25
232.26
232.28
232.77
232.77
232.78
232.78
232.79
232.85
232.86
232.86
232.87
232.88
232.90
232.17
232.17
232.18
232.18
232.19
232.23
232.24
232.24
232.25
232.26
232.28
232.77
232.77
232.78
232.78
232.79
232.85
232.86
232.86
232.87
232.88
232.90
232.17
232.17
232.19
232.20
232.20
232.24
232.25
232.26
232.27
232.28
232.29
232.77
232.77
232.79
232.80
232.80
232.86
232.87
232.88
232.89
232.90
232.91
Qm=
Qm=
Qm=
Qm=
Qk=
Qk=
Qk=
Qk=
Q2% Q0.5% Q2% Q0.5% Q2% Q0.5% Q2% Q0.5%
m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm
Tabela nr 5
RzĊdne zw. wody dla stanu osiadaĔ górniczych terenu
obwaáowanego
stan istniejący
stan etap 2020 stan etap 2030 stan etap 2050
2012
Rzeka Przemsza
Proj. waá prawy
Przekrój
nr
km
rzeki
Przekrój
nr
km
waáu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
0+235
0+417
0+658
0+858
1+047
1+249
1+439
1+642
1+860
2+072
---
232.17
232.17
232.18
232.19
232.19
232.23
232.25
232.27
232.29
232.32
232.34
232.77
232.77
232.78
232.79
232.79
232.85
232.87
232.88
232.90
232.92
232.94
232.17
232.17
232.18
232.19
232.19
232.23
232.25
232.27
232.29
232.32
232.34
232.77
232.77
232.78
232.79
232.79
232.85
232.87
232.88
232.90
232.92
232.94
232.17
232.17
232.18
232.19
232.19
232.23
232.25
232.27
232.29
232.32
232.34
232.77
232.77
232.78
232.79
232.79
232.85
232.87
232.88
232.90
232.92
232.94
232.17
232.17
232.19
232.20
232.20
232.24
232.26
232.28
232.30
232.31
232.33
232.77
232.77
232.79
232.80
232.80
232.86
232.88
232.90
232.91
232.92
232.94
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4+764
4+823
5+032
5+231
5+435
5+636
5+829
6+028
6+226
6+434
6+622
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Qm=
Qm=
Qm=
Qm=
Qk=
Qk=
Qk=
Qk=
Q2% Q0.5% Q2% Q0.5% Q2% Q0.5% Q2% Q0.5%
m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm
19
Tabela nr 6
RóĪnice rzĊdnych dla terenu obwaáowanego minus dla terenu
nieobwaáowanego
stan istniejący
stan etap 2020 stan etap 2030 stan etap 2050
2012
Qm=
Qm=
Qm=
Qm=
Qk=
Qk=
Qk=
Qk=
Q2% Q0.5% Q2% Q0.5% Q2% Q0.5% Q2% Q0.5%
m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm m npm
Rzeka Przemsza
Proj. waá prawy
Przekrój
nr
km
rzeki
Przekrój
nr
km
waáu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
0+235
0+417
0+658
0+858
1+047
1+249
1+439
1+642
1+860
2+072
---
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.03
0.04
0.06
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
0.03
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4+764
4+823
5+032
5+231
5+435
5+636
5+829
6+028
6+226
6+434
6+622
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
6.3.
Wpáyw eksploatacji górniczej.
Przedmiotowe obwaáowanie zlokalizowane bĊdzie na obszarze górniczym KWK Piast, teren
podlega osiadaniom górniczym, które okreĞlono na podstawie „Map osiadaĔ górniczych” [3.1.4.]
uzyskanych z ww. zakáadu górniczego. Na podstawie izolinii obniĪeĔ terenu obliczono obniĪenia
terenu w osi obwaáowania dla poszczególnych etapów osiadaĔ górniczych, wyniki zamieszczono w
poniĪszej tabeli nr 7.
