Kontek piotr

Komentarze

Transkrypt

Kontek piotr
PORTFOLIO
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Adela Kowalska dla magazynu Format
2015
art ystów o ugruntowanej już pozycji. Na
cegle czy na płótnie, graf fiti i inne formy obrazowania o ulicznym rodowodzie
dały swój wyraz w twórczości choćby
Wilhelma Sasnala, Rafała Bujnowskiego
i Edwarda Dwurnika. W rękach art ystów
stały się narzędziem popkulturowej egzaltacji, ale i rewidowania sensów i znaczeń, stanowiących o tożsamości współczesnego obywatela świata.
Choć atmosfera sprzeciwu wobec zasad
funkcjonowania przestrzeni miejskich jest
dla Piotra Saula punktem wyjścia, jego
art yst yczna droga, zwłaszcza w kontekście projektów realizowanych w sferze
publicznej, zachowuje wymiar legalności. Mimo zaangażowania w szereg projektów bliskich sztuce ulicznej, energię
do kolejnych inicjat yw czerpie głównie z
potrzeby rozwoju samej dyscypliny, aniżeli konieczności twórczych uproszczeń
www.piotrsaul.pl
P i o t r S a u l , 2 015
Słowa kuratora przełomowej wystawy
sztuki ulicznej w Tate Modern, doskonale oddają okoliczność poznawczego
skurczu drobnomieszczańskiego społeczeństwa, z dezaprobatą podchodzącego do municypalnej nieudolności władz,
lecz niechętnie uciekającego się do estet ycznych rezolucji, zwłaszcza w kontekście domniemanej „brzydot y” miejskich
krajobrazów. Podczas gdy street art
kroki na gruncie rodzimej sztuki stawia
już od ponad 70 lat, w opinii publicznej funkcjonuje przede wszystkim jako
akt wandalizmu, co z definicji przekreśla jego szanse w kategorii akt ywności
społecznie wartościowej. Dla sztuki pozostaje jednak najgłośniejszym, o ile nie
najważniejszym prądem art yst ycznym
przełomu t ysiącleci, któr y nie t ylko zajmuje stałe miejsce w obiegu galer yjnym,
ale również silnie wpływa na twórczość
05
04
„To do ciebie, widzu, należy decyzja, co jest
sztuką, a co nie, co jest interesujące, a co
jest tylko mrzonką. Zanim jednak
podejmiesz decyzję, naucz się patrzeć„
www.piotrsaul.pl
wynikających z coraz intensywniejszego
nadzoru miejskiej perspekt ywy. Widać to
przede wszystkim w doborze środków ekspresji – farbie olejnej i akr ylowej, farbie do
tkanin, terpent ynie, sprejach luminescencyjnych, żywicy epoksydowej czy druku 3D –
które narzucają twórcy pewną kulturę pracy, ale również zdradzają jego słabość do
nowoczesnych form narracji art yst ycznej.
Niezmienna pozostaje natomiast urbanzująca filozofia twórcza, która każe myśleć o
dziele w kontekście codzienności widzianej w krzywym zwierciadle, z wykorzystaniem charakteru miejsca i podłoża. Art yści
malujący nielegalnie przeważnie nie mają
czasu, by w szczegółach opowiedzieć
założoną wczesnej historię. Już sama in-
gerencja w tkankę miejską wywołuje u
odbiorcy szok, któr y nie zawsze znajduje
swoje odzwierciedlenie w jakości samego
dzieła. Dla Saula estet yka oraz potencjał
symboliczny pełnią rolę decydującą i choć
jednoznacznie nie zr ywa on ze spontanicznością street activismu, jego twórczość
przenosi się bardziej w sferę twórczego
nieskrępowania, aniżeli bezkompromisowej sztuki ulicznej.
Art yście nie można zarzucić braku różnorodności temat ycznej. W obrębie nurtu sztuka uliczna zachowuje niebywałym
wręcz bogactwem obrazowania, które nie
zawsze pozostaje widoczne dla widza.
Wynika to z faktu, iż w gruncie rzeczy pozostaje ona twórczością o lokalnym cha-
www.piotrsaul.pl
rakterze – mural tr wale wpisuje się w przestrzeń, w któr ych powstał i mimo rosnących
kompetencji komunikacyjnych społeczeństwa, pozostaje dostępny dla nielicznej
t ylko grupy widzów. Podczas gdy stosunkowo popularny i czytelny jest na t ym gruncie szablon, prace łączące w sobie grafitti
i abstrakcję nadal stanowią awangardę.
