List referencyiny

Komentarze

Transkrypt

List referencyiny
GminnyO6rodekKultury i Promocji
w WielkiejWsi
WielkaWieS80
32-089WielkaWieS
Krak6w 27.O2.20O9
List referencyiny
GminnyOsrodekKulturyi Promocjiw WielkiejWsijestod 2006rokujest
systemuCDNOptima'
u2ytkownikiem
SystemuCDNOPTIMA
modulry
Posiadamynastqpujqce
-Faktury
-KasaBank
-Ksi4zkaHandlowa
-Place
Wdro2eniei konfiguracja
-Andrzejsystemu zostalaprzeprowadzonapzez firmq F.H
szymariski -Ztotego Partnera producenta
BOSS COMPUTERS
oprogramowaniaComarch S.A. WdroZeniezostalo przeprowadzonesprawnie i
profe-slonalnieoraz ciagle zapewnia nam wsparcie w sprawach technicznychi
merytorycznych.
Gl6wnezaletYCDN OPTIMAto:
-Zintegrowanie
wszystkichmodul6ww sp6jnynowoczesnysystem
informatycznY
-Zgodno6
prawapolskiegoi unijnego orazszyb.kie
6 z'przepisami
w otoczeniuprawno-ekonomicznym
do zmian zachodzqcych
dostosowanie
programmo2na
-DuZemozliwosci
systemu,co sprawia,2e
konfiguracji
dostosowacdo potrzebz innychbranZ
i(ProgramyBankowe,
i zewnqtrznym
-MoZliwosc
wymianydanychz progi'amam
Excel,Platnik)
-Stabilno6
6 bazydanychi programu'
'
warto wyr6Zni6pomoc w zakresieKadr i Plac obstugiwaneprzez
W szczeg6lnoSci
pracownikaPanstwafirmy P. Eiyte Drapale.Nie bylo dot4d problemu kt6rego Paristwa
atutem jest biegla znajomoS6tematyki
iraco*nik nie zdola\by iozwiqzie.-l"i mocnym
rozwiryywaniaproblem6w
kadr i PlacorazsprawnoS6
Mozemyw pelni poleci6system orazF{ BOSS COMPUTERSA
Szymariskijakosprawdzonychpartner6ww biznesie
owA GoKi s

Podobne dokumenty