Tabela nr 7
Rzeka Przemsza
WartoĞci obniĪeĔ terenu w osi waáu
prawego dla etapów osiadaĔ
górniczych
Proj. waá prawy
Przekrój
nr
01
km
rzeki
02
Przekrój
nr
03
km
waáu
04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4+764
4+823
5+032
5+231
5+435
5+636
5+829
6+028
6+226
6+434
6+622
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
----
0+235
0+417
0+658
0+858
1+047
1+249
1+439
1+642
1+860
2+072
----
2012 - 2020 2012 - 2030 2012 - 2050
05
06
----
---0.02
0.08
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
----
20
07
0.50
0.50
0.08
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.08
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
----
----
7.
·
OCENA ZAGROĩENIA POWODZIOWEGO GMINY CHEàM ĝLĄSKI.
Oceny zagroĪenia powodziowego dokonano na podstawie analizy stanów wód
powodziowych w dolinie rzeki Przemszy wystĊpujących przy przepáywie wielkiej wody o
prawdopodobieĔstwie przewyĪszenia p= 1.0% dla stanu istniejącego (2012 r.) terenu.
W oparciu o aktualne (z 2012 r) dane hydrologiczne przeprowadzono obliczenia hydrauliczne
doliny - pkt. 6.2.1. nin opracowania, uzyskane rzĊdne zw. wody posáuĪyáy do sporządzenia mapy
zalewu terenu – pkt. 6.2.1. nin opracowania.
Na podstawie mapy zalewu terenu wodą Q1% stwierdzono, iĪ na odcinku Przemszy objĊtym
nin. opracowaniem w zasiĊgu zalewu znajdują siĊ tereny o powierzchni 1,53 km2, z tego
powierzchnia 1,277 km2 znajduje siĊ na brzegu prawym w Gminie Cheám ĝl. a 0,25 km2 na brzegu
lewym w Gminie Cheámek. W Gminie Cheám ĝl. w obszarze zalewowym poáoĪone są m. in. tereny
zabudowane, o zabudowie typu osiedlowego o powierzchni 0,17 km2, co stanowi 13,3% powierzchni
obszaru.
W przeszáoĞci obszar ten byá poddany intensywnym osiadaniom górniczym i obecnie
czĊĞciowo znajduje siĊ w depresji w stosunku do wód Przemszy. Depresja – niecka górnicza odwadniana jest pompownią górniczą w eksploatacji KWK Piast. PowódĨ w Przemszy powoduje
zatapianie niecki, która jest odwadniana sztucznie, przypadek ten wystąpiá w 2010 r. Odwodnienie
terenu depresji jest procesem dáugotrwaáym, co potĊguje wystĊpujące straty gospodarcze oraz
stwarza problemy spoáeczne związane z czasowymi przesiedleniami mieszkaĔców.
8.
·
OGÓLNA KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOWODZIOWEGO.
Zabezpieczenie przed powodzią naleĪy osiągnąü poprzez budowĊ obwaáowaĔ. Zgodnie z
[3.3.3.] zaáaáącznik 2 dla powierzchni obszaru chronionego F<10 km2 naleĪaáoby przyjąü
klasĊ budowli IV, jednakĪe zgodnie z objaĞnieniami do ww. zaáącznika z uwagi na zagroĪenie
terenom zamieszkaáym ustala siĊ klasĊ obwaáowaĔ na III.
Dla klasy III waáów obowiązują:
-
przepáyw miarodajny Qm= Q2%= 95,16 m3/s,
przepáyw kontrolny Qk= Q0,5%= 114,00 m3/s,
wzniesienie korony ponad Qm DH= 0,7 m
wzniesienie korony ponad Qk DH= 0,3 m
Ochroną naleĪy naleĪy objąü wszystkie tereny zabudowane, poáoĪone w zasiĊgu zalewu wodą
Q1%, usytuowanie waáów winno równieĪ zabezpieczyü drogĊ dojazdową do obiektów zbiornika
Dzieükowice.