Twórczość Piotra Saula jest gdzieś pomiędzy, art ysta korzysta z szablonów jednak
jego bar wne pejzaże, baśniowe świat y, a
w szczególności ludzie i zwierzęta o groteskowym wyglądzie przesuwają go w stronę
kar ykaturzyst y. Rzeczywistość wewnątrzobrazowa Saula pozostaje rozbita, przeinaczona, stanowi sat yrę świata widzianego
gołym okiem, której bezpośrednim celem
nie jest ośmieszenie zjawisk i obyczajów, a
przybliżenie ich widzom, przedstawienie w
nieco innym kontekście oraz nowoczesnej
formie. Art ysta koncentruje uwagę publiczności na życiu swoich bohaterów, pochłonięt ych drobnymi czynnościami i pozorujących gotowość do portretu. Ich życie toczy
się przeważnie poza czasem histor ycznym,
choć zdarzają się również nawiązania do
klasyków malarstwa, w t ym dzieł Jana Matejki, oraz ikon kreskówkowej popkultur y
wyjęt ych wprost z filmów Walta Disneya.
Nie bez znaczenia pozostaje otoczenie,
w któr ym zostają umiejscowione. W malarstwie sztalugowym kontekst uliczny zastąpiony zostaje przez fantast yczne krajobrazy o dużej szczegółowości i swoist ym
www.piotrsaul.pl
07
06
P i o t r S a u l , 2 015
PORTFOLIO
P i o t r S a u l , 2 015
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
eklekt yzmie. Nierzadko w ramach jednego
dzieła zestawione zostają flora morska,
gór y, drzewa oraz element y charakter y st yczne dla miasta – dym, stalowe ogrodzenia, kable, śmieci. Ich ilość pozostaje
jednak wyważona na t yle, by widz nie
mógł jednoznacznie określić, gdzie właściwie miała miejsce transformacja przedstawianego świata – czy to miejski st yl życia
zdeformował przyrodę, czy może było zupełnie odwrotnie.
St yl Saula wyewoluował z liter grafitti,
które z czasem przybrały nieco bardziej
organiczną formę. Jego postawę twórczą
można podsumować jako „bujanie w obłokach”, bezpretencjonalne marzycielstwo
i afirmację życia. W pracach t ych daje
się zuważyć tęsknota za światem zatrzy maniem między gwiazdami, co bezpośrednio wpływa również na szereg innych
akt ywności twórczych – poza malarstwem
i graf fiti art ysta zajmuje się również grafiką warsztatową i komputerową, sztuką
mediów, uprawia beatbox oraz tańczy w
Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Mamy zatem do czynienia z art ystą
na wskroś autent ycznym, którego buntownicza natura znalazła swoje ujście na gruncie sztuki. Zauważmy, że twórca uliczny
zawsze ma przed sobą jakąś niewidzialną
barierę, którą musi pokonać. Nie ma zatem
wątpliwości, że kolejne słowa Piotra Saula
są t ylko kwestią czasu.
www.piotrsaul.pl
09
08
PIOTR SAUL
P i o t r S a u l , 2 015
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
Wystawy indywidualne:
(bio)
Najważniejsze wystawy zbiorowe:
Piotr Saul ur. w 1986 r. w Nowej Rudzie. Art ysta wizualny, muzyk
i tancerz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocław na wydziale Grafiki i Sztuki Mediów (dyplom z
dwoma aneksami: malarskim i multimedialnym u prof.Andrzeja Basaja, prof. Wiesława Gołucha oraz prof. Krzysztofa Skarbka). Obecnie
asystent w pracowni malarskiej prof. K . Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby tejże uczelni. Członek ZPAP oraz Grupy Kotlina Kru.
Zajmuje się malarstwem, projektowaniem oraz organizacją wystaw
oscylujących wokół temat yki street artu i nie t ylko. Inicjator zespołu
„Me Myself And I”. Brał udział w takich programach telewizyjnych
jak: You Can Dance 4 oraz Mam Talent 3 wraz z zespołem dostał
się do finału. Od 14 lat zajmuje się Beatboxem oraz tworzy własne
kompozycje muzyczne. Brał udział w wielu koncertach i festiwalach
na terenie całego kraju, m.in. Era Nowe Hor yzont y, SlotART Festiwal.
Współpracuje również z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu.
Członek ZPAP oraz Grupy Kotlina Kru.
