100% sumy ubezpieczenia

Transkrypt

100% sumy ubezpieczenia
SKŁADKA
40 zł
SUMA UBEZPIECZENIA
11.000 zł
Okres ubezpieczenia: 01.09.2014r. – 31.08.2015 r.
Miejsce ubezpieczenia: cały świat – NNW (24h/doba)
ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA PLACÓWEK SZKOLNYCH
Zakres ryzyk podstawowych
Rozszerzenie definicji nieszczęśliwego wypadku
o zawał serca i udar mózgu
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczeniowego
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
w następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o
nieustalonej przyczynie
Urazy nie sklasyfikowane w Tabelach
świadczeń
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w
następstwie zatrucia pokarmowego
Uciążliwości leczenia szpitalnego
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Poniesienie kosztów zakupu lub wypożyczenia
przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia
Ubezpieczonego na terenie RP
Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia
stomatologicznego Ubezpieczonego na terenie
RP
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy
lub uczęszczania do placówki oświatowo –
wychowawczej powstała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego
przez zwierzęta
Konieczność dodatkowych korepetycji
Śmierć rodzica lub obojga rodziców
Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Pobyt w szpitalu w związku ze stwierdzeniem
lub podejrzeniem wstrząśnienia mózgu u
Ubezpieczonego
Podwyższenie świadczenia kwotowego o 5%
Świadczenie typu assistance
Nr klauzuli
1
2
Limit odpowiedzialności
11000 zł (100% sumy ubezpieczenia)
100 % sumy ubezpieczenia
3
Świadczenie stałe w wysokości 2000 zł
(dodatkowo)
5
110 zł (1% SU za 1% uszczerbku )
6
110 zł (1% SU za 1% uszczerbku )
7
110 zł (1% SU za 1% uszczerbku )
8
25 zł/ dzień max. 120 dni
9
25 zł/dzień max. 10 dni
11
20 zł/dzień max. 10 dni
15
220 zł ( 2% SU )
16
2750 zł (limit: 25 % SU )
19
2750 zł (limit: 25 % SU )
20
Limit: 2000 zł
22
220 zł (2% SU, świadczenie jednorazowe
w okresie ubezpieczenia)
23
220 zł (2% SU, świadczenie jednorazowe
w okresie ubezpieczenia)
100 zł za tydzień, max. 3 tygodnie
24
25
3300 zł (30% SU, świadczenie
jednorazowe w okresie ubezpieczenia)
30
100 zł/dzień , max 3 dni
35
37
1200 zł na jedno zdarzenie, max 2
zdarzenia