Projektuje siĊ zatem budowĊ obwaáowaĔ w lokalizacji:
początek w km 4+890 rz. Przemszy w rejonie drogi wojewódzkiej nr 780
–
ul. Olimpijskiej,
koniec w km 6+580 rz. Przemszy w rejonie wjazdu na koronĊ zapory zbiornika
Dzieükowice.
W związku z zaistniaáymi osiadaniami górniczymi
terenu oraz zmianą przepisów
technicznych dotyczących obwaáowaĔ, naleĪy podwyĪszyü koronĊ istniejących waáów potoku
Imielinka w celu dostosowania do obecnych warunków terenowych i warunków technicznych
rozporządzenia [3.3.3.].
Obwaáowanie nie powinno uniemoĪliwiaü dostĊpu do terenów miĊdzywala usytuowanych na
prawym brzegu Przemszy oraz utrudniaü dojazdu lub przejazdu przez koryta rowów w nim
usytuowanych, naleĪy zaprojektowaü wyposaĪenie waáów w przejazdy waáowe oraz przepusty na
rowach.
Projektowane waáy winny umoĪliwiaü odprowadzenie wód powierzchniowych ze zlewni
wáasnej odciĊtej od Przemszy, naleĪy zaprojektowaü przepusty waáowe.
21
Biorąc pod uwagĊ wysoki koszt budowy i wartoĞü obwaáowania oraz jego realne zagroĪenie
erozją prawego brzegu Przemszy naleĪy wykonaü przebudowĊ istniejących ubezpieczeĔ koryta rzeki
w miejscach zagroĪonych.
Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Gminy Cheám ĝląski poprzez
budowĊ przedmiotowego obwaáowania jest zgodna z ustanowionym uchwaáą nr 151/2011 Rady
Ministrów z 09.08.2011 r. Programem ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisáy [3.2.5].
Wchodzi ona w zadanie nr 17 Programu.., charakterystykĊ zadania przedstawiono poniĪej.
22
23
24
25
9. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.
·
Projektuje siĊ wariantową budowĊ obwaáowaĔ, dwa warianty lokalizacyjne trasy waáu
W-1 i W-2 skonstruowano w celu wstĊpnej optymalizacji kosztów realizacji i minimalizacji kosztów
spoáecznych. Obydwa warianty technicznie są identyczne, róĪnią siĊ jedynie lokalizacją budowli oraz
wynikającym z niej zakresem iloĞciowym robót. Hydraulicznie z uwagi na lokalizacjĊ
przedmiotowego odcinka Przemszy w zasiĊgu cofki Wisáy mimo róĪnej rozstawy waáów, obydwa
warianty utrzymują te same rzĊdne zwierciadáa wody w zakresie przepáywów maksymalnych.
Wariant W-1 polega na budowie obwaáowania wzdáuĪ prawego brzegu Przemszy w
odlegáoĞci podstawy skarpy odwodnej w przybliĪeniu 14 – 15 m od krawĊdzi brzegu, Ğrednia
wysokoĞü korony 240 cm ppt.
Wariant W-2 polega na budowie obwaáowania wzdáuĪ prawego brzegu Przemszy w
odlegáoĞci podstawy skarpy odwodnej w przybliĪeniu 53 – 173 m od krawĊdzi brzegu, Ğrednia
wysokoĞü korony 370 cm ppt.
LokalizacjĊ wariantów przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokoĞciowych
rys. nr 2.1 i 2.2.
9.1.
·
Obwaáowania prawego brzegu Przemszy warianty W-1 i W-2.
Projektuje siĊ waáy przeciwpowodziowe wykonane z materiaáów miejscowych – gruntów
mineralnych lub skaáy páonej- o gabarytach:
klasa waáów III, wzniesienie korony 0,7 m ponad Qm=Q2%,0.3 m ponad Qk=Q0.5% ,
szerokoĞü korony 3.0 m,
nachylenie skarpy odwodnej 1:2,5,
nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2,
wysokoĞü Ğrednia H=2.4 m dla W-1 i 3,7 m dla W-2,
dáugoĞü obwaáowaĔ wynosi dla W-1 2203 m i 2241 m dla W-2.