www.piotrsaul.pl
• “Color possedit”, Galeria Parter w Kłodzku, 2015
• Saul & Vogel, Browar Mieszczański, Wrocław, 2015
• ”Nasz Kosmos”, Galeria Entropia, Wrocław, 2015
• “Artefakt y” Dworzec Świebodzki, Wrocław, 2015
• “Festiwal Malowania”, wystawa dydakt yków ASP we Wrocławiu, 2015
• “Otwarcie Galerii Stukotów”, Wrocław, 2015
• “Papier”, Galeria Centrum Kultur y Zamek w Leśnicy, 2015
• “Rozbit y świat”, Galeria DNA, Wrocław, 2014
• “Rabeco fresh walls”, Backstage Wrocław, 2014
• ”Nadmiar i brak”, ASP we Wrocławiu, 2013
• “Murale Pamięci 2“, Łódź, 2013
• “Impromptu Śląskie”, Gliwice 2013
• Art&Fashion Night, Nowa Papiernia, Wrocław, 2013
• YELLING art.akcja, Nowa Papiernia, Wrocław, 2012
• “Art Flow“, Bystrzyca Kłodzka, 2012
• “Niedokończone dzieło”, Zamek Seefeld, Monachium, 2012
• “Magia rzeczywistości”, prof.Krzysztof Skarbek i Piotr Saul, Polski Komitet Olimpijski, 2012
• “ Wolier y“, Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, 2012
• Grand Prix Biennale Sztuki Młodego Wrocławia, Centrum Sztuki Impart, Wrocław, 2011
• “Upside down“, Berlin, 2010
www.piotrsaul.pl
11
10
P i o t r S a u l , 2 015
• “Imago Mundi”, Ponzano (Włochy), 2015
• “Inna Bajka”, Dom Literatur y w Łodzi, 2015
• DNA Galler y, Skytower, Wrocław, 2013
• “Rozbita rzeczywistość”, Galeria Sztuki Aktualnej na Jatkach, Wrocław, 2013
• “Tylko żadnego fastfoodu na ścianie”, Galeria na Solnym, Wrocław, 2013
• “Mistrz i uczeń - magia rzeczywistości”, Polski Komitet Olimpijski, Warszawa, 2012
• “ Wolier y”, Muzeum Sztuki Współczesnej, Wrocław, 2012
• ”Nowoczesna”, Centrum Kultur y Agora, Wrocław, 2011
• “Autoterapia”, Galeria Łącznik, Wrocław, 2011
• Indywidualna wystawa w Braunschweig (Niemcy), 2009
• Indywidualna wystawa na Akademii Sztuk Pięknych, Wrocław, 2009
• Wystawa malarstwa i grafik, Kalambur, Wrocław, 2007
PIOTR SAUL
(artists statement)
To co maluję można nazwać nowym fowizmem, rozwinięciem konwencji streetartowej, czy też fantast yką. W swoich obrazach przedstawiam wymyślone pejzaże, baśniowe świat y lub postacie. Sampluję
zdjęcia tworząc malarstwo kolażowe i zestawiam to z malarstwem
strukturalnym. Stronię od pokazywania świata wprost. Zależy mi na
ukazaniu afirmacji życia poprzez temat ykę, bar wne sylwetki ludzi i
zwierząt oraz żywe kolor y. Moje obrazy mają cieszyć oko i skupiać
uwagę na dłuższą chwilę. Korzystając z zastosowań malarskich
i technologicznych wprowadzam widza w tajemniczy, owiany mgłą
świat, któr y na chwilę pozwala oder wać się od codzienności implementowanej przez media i otoczenie. Staram się poprzez ten świat
zaintr ygować widza, skupić jego uwagę na emocjach autora i podzielić się własnymi przeżyciami, które same w sobie dot yczą w jakiś
sposób codzienności ale widzianej w krzywym zwierciadle. Maluję
techniką olejną i akr ylową, tworze kolorowe plamy tła używając
puszki spreju oraz farb do tkanin czy do szkła. Dodatkowo nanoszę
na płótna różne media : impast, werniks damarowy, terpent ynę czy
olej lniany. Wykorzystuję szablony malarskie, marker y akr ylowe, folię
w płynie i farby świecące w ciemności. Korzystam nieraz z suszarki
do tworzenia niet ypowych struktur i materii. Wyszukuję coraz to now szych technologicznych zastosowań w malarstwie w celu zwiększenia jego atrakcyjności. W moim malarstwie ściennym z kolei można
zauważyć upodobanie do symetr ycznych totemicznych bożków. Są
one odzwierciedleniem wiar y w jednostkę i w siłę samego siebie, nie
t yle fizyczną co duchową. Cieszy mnie tez fakt samego zestawiania
symetr ycznych form i bar wnych plam z komiksowymi, graficznymi postaciami, maskami czy przedmiotami.
