pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
Gromada: Angiospermae (Okrytozal¹¿kowe)
Gatunek: Platanus acerifolia (Platan klonolistny)
Rodzina: Platanaceae (Platanowate)
Pochodzenie i wystêpowanie: w Ameryce Pn. i od pd.-wsch. Europy po pd.-wsch. Azjê. Platan jest
szeroko rozprzestrzeniony w Europie, z wyj¹tkiem regionów pó³nocnych i pó³nocno-wschodnich.
Opis: drzewo dorastaj¹ce do wysokoœci 50 m, o szerokiej, roz³o¿ystej koronie. Pieñ jest zwykle
niski, gruby i czêsto od ziemi rozdziela siê na kilka potê¿nych konarów. Kora na pniu i starszych
ga³êziach jest cynamonowo-szara, ³uszcz¹ca siê obficie cienkimi, du¿ymi p³atami. Œwie¿o
z³uszczony pieñ ma barwê zielonkawo-szar¹.
Liœcie: ustawione skrêtolegle, du¿e, klapowane (podobne do liœci klonu). M³ode liœcie pokryte s¹
gêstym, brunatnym kutnerem, starsze s¹ nagie. Blaszka liœciowa 5-klapowa, szerokoœci 10-25 cm
o trójk¹tnych, ostro z¹bkowanych klapach, u nasady szerokosercowata. W jesieni liœcie
przebarwiaj¹ siê na kolor ¿ó³ty i ¿ó³tobr¹zowy.
Kwiaty: roœlina jednopienna, choæ rozdzielnop³ciowa; kwiaty s¹ niepozorne, zielone,
w g³ówkowatych, zwisaj¹cych kwiatostanach. Roœlina wiatropylna.
Owoce, nasiona: drobne wrzecionowate orzeszki zebrane w kuliste owocostany o œrednicy 2-3 cm,
zwisaj¹ce po 1-3 na d³ugich szypu³kach. G³ówki rozpadaj¹ siê w zimie lub wiosn¹.
Wymagania, zastosowanie, ciekawostki: Platan klonolistny
znany jest w Europie od oko³o 1700 r. Dziêki wielu zaletom
zyska³ ogromn¹ popularnoœæ w krajach Europy Zachodniej i
Œrodkowej, g³ównie jako drzewo parkowe i alejowe w
miastach. W Polsce równie¿ mo¿na spotkaæ go w wielu
parkach. Zas³uguje na ponowne zainteresowanie i
stosowanie, zw³aszcza w miastach i okrêgach
przemys³owych, gdy¿ wykazuje wyj¹tkow¹ odpornoœæ na
dymy, py³y i chemiczne zanieczyszczenia powietrza oraz jest
wytrzyma³y na nisk¹ wilgotnoœæ powietrza. Wymaga gleb
¿yznych, œwie¿ych, g³êbokich, najlepiej piaszczystogliniastych i dostatecznie wilgotnych oraz ciep³ych,
s³onecznych stanowisk. Wytrzyma³oœæ na mrozy jest doœæ
wysoka, zw³aszcza u drzew starszych, chocia¿ m³ode
egzemplarze mog¹ u nas przemarzaæ podczas surowych zim.
Polecany jest przede wszystkim do parków miejskich oraz
obsadzania szerokich ulic, skwerów i placów. W parkach
nale¿y sadziæ go pojedynczo na du¿ych powierzchniach
trawników. Dobrze znosi przesadzanie i przycinanie (mo¿e
byæ odm³adzany). Rozmna¿a siê go z sadzonek zdrewnia³ych
przez odk³ady, oraz przez nasiona. Najstarszy w Polsce
platan roœnie w miejscowoœci Chojna woj. szczeciñskie. Jego
wiek szacuje siê na 268 lat, obwód pnia wynosi 302 cm,
a wysokoœæ 33 m. Korona tego drzewa ma œrednicê 38 m.