Ubezpieczenie waáu stanowi humusowanie z obsiewem mieszanką traw.
RzĊdne korony waáów wyznaczono w nawiązaniu do rzĊdnych zw. wód miarodajnych i
kontrolnych z uwzglĊdnieniem osiadaĔ górniczych i zestawiono w poniĪszej tabeli.
Tabela nr 7
Waá prawy
RzĊdne korony obwaáowaĔ z uwzglĊdnieniem osiadaĔ górniczych
stan istniejący
stan etap 2020
stan etap 2030
stan etap 2050
2012
Prze
-krój
nr
km
waáu
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
0+235
0+417
0+658
0+858
1+047
1+249
1+439
1+642
1+860
2+072
232.87
232.87
232.88
232.89
232.89
232.93
232.95
232.97
232.99
233.02
233.07
233.07
233.08
233.09
233.09
233.15
233.17
233.18
233.20
233.22
232.67
232.67
232.68
232.69
232.69
232.73
232.75
232.77
232.79
232.82
233.07
233.07
233.08
233.09
233.09
233.15
233.17
233.18
233.20
233.22
232.67
232.67
232.68
232.69
232.69
232.73
232.75
232.77
232.79
232.82
233.07
233.07
233.08
233.09
233.09
233.15
233.17
233.18
233.20
233.22
232.67
232.67
232.69
232.70
232.70
232.74
232.76
232.78
232.80
232.81
233.07
233.07
233.09
233.10
233.10
233.16
233.18
233.20
233.21
233.22
233.07
233.07
233.09
233.10
233.10
233.16
233.18
233.20
233.21
233.22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hm=H(Qm Hk=H(Qk) Hm=H(Qm Hk=H(Qk) Hm=H(Qm Hk=H(Qk) Hm=H(Qm Hk=H(Qk)
)+0.7
+0.3
)+0.7m
+0.3
)+0.7m
+0.3
)+0.7m
+0.3
m npm
m npm
npm
m npm
npm
m npm
npm
m npm
26
Hmax
m npm
Osiadanie
górnicze
docelowe
m
14
0.50
0.50
0.08
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RzĊdna
korony
waáu
13+14
m npm
15
233.57
233.57
233.17
233.11
233.10
233.16
233.18
233.20
233.21
233.22
Obwaáowanie bĊdzie wyposaĪone w przewidziane przepisami obiekty techniczne zestawione w
poniĪszych tabelach:
Tabela nr 8 Obiekty techniczne obwaáowania.
km
L.p
Wariant obwaáowania
Opis
1
2
3
4
1
W-1
0.180
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
2
W-1
0.317
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
3
W-1
0.666
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
4
W-1
0.710
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
5
W-1
1.221
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
6
W-1
1.280
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
7
W-1
1.690
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
8
W-1
1.753
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
9
W-1
2.203
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
10
W-2
0.180
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
11
W-2
0.317
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
12
W-2
0.666
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
13
W-2
0.710
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
14
W-2
1.261
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
15
W-2
1.526
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
16
W-2
1.778
Proj. przepust waáowy DN 150 cm z klapą zwrotną
17
W-2
2.241
Proj. przejazd waáowy, nawierzchnia z bruku kamiennego
9.2.
·
Odprowadzenie wód z zawala.
Jako odprowadzenie wód powierzchniowych z zawala projektuje utrzymanie w eksploatacji
istniejących rowów odwadniających i wyposaĪenie ich w miejscach kolizji z obwaáowaniem w
przepusty waáowe z klapami zwrotnymi.
9.3.
·
Obiekty pomocnicze i przygotowanie terenu.
9.3.1. Zabezpieczenie brzegu rz. Przemszy.
W ramach inwestycji jako uzupeánienie robót podstawowych dla zapewnienia trwaáoĞci i
bezpieczeĔstwa obwaáowaĔ niezbĊdne jest wykonanie wzmocnienia ubezpieczeĔ brzegów koryta
rz. Przemszy. Projektuje siĊ zabezpieczenie brzegu Przemszy w miejscach potencjalnej erozji
brzegowej opaską brzegową z narzutu kamiennego D> 30 cm na geowáókninie wykonaną do
lokalnego poziomu górnej krawĊdzi brzegu. DáugoĞü opaski L= 980 m.