P i o t r S a u l , 2 015
Piotr Saul
PORTFOLIO
Projekty artystyczne:
• Organizacja wystawy „Color poseditt”, Galeria Parter w Kłodzku, 2015
• Organizacja wystawy „Mistrz i uczniowie - nasze baśnie”, BWA Zamek Książ, 2015
• Projekt w ramach “Balon OFF”, Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, 2015
• Projekt w ramach “Hip Hop New Road Festiwal”, Nowa Ruda, 2015
• Organizacja wystawy „Nasz kosmos”, Galeria Entropia we Wrocławiu, 2015
• Warsztat y malarskie w ramach “Festiwalu Malowania”, ASP Wrocław, 2015
• Współ organizacja wystawy „ ASPW/WM15”, ASP Wrocław, 2014
• Projekt w ramach “Art Flow“, Bystrzyca Kłodzka, 2012
• Projekt w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi, 2011
12
13
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
15
14
Malarstwo
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
IMPREZKA
10 0 x 14 0 c m
Piotr Saul
2009
N A Z A K U PA C H
50 x 50 cm
17
16
2 012
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
Ś W I AT Y P Ł C I
15 0 x 2 5 0 c m
Piotr Saul
olej na płótnie, werniks
SARENKA
2009
30 x 20 cm
sprej i akr yl na
płótnie
18
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
19
2 0 11
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
ROZGRYWKA PRZY STOLE
Piotr Saul
80 x 100 cm
M A Ł PA W H I P E R M A R K E C I E
olej na płótnie, werniks
80 x 60 cm
2 012
2 012
21
20
olej na płótnie
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
P E J Z A Ż FA N TA S T Y C Z N Y
40 x 90 cm
akr yl, sprej na płótnie
2 013
Piotr Saul
P TA K Z D Ż U N G L I
22
23
12 0 x 12 0 c m
olej na płótnie, werniks
2 012
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
STWOREK
16 0 x 10 0 c m
olej i sprej na
płótnie
Piotr Saul
GOSTEK
30 x 40 cm
akr yl i sprej na płótnie
2 013
2 013
24
25
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
FA N TA S T Y C Z N Y S W I AT
40 x 250 cm
olej i sprej na płótnie, werniks
2 013
Piotr Saul
P TA K I N A K O N A R Z E Z Z A C I E K Ó W
sprej i akr yl na płótnie, werniks
2 013
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
27
26
20 x 40 cm
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
DZIECKO
UFOLUDKA
14 0 x 8 0 c m
Piotr Saul
DOMEK NA
DRZEWIE
60 x 40 cm
olej na płótnie
akr yl i sprej
na płótnie
2 013
2 013
28
29
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
2 BOŻKI
Piotr Saul
10 x 20 cm
marker y akr ylowe na druku cyfrowym
ARKA Z KAMIENIA
40 x 40 cm
2 014
olej, sprej na płótnie
31
30
2 014
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
PINOKIO
10 0 x 15 0 c m
akr yl, druk cyfrowy, folia w płynie, szkliwo porcelanowe, farba do text y liów na płótnie
2 014
Piotr Saul
33
32
M A Ł PA R Z Ą D Z I
12 0 x 8 0 c m
olej, akr yl, sprej na płótnie
2 014
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
Piotr Saul
APORT
K L A U N Z E K I PĄ
50 x 60 cm
8 0 x 12 0 c m
olej, akr yl luminestencyjny, sprej na płótnie
olej, akr yl luminestencyjny, sprej na płótnie
2 014
2 014
34
35
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
H AT Y
Piotr Saul
10 0 x 16 0 c m
KRASNAL
olej i sprej na płótnie
16 0 x 10 0 c m
2 015
37
36
olej i sprej na
płótnie
2 015
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
PENDOLINO
Piotr Saul
40 x 70 cm
PRZEBIŚNIEGI
olej na płótnie
70 x 100 cm
2 015
olej i sprej na płótnie
2 015
38
39
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
Piotr Saul
W OBRONIE
Z D E R Z E N I E Ś W I AT Ó W
60 x 100 cm
40 x 50 cm
olej i sprej na
płótnie
olej, sprej, akr yl na płótnie
2 015
41
40
2 015
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
PA R Ó W K O W Y
STWÓR
50 x 40 cm
olej na płótnie
2 015
Piotr Saul
Ś M I E T N I S K O Z A B AW E K
100 x 100 cm
43
42
olej,akryl na płótnie
2 015
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
45
44
Graffiti
PORTFOLIO
Piotr Saul
Piotr Saul
2 013
2 013
www.piotrsaul.pl
47
46
PIOTR SAUL
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
2 014
49
48
Piotr Saul
2 014
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
2 014
Piotr Saul
51
50
2 014
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
2 014
52
53
Piotr Saul
2 014
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
Piotr Saul
2 014
54
55
Piotr Saul
2 014
www.piotrsaul.pl
www.piotrsaul.pl
PIOTR SAUL
PORTFOLIO
57
56
Rzeźba
PIOTR SAUL
Piotr Saul
B R O Ń Z Z A B AW E K
45 x 100 cm
zabawki, żywica epoksydowa
Kontakt
2 015
58
Piotr Saul
+48 795 978 673
[email protected]
www.piotrsaul.pl
w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / P i o t r - S a u l / 15 612 3 414 4 4 7 2 4 0
www.piotrsaul.pl

Podobne dokumenty