Zagadnienia do kolokwium z przedmiotu „Marketing”

Transkrypt

Zagadnienia do kolokwium z przedmiotu „Marketing”
Zagadnienia do kolokwium z przedmiotu „Marketing”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
definicja marketingu oraz etapy rozwoju marketingu;
istota marketingu-mix i jego elementy;
hierarchia potrzeb wg Abrahama Maslowa;
uwarunkowania procesu zakupu (kulturowe, społeczne, osobiste, psychologiczne);
liderzy opinii, grupy: odniesienia, członkowskie, pierwotne, wtórne, aspiracyjne, dysocjacyjne;
etapy procesu podejmowania decyzji zakupu;
rodzaje decyzji podejmowanych przez nabywców dóbr indywidualnych (rozważne, nierutynowe, nawykowe, impulsywne);
typologia konsumentów (podział grup nabywców według szybkości akceptacji innowacji
rynkowych);
istota oraz proces segmentacji rynku, kryteria podziału oraz podstawowe zasady segmentacji;
definicja pozycjonowania oraz istota i znaczenie tego procesu; mapy percepcji produktu;
pojęcie i funkcje produktu;
trójpoziomowa hierarchizacja poziomów produktu (wg Lewitta);
hierarchia produktów;
formułowanie asortymentu produktu i jego różnicowanie;
marka produktu oraz strategie nadawania marek;
zasady poprawnego konstruowania nazwy marki;
tożsamość i wizerunek marki;
opakowanie produktu: określenie, funkcje, rodzaje;
pojecie i cechy usługi;
cykl życia produktu oraz konsekwencje jego istnienia;
cechy charakteryzujące poszczególne fazy cyklu życia produktu;
strategie oraz możliwości działania przedsiębiorstwa w poszczególnych fazach;
analiza portfela produktów przy wykorzystaniu metody BCG;
strategie równoważenia portfela;
określenie nowego produktu oraz etapy jego rozwoju;
definicja ceny, elementy kształtujące cenę oraz jej funkcje;
elastyczność cenowa popytu oraz jej interpretacja;
rodzaje popytu oraz zależność pomiędzy ruchem ceny, elastycznością cenową popytu
i wartością sprzedaży;
analiza progu rentowności;
polityka cen oraz modele wyznaczania kierunku polityki cen;
marketingowe strategie cenowe: zorientowane na popyt, zorientowane na koszty, zorientowane na konkurencję;
narzędzia polityki cen: rabaty, odroczenie płatności, skonto, upust trade-in, bonifikata,
refakcja;
model komunikacji marketingowej oraz cechy charakterystyczne środków masowego
przekazu;
strategie oddziaływania na rynek („push” oraz „pull”;
określenie, cele oraz rodzaje reklamy,
tworzenie programu reklamowego – „6M reklamy”;
sposoby budżetowania kampanii reklamowych;
dobór oraz cechy charakterystyczne poszczególnych mediów reklamowych;
skuteczność oraz efektywność działań reklamowych;
określenie oraz formy promocji sprzedaży;
marketing bezpośredni oraz jego formy;
telemarketing i jego rodzaje, serwisy konsumenckie;
sprzedaż osobista oraz proces przygotowania się do kontaktu z klientem;
public relations i publicity: rodzaje, funkcje oraz narzędzia oddziaływania;
istota oraz funkcje dystrybucji;
określenie kanałów dystrybucji oraz ich klasyfikacje;
charakterystyczne cechy poszczególnych ogniw pośredniczących: hurtownik, dystrybutor,
detalista, dealer, agent, aukcjator, makler;
48) sposoby dystrybucji: intensywna, selektywna, wyłączna;
49) konflikty w kanałach dystrybucji;
50) logistyka marketingowa: dziedziny funkcjonalne, minimalizacja kosztów.
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)