9.3.2. Kolizje z uzbrojeniem terenu.
Teren inwestycji jest poáoĪony w terenie zagospodarowanym, na podstawie wizji terenowej i
posiadanych materiaáów geodezyjnych okreĞlono obiekty kolidujące z planowaną inwestycją. Kolizje
wraz ze sposobem ich rozwiązania zestawiono w poniĪszej tabeli. Nie wyklucza siĊ istnienia innych
obiektów, które winny zostaü okreĞlone w projekcie budowlanym.
27
Tabela 9 Zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem terenu
L.p
1
1
km
Wariant obwaáowania
2
3
W-1
0.000
2
3
4
5
W-1
W-1
W-1
W-1
6
7
8
9
W-1
W-1
W-1
W-1
10
W-2
11
12
13
W-2
W-2
W-2
14
15
16
17
18
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
19
20
21
W-2
W-2
W-2
Opis
Sposób rozwiązania
4
DW 780 ul. Olimpijska
5
uáoĪenie nawierzchni z bruku kamiennego zjazd
na koronĊ waáu
0.603 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
0.617 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
1.722
Istn. potok Imielinka
rozbiórka istn. waáów
1.230
Istn. ul. GórnoĞląska
uáoĪenie nawierzchni z bruku kamiennego na
zjazdach na koronĊ waáu
1.871 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
2.153 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
2.165 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
2.228 Wjazd na koronĊ zapory zb. uáoĪenie nawierzchni z bruku kamiennego wjazd
Dzieükowice
na koronĊ waáu
0.000 DW 780 ul. Olimpijska uáoĪenie nawierzchni z bruku kamiennego zjazd
na koronĊ waáu
0.603 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
0.617 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
1.184
Istn. ul. GórnoĞląska
uáoĪenie nawierzchni z bruku kamiennego na
zjazdach na koronĊ waáu
1.233 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
1.397 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
1.765
Istn. potok Imielinka
rozbiórka istn. waáów
1.765
Istn. potok Imielinka
demontaĪ przepustu waáowego
1.951 Istn. napowietrzna linia
bez zmian
teletechniczna
2.181 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
2.194 Istn. napowietrzna linia WN
bez zmian
2.263 Wjazd na koronĊ zapory zb. uáoĪenie nawierzchni z bruku kamiennego wjazd
Dzieükowice
na koronĊ waáu
9.3.3. Kolizje z zabudową terenu.
W rejonie ul. GórnoĞląskiej km 1+190 w wariancie W-2 w miĊdzywalu pozostaje zabudowa –
1 budynek mieszkalny i i 1 budynek gospodarczy, proponuje siĊ wykup i wyburzenie budynków.
9.3.4. Dojazd do placu budowy.
W terenie wystĊpuje sieü dróg dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowej. Przewiduje siĊ
ich wykorzystanie jako dojazdowe do placu budowy, po zrealizowaniu obwaáowaĔ wykonawca robót
winien odtworzyü nawierzchniĊ.
9.4.
·
Wpáyw obwaáowania na obiekty poza terenem inwestycji.
Na podstawie przeprowadzonych w punkcie 6.2 obliczeĔ hydraulicznych okreĞlono wpáyw
obwaáowaĔ na rzĊdne zw. wód. Obwaáowanie spowoduje ich podniesienie o wartoĞci zestawione w
tabeli nr 6. Z uwagi na cofkĊ rz. Wisáy zawĊĪenie doliny poprzez budowĊ obwaáowaĔ na odcinku
dáugoĞci 1 km nie powoduje zmian rzĊdnych zw. wód, powyĪej w koĔcowym odcinku obwaáowania
wystąpi nadpiĊtrzenie o 6 cm.
Na brzegu prawym w obrĊbie nadpiĊtrzenia nie wystĊpują obiekty, zabudowa i
zagospodarowanie terenu. Na brzegu lewym wystĊpuje zabudowa mieszkalna i budynki gospodarcze
28
w miejscowoĞci Cheámek woj. maáopolskie przy ulicach Zygmunta Starego, Rzecznej, Jana
Dáugosza.
Teren w zasiĊgu wpáywu nadpiĊtrzeĔ spowodowanych obwaáowaniami na brzegu prawym nie
jest uĪytkowany rolniczo, stanowi nieuĪytki, na brzegu lewym jest czĊĞciowo uprawny.
10.
ZAJĉTOĝû TERENU POD INWESTYCJĉ.
·
Planowane roboty związane z obwaáowaniem miejscowoĞci Cheám Maáy wymagają trwaáego
wykupu terenu, przejĊcia gruntów wáasnoĞci Skarbu PaĔstwa spod zarządu innych jednostek,
czasowego zajĊcia terenu na czas budowy. PrzybliĪone powierzchnie przeznaczone do wykupu,
przejĊcia i dzierĪawy zestawiono w poniĪszej tabeli.
Tabela nr 10. Pozyskanie terenu
l.p.
sposób pozyskania
1
2
wariant W-1
PowierzIloĞü
chnia
dziaáek
[ha]
[szt]
3
4
wariant W-2
PowierzIloĞü
chnia
dziaáek
[ha]
[szt]
5
6
1 wykup od osób prywatnych, spóádzielni
2 przejĊcie od Skarbu PaĔstwa
3 dzierĪawa na okres budowy od osob prywatnych
4 dzierĪawa na okres budowy od Skarbu PaĔstwa
0.63
4.06
0.41
1.40
7
8
6
1
1.06
3.66
0.56
1.21
13
20
12
17
5 ogóáem:
6.50
22
6.49
62
Wykaz dziaáek do zajĊcia pod inwestycjĊ wraz z okreĞleniem wariantu zestaiono w
tabeli nr 11, wypisy z ewidencji gruntów poniĪej.
Tabela nr 11
Zestawienie nr dziaáek - Gmina Cheám ĝl. W rejonie
rzeki Przemszy pomiĊdzy ul. Olimpijską, GórnoĞląską i
Zbiornikiem Dzieükowice
L.p.
Powiat
Gmina
ObrĊb
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
BieruĔ/LĊdzin
y
3
Cheám ĝl.
4
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
29
Nr
dziaáki
5
346
496/385
520/431
520/431
570/343
573/344
575/351
608/157
610/159
611/160
613/161
615/162
617/166
618/164
620/166
625/347
626/417
638/355
640/356
Wariant
6
W-2
W-1
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-2
W-1, W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
20
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
2
3
Cheám Maáy
642/370
W-2
4
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
Cheám Maáy
5
644/371
646/400
648/429
650/408
652/407
667/431
668/431
670/415
671/348
676/342
677/342
678/342
679/341
680/341
681/341
682/341
71
72
723/341
806/46
807/46
809/50
815/69
818/411
824/143
828/146
829/431
6
W-2
W-2
W-2
W-1, W-2
W-2
W-1
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
W-1, W-2
30
11.
·
PODZIAà NA ZADANIA INWESTYCYJNE.
Dla usprawnienia procesu inwestycyjnego proponuje siĊ podziaá projektowanych w niniejszej
koncepcji robót na zadania inwestycyjne, które mogą byü wykonywane niezaleĪnie, takĪe przez
niezaleĪnych wykonawców robót.
Zestawienie zadaĔ inwestycyjnych:
Zadanie I – Przygotowanie terenu, obejmujące:
- usuniĊcie zieleni,
- rozbiórki budynków (tylko w wariancie II),
- zabezpieczenie brzegu rz. Przemszy,
- usuniĊcie kolizji z uzbrojeniem terenu.
Zadanie II – Wykonanie obwaáowaĔ rz. Przemszy brzeg prawy, obejmujące:
- obwaáowania wraz z obiektami technicznymi,
- rowy odwadniające wraz z przepustami,
- odbudowa dróg dojazdowych do pól.
Zadanie III – PodwyĪszenie obwaáowaĔ potoku Imielinka – nie objĊte nin. opracowaniem.
12.
·
ETAPOWANIE INWESTYCJI.
W związku ze stosunkowo maáym zakresem rzeczowym inwestycji nie przewiduje siĊ jej
etapowania.
13.
PODSUMOWANIE, WNIOSKI KOēCOWE.
13.1.
KoncepcjĊ opracowano wariantowo:
·
-
wariant I zakáada wykonanie:
- robót przygotowawczych, w które wchodzą:
- usuniĊcie zieleni,
- wzmocnienie ubezpieczeĔ koryta Przemszy,
- usuniĊcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
- przystosowanie dróg polnych do celów dojazdu do placu budowy.
-
-
wariant II zakáada wykonanie:
- robót przygotowawczych, w które wchodzą:
- usuniĊcie zieleni,
- wzmocnienie ubezpieczeĔ koryta Przemszy,
- wyburzenie 2 szt budynków,
- usuniĊcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
- przystosowanie dróg polnych do celów dojazdu do placu budowy.
-
-
obwaáowaĔ rz. Przemszy, w które wchodzą:
- obwaáowania wraz z obiektami technicznymi,
obwaáowaĔ rz. Przemszy, w które wchodzą:
- obwaáowania wraz z obiektami technicznymi,
róĪnica pomiĊdzy wariantami:
- w wariancie I obwaáowanie usytuowane jest w odlegáoĞci ~15 m od brzegu
rz. Przemszy,
- w wariancie II obwaáowanie usytuowane jest w odlegáoĞci ~50 - 170 m od brzegu
rz. Przemszy, w związku z czym
wystĊpuje koniecznoĞü wyburzenia
2 szt. budynków.
47
13.2. ZagroĪenie powodziowe miejscowoĞci Cheám Maáy wystĊpuje obecnie, w stanie
naturalnym koryta nieobwaáowanego i jest potwierdzone historycznie - powódĨ 2010 r.
W przyszáoĞci wskutek wpáywów eksploatacji górniczej nastąpi niewielki wzrost poziomu
wielkich wód – o ok. 2 cm zwiĊkszający zagroĪenie powodziowe w przypadku nie
zrealizowania inwestycji.
13.3.
Obwaáowanie prawego brzegu Przemszy powoduje wzrost rz. zw. wody w dolinie o
wartoĞü od 0 do 6 cm. Na brzegu prawym w obrĊbie nadpiĊtrzenia nie wystĊpują obiekty,
zabudowa i zagospodarowanie terenu, na brzegu lewym wystĊpuje zabudowa mieszkalna i
budynki gospodarcze w miejscowoĞci Cheámek woj. maáopolskie przy ulicach Zygmunta
Starego, Rzecznej, Jana Dáugosza. Przedmiotowa inwestycja powoduje wzrost zagroĪenia
powodziowego brzegu lewego.
13.4.
Planowana inwestycja jest zgodna z uchwalonym Programem ochrony przed powodzią w
dorzeczu Górnej Wisáy, z jej realizacją związany jest wzrost zagroĪenia powodziowego na
brzegu lewym, dlatego zaleca siĊ rozpatrywaü ochronĊ przed powodzią zgodnie z
ww. Programem...czyli áącznie dla obu brzegów.
13.5.
Wedáug obliczonej WartoĞci Kosztorysowej Inwestycji koszty inwestycji, wynoszą:
Wariant I bez
VAT
Wariant I z
VAT
Wariant II bez
VAT
Wariant II z
VAT
9 067 449,12
11 152 137,42
11 827 187,73
14 546 615,91
KoncepcjĊ sporządziá
mgr inĪ. Zbigniew Jarecki
Kraków, 18.10.2012 r.
48